Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1565 nájdených)

COOPEXPO 2007 - pozvánka a základné informácie pre účasť družstiev na výstave
(Daniel Piatnica, Výstavy, 06.03.2007)
V dňoch 16. – 20. 8. 2007 sa bude konať 14. ročník Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2007, na ktorú Vás pozývame. Výstava sa uskutoční na výstavisku v Nitre súbežne s Medzinárodným potravinárskym veľtrhom AGROKOMPLEX v pavilóne M3.

INTERMODA, LEDER MODE v obrazoch
(Elena Najšelová, Výstavy, 02.03.2007)
V dňoch 25. – 27. 2. 2007 sa konal vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA Bratislava 7. ročník výstavy INTERMODA, 3. ročník veľtrhu LEDER MODE a 1. ročník špecializovaného svadobného veľtrhu WEDDING. COOP PRODUKT SLOVENSKO, ako jeden z odborných garantov, sa po prvýkrát prezentoval pod novým názvom.

Ponuka pre podnikateľov v automobilovom priemysle
(Renáta Kotúčová, Výstavy, 23.02.2007)
V dňoch 21. - 22. marca 2007 sa koná v Barcelone medzinárodný veľtrh Maquitec. Obchodná komora v Barcelone v spolupráci so SARIOm organizujú sprievodné podujatie pre podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu, ktoré je zamerané na nadviazanie priamych obchodných kontaktov. Vybraným slovenským záujemcom španielska obchodná komora uhradí náklady na cestu (letenka v turistickej triede) a ubytovanie.

Konferencia Európske fondy a Slovensko v programovacom období 2004 – 2006
(Elena Najšelová, Informácie, 20.02.2007)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre Rámec podpory Spoločenstva organizuje dňa 15. marca 2007 konferenciu pod názvom Európske fondy a Slovensko v programovom období 2004 – 2006 „Skúsenosti minulosti pre rozvoj budúcnosti“.

Pozvánka na výstavu INTERMODA, LEDER MODE, WEDDING
(Elena Najšelová, Výstavy, 20.02.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO, ako jeden z odborných garantov výstavy INTERMODA, bude prezentovať v spoločnej expozícii CPS tradičných slovenských výrobcov textilu a obuvi na 7. ročníku medzinárodnej výstavy INTERMODA Bratislava a 3. ročníku medzinárodného veľtrhu obuvi a koženého tovaru LEDER MODE Slovakia. Novinkou podujatia bude 1. ročník špecializovaného prezentačno-predajného svadobného veľtrhu WEDDING.

Nová chemická legislatíva EÚ „REACH“
(Daniel Piatnica, Informácie, 20.02.2007)
Rada ES dňa 18. decembra 2006 prijala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok), ktoré predstavuje novú chemickú politiku EÚ pre oblasť uvádzania chemických látok, chemických prípravkov a látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh. Nariadenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku ES dňa 30. decembra 2006 v čiastke L 396 pod číslom 1907/2006 EHS a účinnosť nadobudne od 1. júna 2007.

STYL, KABO Brno 2007 v obrazoch
(Elena Najšelová, Výstavy, 19.02.2007)
V dňoch 13. – 15. 2. 2007 sa uskutočnila jarná časť veľtrhu STYL, KABO Brno.

Pozvánka na medzinárodný veľtrh remesiel I.H.M. Mníchov
(Elena Najšelová, Výstavy, 15.02.2007)
V dňoch 8. – 14. marca 2007 sa bude konať na výstavisku v Mníchove 59. medzinárodný veľtrh remesiel I.H.M. 2007 a medzinárodná výstava kvetín a potrieb pre záhradu Garten.

Možnosť prezentácie na veľtrhu SUBCONIST 2007 v Istanbule
(Elena Najšelová, Informácie, 12.02.2007)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO bude v dňoch 1. – 4. 3. 2007 na subkontraktačnom veľtrhu SUBCONIST v tureckom Istanbule propagovať možnosti vzájomnej spolupráce spoločností v oblasti subdodávok a hľadať využitie subkontraktačných príležitostí pre slovenské podniky. Veľtrh patrí medzi najznámejšie odborné priemyselné podujatie v oblasti kovov, elektroniky, plastov a priemyselného designu, čo dokazuje účasť zástupcov z 30-tich krajín sveta.

Pozvánka na podnikateľskú misiu do Írska
(Elena Najšelová, Informácie, 12.02.2007)
Slovenská obchodná a priemyselná komora z poverenia Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pripravuje podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční v rámci oficiálnej návštevy prezidenta SR pána I. Gašparoviča do Írskej republiky v dňoch 26. - 28. marca 2007. Obchodné fórum a bilaterálne rokovania sa uskutočnia v Dubline a Corku.

Vzdelávacie podujatia kalibračného združenia na rok 2007
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 12.02.2007)
Vzdelávacie podujatia kalibračného združenia na rok 2007 Kontakt:
Kalibračné združenie SR
Sekretariát: Šulekova 33, 811 03 Bratislava
tel.: +421 2 5441 6250, fax: +421 2 5441 3502

Misia podnikateľov do Nórska
(Elena Najšelová, Informácie, 09.02.2007)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s OBEO Oslo organizujú v júni 2007 misiu podnikateľov do Nórska. Na základe informácií zastupiteľstva, je na nórskom trhu najväčší záujem o dovozcov a výrobcov potravín, textilu, drobných darčekových a dekoračných predmetov zo skla, dreva, prípadne bižutérie.

Misia podnikateľov do Bulharska
(Elena Najšelová, Informácie, 09.02.2007)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Bulharskou obchodnou a priemyselnou komorou v Sofii a OPK v Plovdive, organizujú v termíne 9. – 12. mája 2007 obchodnú misiu do Bulharska, spojenú s návštevou 26. medzinárodného jarného veľtrhu spotrebného tovaru a technológií v Plovdive.

Seminár - 7. rámcový program
(Renáta Kotúčová, Školenia a semináre, 08.02.2007)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja organizuje dňa 1. marca 2007 v Bratislave Informačný deň k problematike 7. rámcového programu EU pre oblasť „Výskum v prospech malých a stredných podnikov“. Návratku treba poslať najneskôr do 23. 2. 2007 na gubova(at)apvv.sk a pozvánku s programom nájdete tu.

Obchodovanie s tretími krajinami v podmienkach EÚ
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 08.02.2007)
Euro Info Centrum Bratislava pri Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s MH SR a SOPK pripravili odborný seminár na tému: Obchodovanie s tretími krajinami v podmienkach EÚ.

Pozvánka na školenie - DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2006
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 01.02.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „Daňové priznanie za rok 2006“.

Dovoz textilných a odevných výrobkov
(Elena Najšelová, Informácie, 26.01.2007)
V súvislosti s rozšírením Európskej únie o dva nové členské štáty, Rumunsko a Bulharsko, bolo prijaté Nariadenie Rady (ES) č. 54/2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EHS č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín.
Nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2007.

ISPO Mníchov 2007
(Elena Najšelová, Výstavy, 26.01.2007)
V dňoch 4. – 7. 2. 2007 sa uskutoční na novom výstavisku v Mníchove 66. medzinárodný veľtrh športových potrieb, obuvi a módy ISPO 2007. Takmer 1900 vystavovateľov zo 40-tich krajín bude prezentovať športové potreby a športovú módu pre sezónu 2007/2008.
Bližšie informácie pre návštevníkov, predaj vstupeniek so zľavou a zaistenie ubytovania počas konania veľtrhu podá kancelária na Slovensku:
EXPO TRADE CENTER – Ing. Tatiana Veselá
Tel.: 047/451 2474
E-mail: tradecenter(at)stonline.sk, www.tradecenter.szm.sk, www.ispo.de

Pozvánka na seminár TAIEX - Zavedenie EURA
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 26.01.2007)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu informácií TAIEX v Bruseli pripravili seminár na tému Zavedenie EURA.

Smútočný oznam
(Daniel Pavel, Informácie, 23.01.2007)

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás
dňa 21. januára 2007 vo veku 57 rokov
navždy opustil
člen Predstavenstva COOP PRODUKT SLOVENSKO
a predseda výrobného družstva
Juhodrevo Nové Zámky


Ing. Miroslav Habrman

Rozlúčka s ním bude 24. januára 2007
o 13.00 hod.
na cintoríne v Nových Zámkoch.

Novela zákona o Obchodnom registri
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 22.01.2007)
Dňa 17. 1. 2007 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 24/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinný od 1. februára 2007 (s výnimkou čl. I bodov 11, 15, 18, 20, 22, 25 až 35, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2007).

Členský príspevok na rok 2007
(Daniel Pavel, Informácie, 18.01.2007)
18. Valné zhromaždenie Slovenského zväzu výrobných družstiev, konané dňa 2. júna 2006, schválilo výšku členského príspevku družstiev v roku 2007 takto:

Obchodná misia SOPK do Talianska
(Elena Najšelová, Informácie, 18.01.2007)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila podnikateľskú misiu do Talianska (Rím, Bologna) v termíne od 27. 2. – 1. 3. 2007. Misia SOPK je súčasťou sprievodu prezidenta republiky.

Sociálne družstvá a podniky – skúsenosti z Českej republiky
(Václav Majerník, Informácie, 17.01.2007)
Zástupcovia COOP PRODUKT SLOVENSKO Ing. A. Kulichová a PhDr. V. Majerník sa dňa 13. 12. 2006 zúčastnili na pracovnom seminári, ktorý sa konal pri príležitosti ukončenia I. cyklu vzdelávania v rámci projektu EQUAL – „Sociálne družstvá a podniky“ v Prostějove pod záštitou Svazu českých a moravských výrobních družstev.

Možnosť získať kontakty s japonskými firmami
(Elena Najšelová, Výstavy, 16.01.2007)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO pozýva slovenských podnikateľov na výstavu JCBE (Japanese Component Buyers Exhibition) Bratislava, na ktorej budú vystavovať japonské firmy diely, komponenty alebo časti výrobného procesu, ktoré by mali záujem nahradiť dodávkami od miestnych výrobcov.

Novela Obchodného zákonníka
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 16.01.2007)
V Zbierke zákonov bola uverejnený zákon č. 19/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobudne účinnosť 1. februára 2007. Novela prináša dôležité zmeny a úpravy aj v právnej úprave družstva.

Transformácia SOU služieb SZVD na družstvá
(Anna Kulichová, Informácie, 11.01.2007)
Oznamujeme členským družstvám COOP PRODUKT SLOVENSKO, že na základe uznesenia Predstavenstva SZVD zo dňa 30. 11. 2006, môžu do rokovania o prevzatí zriaďovateľskej funkcie SOU SZVD v Poprade a v Bardejove vstúpiť aj existujúce členské družstvá CPS.
V prípade záujmu bližšie informácie podá Ing. Kulichová, podpredsedníčka CPS.

Pozvánka na celoslovenské kontrakty pre textilné, odevné a koženogalantérne VD
(Elena Najšelová, Informácie, 11.01.2007)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra organizuje 76. celoslovenské januárové kontrakty pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie, módnych doplnkov a ostatného spotrebného tovaru.

INTERMODA BRATISLAVA 2007 – jarná časť
(Elena Najšelová, Výstavy, 11.01.2007)
COOP PRODUKT Slovensko ako jeden z odborných garantov veľtrhu INTERMODA, bude prezentovať v spoločnej expozícii CPS tradičných slovenských výrobcov textilu a obuvi.
Svoje výrobky budú vystavovať na výstavisku INCHEBA, a.s. Bratislava v dňoch 25. – 27. 2. 2007 výrobné družstvá:

TRENČÍN MESTO MÓDY 2007 – jarná časť
(Elena Najšelová, Výstavy, 11.01.2007)
Areál Výstaviska TMM, a.s. Trenčín otvorí svoje brány v dňoch 21. – 22. 2. 2007 medzinárodnému veľtrhu Trenčín mesto módy. Súčasťou sprievodného programu štyridsiateho ročníka TMM bude aj súťaž Zlatá Fatima junior.
Kontakt: www.tmm.sk

STYL, KABO BRNO 2007 – jarná časť
(Elena Najšelová, Výstavy, 11.01.2007)
Na výstavisku v Brne sa uskutoční v termíne od 13. – 15. 2. 2007 medzinárodný veľtrh módy a textílií STYL a medzinárodný veľtrh obuvi a koženého tovaru KABO. Novinkou 27. ročníka bude aj projekt CLUTEX - prezentácia klastra technických textílií.
Svaz českých a moravských výrobních družstev bude prezentovať spoločnú expozíciu VD a v rámci sprievodneho programu pripravil módne prehliadky VD. Súčasne sa bude konať aj premiérový 1. ročník veľtrhu kozmetiky COSMETICS v dňoch 14. – 15. 2. 2007.
Kontakt: www.scmvd.cz, www.bvv.cz

MÓDA PRAHA 2007 – jarná časť
(Elena Najšelová, Výstavy, 11.01.2007)
V dňoch 7. – 9. 2. 2007 sa bude konať na Výstavisku Holešovice 7. medzinárodný veľtrh módy MÓDA PRAHA . V Priemyselnom Paláci sa budú prezentovať v spoločnej expozícii Svazu českých a moravských výrobních družstev české textilné a odevné výrobné družstvá. Odborný sprievodný program veľtrhu budú tvoriť módne prehliadky a predstavenie módnych trendov pre sezónu jar – leto 2008.
Kontakt: www.scmvd.cz, www.incheba.cz

Pripravované veľtrhy a výstavy na rok 2007
(Elena Najšelová, Výstavy, 11.01.2007)
COOP PRODUCT Slovensko bude aj v roku 2007 napomáhať výrobným družstvám pri prezentácii družstevníctva, pri získavaní nových obchodných partnerov a uvádzaní nových výrobkov, prác a služieb na trh na nasledujúcich výstavách a veľtrhoch doma i v zahraničí:

Pozvánka na seminár Aktuálne otázky systému INTRASTAT- SK
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 11.01.2007)
Trenčianska regionálna komora SOPK organizuje dňa 17. 1. 2007 seminár na tému INTRASTAT - SK – aktuálne otázky systému a zmeny po 1. januári 2007 v súvislosti s pristúpením Bulharska a Rumunska do EÚ, zmena prahov a kombinovanej nomenklatúry a iné.

Náhradné plnenie - zmena
(Mária Pažítková, VDI, chránené dielne, 10.01.2007)
Dávame do pozornosti členským družstvám, že došlo k zmene (zjednodušeniu) tlačiva „Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky občanmi so zdravotným postihnutím od 1. 1. 2006“.

Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2006
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 08.01.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2006“.

Z Predstavenstva SZVD
(Anna Kulichová, Informácie, 04.01.2007)
Dňa 30. novembra 2006 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Predstavenstva SZVD.

Oznámenie Správnej rady spoločných fondov
(Pavol Kvasnica, Informácie, 04.01.2007)
Oznamujeme všetkým členským družstvám, že Predstavenstvo schválilo v zmysle čl. 3, bod 2. Podmienok hospodárenia s prostriedkami FDÚ úrokové sadzby pre úvery, poskytované v roku 2007 s platnosťou od 1. 1. 2007 takto:

Oznam
(Anna Kulichová, Informácie, 21.12.2006)
Oznamujeme, že v dňoch 22. 12. 2006 – 2. 1. 2007 bude na SZVD čerpaná celozávodná dovolenka. Činnosť počas pracovných dní bude zabezpečovaná cez sekretariát predsedu zväzu.

Rokovanie Celoslovenskej porady predsedov členských družstiev SZVD
(Anna Kulichová, Informácie, 15.12.2006)
Miestom konania tohtoročnej Celoslovenskej porady predsedov členských družstiev Slovenského zväzu výrobných družstiev v dňoch 23. - 24. 10. 2006 bol Horský hotel Poľana neďaleko Hriňovej.

Vianočné trhy SZVD 2006 v obrazoch
(Daniel Piatnica, Informácie, 14.12.2006)
Dňa 7. 12. 2006 sa konali tradičné Vianočné trhy SZVD, ktorých sa zúčastnili tieto výrobné družstvá:

Veľtrh BAU 2007
(Renáta Kotúčová, Výstavy, 12.12.2006)
V dňoch 15. – 20. januára 2007 sa uskutoční medzinárodný odborný veľtrh stavebných materiálov, stavebných systémov, rekonštrukcie a vnútorných stavieb.

Prílohy k žiadosti na príslušný úrad verejného zdravotníctva
(Václav Majerník, VDI, chránené dielne, 30.11.2006)
Predloženie žiadosti na príslušný úrad verejného zdravotníctva o vydanie posudku vo veci návrhu na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky alebo návrhu na zmeny v ich prevádzkovaní, má obsahovať tieto prílohy:

Rozsah a štruktúra podnikateľského zámeru
(Václav Majerník, VDI, chránené dielne, 30.11.2006)
Rozsah a štruktúra podnikateľského zámeru, určené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, vo väzbe na § 56 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVR SR č. 44/2004, ktorou sa vykonáva ustanovenie § 69 ods. 2 uvedeného zákona, v znení neskorších predpisov

Pomôcka na zriadenie chránenej dielne
(Václav Majerník, VDI, chránené dielne, 30.11.2006)

Chránená dielňa a chránené pracovisko (§ 55 zákona o službách zamestnanosti)


sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Na účely splnenia podmienky podľa prvej vety sa postupuje podľa § 63 ods. 2. Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvorila alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím. Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska prizná úrad na základe kladného posudku orgánu na ochranu zdravia.

Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím.

Chránené pracovisko alebo chránená dielňa je aj výrobné družstvo invalidov ak spĺňa zákonné podmienky podľa vyššie uvedeného.

Občan so zdravotným postihnutím (§ 9 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti)


na účely zákona o službách zamestnanosti je

 • občan uznaný za invalidného podľa § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (občan, ktorý ma pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % )

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie (§ 56 zákona, § 12 vyhl. č. 44/2004 Z. z.)


sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Výška príspevku
na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku

a) v bratislavskom kraji najviac 55 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

b) v ostatných krajoch najviac 65 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Výška príspevku je závislá od:

 • priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese

 • právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa.

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak o tento príspevok zamestnávateľ požiada písomne; súčasťou žiadosti je podnikateľský zámer, kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a kalkulácia nákladov na celkovú cenu práce občanov so zdravotným postihnutím.


Dĺžka trvania chránenej dielne alebo chráneného pracoviska


Dĺžka zachovania zriadeného pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je najmenej 2 roky v malých podnikoch a stredných podnikoch a najmenej 3 roky v ostatných podnikoch

Dohodu o poskytnutí príspevku uzatvára Úrad so zamestnávateľom, pričom obsahom dohody je:

 • osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,

 • charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

 • počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov so zdravotným postihnutím prijatých na zriadené pracovné miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

 • dátum zriadenia pracovného miesta a obdobie, počas ktorého bude zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prevádzkované a počet mesiacov zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na tomto mieste,

 • maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého občana so zdravotným postihnutím,

 • podmienky a spôsob poskytnutia príspevku,

 • spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

 • podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,

 • podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

 • záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,

 • záväzok úradu, že poskytne zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,

 • záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

 • ďalšie dohodnuté náležitosti.

Ďalšie zákonné príspevky podporujúce činnosť chránených dielní alebo chránených pracovísk.

Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59)


Pracovný asistent je

 • zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času,

 • fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a pri vykonávaní jej osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

 • zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorí poskytujú pomoc znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, pri zapracovaní alebo pomoc pri príprave na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím a pri vykonávaní ich osobných potrieb počas zapracovania alebo počas prípravy na pracovné uplatnenie.


Výška príspevku

Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 90 % celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§60)


sa poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento požiada najneskôr do konca prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.

Prevádzkové náklady

 • nájomné a náklady na služby spojené s nájomným,

 • náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ,

 • náklady na palivo a energiu,

 • vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,

 • náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním služieb,

 • náklady na úhradu mzdy a preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom za zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím; tieto náklady sa neuhrádzajú, ak bol zamestnávateľovi na tento účel poskytnutý príspevok podľa § 56 alebo § 56a,

 • náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,

 • náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní zamestnávateľ,

 • náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Náklady na dopravu


sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, zamestnávateľom na miesto výkonu zamestnania a späť. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na ich dopravu do zamestnania a späť poskytnutý príspevok podľa § 53b.

Výška príspevku

Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, je najviac

a) 2,5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím,

b) 5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %.

Postupnosť krokov pri zriaďovaní chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Zamestnávateľ, ktorý sa rozhodne zriadiť chránenú dielnu alebo chránené pracovisko, musí ku dňu podania žiadosti preukázať nasledovné:

 • splnenie daňových povinností,

 • splnenie povinnosti odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,

 • že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

 • že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní

 • že nemá voči úradu záväzky po lehote splatnosti.

Konkrétne kroky vybavovania

 • predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • uzatvorenie dohody s úradom práce o poskytnutí príspevku,

 • predloženie žiadosti na príslušný úrad na úseku verejného zdravotníctva o vydanie posudku vo veci návrhu na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky alebo návrhu na zmeny v ich prevádzkovaní,

 • predloženie žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na príslušný úrad práce spolu s kópiou posudku, resp. rozhodnutia úradu na úseku verejného zdravotníctva, na základe čoho úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,

 • uzatvorenie pracovného pomeru s invalidným občanom na pracovné miesto vytvorené v chránenej dielni alebo chráneného pracoviska,

 • zamestnávateľ môže každý rok požiadať o poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov.


INTERMODA, LEDER MODE Bratislava
(Elena Najšelová, Výstavy, 24.11.2006)
Výstavné a kongresové centrum INCHEBA EXPO Bratislava organizuje v dňoch 25. – 27. 2. 2007 3. ročník medzinárodného veľtrhu obuvi, koženého a kožušinového tovaru LEDER MODE súbežne so 7. ročníkom medzinárodnej výstavy módy INTERMODA a 1. ročníkom špecializovaného prezentačno-predajného svadobného veľtrhu WEDDING. Snahou organizátorov je pripraviť pre návštevníkov komplexnú výstavu s prehliadkou najnovších módnych trendov, najmä so širším zastúpením slovenských výrobcov textilu a odevov.

Infodeň o podmienkach podnikania v Rakúsku
(Elena Najšelová, Informácie, 24.11.2006)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila na 5. 12. 2006 Informačný deň o podmienkach podnikania v Rakúsku, ktorý sa venuje dvom dôležitým oblastiam pri obchode s Rakúskom.

Pozvánka na Vianočné trhy SZVD
(Elena Najšelová, Informácie, 16.11.2006)
bel Slovenský zväz výrobných družstiev Vás pozýva na VIANOČNÉ TRHY SZVD, ktoré sa budú konať dňa 7. 12. 2006 od 9:30 – 15:00 h v Bratislave na Mliekarenskej ul. 10, v zasadačke na 6. poschodí. Výrobné družstvá budú predávať svoje tradičné výrobky, ktoré sú vhodné ako vianočné darčeky alebo dotvárajú príjemnú vianočnú atmosféru.
Kontakt:
Slovenský zväz výrobných družstiev, Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
E. Najšelová - odbor podnikateľských služieb SZVD
Tel.: 02/58 241 221, 222, e-mail: enajselova@szvd.sk

Pozvánka na vzdelávacie podujatia Slovenského zväzu výrobných družstiev v I. polroku 2007
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 09.11.2006)
V prvom polroku 2007 Vás SZVD pozýva na nasledovné školenia:

Pripomienkové konanie – bezpečnosť výrobkov
(Elena Najšelová, Informácie, 07.11.2006)
Ministerstvo hospodárstva SR predkladá na pripomienkové konanie Návrh nariadenia vlády SR o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a Návrh nariadenia vlády SR o nebezpečných napodobeninách. Svoje názory a pripomienky k uvedeným návrhom zašlite najneskôr do 22. 11. 2006 na adresu marketing@szvd.sk alebo enajselova@szvd.sk. Nariadenia majú nadobudnúť platnosť 1. júla 2007.
Znenie návrhov nájdete na www.mhsr.sk/ Pripomienkové konanie.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server