Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
Rada VSOČZ - poslanie

Pôsobnosť komisie - dôverníka podľa jednotlivých paragrafov :
- § 29 ods. 1 zamestnávateľ je povinný najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, písomne informovať komisiu alebo dôverníka o:
a) dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,
b) dôvodoch prechodu,
c) pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,
d) plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov,
- § 47 ods. 4 zamestnávateľ je povinný predkladať komisii - dôverníkovi správy o dohodnutých nových pracovných pomeroch v lehotách, ktoré s ňou dohodol,
- § 48 ods. 8 zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili
- § 49 ods. 8 zamestnávateľ informuje zrozumiteľným spôsobom zamestnancov a zástupcov zamestnancov o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas
- § 73 ods. 2 s cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať s komisiou - dôverníkom opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave, a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov. Na tento účel je družstvo povinné poskytnúť komisii všetky potrebné informácie a písomne ju informovať najmä o:
a) dôvodoch hromadného prepúšťania,
b) počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
e) kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
- § 73 ods. 4 Zamestnávateľ po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov je povinný predložiť písomnú informáciu o výsledkoch prerokovania
- Národnému úradu práce
- zástupcom zamestnávateľov
- § 74 výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať s komisiou - dôverníkom, inak je neplatné, Komisia je povinná prerokovať výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa do desiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedenej lehote nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo,
- § 84 ods. l zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase komisie - dôverníka, inak je neplatný,
- § 86 ods. 1 o rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnávateľ po predchádzajúcej dohode s komisiou - dôverníkom,
- § 87 ods. 1 Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po prerokovaní s komisiou - dôverníkom alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas.
- § 87 ods. 2 Zamestnávateľ môže po dohode s komisiou - dôverníkom alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne na obdobie dlhšie ako štyri mesiace, najviac na obdobie 12 mesiacov, ak ide o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna potreba práce. Priemerný týždenný pracovný čas počas tohto obdobia nesmie pritom presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas. Rovnako môže byt' rozvrhnutý pracovný čas pre určité organizačné útvary alebo druhy prác.
- § 88 ods. 1 V záujme zvýšenia efektívnosti práce a lepšieho zabezpečenia potrieb zamestnancov môže zamestnávateľ po prerokovaní s komisiou - dôverníkom zaviesť pružný pracovný čas
- § 90 ods. 4, 6, 10 Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode s komisiou - dôverníkom a oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancom prístupné. Zamestnávateľ môže pracovný čas tej istej zmeny po dohode s komisiou rozdeliť na dve časti. Po dohode s komisiou môže určiť čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý zamestnancovi započíta do pracovného času.
- § 91 ods. 2 podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia zamestnávateľ dohodne so zástupcom zamestnancov,
- § 93 ods. 3 zamestnávateľ môže po dohode s komisiou - dôverníkom zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov rozvrhnúť pracovný čas tak, aby mal zamestnanec raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do ôsmich mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni
- § 97 ods. 9 zamestnávateľ určí po dohode s komisiou - dôverníkom rozsah a podmienky práce nadčas,
- § 98 ods. 6, 9 zamestnávateľ je povinný pravidelne prerokúvať s komisiou - dôverníkom organizáciu práce v noci. Zamestnávateľ je povinný zaistiť zamestnancom pracujúcim v noci bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajúcu charakteru ich práce a zabezpečiť, aby ochranné a preventívne služby alebo zariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli pre zamestnancov pracujúcich v noci vždy k dispozícii a aby boli rovnocenné s tými, ktoré majú k dispozícii ostatní zamestnanci,
Zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov v súlade s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vymedzí okruh ťažkých telesných prác alebo ťažkých duševných prác, alebo prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia
- § 111 ods. 2, družstvo môže po dohode s komisiou - dôverníkom určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov a zlučiteľné so záujmami zamestnancov, hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť viac ako dva týždne,
- § 119 mzdové podmienky dohodne zamestnávateľ s komisiou - dôverníkom v uznesení členskej schôdze alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve, ide o vymedzenie jednotlivých zložiek mzdy, ich výška a podmienky poskytovania po dohode,
- § 120 ods. 1 minimálne mzdové nároky - zamestnávateľ si môže vytvoriť tarifný systém odmeňovania, ktorý však musí rešpektovať minimálne mzdové nároky určené zákonom, po dohode so zástupcami zamestnancov,
- § 121 ods. 2 zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve – uznesení členskej schôdze dohodnúť okruh zamestnancov, s ktorými je možné dohodnúť, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín ročne,
- § 133 ods. 3 zamestnávateľ je povinný prerokovať s komisiou alebo dôverníkom zmeny noriem spotreby práce, ak normovanie nie je súčasťou rozhodnutia členskej schôdze,
- § 142 ods. 4 zamestnávateľ je povinný vymedziť v písomnej dohode s komisiou – dôverníkom vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže družstvo zamestnancovi prideľovať prácu, ide o inú prekážku v práci na strene zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu zamestnávateľa s komisiou - dôverníkom nemožno nahradiť rozhodnutím predsedu alebo predstavenstva družstva,
- § 144 ods. 7 zamestnávateľ je povinný dohodnúť s komisiou - dôverníkom skutočnosti, kedy ide o ospravedlnené alebo neospravedlnené zameškanie práce na strane zamestnanca, v prípade ak nedôjde k dohode, môže zamestnávateľ požiadať o rozhodnutie súd,
- § 146 ods. 3 zamestnávateľ, zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisia - dôverník navzájom spolupracujú pri plánovaní a vykonávaní opatrení v oblasti ochrany práce,
- § 149 komisia alebo dôverník má právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ide najmä o práva, ktoré sú ustanovené v odsekoch 1 - 3
- § 152 ods. 7 zamestnávateľ má právo po dohode s komisiou - dôverníkom upraviť podmienky za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas prekážok v práci, alebo rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie,
- § 153 zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie
- § 159 ods. 4 zamestnávateľ je povinný prerokovať s komisiou alebo dôverníkom opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a zásadné otázky starostlivosti o týchto zamestnancov,
- § 191 ods. 4 požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady s výnimkou náhrady škody nepresahujúcej 33,193918 € (1 000,- Sk) je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať s komisiou - dôverníkom,
- § 198 zamestnávateľ je povinný prerokovať bez zbytočného odkladu s komisiou alebo dôverníkom možnosť poskytnutia zamestnancovi, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého sa zistila choroba z povolania náhradu rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa
- § 239 Zástupcovia zamestnancov kontrolujú dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy : Sú oprávnení najmä :
- vstupovať na pracoviská zamestnávateľa v čase dohodnutom so zamestnávateľom
- vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady
- podávať návrhy na zlepšenie pracovných podmienok
- vyžadovať od zamestnávateľa, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov
- navrhovať zamestnávateľovi alebo inému orgánu poverenému kontrolou dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, aby uplatnil vhodné opatrenia voči vedúcim zamestnancom, ktorí porušujú pracovnoprávne predpisy alebo povinnosti vyplývajúce pre nich z kolektívnych zmlúv
- vyžadovať o zamestnávateľa informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly
- § 240 ods. 7 Zástupcovia zamestnancov sú v čase funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať vrátane skončenia pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou
- § 240 ods. 8 Zamestnávateľ môže dať zástupcom zamestnancov výpoveď alebo s nimi okamžite skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov. Za predchádzajúci súhlas sa považuje aj, ak zástupcovia zamestnancov písomne neodmietli udeliť zamestnávateľovi súhlas do 15 dní odo dňa, keď o to zamestnávateľ požiadal. Zamestnávateľ môže použiť predchádzajúci súhlas len v lehote dvoch mesiacov od jeho udelenia
- § 240 ods. 9 Ak zástupcovia zamestnancov odmietli udeliť súhlas podľa odseku 8, je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z tohto dôvodu neplatné, ak sú ostatné podmienky výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru splnené a súd v spore podľa § 77 zistí, že od zamestnávateľa nemôže spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával, je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru platné
- účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch, formy a kompetencie zástupcov zamestnancov sú podrobnejšie uvedené v §-foch 229-240,
- § 252 c, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. marca 2009. (Zákonom č. 49/2009 Z.z. z 12. 2. 2009, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti sa zároveň menil a dopĺňal zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov). Týmto §-fom môže družstvo prechodne od 1. marca 2009 do 31. decembra 2012 riešiť nedostatok zákaziek vplyvom hospodárskej krízy. Pracovný čas si môže upravovať podľa svojich potrieb s cieľom udržať zamestnanosť svojich členov a zamestnancov. Prostredníctvom tohto ustanovenia si družstvo môže upravovať pracovný čas podľa toho, či má alebo naopak nemá v danom období dostatok práce.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server