Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Novela zákona o Obchodnom registri
Vydané 22. 01. 2007 (4711 x čítané) | Rubrika - Legislatíva

Dňa 17. 1. 2007 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 24/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinný od 1. februára 2007 (s výnimkou čl. I bodov 11, 15, 18, 20, 22, 25 až 35, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2007).

Prijatie tohto právneho predpisu predstavuje plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z jej členstva V EU a vychádza z požiadavky na harmonizáciu nášho právneho poriadku s právom EU. Ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/58/ES z 15. júla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 68/151/EHS (tzv. publikačná smernica).

Základný prínos novely zákona o OR je možnosť poskytovania právne záväzných výpisov z OR a listín zo zbierky listín na základe elektronickej žiadosti, teda bez potreby fyzickej návštevy registrového súdu (súčasná elektronická verzia OR na webovej stránke MS SR slúži na bezplatné poskytovanie základných informácií o spoločnostiach, avšak tieto informácie nie sú právne záväzné ani použiteľné na účely právneho styku).

Tiež je možné do zbierky listín ukladať nielen listiny v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka, ale aj v inom úradnom jazyku zmluvných štátov Dohody o európskom hospodárskom priestore.

Z pohľadu zapísaných osôb je zásadnou zmenou najmä skutočnosť, že elektronickými prostriedkami bude možné podať už samotný návrh na zápis do OR a rovnako uložiť listinu do zbierky listín. Toto si však vyžaduje použitie elektronického podpisu v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovateľ tak bude mať možnosť alternatívneho spôsobu podávania návrhov na zápis do OR a to buď v listinnej alebo elektronickej podobe.

Špecifická podoba elektronického konania si vyžaduje aj úpravy ohľadom vydania elektronických formulárov MS SR.

Predmetným návrhom zákona sa mení a dopĺňa aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (úprava výšky súdnych poplatkov pri podávaní návrhov na zápis a pri vydávaní výpisov z OR a kópií listín zo zbierky listín v elektronickej podobe - za vyhotovenie a vydanie výpisu z OR v elektronickej podobe 10 Sk, za zaslanie elektronickej podoby listiny uloženej v zbierke listín 10 Sk).

Súčasne si tento zákon vyžiadal aj úpravu Občianskeho súdneho poriadku v podobe osobitných ustanovení pre elektronické konanie vo veciach OR a osobitné ustanovenia pre elektronické konanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu.

Ďalej treba uviesť, že novela zaviedla povinnosť ukladať do zbierky listín rozhodnutie o zmene právnej formy (zákon túto povinnosť výslovne nepredpisoval).

Súčasne novela doplnila aj ustanovenia § 7 zákona o OR o ustanovenia o zápise európskeho družstva do OR.


( Celý článok | Autor: Žaneta Bistáková | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server