Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 418 nájdených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-418 |
VIA BONA SLOVAKIA ZA ROK 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.01.2010)
Nadácia Pontis prijíma nominácie na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2009. Cieľom ocenenia je vyjadriť verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu.

Informačné zdroje o možnostiach účasti podnikateľských subjektov na rozvojovej pomoci
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.01.2010)
Medzinárodné organizácie každoročne vypisujú stovky projektov, na ktorých sa môžu zúčastňovať aj slovenskí podnikatelia, či už ako hlavní dodávatelia alebo ako subdodávatelia.

Cezhraničná spolupráca Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.01.2010)
V týchto dňoch sa rozbieha nová iniciatíva na podporu spolupráce slovenských a maďarských firiem a spustení web stránky www.SME-HUSK.eu, kde môžete nájsť informácie o podujatiach, novinkách a tiež katalóg maďarských firiem a technológií.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-13DM-0901
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.12.2009)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 3. septembra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch


Nová výzva z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.12.2009)
Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

Nový informačný portál Firmysk.eu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.12.2009)
Úlohou nového informačného portálu Firmysk.eu je prinášať komplexné informácie o firmách, ich zameraní, službách, výrobkoch a to vo forme bezplatnej i platenej prezentácie po dobu 12 mesiacov.

Register „Made in Slovakia“ (Databáza slovenských exportérov)
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.11.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO vytvorila v spolupráci so Slovenskou Informačnou a Marketingovou spoločnosťou, a.s ucelený register slovenských spoločností.

Usmernenie č. 2 k výzve z OP KaHR-111SP-0902
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.11.2009)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 11. novembra 2009 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-111SP-0902. Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.11.2009)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ako riadiaci orgán pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.
Bližšie informácie nájdete na stránke : www.sk-cz.eu/sk.

Podpora podnikania žien na Slovensku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.11.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Regionálne informačné a poradenské centrum Prešov spolu s asociovanými partnermi (Top Centrum podnikateliek, Nadácia Integra, Materské centrum Macko, Ekonomická univerzita Bratislava, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny) organizujú úvodnú konferenciu k projektu Podpora podnikania žien na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 24. novembra 2009 o 14.00 h v Kongresovej sále Hotela Medium v Bratislave
(Tomášikova ulica 34).

Nová výzva z OP KaHR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.10.2009)
Nová výzva : Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 26. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

PERSPEKTÍVY PODNIKANIA V STREDNEJ ÁZII
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.10.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje dňa 24. februára 2010 v Banskej Bystrici 4. vedecko-podnikateľskú konferenciu Perspektívy podnikania v strednej Ázii: Podnikanie v Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane a Uzbekistane.

MEDZINÁRODNÝ MULTISEKTOROVÝ WORKSHOP
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.10.2009)
Taliansko – Slovenská obchodná komora organizuje v spolupráci s Vicenza Qualità – špeciálne združenie pri obchodnej komore mesta Vicenza medzinárodné stretnutie. Jedná sa o multisektorový workshop talianskych firiem pôsobiacich v oblastiach: elektrika, elektronika a strojárenstvo / nábytok, bývanie a stavebníctvo.

Kooperačné stretnutie s bulharskými firmami
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.10.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a energetiky BR, Zastupiteľským úradom Bulharskej republiky v SR Hospodárskou komorou Bulharska a Bulharskou obchodnou a priemyselnou komorou organizuje jednodňové bilaterálne stretnutia s bulharskými firmami.

OP KaHR – predĺženie termínu uzávierky dvoch aktuálnych výziev
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 14.10.2009)
Ministerstvo hospodárstva predĺžilo termíny uzávierky dvoch aktuálnych výziev z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktoré implementuje SIEA. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na nákup inovatívnych technológií je možné v rámci výzvy KaHR-111SP-0902 podávať o mesiac dlhšie, až do 3. decembra 2009.

Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch – nová výzva
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.10.2009)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie projektov v rámci programu Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch.

Prekonajte rodové stereotypy, dajte šancu talentu !
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.10.2009)
Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2.septembra 2009 – Európska komisia spustila novú iniciatívu na pomoc spoločnostiam zo súkromného sektora, prevažne malým a stredným podnikom (MSP), aby lepšie pochopili benefity boja s rodovými stereotypmi v pracovnom svete a tak zlepšili svoju konkurencieschopnosť.


INTERNET MARKETING
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.09.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v rámci projektu „Proexportné školiace centrum„ organizuje vzdelávací seminár na tému: Internet marketing na začiatku 21. storočia. Internet marketing ako podpora exportu

Seminár o talianskych technológiách spracovania plastov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.09.2009)
Agentúra talianskej vlády v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou pripravuje bezplatný taliansko-slovenský seminár a workshop pod názvom „Talianske technológie spracovania plastov a aktuálne možnosti čerpania eurofondov na nákup inovatívnych technológií v slovenských podnikoch“.

M E R C U R 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.09.2009)
Slovenské podniky a organizácie, ktoré majú vzájomnú spoluprácu na projektoch s rakúskymi firmami sídliacimi v regióne Viedeň a zaregistrovanými na WKO Viedeň sa môžu prihlásiť do súťaže MERCUR 2009 o zvláštnu cenu v kategórii “Medzinárodná kooperácia“.

BUDUJEME PARTNERSTVÁ
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.09.2009)
Dňa 1. septembra 2009 spustila Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, nadácia Teodora Puškáša a Maďarská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu realizáciu spoločného projektu Podpora maďarsko - slovenskej spolupráce malých a stredných podnikov (MSP).

Seminár : INCOTERMS A MEDZINÁRODNÉ PLATOBNÉ PROSTRIEDKY
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.09.2009)
Cieľom seminára je oboznámiť začínajúcich i potenciálnych exportérov a importérov s rizikami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri obchodovaní so zahraničím, ako aj s dodacími a platobnými podmienkami, ktoré sú zaužívané v medzinárodnom obchode.

Seminár - Exportné a investičné príležitosti pre slovenských podnikateľov v Austrálii
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.09.2009)
Slovensko – austrálska obchodná komora v spolupráci s Austrade Praha a SARIO organizujú seminár „Exportné a investičné príležitosti pre slovenských podnikateľov v Austrálii“.

PERSPEKTÍVY PODNIKANIA V BIELORUSKU, MOLDAVSKU A NA UKRAJINE
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.09.2009)

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Regionálnym poradenským a informačným centrom Prešov a Žilinskou regionálnou komorou SOPK organizuje dňa 19. novembra 2009 v Prešove 3. vedecko-podnikateľskú konferenciu s medzinárodnou účasťou.Podpora inovačných aktivít v podnikoch – nová výzva z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.09.2009)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 3. septembra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch.


STRETNUTIE SLOVENSKÝCH A TCHAJVANSKÝCH FIRIEM
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.09.2009)
Slovenská obchodná a priemyselná komora organizuje rokovania slovenských a tchajvanských firiem, ktoré sa uskutočnia ako súčasť zasadnutia Slovensko-tchajvanského hospodárskeho výboru dňa 9. októbra 2009 o 9,00 hod. v Bratislave, v hoteli Apollo, Dulovo nám. 1, Bratislava. Účasť na stretnutí je bez poplatku.

Výzva z OP Vzdelávanie pre podnikateľov – cieľ Konvergencia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.08.2009)
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania.


Výzva z OP Vzdelávanie pre podnikateľov – Bratislavský kraj
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.08.2009)
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia

4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania .


Európske podnikateľské ocenenia 2010
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.08.2009)
Európska komisia (EK) vyhlásila 4. ročník súťaže Európske podnikateľské ocenenia 2010, ktorej víťazi získajú ocenenia za výnimočné iniciatívy v rámci podpory podnikateľských aktivít. Národný koordinátor súťaže je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME).

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre podopatrenie 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologický
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.08.2009)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 3. augusta 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Perspektívy podnikania na západnom Balkáne
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.08.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Euractiv.sk pripravili dňa 28. septembra 2009 v priestoroch Agroinštitútu Nitra, š.p. na Akademickej ul. č. 4 v Nitre vedecko-podnikateľskú konferenciu s medzinárodnou účasťou

SARIO pomáha v čase krízy výrobným firmám
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.08.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) s cieľom pomôcť slovenským výrobným firmám v čase globálnej hospodárskej krízy sprístupnila bezplatne svoju dlhoročne budovanú internú databázu slovenských výrobných firiem – SIC (SARIO Informačné centrum).

Kooperačné podujatie firiem z oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.08.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) spolu s SOPK a ďalšími partnermi dňa 17. septembra 2009 v Brne (od 10 hod. do 17 hod.) organizuje „Kooperačné podujatie firiem z oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu“ a bilaterálne rokovania s partnermi z celej Európy.

Kooperačné podujatie ELOSYS
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.08.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) spolu s SOPK a ďalšími partnermi dňa 15. októbra 2009 v Trenčíne organizuje „Kooperačné podujatie ELOSYS“ a bilaterálne rokovania s partnermi z celej Európy.

Aktualizovaný harmonogram výziev z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.07.2009)
MH SR zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2009:

http://www.economy.gov.sk/harmonogram-vyziev-na-rok-2009-6375/128060s


Medzinárodná spolupráca v prihraničných regiónoch
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.07.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Puskás Tivadar Közalapítvány a RPIC Komárno organizujú bezplatný regionálny informačný seminár

Kedy: 17. 7. 2009 (9:00 - 14:30)

Kde: Hotel Európa (M.R. Štefánika 1, Komárno)

účasť je nutné elektronicky potvrdiť na emailovú adresu bartakovics@nadsme.sk.

Bližšie informácie : http://www.enterprise-europe-network.sk

Kontakt: NARMSP, Juraj Bartakovics, tel: 02/502 44 515, e-mail: bartakovics@nadsme.sk


Databáza dodávateľov v automobilovom priemysle
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.07.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu pripravila v spolupráci so Združením automobilového priemyslu SR nový projekt zameraný na podporu a rozvoj automobilového priemyslu v Slovenskej republike - vytvorenie databázy dodávateľov v automobilovom priemysle.

Právna a informačná podpora MSP
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.07.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizuje bezplatný regionálny informačný seminár

UPOZORNENIE k výzve KaHR-21-0901 vyhlásenej dňa 4. mája 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.07.2009)
MH SR upozorňuje na úpravu spôsobu vyplnenia východiskovej a plánovanej hodnoty indikátora dopadu „úspor energie“ v príručke pre žiadateľa, v časti 3.8 V časti 7.3 sa zadefinované ustanovenie o odkladacej podmienke sa vzťahuje výhradne na projekty, ktorých začiatok realizácie plánuje žiadateľ až po uzavretí platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP.

Upozornenie


Program cezhraničnej spolupráce – 2. výzva na predkladanie projektov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.07.2009)
Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci a Národný orgán Programu v Maďarsku v spolupráci s Ministerstvom regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Národným orgánom na Slovensku vyhlásili 29.6.2009 2. výzvu na predkladanie projektov v rámci HU-SK CBC Programu.

III. SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.07.2009)
Agentúra SARIO v dňoch 10. a 11. novembra 2009 organizuje v Prešove, v priestoroch hotela DUKLA tretie stretnutie slovenských a zahraničných podnikateľov. Záštitu nad 3. Slovenskou kooperačnou burzou 2009 preberá Minister hospodárstva SR, pán Ľubomír Jahnátek. Partnerskou krajinou tohtoročného podujatia bude Ruská Federácia.

Slovensko-uzbecké business forum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.07.2009)
Pri príležitosti podpisu Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom vonkajších ekonomických vzťahov, investícií a obchodu Uzbekistanu, ktoré sa uskutoční 13. 7. 2009 v Hoteli Bôrik v Bratislave, pripravuje agentúra SARIO v spolupráci s Honorárnym konzulátom SR v Uzbekistane business fórum, počas ktorého sa uskutočnia bilaterálne rokovania medzi uzbeckými spoločnosťami a slovenskými podnikateľmi.

OP Bratislavský kraj – usmernenie č. 3/2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.07.2009)
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP, že dňa 26. júna 2009 vydal Usmernenie č. 3/2009 k výzvam č. OPBK/2009/1.1/03, OPBK/2009/1.2/03, OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03.

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.06.2009)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 15. 06. 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:

Veľtrh v Zahrebe – príprava
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.06.2009)
Agentúra SARIO v spolupráci so slovenskou veľtržnou a výstavníckou spoločnosťou CMB Creativ Bratislava organizuje prípravu slovenských firiem na Záhrebský jesenný veľtrh, ktorý bude v dňoch 15. – 19. septembra 2009 v Záhrebe v Chorvátskej republike.

Výzva z OP BK- Inovácie a technologické transfery
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.06.2009)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP BK :

Výzva z OPBK – Informatizácia spoločnosti
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.06.2009)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP BK :

Výzva z OP KaHR – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.06.2009)

MH SR vyhlásilo 25.5.2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast


| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-418 |

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server