Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
Pôsobnosť predsedu K VSOČZ v zmysle zákona o BOZP

Aká je činnosť predsedu SOČ v oblasti BOZP ?
Predseda KVSOČZ – dôverník VSOČZ vo výrobnom družstve - alebo poverený člen pre BOZP (§ 19 bod 1):
- musí v zmysle platnej legislatívy poznať povinnosti zamestnávateľa, aby sa mohol zodpovedne vyjadriť k tomu, čo je povinnosťou zamestnávateľa
- spolupracuje s hospodárskym vedením družstva pri vydávaní vnútrodružstevných smerníc , predpisov, BPP a pod. (Ochrana nefajčiarov, kontrola na alkohol a pod.).
- požadovať od vedenia družstva, aby sa plány v oblasti BOZP realizovali aj po dohode s komisiou BOZP, bezpečnostným technikom, zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť
- navrhovať do uznesenia VČS opatrenia vyplývajúce z Politiky BOZP, zákona o Inšpekcii práce a to 125/2006 Z.z. v oblasti dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancami, Pracovno – právnymi vzťahmi, BOZP otázok, mzdových otázok (rizikové pracoviská, práca v noci, nadčas a pod.)
- spolupracovať s Bezpečnostným technikom a Komisiou BOZP
- sprevádzať kontrolné návštevy Inšpektorátu práce, Verejného zdravotníctva, Pracovnej zdravotnej služby. Informovať sa o výsledkoch kontroly, prijatých opatreniach a vyžiadať si 1x kópiu „protokolu“, rozhodnutia – záveru z kontroly a pod. Tieto opatrenia prerokovať v komisie VSOČZ družstva
- zúčastňuje sa kontrolnej činnosti v oblasti BOZP- Zamestnávateľ je povinný podľa § 9 Zákona o BOZP vykonávať kontrolnú činnosť smerom k technickej a inej BOZP činnosti – stroje, pracovisko, meranie škodlivín, Odborné prehliadky TZ VTZ (bývalé revízie)
- komplexná previerka stavu BOZP a pracovísk 1x ročne je povinnosť hospodárskeho vedenia. ZZ sa musí zúčastňovať na previerke a požadovať odstránenie zistených nedostatkov
- v prípade Registrovaného pracovného úrazu vyžiadať si prizvania k ich šetreniu, k vyjadrovaniu o spoluvine zamestnanca (používanie OOPP, vybavenie OOPP v družstve)
- upozorňovať na nedostatky, ktoré sa vyskytli v zdravotnej starostlivosti napr. skutočnosti, že zamestnávateľ nehradí náklady spojené so zdravotnou spôsobilosťou u lekára, resp. iné náklady ktoré sa týkajú BOZP
- komisia by vo svojej činnosti pravidelne mala vyhodnocovať aj kvalitu pracovného prostredia, bezpečnosť pracovných prostriedkov,
- komisia by mala byť informovaná o zaradení zamestnancov do I., II., III., IV. Kategórie, spolupráca s PZS o zdravotnej spôsobilosti na jednotlivé pracovné pozície, v zmysle legislatívy vykonávané zdravotné prehliadky

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server