Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Nová výzva z OP BRATISLAVSKÝ KRAJ
Vydané 05. 08. 2008 (1013 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj:

Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika
Opatrenie č. 2.1 Inovácie a technologické transfery
Dátum vyhlásenia výzvy: 4. august 2008
Charakter výzvy: priebežná výzva
Kód výzvy: OPBK/2008/2.1/02
Výzva OPBK_2008_21_02.pdf

Cieľom opatrenia 2.1 je výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych technológií a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich produktivity.

Oprávnené skupiny aktivít
Táto výzva je vyhlásená pre oprávnené skupiny aktivít:
2.1.2 Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP (bod F1 Schémy)
2.1.3 Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP (bod F1 Schémy)
2.1.4 Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality (body F2, F3, F4 Schémy)
Oprávnené projekty musia spĺňať podmienky a kritériá Schémy.

Oprávnení žiadatelia
Oprávnení žiadatelia pre túto výzvu sú malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

Miesto realizácie projektu
Oprávnené miesto realizácie projektu je uvedené v časti 1.2.1.4 Oprávnené územie Programového manuálu OPBK a v častiach E. bod 6 a J. body 20, 21 Schémy. (časť E bod 6: celé územie NUTS 2 BK – okresy Bratislava I – V., okres Malacky, okres Pezinok, okres Senec)

Dĺžka realizácie projektu
Minimálna dĺžka realizácie projektu nie je stanovená.
Maximálna dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Forma pomoci
Forma pomoci: priama, poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Pomoc sa neposkytuje zálohovo, ale sa realizuje systémom refundácie na základe predložených uhradených účtovných dokladov, preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP: od 18. augusta 2008 priebežne
Ukončenie možnosti rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP v rámci tejto výzvy oznámi Riadiaci orgán pre OPBK v lehote minimálne 5 pracovných dní vopred na internetovej stránke www.opbk.sk/rezervacia.
Prijímanie žiadostí o NFP: od 22. septembra 2008 v stanovených termínoch
Prijímanie žiadostí o NFP v rámci tejto výzvy bude realizované priebežne v stanovených termínoch až do termínu ukončenia prijímania žiadostí o NFP v závislosti od termínu ukončenia možnosti rezervácie termínov na predloženie žiadostí o NFP.

Prílohy:
Príloha 1 Žiadosť o NFP.doc
Príloha 2 Opis projektu.doc
Príloha 3 Rozpočet projektu.xls
Príloha 4 Výpočet súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy.xls
Príloha 5 Schéma pomoci DM.pdf
Príloha 6 Programový manuál.zip
Príloha 7 Príručka pre žiadateľa_súkromný sektor.zip
Príloha 8 Zmluva o NFP.pdf
Príloha 9 Identifikácia oprávnených aktivít.doc


( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.obpk.sk )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server