Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Rokovanie Celoslovenskej porady predsedov členských družstiev SZVD
Vydané 15. 12. 2006 (1189 x čítané) | Rubrika - Informácie

Miestom konania tohtoročnej Celoslovenskej porady predsedov členských družstiev Slovenského zväzu výrobných družstiev v dňoch 23. - 24. 10. 2006 bol Horský hotel Poľana neďaleko Hriňovej.

Porada už tradične dáva priestor informovať o jednotlivých aktivitách zväzu na strane jednej a na strane druhej je príležitosťou venovať pozornosť problematike, ktorá sa priamo dotýka života a činnosti našich členských družstiev i zväzu.

Rokovanie otvorila a viedla podpredsedníčka SZVD Ing. Anna Kulichová, ktorá privítala prítomných predsedov družstiev a riaditeľov SOU služieb SZVD. Po oboznámení pléna s programom rokovania odovzdala slovo predsedovi SZVD Ing. Danielovi Pavelovi.

Vo svojom úvodnom vystúpení podrobne informoval o činnosti predstavenstva, aktivitách a podujatiach, ktoré sa uskutočnili k termínu konania porady v rámci činnosti SZVD, Družstevnej únie SR, Republikovej únie zamestnávateľov, ako aj ďalších zrealizovaných rokovaniach s predstaviteľmi štátnych a spoločenských inštitúcií. V oblasti zahraničných aktivít informoval prítomných o pripravovanom Valnom zhromaždení MDZ v anglickom Manchestri, kde bol Družstevnou úniou SR navrhnutý za kandidáta do novo konštituovanej správnej rady COOPERATIVES EUROPE.

V ďalšej časti svojho vystúpenia oboznámil prítomných s novou organizačnou štruktúrou SZVD platnou od 1. 9. 2006. Kontakty na jednotlivých pracovníkov sú uvedené na webovej stránke zväzu.

V rámci prvého bodu programu pokračovala podpredsedníčka SZVD Ing. Anna Kulichová, ktorá predniesla stručnú informáciu o programovom vyhlásení vlády. Upozornila najmä na potrebu vytvorenia databanky projektov v časovom predstihu, aby si družstvá vytvorili lepší východiskový priestor pri získavaní grantov vyhlásených v rámci „Národného strategického rámca na roky 2007-2013“.

Potrebu dostatočného časového predstihu zdôraznil aj podpredseda zväzu pre ekonomické záležitosti Ing. Pavol Kvasnica a to v súvislosti s postupmi, ktoré súvisia s prechodom na spoločnú menu Euro. Ďalšie informácie k tejto téme budú priebežne zverejňované v časopise Výrobné družstevníctvo a na zväzovej web stránke.

Ďalej sa podpredseda vo svojom vystúpení zameral na postavenie a úlohy Správnej rady spoločných fondov, informoval o poskytnutých úveroch v zmysle schválených kompetencií, o zrealizovaných rokovaniach za účelom návratnosti úverových prostriedkov so zameraním na družstvá, ktoré dlhodobo neplnia splátkové kalendáre. Vysvetlil fungovanie inštitútu zabezpečovacieho prevodu práva a výpožičke vo vzťahu k dlžnému členskému družstvu, ako i problémy, ktoré súvisia s preberaním majetku za nevysporiadané pohľadávky. Konštatoval, že aj vďaka zintenzívneniu činnosti zo strany vedenia zväzu a zodpovedných pracovníkov, došlo k zlepšeniu finančnej disciplíny zo strany členských družstiev, konkrétne vyzdvihol družstvá Úsvit Bratislava a Odeta Michalovce.

Prítomní účastníci porady boli tiež informovaní o predbežných výsledkoch hospodárenia zväzu k 30.9.2006, ako i negatívnych dopadoch na výsledok pri uplatnení vyššie spomenutých krokov pri prevzatí majetku dlžníkov, resp. nezrealizovaného plánovaného predaja nehnuteľnosti v Stupave. Podal informáciu o stave Rezervného fondu a o stave účtu Fondu družstevnej svojpomoci.

V ďalšej časti programu bola zo strany podpredsedníčky zväzu venovaná pozornosť zrealizovaným výstavám počas roku 2006, na ktorých sa zväz podieľal po organizačnej i finančnej stránke. Podrobnejšie bola zanalyzovaná najmä účasť na 13. ročníku COOPEXPO '06 v rámci Agrokomplexu v Nitre, na ktorú zväz prispel pre členské družstvá sumou 1 063 tis. Sk a ktorá je najväčšou prezentáciou družstevníctva na Slovensku. Každoročne je snahou pracovníkov zväzu zabezpečiť na veľtrhu čo najvyššiu účasť našich družstiev, preto súčasne požiadala prítomných o podnetné návrhy, ktoré by k tomu prispeli.

Ďalej boli prítomní informovaní o zrealizovaných a plánovaných vzdelávacích aktivitách, pripravovaných zmenách na web stránke, najmä po potreby družstiev, ktoré zamestnávajú občanov so zdravotným postihnutím, resp. družstiev, ktoré plánujú zriaďovať takého pracoviská, prípadne pre družstvá, ktoré majú problém s náhradným plnením.

Po krátkej prestávke predseda zväzu Ing. Daniel Pavel predložil na rokovanie celoslovenskej porady „Koncepciu smerovania výrobného družstevníctva a zväzu v podmienkach členstva SR v Európskej únii na obdobie do roku 2011. V zmysle záverov a uznesenia Predstavenstva SZVD podrobnejšie vysvetlil jednotlivé navrhnuté body „Koncepcie”. Na tému následne nadviazal podpredseda pre ekonomické záležitosti, ktorý v súvislosti s pokusmi rôznych skupín ovládnuť majetok družstiev, informoval o formách a možnostiach na jeho ochranu. Ubezpečil, že v prípade záujmu zo strany členských družstiev, je zväz samozrejme pripravený pomôcť.

V závere prezentácie bol prítomným distribuovaný informačný bulletin, na spripomienkovanie predložený pripravovaný kalendár a nový adresár. Prítomní boli zároveň pozvaní na Vianočné trhy, ktoré sa už tradične realizujú v priestoroch SZVD a okrem zrealizovaných tržieb sú tiež formou prezentácie a propagácie.

V závere rokovania jednotlivých tém bol vytvorený priestor na diskusiu, v rámci ktorej odznelo množstvo diskusných príspevkov. Jednotliví diskutujúci reagovali na témy, ktoré odzneli v rámci programu – platobná disciplína družstiev, výber a voľba zástupcov družstiev do volených orgánov zväzu. Podnetné a konkrétne návrhy odzneli na tému účasti družstiev na výstave COOPEXPO, pričom bolo konštatované, že možnosti, ako zlepšiť prezentáciu, sú tak na strane družstiev, ako i na strane zväzu.

Členovia Správnej rady spoločných fondov apelovali na plnenie si záväzkov z úverových zmlúv, čím sa samozrejme vytvára ďalší priestor pre potreby členských družstiev. Diskusné príspevky odzneli aj na tému predloženej „Koncepcie”. Bolo dohodnuté, že kompetentný dokument bude zaslaný predsedom členských družstiev, ktorí k nemu predložia svoje pripomienky, resp. vlastné návrhy.

Pozitívne ohlasy a poďakovanie zo strany prítomných predsedov boli vyslovené najmä za metodickú pomoc a ústretovosť pracovníkov zväzu pri riešení rôznych problémov, s ktorými sa pri svojej práci stretávajú, nevynímajúc promptné poskytovanie úverových zdrojov.

Predseda zväzu Ing. Pavel vo svojej reakcii na diskusné príspevky zdôraznil, že cieľom rokovania je, aby bolo prínosom z pohľadu ďalšieho rozvoja družstiev i zväzu samostatne i vo vzájomnej synergii.

Tohto roku sa po prvýkrát v rámci porady uskutočnila prezentácia výrobkov členských družstiev – konkrétne svoje výrobky vystavovali Združena Spišská Nová Ves a Frotex Dlhé Pole. Do budúcna je tu priestor nielen na spropagovanie vyrábaného sortimentu toho - ktorého družstva, ale aj podrobnejšie sa oboznámiť s činnosťou členských družstiev, hľadať a nachádzať možnosti vzájomnej spolupráce, obchodno-výrobných kooperácií, realizovať náhradné plnenie prostredníctvom výrobkov VDI a družstiev, ktoré majú zriadené chránené dielne a pracoviská.

V rámci druhého dňa porady bolo zrealizované školenie BOZP a OPP pre vedúcich pracovníkova a zároveň boli predsedom družstiev odovzdané príslušné osvedčenia.

Aj tohtoročné rokovania celoslovenskej porady predsedov potvrdilo, že témy a oblasti, ktoré odzneli v rámci programu, boli zaujímavé a podnetné i pre diskusiu. Konštruktívne návrhy a výstupy sú dôkazom, že členským družstvám záleží na zlepšení úrovne kvality činnosti i vzájomnej komunikácie, či už vo vzťahu k zväzu, ale i v rámci jednotlivých družstiev navzájom. Námety, ktoré vyplynuli z diskusie, budú premietnuté do plánov činnosti orgánov i aparátu zväzu.


( Celý článok | Autor: Anna Kulichová | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server