Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * OP KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Vydané 31. 03. 2008 (985 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 31. marca 2008 výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a technologických transferov

Cieľ:
Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.

Oprávnené aktivity:

1. hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení
2. hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie

Oprávnení prijímatelia:

Prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „zmluva o NFP“) sa prijímateľ považuje za žiadateľa o poskytnutie pomoci.

Oprávnení prijímatelia musia spĺňať jednu z dvoch nasledovných definícií:
1. Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v Odporúčaní Európskej komisie o definícii mikro, malých a stredných podnikov č. 2003/361/EC1, ktorá je uvedená v prílohe Nariadenia Komisie (ES) č. 364/20042 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc na výskum a vývoj.
2. Veľkí podnikatelia - pomoc podľa tejto schémy je možné poskytnúť aj veľkému podnikateľovi. Ide o podnikateľa v zmysle § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka Slovenskej republiky, ktorý nespadá pod definíciu MSP, nezamestnáva viac ako 1000 zamestnancov a výška jeho ročného obratu nepresiahne 1,5 mld. Sk. Podiel subjektov verejného sektora (štát, Fond národného majektu, obec, VÚC) na majetkových a hlasovacích právach nepresahuje 49%.

Oprávnené regióny:

V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc na podporu regiónov spadajúcich pod Cieľ Konvergencia. Uvedené zahŕňa Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj), Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

Pre stanovenie oprávnenosti žiadateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo žiadateľa.

Oprávnené výdavky:

Za oprávnené výdavky môžu byť považované len výdavky, ktoré vyplývajú zo Schémy na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách a ktoré boli vynaložené počas realizácie projektu po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tak, ako boli schválené Výberovou komisiou.
Za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne a ktoré sa navzájom neprekrývajú. Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a právnym poriadkom Európskych spoločenstiev. Konečná výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,NFP“) sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, avšak celková schválená výška NFP uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená.

Forma, výška a intenzita pomoci:

Pomoc je poskytovaná formou NFP. NFP sa neposkytuje zálohovo, ale formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.
 • Minimálna výška pomoci na projekt je 60 000 EUR.
 • Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto schémy nepresiahne 6 mil. EUR, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. EUR.

 • Celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené.

  Intenzita pomoci poskytnutá v regiónoch patriacich pod Cieľ Konvergencia - Stredné Slovensko a Východné Slovensko nesmie presiahnuť 50% celkových oprávnených výdavkov na projekt a pre Západné Slovensko nesmie maximálna intenzita pomoci presiahnuť 40% celkových oprávnených výdavkov na projekt, za predpokladu dodržania maximálnej výšky pomoci v absolútnom vyjadrení.

  Maximálna dĺžka trvania projektu:

  Doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

  Uzávierka prijímania žiadostí:

  Žiadosti o NFP treba predložiť do 4. júla 2008 do 16:00 h na adresu jednej z uvedených regionálnych pobočiek Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
  Regionálna pobočka Trenčín
  Regionálna pobočka Banská Bystrica
  Regionálna pobočka Košice

  Úplne znenie výzvy
  Príručka pre žiadateľa
  Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách
  Ostatné dokumenty dôležité pre vypracovanie žiadosti o NFP


  ( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.sea.gov.sk )
  Google
  Prihlásenie

  Užívateľské meno:

  Heslo:
  Registrácia nového čitateľa!

  SČMVD
  DÚSR
  HTML tutorial
  Družstevná únia Slovenskej republiky

  Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

  Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server