Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 418 nájdených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-418 |
Výzva z OP KaHR – Energetika
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.06.2009)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 4. mája 2009 v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

AutoDay2009.sk
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.06.2009)

AutoDay2009.sk je medzinárodné partnerské podujatie zamerané najmä na organizácie, ktoré ponúkajú, prípadne hľadajú technológie, nástroje a riešenia v ich produktoch, službách, vývoji a výrobe, alebo komerčné aktivity v oblasti automobilového priemyslu. Predstavuje vynikajúcu možnosť nadviazať obchodné kontakty s potenciálnymi partnermi zo Slovenska a iných krajín z Európy a taktiež východiskový bod rozvoja budúcej spolupráce s európskymi dodávateľmi do automobilového priemyslu.

Dátum konania : 1. júla 2009

Miesto konania : Hotel TATRA / Kongresové centrum, Nám. 1.mája 5, Bratislava

Bližšie informácie nájdete na : www.AutoDay2009.sk


Pozvánka na Jordánsko-slovenské obchodné fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.06.2009)
SOPK organizuje prvé Jordánsko-slovenské obchodné fórum v spolupráci s Jordánskym investičným fórom a agentúrou SARIO, ktoré sa uskutoční v Bratislave pri príležitosti oficiálnej návštevy predsedu jordánskej vlády v SR.

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania – bezplatné semináre
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.06.2009)

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network ako aj projektu slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid Globálne vzdelávanie podnikateľov pripravila bezplatné semináre :


OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia - nová výzva
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.03.2009)
Sociálna implementačná agentúra - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Podnikanie v Rusku a na Ukrajine - seminár
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.03.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizujú seminár „Podnikanie v Rusku a na Ukrajine“ dňa 25. 3. 2009 vo V.A.J.A.K. s. r. o. v Trenčíne.

OP Životné prostredie - nové výzvy
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.02.2009)
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 11. 2. 2009 vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie:

Elektronické verejné obstarávanie - semináre
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.02.2009)
V mesiacoch február – marec 2009 organizujú ASERTÍV-Agentúra, Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. a Unika - Elga Brogyányiová, informatívne semináre k Elektronickému verejnému obstarávaniu. Agentúra ASERTÍV tiež ponúka v termíne 21. 4. 2009 v Košiciach praktický seminár: Verejné obstarávanie pre podnikateľov.

Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím – SUSPP 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.02.2009)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie rozvojových projektov v rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím".
Dátum vyhlásenia výzvy je 2. 2. 2009, dátum ukončenia výzvy je 2. 4. 2009.

Komunitárne fondy pre výskum, vývoj technológií a inovácie 2007-2013 - seminár
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.02.2009)
BIC Bratislava v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR organizuje 3. 3. 2009 o 8:30 h v budove Ministerstva hospodárstva SR seminár na podporu zapojenia sa a využívania prostriedkov komunitárnych fondov EÚ na podporu aplikovaného výskumu, vývoja technológií a ich implementáciu v inovačnom procese.

Ako podnikať a zamestnať sa v Európskej únii
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.01.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislava v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network počas Európskeho týždňa malého a stredného podnikania organizujú seminár Ako podnikať a zamestnať sa v Európskej únii.

Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.01.2009)
Dňa 20. januára 2009 nadobudla platnosť a účinnosť Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky (schéma štátnej pomoci), číslo ŠP – 01/2009, zverejnením v Obchodnom vestníku (Ročník XVII, Číslo 12A, str. 135 - 147), prostredníctvom ktorej bude poskytnutá štátna pomoc formou nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré budú realizovať projekty na území Bratislavského kraja.

Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch" – VMSP 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.01.2009)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (MSP)".

Spolupráca medzi Slovenskom a Flámskom na roky 2008 - 2010 – výzva na predkladanie projektov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.01.2009)
Ministerstvo zahraničných vecí Flámska zverejnilo 22. decembra 2008 výzvu na predkladanie projektov na rok 2009, ktorá je otvorená pre krajiny strednej a východnej Európy.

Informácia o výzve na predkladanie projektov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.01.2009)
V rámci Operačného programu Stredná Európa (2007 - 2013) bola 8. januára 2009 vyhlásená druhá výzva na predkladanie projektov.

Podpora inovačných aktivít v podnikoch – nová výzva z OP KaHR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.01.2009)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 19. decembra 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Usmernenie k výzve z OP KaHR pre Opatrenie 2.1.
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2009)
MH SR vydalo dňa 16. 12. 2008 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o Nenávratný finančný príspevok (NFP) pre Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzania progresívnych technológií v energetike.
Usmernením bol zároveň predĺžený termín uzávierky Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP na 16. januára 2009, do 16:00 h.

Harmonogram výziev na predkladanie projektov z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.12.2008)
Ministerstvo hospodárstva SR schválilo Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR na rok 2009.

Seminár – Komplexná podpora rozvoja podnikov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.11.2008)
Spoločnosť Centire organizuje seminár – Komplexná podpora rozvoja podnikov, na ktorej Vám odborníci zo spoločnosti predstavia možnosti vzájomného prepojenia jednotlivých oblastí riadenia, ktoré pomáhajú zabezpečiť optimálne fungovanie podniku. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Konzultačný deň – podnikanie v Holandsku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.11.2008)
Obchodno-ekonomické oddelenie MH SR v Haagu v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) organizujú Konzultačný deň.

Semináre k výzve OP KaHR -21SP-0801
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.10.2008)
MH SR a SIEA organizuje bezplatné informačné semináre „Podpora zvyšovania energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike“. Semináre sú určené pre všetkých záujemcov o predloženie žiadosti o príspevok v rámci výzvy s kódom KaHR-21SP-0801.

Usmernenie č. 6 k výzve z OPBK
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.10.2008)
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vydal Usmernenie č_6/2008 k výzve č. OPBK/2008/2.1/02 a výzve č. OPBK/2008/2.2/02.

Usmernenia č. 1 a č. 2 k výzve z OPKaHR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.10.2008)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydáva USMERNENIA č. 1 a č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód výzvy: KaHR - 111DM - 0801).
Bližšie informácie sú na www.nadsme.sk.

Spoločná výzva z OP KaHR a OP ZaSI
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.09.2008)
MH SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) a MPSVaR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) vyhlasujú spoločnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu začínajúcich podnikateľov.

Grantová schéma pre NÁDEJ 2008
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.09.2008)
Cieľom programu je zvýšiť kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami (ľudí s mentálnym a telesným postihnutím) podporou projektov, ktorých zámerom je:

OP KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.08.2008)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 11. augusta 2008 výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

Nová výzva z OP BRATISLAVSKÝ KRAJ
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.08.2008)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj:

Nová výzva z OP BRATISLAVSKÝ KRAJ
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.08.2008)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj:

Nová výzva z OP KaHR – Inovácie a technologické transfery 111DM-0801
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 21.07.2008)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania vyhlásila dňa 14. 7. 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:

Výzva z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.07.2008)
Sociálna implementačná agentúra (SIA) - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje výzvu DOP – SIA – 2008/1.2.1/01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Výzva z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre Bratislavský kraj
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.07.2008)
Sociálna implementačná agentúra (SIA) - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v y h l a s u j e výzvu DOP – SIA – 2008 / 3.1.5. / 01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít Bratislavskom samosprávnom kraji.

Regionálne semináre - siete "Enterprise Europe Network"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.06.2008)
SOPK pozýva na regionálne semináre - siete "Enterprise Europe Network", zamerané na prezentáciu možností podpory podnikania v EÚ, inovácií a účasti v európskych programoch zameraných na medzinárodnú spoluprácu, inovácie, výskum a vývoj pre firmy, univerzity a výskumné organizácie.

Bezplatné semináre pre malých a stredných podnikateľov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.06.2008)
Užitočné informácie súvisiace s prechodom na euro.
Prihlásiť sa môžete odoslaním e-mailu na adresu: podnikanie(at)nadsme.sk.

OP Životné prostredie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.05.2008)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 22. 5. 2007 novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie:

Usmerenie k Výzve z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.05.2008)
Prioritná os 2. Energetika
Opatrenie 1.1. Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby progresívnych technológií v energetike

Veľkoplošné solárne tepelné panely - seminár
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.05.2008)
Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu EAST-GSR pozýva na 3-dňový medzinárodný seminár “Velkoplošné solárne tepelné systémy - Adaptácia zmluvy GSR“, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. – 12. 6. 2008 v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, Bratislava.

SARIO predstaví nové výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ v každom regióne
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.05.2008)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila na máj sériu prednášok o niekoľkých novinkách pre podnikateľov a samosprávy.

Grantový program „Vykročme si v ústrety“
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 14.05.2008)
Program Vykročme si v ústrety je zameraný na oblasť voľnočasových aktivít ľudí s postihnutím – kultúrnych, športových či vzdelávacích, aktivít rozvíjajúcich zručnosti a schopnosti ľudí so zdravotným hendikepom.

Informačné semináre k OPKaHR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 24.04.2008)
Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR Vás pozývajú na sériu informačných seminárov k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast k Opatreniam 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov a 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike, ktoré sa uskutočnia v termínoch 5. – 12. mája 2008 v krajských mestách.
Pozvánka

SARIO predstaví nové výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ v každom regióne
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.04.2008)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila na máj sériu prednášok o niekoľkých novinkách pre podnikateľov a samosprávy. Počas dvoch týždňov predstaví v každom samosprávnom kraji aktuálne výzvy zo štrukturálnych fondov pre podnikateľov a predstaviteľov samospráv v rámci opatrení, ktoré sú agentúrou SARIO implementované.

OP KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 31.03.2008)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 31. marca 2008 výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Nová výzva: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia: „VZNIK A SIEŤOVANIE SOCIÁLNYCH PODNIKOV“
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.03.2008)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejňuje zadávacie podmienky na predkladanie pilotného projektu „Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov“ ako oprávnenej aktivity Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Nové výzvy: OP KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.03.2008)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 12. marca 2008 výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci

Nová výzva z OP VZDELÁVANIE
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2008)
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

Výzva OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.02.2008)
Sociálna implementačná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia:

Nové výzvy
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.02.2008)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt:

Aktuálne výzvy
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 24.01.2008)
Z Národného strategického referenčného rámca pre obdobie 2007 – 2013 boli vyhlásené ku dnešnému dátumu nasledovné výzvy:

Výzva - podpora sociálnej inklúzie
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 08.01.2008)
Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 21. 12. 2007 výzvu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie.

Granty EHP a Nórska
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 04.12.2007)
Do 21. 1. 2008 sa majú možnosť uchádzať o granty z EEA grantov malí a strední podnikatelia z celého územia Slovenska. Zameranie investičných projektov sa dotýka oblastí ochrany životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energie, biopalív, zachovania európskeho kultúrneho dedičstva, rozvoja ľudských zdrojov, integrovaného vzdelávania ľudí so zdravotným postihnutím, výskumu, regionálnej politiky a cezhraničných aktivít.

Regionálne konferencie „Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013“
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 07.11.2007)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu organizuje sieť regionálnych konferencií pod záštitou ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR s názvom

„Národný strategický referenčný rámec
v programovom období 2007 - 2013“
.

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-418 |

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server