Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Novela Obchodného zákonníka
Vydané 16. 01. 2007 (3570 x čítané) | Rubrika - Legislatíva

V Zbierke zákonov bola uverejnený zákon č. 19/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobudne účinnosť 1. februára 2007. Novela prináša dôležité zmeny a úpravy aj v právnej úprave družstva.

Na základe tejto novely vzniká podnikateľským subjektom (teda aj družstvám) povinnosť informovať o svojich identifikačných údajoch, t.j. obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo a zápis v Obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov už aj na svojej internetovej stránke, ak ju majú zriadenú.

Novela doplnila povinnosť podnikateľov preukázať, že právnická osoba alebo fyzická osoba má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v OR alebo živnostenskom registri, vlastnícke právo alebo užívacie právo, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do OR alebo ŽR. V rámci užívacieho práva je zahrnuté aj spoluvlastníctvo nehnuteľnosti alebo jej časti, ak je užívanie umožnené na základe dohody spoluvlastníkov.

V právnej úprave družstva sa po prvýkrát definuje členský podiel, ktorý v zmysle novely predstavuje mieru účasti člena na družstve, definuje sa určenie jeho výšky ako pomer členského vkladu k základnému imaniu družstva (možnosť odlišnej úpravy v stanovách).

Novela zavádza možnosť uvádzať základné imanie družstva v eurách (1250 eur), pričom umožňuje odlišnú výšku členských vkladov alebo vstupných vkladov pre fyzické osoby a právnické osoby (úpravou v stanovách). Ďalej rieši otázku zániku členstva a vyrovnacieho podielu. Podľa novelizovaných ustanovení je družstvo povinné na žiadosť člena vydať mu osvedčenie o členstve a o obsahu jeho zápisu v zozname členov, ktorý je povinné družstvo viesť. Podľa novely pre určenie vyrovnacieho podielu je rozhodný stav čistého obchodného imania družstva podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom členstvo zaniklo. Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa novely je splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zanikla účasť člena v spoločnosti, alebo ak takáto riadna účtovná závierka schválená nebola, tak uplynutím troch mesiacov odo dňa, keď mala byť schválená. Bola daná aj možnosť iného vyrovnania ako úhrady v peniazoch (možnosť zakomponovania iného spôsobu vyrovnania v stanovách). Doplnilo sa ustanovenie, podľa ktorého v prípade smrti fyzickej osoby, ktorá je členom družstva, ak členstvo neprešlo na dediča, družstvo zníži základné imanie o vklad tohto člena. Rovnako pri zániku právnickej osoby, ktorá je členom družstva, družstvo zníži základné imanie o vklad tohto člena, ak členstvo neprešlo na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Novelou sa doplnilo aj ustanovenie § 254 ods.2 písm.b - spôsoby zrušenia družstva - o zrušenie zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Novela priniesla aj ďalšie úpravy a doplnenia, v tejto informácii sme upozornili na najpodstatnejšie úpravy týkajúce sa družstiev.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte autora.


( Celý článok | Autor: Žaneta Bistáková | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server