Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Informácia o novele zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o doplnení zákona č. 355/2007 Z. z.
Vydané 06. 06. 2008 (8688 x čítané) | Rubrika - Legislatíva

Dňa 1. 5. 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 140/2008 Z. z., ktorý upravuje, resp. dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP a mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia.

K zákonu 124/2006 Z. z.

Účelom zmeny zákona je zosúladenie odvetvovej klasifikácie ekonomických činností doteraz uvedenej v zákone s novou klasifikáciu ekonomických činností v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Novela zákona v prílohe č. 1 nerozširuje doterajší okruh ekonomických činností s vyšším rizikom, pri ktorých môže pri plnení pracovných povinností dôjsť k závažnému poškodeniu zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie dochádza k poškodeniu ich zdravia.
Príloha je spracovaná formou prevodovej tabuľky a je vystavená na internetovej stránke Štatistického úradu SR.
Novelou zákona sa zároveň upravujú ustanovenia § 27 týkajúce sa výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce tým spôsobom, aby zákon č. 124/2006 Z. z. svojou úpravou nezasahoval do pôsobnosti zákona o živnostenskom podnikaní.

Dôležité je vnímať zmenu § 26, ktorý sa dopĺňa o odseky 3 a 4, podľa ktorých niektoré úlohy pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľa nemusí vykonávať výlučne tím odborných zdravotníckych pracovníkov kvalifikovaných na výkon pracovnej zdravotnej služby. U zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, t. j. nerizikové práce, tieto úlohy môže vykonávať aj lekár alebo asistent, ak s týmto má zamestnávateľ uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah.
U poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie môže úlohy pracovnej zdravotnej služby vykonávať určený jeden alebo viacerí odborní zdravotnícki pracovníci, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah (poskytovateľ zdravotnej služby - viď. § 4 zákona 578/2004 Z. z.)

K zákonu 355/2007 Z. z.

Novelou sa mení ustanovenie § 30 vrátane jeho nadpisu, ktorý znie - Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci.

V odseku 2 sú presne definované povinnosti fyzickej osoby, podnikateľa, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby. Tieto povinnosti sa týkajú len fyzických osôb vykonávajúcich práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie.

V odseku 3 upravuje povinnosti posudzovania zdravotnej povinnosti. Povinnosťou zostáva posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pre zamestnancov a SZČO vykonávajúcich:
  • práce zaradené do tretej a štvrtej kategórie
  • práce, pre ktoré zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný predpis nsapr. Vodič z povolania, práca v noci a pod.
Ods. 4 a 10 – lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pre práce zaradené do tretej a štvrtej kategórie môžu vykonávať len lekári pracovnej zdravotnej služby.

Ods. 5 a 11 – Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pre práce zaradené v prvej a druhej kategórii a pre práce na ktoré zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný predpis vodič z povolania, práca v noci a pod.) môžu vykonávať okrem lekárov pracovnej zdravotnej služby aj lekári sa špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo všeobecná starostlivosť o dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby.

Ods. 6 – platí len pre tretiu a štvrtú kategóriu a zmena sa týka lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, úprava určuje povinnosť prehliadok.

Ods. 7 mení periodicitu prehliadok pre prvú a druhú kategóriu a to nasledovne:
  • prvá a druhá kategória len vstupné lekárske preventívne prehliadky
  • tretia kategória raz za dva roky
  • štvrtá kategória raz ročne
Zmena § 57 ods. 47 upravuje pokuty hlavne pri porušení § 30 zákona zamestnávateľom alebo fyzickou osobou - podnikateľom. Pokuty sú vo výške 50 000 Sk do 1 000 000 Sk pre zamestnávateľa a pre fyzickú osobu – podnikateľa vo výške od 5 000 do 50 000 Sk.

Zmena § 63 ods. 9 ustanovuje, že lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pre práce zaradené do tretej a štvrtej kategórie môžu vykonávať aj lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, podľa § 30 ods. 4 sa môžu vykonávať do 31. 12. 2011.

Záver

Vo väzbe na vyššie uvedené odporúčame tým zamestnávateľom, ktorí uzatvorili zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa zákona 355/2007 Z. z. v znení platnom do 30. 4. 2008 a zamestnávajú zamestnancov len v prvej a druhej kategórie, v počte do 19 zamestnancov, zvážiť vypovedanie týchto zmlúv.

Pokiaľ zamestnávajú zamestnávatelia zamestnancov v prvej a druhej kategórii, títo majú možnosť riešiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, prostredníctvom obvodných lekárov alebo závodných pokiaľ im to určuje osobitný predpis, napr. pri prijímaní do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu vodič alebo zamestnanca na nočnú prácu alebo na prácu s počítačom a pod..

Prehliadky už nie sú povinné v kategórii prvej a druhej a pokiaľ by zamestnávateľ vysielal zamestnanca na prehliadku, nie vždy sa musí uhrádzať, záleží od toho právneho subjektu, ktorý poskytuje zdravotnú službu a či má vytvorený cenník za takéto prehliadky, pričom môže mať zamestnávateľ uzatvorený právny vzťah s príslušným lekárom o poskytovaní úkonov viazaných na výkon práce zamestnanca.
Pokiaľ si bude príslušný lekár účtovať úkony za preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, tieto je povinný zamestnávateľ uhrádzať a bude to pre neho daňovým nákladom.

Novelou zákona 124/2006 Z. z. bolo doplnené aj ustanovenie týkajúce sa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, týkajúcej sa prvej a druhej kategórie, podľa ktorej pre tieto prípady môže úlohy pracovnej zdravotnej služby vykonávať poskytovateľ zdravotnej služby osobne alebo ním určení odborní zdravotnícki pracovníci.

Odporúčame, že pokiaľ sú už uzatvorené zmluvy s poskytovateľmi pracovnej zdravotnej služby, a zamestnávateľ zamestnáva viac ako 19 zamestnancov, tieto upraviť v znení dikcie novely zákona, čo znamená možnosť dohodnúť si s poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby odborného lekára, ktorý zákonom stanovené povinnosti bude plniť pre prvú a druhú kategóriu zamestnancov v periodicite troch rokov, pokiaľ osobitný predpis neurčuje inak..


( Celý článok | Autor: Mária Pažítková | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server