Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
BOZP - všeobecné požiadavky

V súlade s článkom 36 Ústavy SR patrí k základným právam zamestnancov i právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, v rámci ktorých sa zamestnancom zabezpečuje aj právo na bezpečnú a zdraviu neškodnú prácu. Systém povinností zamestnávateľa v oblasti ochrany života a zdravia zamestnancov je daný právnym poriadkom SR:
- Ústava SR
- Listina ľudských práv a slobôd
- Zákon o BOZP
- Zákonník práce
- Zákon o inšpekcii práce
- Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Tento metodický materiál je spracovaný z pohľadu ochrany zamestnancov a má slúžiť ako pomôcka pre predsedov komisií SOČZ – dôverníkov ako zástupcov zamestnancov a pre zástupcov zamestnancov pre BOZP v členských družstvách CPS. Člen komisie – zamestnanec družstva poverený pre BOZP /ďalej len ZZ podľa Zákonníka práce/ musí poznať povinnosti zamestnávateľa, aby sa mohol vyjadrovať k tomu, či tento zamestnávateľ svoje povinnosti plní alebo neplní.
Zamestnávateľ je povinný podľa § 9 Zákona 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov vykonávať kontrolnú činnosť smerom k technickej a inej BOZP činnosti – stroje, pracovisko, meranie, škodlivín, odborné prehliadky technických zariadení. Kontroly na použitie alkoholu, odlúčených pracovísk, pracujúceho zamestnanca samotného, riadne používanie a poskytovanie OOPP. Povinnosťou organizácie, ale i zástupcu zamestnancov pre BOZP je 1x ročne vykonať komplexnú previerku stavu BOZP a pracovísk. Zástupca zamestnancov sa musí previerky zúčastniť a požadovať od vedenia družstva odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou. Môže vysloviť svoju spokojnosť alebo nespokojnosť z bezpečnostno – technickou službou, preventívnou ochranou, zdravotnou službou, bezpečnostným technikom vlastným alebo dodávateľsky vykonávanou odbornou činnosťou. Bezpečnostný technik musí spolupracovať so zástupcom zamestnancov pre BOZP.
§ 10 uvedeného zákona o BOZP dokonca ukladá spoluprácu zamestnávateľa a zamestnancov! Nezastupiteľnú funkciu majú zástupcovia zamestnancov a zástupcovia zamestnancov pre BOZP aj v otázke príchodu Inšpekcie práce, ktorá požaduje ich prítomnosť, sprevádzanie ZZ pre BOZP pri výkone dozoru. ZZ pre BOZP musí dostať Protokol – zápis z výkonu tejto kontroly. Malo by byť samozrejmosťou, že zástupca zamestnancov a zástupca zamestnancov pre BOZP sa medzi prvými dozvedia o pracovnom úraze, o registrovanom pracovnom úraze, o závažnej úrazovej udalosti. Zúčastňujú sa šetrenia vzniku, príčin pracovného úrazu, navrhovania opatrení na predchádzanie takýchto udalostí a aj na následnej kontrole plnenia navrhnutých opatrení.
Napriek tomu, že za BOZP je zodpovedné vedenie a jednotliví vedúci na všetkých stupňoch riadenia, družstvo má bezpečnostného technika, je zástupca zamestnancov pre bezpečnosť potrebný práve na účel kontroly.
Zástupca zamestnancov pre BOZP si o svojej činnosti vedie evidenciu, ukladá si všetky predložené pripomienky, materiály, ktoré dostal od zamestnávateľa.
Zástupca zamestnancov pre BOZP musí poznať všetky doklady Agendy o BOZP u svojho zamestnávateľa.
V neposlednom rade zástupca zamestnancov aj zástupca zamestnancov pre BOZP by mali byť príkladom v pracovnom, bezpečnostnom, či ľudskom prejave pre svojich spolupracovníkov.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server