Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Výzva z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre Bratislavský kraj
Vydané 02. 07. 2008 (1218 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Sociálna implementačná agentúra (SIA) - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v y h l a s u j e výzvu DOP – SIA – 2008 / 3.1.5. / 01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít Bratislavskom samosprávnom kraji.

Prioritná os 3: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK

Opatrenie 3.1: Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť

Rámcová aktivita 5: Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov

Globálnym cieľom prioritnej osi je v zmysle OP ZaSI Rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK.

Cieľom opatrenia 3.1 je v zmysle OP ZaSI riešenie problémov BSK na trhu práce, a to najmä tvorbou vhodných podmienok na udržanie hospodárskeho rastu a na zvýšenie zručnosti zamestnancov a zamestnávateľov pre potreby znalostnej ekonomiky.

Špecifické ciele výzvy sú
  1. Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania a kvalifikácií
  2. Zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov a flexibility trhu práce
  3. Rast a udržanie zamestnanosti u mikro podnikov a malých podnikov.
Prioritná téma: Navrhovanie a šírenie inovačných a produktívnejších spôsobov organizácie práce

Oprávnené aktivity
Príklady aktivít obsiahnutých v rámcovej aktivite 5 sú nasledovné:
  • vypracovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov a plánov vzdelávania v podnikoch;
  • podpora vzdelávania v podnikoch s cieľom zvýšenia vedomostí a zručností a udržania zamestnateľnosti a adaptability zamestnancov vrátane manažérov (vzdelávacie aktivity - školenia, tréningy; stáže a pod.);
  • zvýšenie vedomostí a zručnosti zamestnancov a zamestnávateľov pre potreby znalostnej ekonomiky;
  • zavádzanie systému riadenia kvality podľa noriem ISO
Oprávnený žiadateľ: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok môžu predložiť iba subjekty z okruhu nižšie uvedených oprávnených žiadateľov (viď príslušná schéma pomoci de minimis, v ktorej sú taktiež uvedené aj odvetvia hospodárstva, na ktoré sa pomoc nevzťahuje), ktoré sú registrované na území SR v súlade s platnou legislatívou SR a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených aktivít, nie iné subjekty.
  • mikro podnikatelia (do 10 zamestnancov a s výškou obratu do 2 mil. EUR) a malí podnikatelia (do 50 zamestnancov a s výškou obratu do 10 mil. EUR) - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pričom viac ako 50 % vlastníctva podniku musí byť súkromného charakteru.
  • samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)– fyzické osoby, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Oprávnené územie: región Bratislavského samosprávneho kraja (okresy Malacky, Pezinok, Senec a všetky mestské časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava).

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
Žiadosť o NFP
Povinné prílohy k žiadosti o NFP
Príručka pre žiadateľa o NFP
Podporné dokumenty

V rámci tejto výzvy organizuje SIA aj Informačný seminár. Cieľom seminára je prezentácia vyhlásenej výzvy, poskytnutie informácií o podmienkach oprávnenosti stanovených vo výzve (oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť cieľovej skupiny, oprávnenosť aktivít, oprávnenosť výdavkov a ďalšie relevantné informácie), ako aj prezentácia formulára Žiadosti o poskytnutie NFP vrátane príloh spolu s pokynmi k ich vyplneniu.
Konkrétne otázky záujemcov budú zodpovedané počas diskusie po skončení prezentácií alebo počas individuálnych konzultácií v poobedňajších hodinách.

Termín konania seminára Miesto konania seminára Priestory seminára Kapacita priestorov
17. 7. 2008 Bratislava hotel Barónka,Mudrochova 2 Kongresová sála 220 miest

Program seminára

9:00 – 9:30 registrácia účastníkov
9:30 – 9:35 začiatok a otvorenie seminára
9:35 – 9:50 stručné predstavenie OP ZaSI
9:50 – 12:00 1. Výzva na predkladanie projektov
2. Praktické rady k vypĺňaniu formulára žiadosti, oprávnenosti, publicita projektu
3. Otázky a diskusia
coffee break podľa potreby
12:00 – 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 – 15:30 individuálne konzultácie.
Seminár je bezplatný.

Ďalšie informácie, pozvánka, potvrdenie účasti, ako aj spôsob prihlasovania sa na seminár budú zverejnené na webovej stránke www.sia.gov.sk.


( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.sia.gov.sk )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server