Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Nová výzva: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia: „VZNIK A SIEŤOVANIE SOCIÁLNYCH PODNIKOV“
Vydané 20. 03. 2008 (3155 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejňuje zadávacie podmienky na predkladanie pilotného projektu „Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov“ ako oprávnenej aktivity Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zámerom projektu je vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálnych podnikov ako významných aktérov regionálneho rozvoja, ktorí sa stanú ekonomicky samostatnými so schopnosťou manažovania rizík a budú schopní svojimi výrobkami alebo poskytovanými službami sa udržať v miestnom konkurenčnom prostredí. Prostredníctvom svojej ekonomickej činnosti budú napĺňať sociálny cieľ, a to vytvárať pracovné príležitosti pre osoby hľadajúce si zamestnanie, najmä znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a tak prispievať k ich opätovnému začleneniu na trh práce a do spoločnosti. Cieľom vytvárania sietí sociálnych podnikov bude vzájomná výmena informácií a skúseností, vzájomná spolupráca v riešení problematiky zamestnávania predovšetkým osôb znevýhodnených na trhu práce, spolupráca pri realizácii aktivít, ktoré sú v mestách či obciach potrebné a sú prínosom pre rozvoj regiónu.

Primárny cieľ:
 • pilotné overovanie vzniku sociálnych podnikov
 • nájdenie efektívneho mechanizmu na fungovanie sociálnych podnikov
 • zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti, znižovanie a predchádzanie sociálnej exklúzii
 • vytváranie pracovných miest
 • umiestňovanie účastníkov projektu na otvorený trh práce
 • vzdelávanie zamerané na zlepšenie zručností a dlhodobé udržanie zamestnancov a manažérov
 • vytváranie flexibilných foriem organizácie práce a podpora Corporate social responsibility v sociálnych podnikoch
 • zlepšenie prístupu k zamestnaniu prostredníctvom podpory vytvárania sociálnych podnikov vo väzbe na potreby regionálnych trhov práce a vo väzbe na ponuku na regionálnych trhoch práce
Sekundárny cieľ:
 • zvyšovanie základných pracovných návykov a zručností
 • overenie vytvárania siete sociálnych podnikov, ktoré majú prispieť k zvyšovaniu zamestnanosti, k znižovaniu a predchádzaniu sociálnej exklúzie a k podpore udržateľnosti sociálnych podnikov
 • vytváranie partnerstiev sociálnych podnikov
 • nájdenie efektívneho mechanizmu na vytváranie siete sociálnych podnikov a podpora vytvárania partnerstiev
 • založenie Fóra sociálnych podnikov
Cieľová skupina v súlade s Operačným programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia najmä:
 • zamestnávatelia (právnické osoby a fyzické osoby)
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
 • zamestnanci sociálneho podniku vrátane stredného a vyššieho manažmentu
 • osoby hľadajúce si zamestnanie
 • územná samospráva
 • partnerstvá zriaďujúce sociálny podnik a zabezpečujúce jeho dlhodobú udržateľnosť a rozvoj
 • partneri sociálneho podniku
Oprávnenosť žiadateľa:
 • subjekty územnej samosprávy zriadené v súlade so zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • záujmové združenia právnických osôb v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník založené podľa § 20f až 20i
 • právnická osoba vykonávajúca činnosť v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších predpisov
 • právnická osoba, ktorá je založená v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
Žiadateľ musí mať sídlo a vykonávať hospodárske a sociálne aktivity v oprávnenom regióne.

Miesto realizácie – oprávnený región:
 • Banskobystrický kraj
 • Košický kraj
 • Prešovský kraj.
Oprávnenosť aktivít
Oprávnenými projektmi sú projekty, ktoré predkladá oprávnený žiadateľ s cieľom vytvorenia sociálneho podniku, resp. s cieľom transformovania existujúceho právneho subjektu na sociálny podnik.

Oprávnenými aktivitami v rámci projektu sú najmä:
 • vzdelávanie manažmentu a zamestnancov sociálneho podniku,
 • vzdelávanie, príprava, zaškolenie a zapracovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie pre prácu v sociálnom podniku v záujme zvýšenia ich teoretických a praktických zručností
 • vzdelávanie pre zvýšenie zamestnateľnosti a adaptability podnikov na podmienky trhu práce a pre predchádzanie sociálneho vylúčenia
 • výstavba, dostavba, rekonštrukcia, modernizácia a úpravy priestorov sociálneho podniku
 • obstaranie investičného a neinvestičného majetku priamo súvisiaceho so vzdelávaním pre trh práce, resp. adaptabilitou, výrobou a službami poskytovanými sociálnym podnikom
 • vytvorenie a zachovanie nových pracovných miest v sociálnom podniku,
 • vytvorenie a zachovanie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
 • poradenstvo v súvislosti so zriadením a udržateľnosťou sociálneho podniku,
 • vytvorenie partnerstiev sociálnych podnikov a partnerstiev relevantných subjektov na trhu práce, ktoré chcú zriadiť spoločný sociálny podnik
 • podpora vytvárania inovatívnych a pružných foriem organizácie práce a pracovného času a podpora Corporate social responsibility (sociálnej zodpovednosti podniku) v sociálnych podnikoch
 • monitorovanie pohybu na trhu práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli prijatí do pracovného pomeru v sociálnom podniku, po dobu jedného roka po opustení sociálneho podniku
Zadanie na predkladanie pilotného projektu 2008/1.2. /01
Prílohy
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Programový manuál Zamestnanosť a sociálna inklúzia


( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.esf.gov.sk )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server