Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1548 nájdených)

Prezentačno-podnikateľská misia na Krétu
(Zuzana Cáková, Informácie, 19.03.2010)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s obchodno-ekonomickým oddelením Veľvyslanectva Slovenskej republiky so sídlom v Aténach pripravujú "Prezentačno-podnikateľskú misiu na Krétu" v dňoch 18. - 20. mája 2010.


Medzinárodný strojársky kooperačný deň – Engineering 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 19.03.2010)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu a BIC Bratislava spol. s r.o. organizujú dňa 27.5. 2010 v priestoroch Výstaviska AGROKOMPLEX Nitra medzinárodné podujatie

„Medzinárodný strojársky kooperačný deň – Engineering 2010“,


Možnosti dodávok tovarov a služieb pre medzinárodné organizácie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.03.2010)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky organizuje pre slovenských podnikateľov seminár o možnostiach dodávok tovarov a služieb pre medzinárodné organizácie v systéme OSN, Európskej únie a NATO.

Dátum a miesto konania: 25. marca 2010, Kongresová sála MZV, Hlboká 2, Bratislava


Vzdelávacie kurzy pre podnikateľov v automobilovom priemysle
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.03.2010)
Automobilový klaster – západné Slovensko, Mesto Trnava a Automobilový klaster Vienna Region v rámci Programu cezhraničnej spolupráce AT-SR sú riešiteľmi projektu AC Centrope, organizujú vzdelávacie kurzy pre podnikateľov v automobilovom priemysle financované v rámci projektu, ktoré sú zamerané na zvýšenie vzdelanostnej úrovne v podnikateľskej verejnosti.

NÁBYTOK A BÝVANIE
(Zuzana Cáková, Výstavy, 05.03.2010)
V dňoch 9. 3. 2010 až 14. 3. 2010 sa bude konať na výstavisku Agrokomplex v Nitre 20. ročník veľtrhu Nábytok a bývanie, ktorý predstaví súčasný moderný svetový dizajn, prezentovaný poprednými európskymi dizajnérmi a výrobcami.

Medzinárodná družstevná výstava ICA EXPO
(Zuzana Cáková, Výstavy, 05.03.2010)
V dňoch 8. 12. 2010 –10. 12. 2010 sa v Bangalore, hlavnom meste juhoindického štátu Karnataka, bude konať druhý ročník medzinárodnej družstevnej výstavy ICA EXPO 2010.

Perspektívy podnikania v Afrike
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.03.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje 27. mája 2010 v Bratislave 5. vedecko-podnikateľskú konferenciu.

Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP- KaHR – 21SP – 0901
(Zuzana Cáková, Informácie, 05.03.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast , vydalo dňa 26. februára 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 21SP – 0901.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP - KaHR – 111SP – 1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.03.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vydalo dňa 26. februára 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1001.

INDUSTRY EXPO, C.S.I.L., CARPLAST
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.02.2010)
V termíne 3. 3. 2010 - 5. 3. 2010 sa uskutoční na výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava trojica veľtrhov zameraných na prezentáciu vedy, nových technológií a komponentov pre priemysel.

Výzva pre výrobcov na podávanie žiadostí na colné suspenzie a colné kvóty
(Zuzana Cáková, Informácie, 23.02.2010)
V súčasnosti je možné predkladať žiadosti na otvorenie colných kvót a suspenzií, ktoré po schválení všetkými členmi EÚ a Európskou komisiou (EK) budú platiť od 1. januára 2011.

Seminár k výzve - Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.02.2010)
Termín a miesto konania semináru: 10. 3. 2010, Obvodný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, kongresová sála Banská Bystrica

INOVATÍVNY ČIN ROKA
(Zuzana Cáková, Informácie, 23.02.2010)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 5. februára 2010 tretí ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2009“.

PONUKA NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
(Ing. Alena Gírethová, Informácie, 08.02.2010)

COOP PRODUKT SLOVENSKO (CPS) a členské družstvá združené v CPS ponúkajú na prenájom kancelárske, skladové a výrobné priestory. Bližšia špecifikácia nehnuteľností sa nachádza v rubrike NEHNUTEĽNOSTI.


Pozvánka na školenie
(Mária Magulová, Školenia a semináre, 05.02.2010)
COOP Produkt Slovensko organizuje pre členské družstvá CPS školenie „DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2009“.

Školenie sa uskutoční: dňa 24. februára 2010 o 9.30 hod.

vo veľkej zasadačke
CPS, Mliekarenská 10, Bratislava 2, na 6. poschodí č.608

Predpokladané ukončenie je o cca 14, 00 hod.
Lektor školenia: Ing. Nataša Luknárová, Daňové riaditeľstvo SR Bratislava

Informácie: e-mail: mmagulova@cpscoop.sk, tel.: – 02/58241302.

Usmernenie č. 1 k výzve - KaHR–21SP–0901
(Zuzana Cáková, Informácie, 01.02.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vydalo dňa 27. januára 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR–21SP–0901.

UPOZORNENIE - Zmena termínu konania veľtrhu
(Zuzana Cáková, Informácie, 01.02.2010)
Termín konania veľtrhu INDUSTRY EXPO/C.S.I.L./CARplast sa s ohľadom na jeho zakomponovanie do súboru výstavy MOTOCYKEL posúva na nový termín 3. 3. 2010 - 5. 3. 2010.

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov – nová výzva
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 01.02.2010)
Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov – nová výzva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 25. januára 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

SEMINÁR : Ako hľadať partnerov v EÚ a prístup na trhy tretích krajín
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.01.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Colnou správou SR organizuje odborný seminár Ako hľadať partnerov v EÚ a prístup na trhy tretích krajín. Seminár sa bude konať 23. februára 2010 v Bratislave v priestoroch Hotela Medium na Tomašikovej 34.

Rok 2012 vyhlásený za Medzinárodný rok družstiev
(Helena Cápová, Informácie, 15.01.2010)

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov na svojom 64. rokovaní vyhlásilo rok 2012 za Medzinárodný rok družstiev. Hlavným zámerom je vyzdvihnúť prínos družstiev do sociálno- ekonomického rozvoja. Prijatím uznesenia č. 64/136 dňa 18.decembra 2009 zhromaždenie vzalo na vedomie, že družstvá majú vplyv na znižovanie chudoby, tvorbu pracovných miest a sociálne začleňovanie.


VIA BONA SLOVAKIA ZA ROK 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.01.2010)
Nadácia Pontis prijíma nominácie na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2009. Cieľom ocenenia je vyjadriť verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu.

Informačné zdroje o možnostiach účasti podnikateľských subjektov na rozvojovej pomoci
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.01.2010)
Medzinárodné organizácie každoročne vypisujú stovky projektov, na ktorých sa môžu zúčastňovať aj slovenskí podnikatelia, či už ako hlavní dodávatelia alebo ako subdodávatelia.

Cezhraničná spolupráca Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.01.2010)
V týchto dňoch sa rozbieha nová iniciatíva na podporu spolupráce slovenských a maďarských firiem a spustení web stránky www.SME-HUSK.eu, kde môžete nájsť informácie o podujatiach, novinkách a tiež katalóg maďarských firiem a technológií.

Verejný portál ITMS
(Zuzana Cáková, Informácie, 13.01.2010)
Od 1. 1. 2010 vzniká na základe platného Systému riadenia ŠF a KF prijímateľom povinnosť predkladať žiadosti o platbu prostredníctvom portálu ITMS. Od tohto dátumu je možné žiadosti o platbu na SO/RO predkladať iba prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ je povinný žiadosť o platbu vypracovať prostredníctvom portálu ITMS, odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu, následne vytlačiť formulár odoslanej verzie žiadosti o platbu, podpísať tento formulár a zaslať ho na riadiaci orgán.
Priloha: Rámcový popis práce pri vytváraní a odosielaní žiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS

Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.01.2010)
V súvislosti s projektom „Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce malých a stredných podnikov“ organizuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) v spolupráci s maďarskými partnermi prvú medzinárodnú konferenciu v Budapešti. Konferencia sa uskutoční dňa 4.2.2010 v hoteli Benczúr a je bezplatná.

Cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EU
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.01.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR seminár Cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EÚ, ktorý sa uskutoční dňa 10. februára 2010 v Bratislave v priestoroch MH SR. Účasť na seminári, ktorý je určený slovenským malým a stredným podnikateľom, je bezplatná.

Kúzlo vianočnej atmosféry na vianočných trhoch CPS
(Zuzana Cáková, Informácie, 23.12.2009)
COOP PRODUKT SLOVENSKO už tradične v predvianočnom období pripravilo vianočnú prezentáciu činnosti slovenských a českých výrobných družstiev, s možnosťou priameho predaja družstevných výrobkov. Aj tento rok sa výrobné družstvá 10. decembra 2009 stretli v zasadačke na 6 poschodí a vo vstupných priestoroch CPS so svojimi stálymi, ale aj novými zákazníkmi.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-13DM-0901
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.12.2009)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 3. septembra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch


O Z N A M - Celozávodná dovolenka COOP PRODUKT SLOVENSKO
(Anna Holá, Informácie, 17.12.2009)
Oznamujeme všetkým členským družstvám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude v dňoch od 28.12.2009 do 5.1.2010 celozávodná dovolenka. Pre Vaše potreby Vám budú pracovníci CPS k dispozícii od 7. januára 2010.

Želáme Vám príjemné sviatky a šťastný Nový rok.

Pripravované podujatia organizované NADSME v roku 2010
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.12.2009)
Cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EÚ

Perspektívy podnikania v strednej Ázii: Podnikanie v Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku a Uzbekistane

Pripravované podujatia organizované agentúrou SARIO v roku 2010
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.12.2009)
OBCHODNÉ STRATÉGIE NA ZAHRANIČNÝCH TRHOCH - Strategické varianty zabezpečenia rastu.

BUSINESS PROTOKOL A ZAHRANIČNÝ PARTNER - Základné pravidlá business protokolu a získanie profesionality v spoločenskom chovaní.

Kooperačné podujatie CHEMIKA 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 17.12.2009)
V dňoch 21. - 22. januára 2010 v Poľsku na Szczecin Internationa Fair

Nová výzva z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.12.2009)
Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

Pozvánka na školenie
(Mária Magulová, Školenia a semináre, 15.12.2009)
COOP Produkt Slovensko Vás pozýva na školenie „K zostaveniu ročnej účtovnej závierky za rok 2009“.

Nový informačný portál Firmysk.eu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.12.2009)
Úlohou nového informačného portálu Firmysk.eu je prinášať komplexné informácie o firmách, ich zameraní, službách, výrobkoch a to vo forme bezplatnej i platenej prezentácie po dobu 12 mesiacov.

POZVÁNKA NA VIANOČNÉ TRHY CPS
(Zuzana Cáková, Informácie, 23.11.2009)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás čo najsrdečnejšie pozýva na VIANOČNÉ TRHY CPS, ktoré sa uskutočnia 10. 12. 2009 od 10:00 hod do 17:00 hod. v Bratislave na Mliekárenskej ulici č. 10 vo vstupných priestoroch a v zasadačke na 6. poschodí.

Široký sortiment, zaujímavé ceny i kvalita budú určite dobrým dôvodom na nákup darčekov z dielne slovenských a českých výrobných družstiev.


Príloha: Pozvánka

Bližšie informácie :

Bc. Zuzana Cáková

Odbor poradenských služieb

COOP PRODUKT SLOVENSKO

tel: 02/5824 1370, mail: zcakova@cpscoop.sk.


Register „Made in Slovakia“ (Databáza slovenských exportérov)
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.11.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO vytvorila v spolupráci so Slovenskou Informačnou a Marketingovou spoločnosťou, a.s ucelený register slovenských spoločností.

15. medzinárodný stavebný veľtrh IBF, 11. medzinárodný veľtrh technických zariadení budov SHK BRNO a súbežne prebiehajúci veľtrh MOBITEX
(Zuzana Cáková, Výstavy, 23.11.2009)
Trenčianska regionálna komora SOPK - zástupca Stavebných veľtrhov pre SR, pozýva na

15. medzinárodný stavebný veľtrh IBF, 11. medzinárodný veľtrh technických zariadení budov SHK BRNO a súbežne prebiehajúci veľtrh MOBITEX - medzinárodný veľtrh nábytku a interiérového vybavenia, ktoré sa uskutočnia na výstavisku v Brne v termíne 13. - 17. apríla 2010.


Ponuka medzinárodných veľtrhov – SOPK Trenčín
(Zuzana Cáková, Výstavy, 23.11.2009)
Pod gesciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky organizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora v Trenčíne v spolupráci so spoločnosťou EXPO CENTER a.s., Trenčín spoločnú slovenskú účasť na veľtrhoch:

Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.11.2009)
Trnavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodní a hospodářskou komorou Hodonín, v rámci projektu „Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání“, Operačný program Cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013 pozýva na seminár „Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií“, ktorý sa uskutoční dňa 3.decembra 2009 o 9:00 hodine v priestoroch Trnavskej regionálnej komory SOPK /zasadacia miestnosť 3. poschodie, č. 324/.

Seminár - Ochrana osobných údajov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.11.2009)
Trnavská regionálna komora SOPK organizuje seminár Ochrana osobných údajov, ktorý sa bude konať dňa 10.12.2009 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti TT RK SOPK (3. posch., č.324) Trhová 2, Trnava (bývalá budova Tatraskla).

Seminár - Verejné obstarávanie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.11.2009)
Cieľom seminára je poskytnúť informácie o schválenej novele zákona o verejnom obstarávaní a o elektronickom verejnom obstarávaní o systéme EVO, ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie. Je určený najmä podnikateľom, ktorí sa uchádzajú o účasť vo verejnom obstarávaní s cieľom získať zákazku.

Usmernenie č. 2 k výzve z OP KaHR-111SP-0902
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.11.2009)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 11. novembra 2009 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-111SP-0902. Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.11.2009)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ako riadiaci orgán pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.
Bližšie informácie nájdete na stránke : www.sk-cz.eu/sk.

Semináre k výzve z OP KaHR
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.11.2009)
Podpora energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie

Prioritná os 2. - Energetika

Opatrenie 2.1. - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavázdanie progresívnych technológií v energetike.


Podpora podnikania žien na Slovensku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.11.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Regionálne informačné a poradenské centrum Prešov spolu s asociovanými partnermi (Top Centrum podnikateliek, Nadácia Integra, Materské centrum Macko, Ekonomická univerzita Bratislava, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny) organizujú úvodnú konferenciu k projektu Podpora podnikania žien na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 24. novembra 2009 o 14.00 h v Kongresovej sále Hotela Medium v Bratislave
(Tomášikova ulica 34).

XV. Ročník turistického zrazu
(Mária Magulová, Informácie, 06.11.2009)
COOP PRODUKT SLOVENSKO a Rada VSOČZ CPS za spolupráce VD Robstav Liptovský Mikuláš zorganizovali v dňoch 2. – 4. októbra 2009 už jubilejný XV. ročník celoslovenského turistického zrazu členov a zamestnancov členských družstiev CPS.

Nová výzva z OP KaHR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.10.2009)
Nová výzva : Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 26. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

NOVÉ ŽIADOSTI O COLNÉ SUSPENZIE A COLNÉ KVÓTY
(Zuzana Cáková, Informácie, 27.10.2009)
V zmysle oznámenia Európskej komisie 98/C 128/02 a platnej legislatívy Európskej komisie zverejňuje Ministerstvo hospodárstva SR zoznam žiadostí členských krajín EÚ o zavedenie colných suspenzií a colných kvót na dovoz vybraných tovarov z tretích krajín od 1. 7. 2010.

Uplatnenie schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a schémy pre environmentálne označovanie produktov na zvyšovanie konkurencieschopno
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.10.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pripravila bezplatný regionálny informačný seminár

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server