Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Znížená sadzba DPH 10% pre sociálne podniky
Vydané 07. 07. 2024 (11 x čítané) | Rubrika - Legislatíva

Za podmienok definovaných zákonom č.112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov si mohli sociálne podniky na tovary a služby špecifikované zákonom uplatňovať zníženú sadzbu DPH 10 %. Uplatnenie tejto formy podpory však bolo v praxi problematické. Dôvodom bola nejasná formulácia uvedená v zákone č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty, z ktorej vyplývali nejednotné názory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva financií SR demonštrované stanoviskami jednotlivých daňových úradov k žiadostiam sociálnych podnikov.

Spornou v tejto oblasti sa stala najmä podmienka, že zníženú sadzbu na tovary a služby si môže uplatniť sociálny podnik vtedy, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom.

Problematickosť využívania tohto nástroja uviedol vo svojej Správe o výsledku kontroly za rok 2023 aj Najvyšší kontrolný úrad SR. Len približne 40 % sociálnych podnikov, ktoré sú platcami DPH, uplatňovalo zníženú sadzbu DPH a z pohľadu legislatívy v tom nevidelo problém. Približne 30 % opýtaných síce uplatňovalo zníženú sadzbu, ale pociťovalo právnu neistotu súvisiacu s týmto konaním. Ostatných cca 30 % podnikov si zníženú sadzbu neuplatňovalo, pretože boli presvedčené, že to legislatívne nie je v poriadku, prípadne k tomu boli usmernené daňovými úradmi.

Riešenie priniesla novela zákona o dani z pridanej hodnoty v zákone č. 102/2004 Z.z,, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorá okrem ďalších zmien upravuje v §27 aj toto sporné ustanovenie.:

Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky dodáva registrovaný sociálny podnik, ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa“.

Od 1. júla 2024 si tak budú môcť sociálne podniky, ktoré fungujú na neziskovom princípe uplatňovať sadzbu 10 % DPH bez akýchkoľvek pochybností. Tieto podniky musia 100 % svojho zisku investovať naspäť do dosahovania pozitívneho sociálneho cieľa. Týmto opatrením sa má podporiť schopnosť sociálnych podnikov plniť si svoju sociálnu úlohu a udržateľne podnikať. Mala by sa zvýšiť konkurencieschopnosť sociálnych podnikov na otvorenom trhu pri tovaroch a službách poskytovaných sociálnymi podnikmi.

V budúcnosti sa rokuje o zrušení daňových licencií pre sociálne podniky a tiež o zvýšení limitov tak, aby bolo možné ako priame zákazky sociálnym podnikom zadať zákazky, ktoré majú vyššiu hodnotu, ako je to pri bežných podnikoch. Európska smernica o verejnom obstarávaní toto umožňuje a podporuje.

Pri návrhoch legislatívny bude COOP PRODUKT SLOVENKSKO pripomienkovať navrhované znenia prostredníctvom RÚZ, ktorá na rozdiel od iných subjektov pôsobiacich v sociálnom podnikaní môže predkladať zásadné pripomienky, ktoré majú aj právny význam, teda sú právne záväzné a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ich musí s predkladateľmi prerokovať v rozporovom konaní.

JUDr. Monika Zatkalíková


( Celý článok | Autor: Mgr. Zatkalíková Monika | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server