Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Európske družstvo (SCE)
Vydané 14. 03. 2007 (4721 x čítané) | Rubrika - Legislatíva

Úvodom k téme je dôležité uviesť, že európske družstvo bolo na medzinárodnej úrovni zakotvené Nariadením Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (ďalej len „Nariadenie“).

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Nariadenia je Smernica rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa doplnilo Nariadenie s ohľadom na zapojenie zamestnancov na riadení. Oba predpisy mali stanovenú účinnosť na 18. augusta 2006. Nariadenie je priamo záväzné na území členských štátov Európskeho spoločenstva, teda aj v SR, a vzhľadom na to vyplývala povinnosť členských štátov schváliť zákon o európskom družstve na národnej úrovni.

Výsledkom národnej úpravy je zákon č. 91/2007 Z.z. o európskom družstve zo dňa 6. 2. 2007, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov dňa 7. 3. 2007 a nadobudne účinnosť od 1. apríla 2007.

Zákonom o európskom družstve sa vykonávajú niektoré ustanovenia Nariadenia a to tak, že upravuje niektoré otázky, ktorých úpravu národnou legislatívou Nariadenie umožňuje. Zákon upravuje otázky týkajúce sa postavenia európskeho družstva so sídlom na území SR a otázky súvisiace so založením, riadením a kontrolou európskeho družstva, ktoré nie sú upravené Nariadením. Na postavenie a právne vzťahy SCE, ktoré nie sú upravené Nariadením ani zákonom o európskom družstve, sa primerane použijú ustanovenia o družstve podľa Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona o obchodnom registri v platnom znení. V prípadoch uvedených v Nariadení sa na právne vzťahy európskeho družstva použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o akciových spoločnostiach.

Základné pojmové znaky európskeho družstva podľa Nariadenia a zákona o európskom družstve sú:

Európske družstvo sa považuje za nadnárodnú európsku obdobu národnej právnej formy družstva, ktorá sa zapisuje do obchodného registra v členskom štáte svojho sídla. Zápis európskeho družstva do obchodného registra v štáte jeho sídla a jeho výmaz z tohto registra sa povinne zverejňujú aj v Úradnom Vestníku EU. Európske družstvo ako právna forma má kapitálový charakter a povinne vytvára základné imanie, ktoré sa vyjadruje v národnej mene. Základné imanie európskeho družstva je tvorené členskými podielmi, ktoré sú vyjadrené v národnej mene. Európske družstvo môže vydávať rôzne druhy členských podielov a stanovy môžu určiť, že tieto zakladajú rôzne práva na rozdelenie zisku.
Minimálna výška základného imania je 30 000 EUR.
Povinnou náležitosťou obchodného mena európskeho družstva je označenie právnej formy skratkou „SCE“, ktorá sa uvádza pred alebo za obchodným menom.
Ak všetci členovia SCE ručia obmedzene, obchodné meno SCE obsahuje dodatok „s ručením obmedzeným“.
Špecifický je i prípustný predmet podnikania alebo činnosti SCE. V zákone sa ustanovuje, že hlavná činnosť SCE musí spočívať v uspokojovaní potrieb členov a/alebo rozvoji ich ekonomických alebo sociálnych aktivít, najmä prostredníctvom uzatvárania zmlúv na dodávky tovarov alebo služieb alebo výkon prác, ktoré SCE vykonáva, alebo zabezpečuje.
Európske družstvo možno založiť: najmenej 5 fyzickými osobami s bydliskom na území aspoň 2 členských štátov, najmenej 5 FO a spoločnosťami alebo inými PO založenými podľa práva niektorého členského štátu, ktoré majú bydlisko na území alebo sa riadia právom aspoň dvoch rôznych členských štátov, splynutím alebo zlúčením dvoch a viacerých družstiev založených podľa práva určitého členského štátu, ktorých sídlo a ústredie riadenia sa nachádzajú na území EU, ak sa aspoň dve riadia právom rôznych členských štátov a zmenou právnej formy národného družstva založeného podľa práva niektorého členského štátu, ak má takéto družstvo aspoň 2 roky dcérsku spoločnosť, ktorá sa riadi právom iného členského štátu alebo aspoň 2 roky organizačnú zložku v inom členskom štáte.
V zmysle zákona SCE môže premiestňovať svoje sídlo z jedného členského štátu do druhého bez potreby zrušenia v pôvodnom členskom štáte a následnej likvidácie. V zákone je zakomponovaná ochrana veriteľov európskeho družstva v súvislosti s premiestnením sídla európskeho družstva z územia SR. Pokiaľ sú splnené všetky podmienky na premiestnenie sídla podľa Nariadenia, registrový súd vykoná výmaz európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo.
Zákon rieši aj otázku zrušenia európskeho družstva pre nezhodu sídla a ústredia riadenia. Súd aj bez návrhu vyzve družstvo, ktoré má sídlo v SR, a premiestni ústredie riadenia do iného členského štátu, aby premiestnilo svoje sídlo do tohto členského štátu alebo premiestnilo ústredie späť na územie SR. Ak európske družstvo v určenej lehote súdu nevyhovie, rozhodne súd aj bez návrhu o jeho zrušení podľa prísl. ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.
Zákon upravuje dva modely štruktúry správy a riadenia európskeho družstva. Ide o dualistický a monistický systém riadenia. Dualistický systém rozoznáva riadiaci a dozorný orgán (predstavenstvo - najmenej traja členovia, kontrolná komisia - najmenej traja členovia), monistická štruktúra pozná iba jediný správny riadiaci orgán (správna rada), ktorý vykonáva riadiace aj kontrolné funkcie. Štatutárnym orgánom je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva správna rada. Generálny riaditeľ vykonáva obchodné vedenie európskeho družstva. Správna rada môže na návrh generálneho riaditeľa vymenovať jedného alebo viacerých výkonných riaditeľov a môže ním byť aj člen správnej rady.
Zostáva na zakladateľoch SCE, ktorý model si určia v stanovách.

V tretej časti zákona o SCE je riešená účasť zamestnancov v európskom družstve, ktoré má sídlo na území SR, zamestnancov dcérskych spoločností európskeho družstva a zamestnancov organizačných zložiek európskeho družstva.

V tomto článku je poukázané na základné otázky týkajúce sa právneho postavenia európskeho družstva. Predpisy o európskom družstve nemajú na národné družstvá založené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení žiadny vplyv, len dávajú možnosť družstvám stať sa členom v tejto novej právnej forme.

V tejto súvislosti je dôležité upozorniť na skutočnosť, že pri posudzovaní zákona o európskom družstve je potrebné vždy prihliadať na vzájomnú prepojenosť medzi týmto zákonom a vyššie citovaným Nariadením, keďže len týmto spôsobom je možné získať úplnú predstavu o postavení európskeho družstva.


( Celý článok | Autor: Žaneta Bistáková | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server