Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 17 (z celkom 17 nájdených)

Znížená sadzba DPH 10% pre sociálne podniky
(Mgr. Zatkalíková Monika, Legislatíva, 07.07.2024)
Za podmienok definovaných zákonom č.112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov si mohli sociálne podniky na tovary a služby špecifikované zákonom uplatňovať zníženú sadzbu DPH 10 %. Uplatnenie tejto formy podpory však bolo v praxi problematické. Dôvodom bola nejasná formulácia uvedená v zákone č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty, z ktorej vyplývali nejednotné názory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva financií SR demonštrované stanoviskami jednotlivých daňových úradov k žiadostiam sociálnych podnikov.

Parlament schválil nový zákon o podpore malého a stredného podnikania
(Zuzana Cáková, Legislatíva, 26.10.2016)
NR SR schválila návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania (MSP) z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Prvýkrát má tak Slovensko právnu normu, ktorá vytvára rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Účinná bude od 1. januára 2017.

Novela zákona o verejnom obstarávaní
(Zuzana Cáková, Legislatíva, 14.03.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznamuje, že dňa 18. februára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Na základe novely zákona o verejnom obstarávaní budú aktualizované aj metodické pokyny a usmernenia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast týkajúce sa verejného obstarávania Novela zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4342.

Zákon o obaloch - upozornenie
(Zuzana Cáková, Legislatíva, 26.05.2010)
Dňa 1. 5. 2010 nadobudol účinnosť nový zákon č. 119/2010 z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie k zákonu pre členské družstvá CPS nájdete na downloade.

Participácia slovenských malých a stredných podnikov na tvorbe európskej legislatívy
(Zuzana Cáková, Legislatíva, 18.05.2010)
„Zodpovedajú Vaše výrobky požiadavkám, ktoré stanovujú právne predpisy EÚ? Trápi Vás množstvo smerníc, ktorých požiadavky musíte splniť pred uvedením výrobkov na trh?“


Značný počet produktov uvádzaných na trh ešte stále nespĺňa požiadavky stanovené v im prislúchajúcich smerniciach. Niektoré subjekty jednoducho uvedú označenie CE na svojich výrobkoch bez toho, aby tieto produkty spĺňali podmienky označenia CE.


NOVELA ZÁKONA O OZNAČENIACH PÔVODU VÝROBKOV
(Zuzana Cáková, Legislatíva, 23.10.2009)
Dňa 15. 10. 2009 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená novela zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.

Zmluvná pokuta ako zabezpečovací inštitút
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 02.06.2009)

Ako prvý zabezpečovací právny inštitút Obchodný zákonník uvádza zmluvnú pokutu. Je jedným z najrozšírenejších zabezpečovacích právnych inštitútov. Zabezpečuje hlavný záväzok a teda má akcesorický charakter.


Zákonná povinnosť právnických osôb vykonať premenu menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá – zápisom do obchodného registra
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 21.04.2009)
V súvislosti s prechodom SR na menu euro odo dňa 1. 1. 2009 sa menovité hodnoty základného imania obchodných spoločností, družstiev, ako i menovité hodnoty vkladov, pri družstvách členských vkladov, tvoriacich podiely na základnom imaní obchodných spoločností a družstiev, ktoré znejú na slovenskú menu, týmto dňom považujú za menovité hodnoty znejúce na eurá, a to v prepočte a so zaokrúhlením menovitej hodnoty vkladov do základného imania podľa konverzného kurzu a pravidiel pre prechod na euro.

Nová právna úprava úrokov z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 16.04.2009)
S účinnosťou od 15. 1. 2009 platí nová právna úprava úrokov z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch. Táto bola zavedená zákonom č. 454/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Upozornenie na zmenu ustanovenia § 56a Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
(Mária Pažítková, Legislatíva, 22.07.2008)
Upozorňujeme zamestnávateľov zamestnávajúcich občanov so zdravotným postihnutím, že zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti v čl. II, okrem iného aj ustanovenie § 56a odsek 2, ktorý má s účinnosťou od 1. 8. 2008 nasledovné nové znenie: Zmena sa týka výpočtu celkovej ceny práce, ktorej hodnota sa stala podstatne nižšou ako bolo pôvodné znenie zo zákona.

Informácia o novele zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o doplnení zákona č. 355/2007 Z. z.
(Mária Pažítková, Legislatíva, 06.06.2008)
Dňa 1. 5. 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 140/2008 Z. z., ktorý upravuje, resp. dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP a mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zákon o minimálnej mzde
(Mária Pažítková, Legislatíva, 04.02.2008)
Dňa 1. 2. 2008 nadobúda účinnosť zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na zabezpečenie minimálneho príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.

Žiadosť o poskytnutie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe – praktické kroky
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 04.09.2007)
Prvým krokom je registrácia na ústrednom portáli verejnej správy www.portal.gov.sk. Po úspešnej registrácii Vám e-mailom bude zaslaný link, odklikom na ktorý si aktivujete účet, a súčasne Vám budú zaslané aj prístupové údaje – prihlasovacie meno (login) a heslo, pod ktorým budete vstupovať do svojho profilu.

Zmeny v zákone o obchodnom registri, účinné od 1. 8. 2007
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 28.08.2007)
Prijatie zákona č. 24/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „novela zákona o OR“) vychádza z požiadavky na harmonizáciu nášho právneho poriadku s právom EU.
Zákon nadobudol účinnosť 1.2.2007, avšak jeho podstatná časť, týkajúca sa elektronickej formy podávania návrhov na zápis a ukladania listín do zbierky listín a poskytovania údajov z OR v elektronickej forme nadobudla účinnosť až 1. 8. 2007 /elektronizácia OR/.
Tento článok bude zameraný na zmeny v zákone o OR účinné od 1. 8. 2007.

Európske družstvo (SCE)
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 14.03.2007)
Úvodom k téme je dôležité uviesť, že európske družstvo bolo na medzinárodnej úrovni zakotvené Nariadením Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (ďalej len „Nariadenie“).

Novela zákona o Obchodnom registri
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 22.01.2007)
Dňa 17. 1. 2007 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 24/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinný od 1. februára 2007 (s výnimkou čl. I bodov 11, 15, 18, 20, 22, 25 až 35, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2007).

Novela Obchodného zákonníka
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 16.01.2007)
V Zbierke zákonov bola uverejnený zákon č. 19/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobudne účinnosť 1. februára 2007. Novela prináša dôležité zmeny a úpravy aj v právnej úprave družstva.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server