Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Spoločná výzva z OP KaHR a OP ZaSI
Vydané 03. 09. 2008 (1281 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

MH SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) a MPSVaR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) vyhlasujú spoločnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu začínajúcich podnikateľov.

Dátum vyhlásenia výzvy je 28. augusta 2008. Dátum uzávierky výzvy je 28. novembra 2008. Administráciu tejto výzvy zabezpečuje Sociálna implementačná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP ZaSI v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OP KaHR.

Úplné znenie spoločnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

Za oprávnené sa považujú projekty zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, zvýšenie tvorby pracovných miest zamestnanosti a adaptability zamestnancov. Nakoľko ide o spoločnú výzvu v rámci dvoch operačných projektov, projekt musí bezpodmienečne obsahovať kombináciu oprávnených aktivít oboch operačných programov.

Pomoc je určená subjektom súkromného sektora podliehajúcim pravidlám Schémy podpory pre začínajúcich podnikateľov DM-2/2008 (schéma pomoci de minimis). Oprávnenými žiadateľmi sú začínajúci podnikatelia (fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., ktoré ku dňu podania žiadosti nepodnikajú dlhšie ako tri roky, t.j. u živnostníkov od dátumu vydania živnostenského oprávnenia, u podnikateľov zapísaných v obchodnom registri od dátumu zápisu do obchodného registra), ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podnikateľa.

Oprávneným územím je región Západné Slovensko (Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj) a Východné Slovensko (Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj).

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku. Indikatívna výška finančných prostriedkov tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR vyčlenená na danú výzvu predstavuje sumu 600 miliónov Sk (19 916 351,32 EUR). Minimálna výška pomoci pre žiadateľov je 5 000 EUR na jeden projekt, maximálna výška predstavuje 200 000 EUR. Pomoc poskytnutá jednému prijímateľovi nesmie prekročiť 50% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.


( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.nadsme.sk )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server