Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 417 nájdených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-417 |
Stav malého a stredného podnikania za rok 2010
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.09.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“) vydala komplexný dokument o stave malého a stredného podnikania na Slovensku za rok 2010. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2010 mapuje vývoj podnikateľského prostredia, realizované podporné programy a opatrenia na podporu malého a stredného podnikania (ďalej len „MSP“), ako aj odporúčania pre zlepšenie podmienok MSP na Slovensku.

Slovak Service International
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.07.2011)
Slovak Service International je alianciou popredných slovenských súkromných spoločností v oblasti služieb ( fúzií/akvizícií, práva, poistenia a účtovníctva/daní ), ktoré spojili svoje sily za účelom aktívnej pomoci a podpory slovenským firmám pri ich exportných a investičných zámeroch vo svete. Slovak Service International predstavuje konkrétnu pomoc všade tam, kde možnosti ekonomickej diplomacie štátu sú obmedzené alebo končia - v praxi.

Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP-1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.07.2011)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. júla 2011 Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP-1001.

DVOJSTRANNÉ ROKOVANIA FIRIEM - „BUSINESS RENDEZ-VOUS SO SUSEDMI"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.07.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a Górnośląskou Agencjou Rozwoju Regionalnego pripravili v rámci siete Enterprise Europe Network DVOJSTRANNÉ ROKOVANIA FIRIEM - „BUSINESS RENDEZ-VOUS SO SUSEDMI“ Dňa 13. septembra 2011 v čase od 8.00 do 17.00 hod. Podujatie sa uskutoční v - Sanatoriu Klimkovice, OSTRAVA – Klimkovice, Hýlov

Podnikateľská misia do Valetty (Malta)
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.07.2011)
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) pripravuje na základe poverenia Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky podnikateľskú misiu do Valetty (Malta), ktorá sa uskutoční v dňoch 6 - 7. septembra 2011 v rámci oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky p. Ivana Gašparoviča na Malte. Termín: 06.09.2011 - 07.09.2011.

NARMSP presunula činnosti spojené s implementáciou štrukturálnych fondov na SIEA
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.07.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“) k 10. júnu 2011 ukončila činnosti spojené s implementáciou štrukturálnych fondov.

Upozornenie k výzve KaHR-13SP-1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.07.2011)
Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom KaHR-13SP-1001, ktoré bude súvisieť so zmenou zákona č. 158/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Usmernením sa zároveň predĺži termín predkladania žiadostí.

Výzva KaHR-13SP-1001 - upozornenie na predĺženie termínu predloženia žiadosti
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2011)
Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja Dátum vyhlásenia: 26. 4. 2010 Termíny hodnotenia - 1. a 2. kolo: 20. 9. 2010, 30. 6. 2011 Posledný termín predloženia žiadosti: 30. 6. 2011. Bližšie informácie : www.siea.sk

Seminár: „Podnikateľské a investičné prostredie v Macedónsku“
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2011)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila seminár: „Podnikateľské a investičné prostredie v Macedónsku“, spojený s kooperačným stretnutím s macedónskymi firmami. Seminár sa koná dňa 30.3.2011 od 9,00 v Bratislavskej regionálnej komore SOPK na Jašíkovej 6 v Bratislave. Cieľom seminára je informovať o možnostiach podnikať a investovať v Macedónsku.. Informácie Vám poskytne : ivana.kondasova@sopk.sk.

Kazachstan - podnikateľská misia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2011)
SOPK Bratislava spolu s Obchodno-ekonomickým oddelením Veľvyslanectva SR v Kazachstane a Kazašskou obchodno-priemyselnou komorou pripravila v dňoch 15. 5. 2011-19. 5. 2011 podnikateľskú misiu do Kazachstanu.

Slovensko – Francúzsko 2011
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.03.2011)
Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 21. marca 1995 v Paríži, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky na roky 2012 – 2013. Dátum a čas uzavretia: 30. 4. 2011, 12:00. Bližšie informácie : www.apvv.sk

Slovensko – Česko 2011
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.03.2011)
Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 27. mája 1999 v Prahe, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2012 – 2013. Dátum a čas uzavretia: 2. 5. 2011, 12:00. Bližšie informácie : www.apvv.sk

Podnikateľská misia do Juhoafrickej republiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.02.2011)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením Veľvyslanectva SR v Pretórii a s Johannesburskou obchodnou a priemyselnou komorou v Juho¬africkej republike pripravili podnikateľskú misiu do Juhoafrickej republiky v dňoch 17. 4. - 22. 4. 2011.

Výzva na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.02.2011)
Európska komisia zverejnila 18. 1. 2011 výzvu na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa (IEE) na rok 2011. Uzávierka výzvy bude vo štvrtok 12. mája 2011 o 17. h (SEČ). Z programu IEE sú podporované medzinárodné projekty neinvestičného charakteru do výšky 75 % oprávnených nákladov v nasledovných podprogramoch: SAVE - Energetická efektívnosť , ALTENER - Obnoviteľné zdroje energie, STEER - Energia využívaná v doprave, INTEGRATED - Integrované iniciatívy.

Inovatívny čin roka 2010
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 01.02.2011)
Ministerstvo hospodárstva SR 26. januára 2011 vyhlásilo štvrtý ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2010“. Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách:

  1. Výrobková inovácia,
  2. Technologická inovácia,
  3. Inovácia služby (netechnologický proces),
  4. Medzinárodná kooperácia.

EUROSTARS
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.01.2011)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila dňa 14.11. 2008 otvorenú výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku malým a stredným podnikom na riešenie projektov Eurostars v súlade so zmluvou o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a APVV, ktorá bola podpísaná dňa 23. októbra 2008.

AutoNet
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2011)
Automobilový klaster- západné Slovensko ponúka jedinečnú možnosť pre malých a stredných podnikateľov. V rámci projektu AutoNet ponúkame bezplatnú registráciu a využívanie databázy podnikov z celej strednej Európy. Jedným z hlavných cieľov projektu AutoNet je vytvorenie stabilného zoskupenia spoločností, pre podporu obchodných aktivít malých a stredných podnikateľov v oblasti automobilového priemyslu.

Harmonogram výziev v rámci OP KaHR na rok 2011
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.12.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo dňa 14. 12. 2010 na stránkach http://www.mhsr.sk/harmonogram-vyziev-na-rok-2011/135526s a http://www.opkahr.sk/vyzvy/ harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR na rok 2011.

Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP - KaHR – 13SP - 100
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.12.2010)
Ministerstvo hospodárstva SR vydalo 16. 12. 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“). Cieľom je spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 a upraviť termín ukončenia výzvy.

Nové výzvy z OP Bratislavský kraj
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.12.2010)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj dňa 1. 12. 2010 vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti.

Spustenie poslednej verejnej výzvy programu INTERREG IVC - december 2010
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.11.2010)
Operačný program INTERREG IVC je súčasťou cieľa Európska teritoriálna spolupráca s úlohou posilniť spoluprácu regiónov členských krajinám EÚ plus Nórska a Švajčiarskej konfederácie. Zameriava sa na zvýšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja a rovnako prispieva k ekonomickej modernizácii a zvýšeniu konkurencieschopnosti. Monitorovací výbor programu, ktorý sa uskutočnil na prelome mesiaca v švajčiarskom Berne odsúhlasil dokumenty dotýkajúce sa 4. verejnej výzvy.

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.3, kód výzvy: KaHR – 13SP - 1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.11.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST - KaHR-13SP-1001

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.10.2010)
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky vydalo dňa 29. septembra 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „výzva“);

2) doplniť postup pri zadávaní intenzity v rámci zadávania údajov do žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) prostredníctvom verejného portálu www.itms.sk pri projektoch s viacerými intenzitami;

3) doplniť formulár podrobného rozpočtu projektu;

4) upraviť termíny jednotlivých kôl schvaľovania žiadostí o NFP.


Nemecká podnikateľská misia na Slovensku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pozýva slovenské spoločnosti na podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti návštevy ministerského predsedu Nemeckej spolkovej krajiny Burgenland.

Podujatie sa uskutoční 13. októbra 2010 v Bratislave.

Program (.pdf)

Kontakt: Andrej Klimant, tel.: 02/50 24 45 23, e-mail: klimant@nadsme.sk


Obchodná misia Bielorusko
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.08.2010)
Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s obchodným oddelením Veľvyslanectva SR v Minsku pripravila obchodnú misiu do Minska, Bielorusko.

Termín: 12. - 15. oktober 2010 (utorok – piatok)
Miesto: Obchodná a priemyselná komora Minsk, Bielorusko


4. Slovenská kooperačná burza
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.07.2010)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu organizuje v dňoch 9. – 10. novembra 2010 v priestoroch Výstaviska Agrokomplex v Nitre štvrté stretnutie slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov pod názvom „4. Slovenská kooperačná burza 2010“. Ide medzinárodné kooperačné podujatie zamerané na slovenské a zahraničné podnikateľské subjekty v odvetví strojárskeho, automobilového, elektrotechnického, energetického, chemického a IT sektora, spracovanie dreva a plastov. Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva hospodárstva.


Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.07.2010)
Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na zmierňovanie regionálnych disparít regiónu Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja.
Termín vyhlásenia výziev je 9.7.2010.
Termín uzávierky prekladania žiadostí o NFP je do 30.9.2010.

Zrušenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.07.2010)
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dňa 16. júla 2010 rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci:

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Kód výzvy: KaHR-21DM-1001

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené (fyzicky doručené alebo odovzdané na poštovú prepravu) na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) do termínu zrušenia výzvy budú vrátené žiadateľom.

Podpora inovácií v MSP
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.07.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) začala 28. mája 2010 s realizáciou projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch"

BBS systém, európskej databázy inovatívnych ponúk a požiadaviek
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.06.2010)
BBS databáza je bezplatnou službou siete Enterprise Europe Network. Je výnimočným a najmä grátis nástrojom marketingu firemných produktov, technológií, riešení, postupov.

Obchodná misia do severného Maďarska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.05.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a ITD Hungary Zrt. Vás pozývajú na bezplatné podujatie - Obchodnú misiu do severného Maďarska.

Dátum:
13. mája 2010 (štvrtok)

Miesto:
Salgótarján a Miškolc (severné Maďarsko)

Sektor: automobilový a strojárenský priemysel

Pozvánka a profily spoločností

Podujatie je bezplatné, vrátane tlmočníckych služieb a dopravy.

Viac informácií a registrácia : varga@nadsme.sk, tel: 02/ 502 44 521, http://www.nadsme.sk/


Podpora rastu zamestnanosti - výzva z OPZaSI
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.05.2010)
Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie 1.2. Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Rámcová aktivita 1.2.1. Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.


Zvyšovanie energetickej efektívnosti - výzva z OPKaHR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.05.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 3. mája 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetikeNZ


Podpora inovačných aktivít v podnikoch– nová výzva z OPKaHR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.04.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 26. 04. 2010
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch (Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja), kód výzvy KaHR-13SP-1001.


Bližšie informácie: http://www.economy.gov.sk/vyzva-na-opatrenie-13---kod-vyzvy-kahr-13sp-1001/132758s, www.opkahr.sk, www.siea.gov.sk


Bezplatné bilaterálne stretnutia s írskymi spoločnosťami
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.04.2010)
V súvislosti s podnikateľskou návštevou zo Severného Írska v dňoch od 26.5. do 28.5.2010 Slovenská obchodná a priemyselná komora organizuje bezplatné bilaterálne stretnutia s írskymi spoločnosťami z nasledovných sektorov:
presné obrábanie kovov
strojárenstvo
strešné systémy + Microban - protiplesňové kúpelňové panelové steny
inštalácie audio-vizuálnej techniky
poľnohospodárstvo-farmárstvo
elektrické ističe

Vzdelávacie kurzy pre podnikateľov v automobilovom priemysle
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.04.2010)
Automobilový klaster – západné Slovensko, Mesto Trnava a Automobilový klaster Vienna Region v rámci Programu cezhraničnej spolupráce AT-SR sú riešiteľmi projektu AC Centrope, v rámci ktorého pripravili : Vzdelávacie kurzy pre podnikateľov v automobilovom priemysle financované v rámci projektu, ktoré sú zamerané na zvýšenie vzdelanostnej úrovne v podnikateľskej verejnosti.

Európsky týždeň malých a stredných podnikateľov (MSP) 2010
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.04.2010)
Európska komisia a členské krajiny EÚ iniciovali projekt Európsky týždeň malých a stredných podnikateľov (MSP) 2010, ktorý vyvrcholí 25. mája - 1. júna 2010. Podujatie, ktoré zodpovedá obsahu Európskeho týždňa MSP 2010, sa dá zaregistrovať na web stránke www.ec.europa.eu/sme-week. Môže to byť konferencia, seminár, prednáška, veľtrh, deň otvorených dverí, súťaž, verejné predstavenie, stretnutie podnikateľov a pod. Do projektu sa môžu zapojiť orgány verejnej správy, existujúci alebo potenciálni podnikatelia, vzdelávacie inštitúcie, obchodné organizácie, študenti, mladí ľudia atď.

Podnikateľská misia do Grécka
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.04.2010)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Aténach, OPK Heraklion a OPK Chania pripravuje podnikateľsko-prezentačnú misiu do Grécka (na Krétu), ktorá sa uskutoční v dňoch 17. - 21. mája 2010. Obchodné fórum a bilaterálne rokovania sa budú konať v Heraklione a Chanii.

JARNÝ PREDAJ DRUŽSTEVNÝCH VÝROBKOV !
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2010)
Dňa 24. 3. 2010 zorganizoval COOP PRODUKT SLOVENSKO v priestoroch jedálne SLOVGAST vo Vlčom hrdle jarný predaj výrobkov členských družstiev pod heslom „PRIVÍTAJTE S NAMI JAR“. So svojim sortimentom sa predstavili výrobné družstvá VELIX, výrobné družstvo Bratislava, ŠAMOTKA, výrobné družstvo H. Zalužany a KOVOTVAR, výrobné družstvo Kúty.

Operačný program Bratislavský kraj – nové výzvy
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2010)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlásilo dňa 25. 3. 2010 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti

Konzultačný deň s obchodnou radkyňou z Bieloruska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením pri Zastupiteľskom úrade SR v Bielorusku organizuje v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network Konzultačný deň s obchodnou radkyňou z Bieloruska.

Seminár: Perspektívy a možnosti podnikania v Rumunsku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so spoločnosťou Accace, k.s. organizuje dňa 24. mája 2010 odborný seminár Perspektívy a možnosti podnikania v Rumunsku.

Perspektívy podnikania v Afrike - Podnikanie v Angole, Keni a Líbyi
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje dňa 27. mája 2010 5. vedecko-podnikateľskú konferenciu Perspektívy podnikania v Afrike. Podnikanie v Angole, Keni a Líbyi

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR–111SP–1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.04.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 29. marca 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“). Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP .

Spustenie helpdesku pre MSP v oblasti štandardizácie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.03.2010)
Európska Komisia pre Štandardizáciu (CEN) v spolupráci s Európskou Komisiou pre Elektrotechnickú Štandardizáciu (CENELEC) spustili helpdesk pre malé a stredné podniky (MSP), ktorý na požiadanie poskytne poradenstvo a informácie na podporu Európskych MSP v oblasti štandardizácie.

Vzdelávacie kurzy pre podnikateľov v automobilovom priemysle
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.03.2010)
Automobilový klaster – západné Slovensko, Mesto Trnava a Automobilový klaster Vienna Region v rámci Programu cezhraničnej spolupráce AT-SR sú riešiteľmi projektu AC Centrope, organizujú vzdelávacie kurzy pre podnikateľov v automobilovom priemysle financované v rámci projektu, ktoré sú zamerané na zvýšenie vzdelanostnej úrovne v podnikateľskej verejnosti.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP - KaHR – 111SP – 1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.03.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vydalo dňa 26. februára 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1001.

Seminár k výzve - Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.02.2010)
Termín a miesto konania semináru: 10. 3. 2010, Obvodný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, kongresová sála Banská Bystrica

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov – nová výzva
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 01.02.2010)
Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov – nová výzva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 25. januára 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

VIA BONA SLOVAKIA ZA ROK 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.01.2010)
Nadácia Pontis prijíma nominácie na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2009. Cieľom ocenenia je vyjadriť verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu.

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-417 |

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server