Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Zákon o minimálnej mzde
Vydané 04. 02. 2008 (11161 x čítané) | Rubrika - Legislatíva

Dňa 1. 2. 2008 nadobúda účinnosť zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na zabezpečenie minimálneho príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.

Účelom zákona je upraviť poskytovanie minimálnej mzdy, spôsob a postup pri úprave minimálnej mzdy. Zároveň zákon určuje právny rámec na poskytovanie minimálnej mzdy a spôsob vyjednávania o sume minimálnej mzdy, kritéria na úpravu sumy minimálnej mzdy a tiež mechanizmus úpravy.

V tejto súvislosti dochádza k zrušeniu zákona NR SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákonov 366/1997 Z. z., zákona 56/1999 Z. z., zákona 346/1999 Z. z. a zákona 225/2002 Z. z. Nie menej dôležité je vedieť, že aj nariadenie vlády SR č. 450/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy sa uvedenou novelou ruší.

Prečo k uvedenej zmene došlo?

Doterajšia úprava bola považovaná za diskriminačnú voči skupinám zamestnancov, ktorí mali nárok na minimálnu mzdu so zníženou sadzbou 50 % a 75 % z minimálnej mzdy, čo nekorešpondovalo so zákonom 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a ktorý aj v pracovnoprávnych vzťahoch zakazuje diskrimináciu z dôvodu zdravotného postihnutia a veku, a preto došlo k zrušeniu vyššie uvedených zákonov o minimálnej mzde.

Informácia o sume minimálnej mzdy

  1. Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.
  2. Pri odmeňovaní mesačnou mzdou a v režime kratšieho týždenného pracovného času alebo neodpracovania v mesiaci všetkých pracovných dní, patrí zamestnancovi minimálna mzda v sume zodpovedajúcej odpracovanému času.
  3. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín suma minimálnej mzdy za hodinu sa úmerne zvýši. Táto úprava má väzbu na § 85 ods. 5 až 7 Zákonníka práce (dvoj a trojzmennej prevádzke, výkon práce s dokázaným chemickým karcinogénom a pri výkone práce mladistvého, mladšieho ako16 rokov a staršieho ako 16 rokov).
  4. Suma mesačnej minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou je 8 100 Sk a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom je 46,60 Sk.
Doplatok

Ak mzda nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou.

Čo sa nezahŕňa do doplatku

Pri výpočte doplatku sa do dosiahnutej mzdy nezahŕňa:
  • mzda za prácu nadčas
  • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
  • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
  • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
  • do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas.
Zvýšenie minimálnej mzdy

Pre členov družstiev, u ktorých je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno vyššiu minimálnu mzdu ustanoviť uznesením členskej schôdze.

Pri úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy sa prihliada na celkovú ekonomickú a sociálnu situáciu v SR za dva kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, na ktorý sa navrhuje ustanoviť sumu minimálnej mzdy.

Mechanizmus úpravy minimálnej mzdy

Východiskom na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy je mesačná minimálna mzda platná v kalendárnom roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu jej sumy. Suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok sa určí ako súčin platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejneného Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy.

Sumy minimálnej mzdy sa ustanovujú vždy na obdobie od 1. 1. do 31. 12. v každom kalendárnom roku.

Vzhľadom na uvedenú úpravu je väzba aj na ďalšie právne predpisy, napríklad od minimálnej mzdy sa odvodzuje vymeriavací základ pre výpočet odvodov poistného na sociálne a zdravotné poistenie a v nemalej miere tiež ovplyvní § 56 a § 57 zákona 5/2004 Z. z. o zamestnanosti v časti výšky príspevku na zriadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie, v časti príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a v časti výšky dodatočných nákladov.


( Celý článok | Autor: Mária Pažítková | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server