Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Nová právna úprava úrokov z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch
Vydané 16. 04. 2009 (19613 x čítané) | Rubrika - Legislatíva

S účinnosťou od 15. 1. 2009 platí nová právna úprava úrokov z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch. Táto bola zavedená zákonom č. 454/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Výhodou novej právnej úpravy určenia a výpočtu úrokov z omeškania je, že je jednoduchšia a prehľadnejšia, a taktiež skutočnosť, že sa zjednotil zákonný režim výpočtu úrokov z omeškania v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch.

Platná právna úprava určenia a výpočtu úrokov z omeškania v prípade, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je obsiahnutá v ustanovení § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. Podľa nej sa naďalej uprednostňuje zmluvne dohodnutá výška úrokov z omeškania.

V prípade, ak úroky z omeškania neboli v zmluve dohodnuté, je dlžník povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva (t.j. úroky vypočítané v súlade s ustanovením § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení). Podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení výšku úrokov z omeškania ustanovuje vykonávací predpis, ktorým je Nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z., ktoré bolo s účinnosťou od 1. 1. 2009 novelizované.

V zmysle ustanovenia § 3 citovaného nariadenia – omeškanie s plnením peňažného dlhu (k § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka) platí, že výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Ak sa počas trvania omeškania zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka.

Ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2009, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008.

Platná právna úprava úrokov z omeškania v obchodných vzťahoch, ktorá je obsahom § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, je v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a rady 2000/35/EHS z 29. 6. 2003 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách.


( Celý článok | Autor: Žaneta Bistáková | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server