Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
ZP a K VSOČZ vo VD - uznesenie členskej schôdze

V našich družstevných podmienkach K VSOČZ neuzatvárajú s vedením družstva kolektívnu zmluvu, ale túto právomoc nám dáva § 231 ods. 3 Zákonníka práce, citujem :“ V družstve, kde súčasťou členského vzťahu je i pracovný vzťah člena k družstvu, kolektívnu zmluvu podľa ods. 1 nahrádza uznesenie členskej schôdze“. Je preto veľmi dôležité, aby predsedovia komisií obsahu uznesenia členskej schôdze venovali náležitú pozornosť. O význame členských schôdzí sa už popísalo veľa, takže len v skratke. Kedy by sa mali konať? Keďže členské schôdze prijímajú tak závažné rozhodnutia ako sú schválenie ročnej účtovnej závierky za minulý rok, rozdelenie zisku, prípadne úhradu straty, podnikateľský zámer na nasledujúci rok a ďalšie závažné materiály, mali by sa uskutočniť čo najskôr. Pretože až po schválení ročnej účtovnej závierky členskou schôdzou sa môžu členom a prípadne i zamestnancom vyplatiť podiely na hospodárskom výsledku, možno v družstve začať počítať vyrovnacie podiely bývalým členov družstva, ktorí skončili členstvo v priebehu minulého roku. Podľa informácií vieme, že vo väčšine členských družstiev CPS sa členské schôdze konajú v mesiacoch marec, apríl, máj. Tu by sme upozornili na § 40 Obchodného zákonníka v platnom znení, kde sa uvádza, že príslušný orgán družstva je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Keďže účtovnú závierku môže schváliť v zmysle Obchodného zákonníka v platnom znení a stanov družstva len členská schôdza, je potrebné ju zvolať najneskôr do 30.júna.
Uvedené úlohy sú síce dôležité, ale spadajú skorej do vienka vedenia družstiev. Tento materiál k spracovávame s pohľadu zamestnancov a tak sa poďme pozrieť, čo by nemal zabudnúť dať do uznesenia členskej schôdze predseda – dôverník komisie.
Ako sme už v úvode uviedli, v družstvách sa neuzatvárajú kolektívne zmluvy, ale z pohľadu zákonníka práce je uznesenie členskej schôdze aj aktom „ kolektívneho vyjednávania“. Vedenie družstva a  komisia by spoločne mali prerokovať a zvážiť, na čo družstvo má a čo si môže v danom roku dovoliť. Tým vyjednávaním rozumieme dojednanie zvýšených nárokov zamestnancov nad ustanovenia, ktoré sú garantované zákonníkom práce.
ZP vytvára priestor na dojednanie zvýšených nárokov zamestnancov v týchto prípadoch:
- § 76 ods. 1 - úprava odstupného pri skončení pracovného pomeru z určitého dôvodu nad rámec ZP, napr. stupňovite podľa počtu odpracovaných rokov v družstve
- § 76 odst. 2 - úprava odstupného ak zamestnanec skončil pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodu, že nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou ...
- § 76 ods. 6 - zvýšenie odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru, po nadobudnutí nároku na starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok nad hranicu priemerného mesačného zárobku,
- § 85 - skrátenie dĺžky pracovného času bez zníženia mzdy,
- § 96 ods. 3 – určenie výšky odmeny za pracovnú pohotovosť,
- § 103 ods. 1 - predĺženie výmery dovolenky,
- § 120 - stanovenie minimálnych mzdových nárokov nad rámec ZP
- § 122 ods. 1 - mzdové zvýhodnenie a náhrada mzdy za sviatok,
- § 123 - mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,
- § 124 - mzdové zvýhodnenie za prácu v zdraviu škodlivom prostredí,
- § 140 - stanovenie dĺžky pracovného voľna na štúdium popri zamestnaní, podpora zvyšovania kvalifikácie,
- § 141 - poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci nad rámec stanovený zákonom,
- § 142 - zvýšenie náhrady mzdy nad rámec zákona pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, a to pri nepriaznivých poveternostných podmienkach /najmenej 50% priemerného zárobku/ a pri vážnych prevádzkových dôvodoch /najmenej 60% priemerného zárobku/
- § 143 ods. 2 - ustanovenie presnej dĺžky nevyhnutne potrebného času, za ktorý patrí zamestnancovi pracovné voľno v režime pružného pracovného času,
- § 145 odst.2 - podmienky prenájmu a používania vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce a tiež možnosť zapožičania si náradia od zamestnávateľa,
- § 152 - podmienky poskytovania stravovania príspevky zo sociálneho fondu na regeneráciu síl, resp. dovolenku, príspevok od zamestnávateľa počas dlhodobej PN /nad 30 dní/
Pre prácu komisií je potrebné, aby členská schôdza schválila rozpočet  tvorby a použitia sociálneho fondu,
- zvýhodnenie služobných ciest, / šoférovanie, použitie vlastného motorového vozidla, ...
- výška príspevku na rekreáciu na člena - zamestnanca, rodinného príslušníka
- podmienky využívania vlastného rekreačného zariadenia

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server