Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * OP KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Vydané 12. 08. 2008 (1284 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 11. augusta 2008 výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Účel pomoci
Účelom pomoci je podpora regiónov s nízkou životnou úrovňou a s vysokou mierou nezamestnanosti prostredníctvom realizácie projektov zameraných na úspory energie a využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Účelom pomoci je úspora a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva a v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane zvýšenia využitia regionálne dostupných energetických zdrojov.

Oprávnené projekty
Oprávnené projekty sú investičné projekty zamerané na:
 • úspory energie, ktoré umožnia prijímateľovi znížiť množstvo energie použitej v jeho výrobnom procese, rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti, pričom výška poskytnutého NFP na rekonštrukciu objektov nesmie presiahnuť 50% celkového poskytnutého NFP podľa čl. I;
 • vysoko-účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v zmysle smernice č. 2004/8/ES, s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MWe;
 • využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t. j. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia:
  • malých vodných elektrární s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MW;
  • zariadení na energetické využitie biomasy alebo bioplynu, s minimálnym inštalovaným výkonom 50 kWt alebo 50 kWe, a maximálnym inštalovaným výkonom 30 MWt alebo 30 MWe;
  • zariadení na využitie slnečnej energie;
  • zariadení na energetické využitie geotermálnej energie (s vylúčením prieskumných vrtov);
 • vybudovanie pripojenia k elektrizačnej sústave výlučne v kombinácii s výstavbou zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rámci tejto schémy.
Oprávnení prijímatelia
Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2007, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „zmluva o NFP“) sa prijímateľ považuje za žiadateľa o poskytnutie pomoci.
Oprávnenými prijímateľmi sú:
 1. Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP)
  Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v Odporúčaní Európskej komisie o definícii mikro, malých a stredných podnikov č. 2003/361/EC, ktorá je uvedená v prílohe Nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc na výskum a vývoj.
 2. Veľkí podnikatelia
  Pomoc podľa tejto schémy je možné poskytnúť aj veľkému podnikateľovi. Ide o podnikateľa v zmysle § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka Slovenskej republiky, ktorý nespadá pod definíciu MSP, nezamestnáva viac ako 1000 zamestnancov a výška jeho ročného obratu nepresiahne 1,5 mld. Sk a podiel subjektov verejného sektora (štát, Fond národného majektu, obec, VÚC) na majetkových a hlasovacích právach nepresahuje 49%.
Regióny
V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc na podporu regiónov spadajúcich pod Cieľ Konvergencia, t. j. regiónov, kde HDP na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 – 2002, je menej ako 75% priemerného HDP na obyvateľa v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. Uvedené zahŕňa Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj), Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

Pre stanovenie oprávnenosti žiadateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo žiadateľa, pričom projekt môže byť realizovaný len na jednom mieste

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP
Žiadosti o NFP je nutné predložiť najneskôr do 19. decembra 2008 do 16:00 h, na regionálne pobočky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry - www.siea.gov.sk.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP


( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.economy.gov.sk )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server