Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Nová chemická legislatíva EÚ „REACH“
Vydané 20. 02. 2007 (663 x čítané) | Rubrika - Informácie

Rada ES dňa 18. decembra 2006 prijala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok), ktoré predstavuje novú chemickú politiku EÚ pre oblasť uvádzania chemických látok, chemických prípravkov a látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh. Nariadenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku ES dňa 30. decembra 2006 v čiastke L 396 pod číslom 1907/2006 EHS a účinnosť nadobudne od 1. júna 2007.

Predstavuje vyvážený prístup k ochrane zdravia, životného prostredia a k zachovaniu konkurencieschopnosti priemyslu. Nahrádza viac ako 40 doteraz platných legislatívnych predpisov v uvedenej oblasti.

Cieľom nariadenia REACH je:
  • vytvoriť zrozumiteľný a jednotný systém registrácie látok ako takých, látok v prípravkoch alebo vo výrobkoch (ak sa látka z neho uvoľňuje za bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienok použitia), vyrobených alebo dovezených do EÚ v množstvách od 1 t/rok. Účelom registrácie je poskytnúť základné informácie o nebezpečenstvách a rizikách nových a existujúcich látok. Očakáva sa, že registrácia sa bude týkať cca 30 000 látok,
  • preniesť bremeno dôkazov o možnosti bezpečne používať látky z príslušných orgánov štátnej správy členských štátov na výrobcov a dovozcov, ktorí budú za ne zodpovední,
  • zaviesť zodpovednosť následných užívateľov poskytovať informácie o použitiach látok a súvisiacich opatreniach na riadenie rizika pri ich používaní,
  • zachovať existujúci systém obmedzení pre použitie látok,
  • zaviesť proces autorizácie ako nový nástroj na kontrolu používania látok vzbudzujúcich veľké obavy (najmä karcinogénne, mutagénne a látky poškodzujúce reprodukciu, kategórie 1 a 2),
  • zaviesť transparentnosť a jednoduchší prístup verejnosti k informáciám o látkach,
  • vytvoriť Európsku chemickú agentúru, zodpovednú za výkon nariadenia REACH a zabezpečenie jednotného uplatňovania systému v celej EÚ.
Bližšie informácie portál MH SR.


( Celý článok | Autor: Daniel Piatnica | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server