Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Sociálne družstvá a podniky – skúsenosti z Českej republiky
Vydané 17. 01. 2007 (1994 x čítané) | Rubrika - Informácie

Zástupcovia COOP PRODUKT SLOVENSKO Ing. A. Kulichová a PhDr. V. Majerník sa dňa 13. 12. 2006 zúčastnili na pracovnom seminári, ktorý sa konal pri príležitosti ukončenia I. cyklu vzdelávania v rámci projektu EQUAL – „Sociálne družstvá a podniky“ v Prostějove pod záštitou Svazu českých a moravských výrobních družstev.

Cieľom I. etapy projektu bola podpora, vznik a rozvoj družstva, resp. sociálneho podniku so zameraním na regióny s najväčšími problémami zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Aj vďaka tomu, že do projektu bola zapojená štátna správa prostredníctvom príslušných úradov práce, bolo konštatované, že výsledkom je vznik prvých sociálnych družstiev.

Keďže táto problematika je aktuálna aj v rámci činnosti COOP PRODUKT SLOVENSKO a AZOZP v SR a prítomní prejavili záujem o nadviazanie spolupráce so zástupcami uvedených združení i jednotlivých družstiev invalidov, chránených dielní, predkladáme z uvedeného seminára podrobnejšie informácie. V prípade záujmu je možné kontaktovať pracovníkov COOP PRODUKT SLOVENSKO resp. priamo účastníkov seminára.

Miroslav Brazdil, manažér projektu

Prezentoval projekt „sociálne družstvá a podniky“ a výsledky prvej etapy jeho realizácie. Oboznámil prítomných o spôsobe financovania SČMVD, o dobrej úrovni spolupráce s úradmi práce, o práci s cieľovou skupinou a tiež informoval o motivačných seminároch podporujúcich vytváranie sociálnych družstiev. Informoval aj o realizácii vzdelávania zameraného na manažérske, právne sociálne a iné problémy v súvislosti so zakladaním sociálnych podnikov a družstiev. Na základe získaných vedomosti boli založené 3 sociálne družstvá.

JUDr. Miroslav Machala, regiónalne pracovisko SČMVD Brno

Poukázal na legislatívnu stránku riešenia zamestnávania OZP. Podčiarkol, že v legislatíve je ešte priestor na vytvorenie uceleného právneho predpisu pre oblasť sociálneho podniku vrátane družstva, a to tak, aby v tejto legislatíve bolo zahrnuté financovanie, podmienky vzniku a metodiky fungovania sociálneho podniku.
Podieľal sa na príprave konkrétnych stanov sociálnych družstiev, ktoré vznikli.

V prípade záujmu je možné získať podrobnejšie informácie na www.scmvd.cz, resp. prostredníctvom pracovníkov COOP PRODUKT SLOVENSKO.

Mgr. Renata Čekalová, predsedníčka VDI Senza Prostějov

Prezentovala genézu vzniku Občianskeho združenia na pomoc zdravotne postihnutím LIPKA a o svojich skúsenostiach s chránenými dielňami vrátane založenia a rozvoja sociálneho družstva v zmysle projektových aktivít projektu EQUAL. Informovala o vývoji podnikateľských zámerov, ktoré ovplyvnili chod a úroveň družstva. Spočiatku to boli záležitosti zamerané na služby, napr. práčovňa, mangľovňa, oprava posteľnej bielizne, šatstva a iných odevov, výroba keramiky, neskôr skladanie elektrotechnických komponentov, ktoré sa stali aj pre súčasnosť hlavným výrobným programom.

Prácu poskytujú dlhodobo nezamestnaným OZP, nezisťujú pracovné návyky, ale umožňujú OZP, aby sám si urobil názor, čoho je schopný a na aký výkon má predpoklady z hľadiska zdravotného postihnutia. Konštatovala, že hlavným cieľom, pre ktoré vzniklo sociálne družstvo, bolo zníženie nezamestnanosti tejto kategórie občanov a vznik dostatočných pracovných príležitosti OZP, ako aj odstránenie sociálnej izolácie OZP. Uvedené zámery sa podarilo dosiahnuť. Poukázala na štruktúru získavania finančných prostriedkov z Európskych fondov, Ministerstva pre miestny rozvoj ČR, Územných pracovísk ÚP.

Pani predsedníčka ponúkla spoluprácu a výmenu skúsenosti v oblasti rehabilitácie občanov so ZP v jej družstve.

V prípade záujmu o jej skúsenosti zo zakladania sociálnych družstiev je možnosť kontaktovať sa na adrese:
SENZA, družstvo, Tetín 1, 796 01 Prostějov, tel./fax: 00420 582 360 295, e-mail: oslipka(at)oslipka.cz

Alena Smišková, ZNOVOS Znojmo

Hovorila o osobných skúsenostiach s projektovou aktivitou. Jej činnosť začala občianskym združením vozíčkarov, ktoré sa združili do sociálneho združenia na jej podnet a v jej vlastnom byte. Má zaregistrovaných 82 členov. Jej začiatky boli so 6 členmi, z toho bol iba 1 zdravý a ostatní vozíčkari. Výrobné zameranie v začiatkoch nebolo vyprofilované a zameralo sa na náhodné činnosti napr. polygrafické práce, prepisovanie dokumentov, zámočníctvo, kartonáž a pod.. Neskôr sa činnosť rozšírila na krajčírske dielne, masáže, baliaca činnosť, keramická činnosť a pod.

Záverom konštatovala, že vozíčkari týmto výkonom práce získali sebadôveru. Na základe skúsenosti z práce s OZP zistila, že ľudia si neveria, preto začala s nimi bližšie spolupracovať. Odrazilo sa to na pracovných výsledkoch, postihnutí ľudia si začali vzájomne pomáhať, našli zmysel života bez ohľadu na výšku príjmu. Konštatovala, že OZP nepotrebujú radiť, ale pomáhať, čo je krédom ich sociálneho družstva. OZP potrebujú chodiť do práce.
Pre jeho ďalší rozvoj potrebujú:
  • kvalitu práce
  • dopravnú dostupnosť
  • skladové priestory
Má záujem o spoluprácu, resp. kooperáciu so subjektami na Slovensku.

V prípade záujmu o jej skúsenosti resp. spoluprácu je možnosť kontaktovať sa na adrese:
Vozíčkáři Znojemska,o.z., Loucká 27, 671 81 Znojmo, mobil: 00420 739 277 618, e-mail: por.bar(at)seznam.cz, www.porbar.org

Ing. Jaroslav Dembinný, odborný konzultant TRIANON O.z. Český Těšín

Vo svojom vystúpení hovoril o svojom živote, keď pre nehodu zo dňa na deň zostal na vozíku. Zmienil sa potrebe integrácie OZP do spoločnosti. Prezentoval občianske združenie TRINOM, ktorého cieľom je dlhodobá spolupráca partnerov v oblasti rozvoja informatiky, vzdelávania, udržateľného rozvoja a športu. Činnosť združenia je nasmerovaná najmä na integráciu osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

Cieľom združenie je vychovávať stredný manažment z osôb so ZP. K tomu využívajú i priestor počas liečenia, aby občan so zdravotným postihnutím domov odchádzal s určitou možnosťou uplatnenia sa v živote a informovanosti o združeniach, ktoré mu môžu poskytnúť v ich regióne pomoc.

Poukázal, že združenie má k dispozícii spracované priebežne realizované projekty, napr. Bez bariér – bez hraníc, PARAPLEG – vybavenie rehabilitačných pracovísk, Zelená škola – environmentálna výchova detí a mládeže, Najlepšia závislosť je závislosť na športe, Senior internet klub a pod.

Informoval o vytvorení siete chránených pracovísk a regionálnych centrách pomoci a mobility, kde vedúci nemôže povedať, že nevie, nejde to.

Zvýraznil skúsenosti z projektu SROP, ktorý je zameraný na skvalitnenie mobility zdravotne postihnutých osôb, vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím, k obsahu zákona o sociálnych službách a o špecializovanej dopravnej pomoci.

V prípade záujmu je možnosť kontaktovať sa na adrese:
CAR CLUB, Láhovská 633/1, 543 01 Vrchlabí, www.carclub.cz, tel.: 00420 775622449

Viliam Šuňal, predseda TRIANON O.z. Český Těšín

Ďalej rozvinul vystúpenie p. Dembinného o skúsenostiach s realizácie projektov pre OZP v rámci cezhraničnej spolupráce s poľskými, slovenskými subjektami. Poukázal na spoluprácu OZP seniori a študenti. Zvlášť ocenil skúsenosti zo spolupráce s OPF Sliezska univerzita Karviná, kde pedagógovia poskytujú odbornú a metodickú pomoc napr. pri koncipovaní projektov a študenti pracujú na celom rade diplomových prác v rámci ŠVOČ zameraných na problematiku integrácie osôb so zdravotným postihnutím.

V prípade záujmu je možnosť kontaktovať sa na adrese:
TRIANON, Občanské združení, Na horkách 1701/23, 737 01 Český Těšín, www.trianon.silesnet.cz, tel.: 00420 558711033

Ing. Karel Rychtář, riaditeľ odboru VDI ZČMVD

Hodnotil vysoký odborný prístup pri realizácii súčasnej I. etapy plnenia zámerov projektu EQUAL v ČR. Bol rád, že na seminári odznela celá rada podnetov a návrhov na prácu v ďalšom období. Ocenil prístup odborníkov, metodikov, ktorí sa na týchto výsledkoch projektu podieľali. Pozitívne hodnotil i medziľudské vzťahy, zvýraznil, že aktéri projektov sa nielen vzdelávali a učili, ale vznikali aj nové priateľstva, spoznávali sa ľudia a vyústili do vzniku podnikateľského subjektu – sociálneho družstva. Zvýraznil metodickú pomoc poradcov z regionálnych spádových centier, ktorí podľa špecifických podmienok personálnych, finančných, podnikateľských možnosti vytvárali stanovy družstiev i ďalšie dokumenty, čo členovia týchto družstiev najviac oceňovali.

V závere svojho vystúpenia vytýčil smer, ktorý by mal vyústiť do ďalšieho možného získavania finančných, organizačných a personálnych možností pre realizáciu prijatých zámerov z projektu EQUAL.

V prípade záujmu je možné získať podrobnejšie informácie na www.scmvd.cz, resp. prostredníctvom pracovníkov COOP PRODUKT SLOVENSKO.


( Celý článok | Autor: Václav Majerník | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server