Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Pomôcka na zriadenie chránenej dielne
Vydané 30. 11. 2006 (33568 x čítané) | Rubrika - VDI, chránené dielne

Chránená dielňa a chránené pracovisko (§ 55 zákona o službách zamestnanosti)


sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Na účely splnenia podmienky podľa prvej vety sa postupuje podľa § 63 ods. 2. Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvorila alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím. Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska prizná úrad na základe kladného posudku orgánu na ochranu zdravia.

Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím.

Chránené pracovisko alebo chránená dielňa je aj výrobné družstvo invalidov ak spĺňa zákonné podmienky podľa vyššie uvedeného.

Občan so zdravotným postihnutím (§ 9 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti)


na účely zákona o službách zamestnanosti je

 • občan uznaný za invalidného podľa § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (občan, ktorý ma pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % )

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie (§ 56 zákona, § 12 vyhl. č. 44/2004 Z. z.)


sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Výška príspevku
na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku

a) v bratislavskom kraji najviac 55 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

b) v ostatných krajoch najviac 65 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Výška príspevku je závislá od:

 • priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese

 • právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa.

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak o tento príspevok zamestnávateľ požiada písomne; súčasťou žiadosti je podnikateľský zámer, kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a kalkulácia nákladov na celkovú cenu práce občanov so zdravotným postihnutím.


Dĺžka trvania chránenej dielne alebo chráneného pracoviska


Dĺžka zachovania zriadeného pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je najmenej 2 roky v malých podnikoch a stredných podnikoch a najmenej 3 roky v ostatných podnikoch

Dohodu o poskytnutí príspevku uzatvára Úrad so zamestnávateľom, pričom obsahom dohody je:

 • osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,

 • charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

 • počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov so zdravotným postihnutím prijatých na zriadené pracovné miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

 • dátum zriadenia pracovného miesta a obdobie, počas ktorého bude zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prevádzkované a počet mesiacov zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na tomto mieste,

 • maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého občana so zdravotným postihnutím,

 • podmienky a spôsob poskytnutia príspevku,

 • spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

 • podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,

 • podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

 • záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,

 • záväzok úradu, že poskytne zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,

 • záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

 • ďalšie dohodnuté náležitosti.

Ďalšie zákonné príspevky podporujúce činnosť chránených dielní alebo chránených pracovísk.

Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59)


Pracovný asistent je

 • zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času,

 • fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a pri vykonávaní jej osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

 • zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorí poskytujú pomoc znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, pri zapracovaní alebo pomoc pri príprave na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím a pri vykonávaní ich osobných potrieb počas zapracovania alebo počas prípravy na pracovné uplatnenie.


Výška príspevku

Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 90 % celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§60)


sa poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento požiada najneskôr do konca prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.

Prevádzkové náklady

 • nájomné a náklady na služby spojené s nájomným,

 • náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ,

 • náklady na palivo a energiu,

 • vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,

 • náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním služieb,

 • náklady na úhradu mzdy a preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom za zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím; tieto náklady sa neuhrádzajú, ak bol zamestnávateľovi na tento účel poskytnutý príspevok podľa § 56 alebo § 56a,

 • náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,

 • náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní zamestnávateľ,

 • náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Náklady na dopravu


sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, zamestnávateľom na miesto výkonu zamestnania a späť. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na ich dopravu do zamestnania a späť poskytnutý príspevok podľa § 53b.

Výška príspevku

Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, je najviac

a) 2,5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím,

b) 5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %.

Postupnosť krokov pri zriaďovaní chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Zamestnávateľ, ktorý sa rozhodne zriadiť chránenú dielnu alebo chránené pracovisko, musí ku dňu podania žiadosti preukázať nasledovné:

 • splnenie daňových povinností,

 • splnenie povinnosti odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,

 • že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

 • že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní

 • že nemá voči úradu záväzky po lehote splatnosti.

Konkrétne kroky vybavovania

 • predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • uzatvorenie dohody s úradom práce o poskytnutí príspevku,

 • predloženie žiadosti na príslušný úrad na úseku verejného zdravotníctva o vydanie posudku vo veci návrhu na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky alebo návrhu na zmeny v ich prevádzkovaní,

 • predloženie žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na príslušný úrad práce spolu s kópiou posudku, resp. rozhodnutia úradu na úseku verejného zdravotníctva, na základe čoho úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,

 • uzatvorenie pracovného pomeru s invalidným občanom na pracovné miesto vytvorené v chránenej dielni alebo chráneného pracoviska,

 • zamestnávateľ môže každý rok požiadať o poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov.

( Celý článok | Autor: Václav Majerník | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server