Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Zákonná povinnosť právnických osôb vykonať premenu menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá – zápisom do obchodného registra
Vydané 21. 04. 2009 (10049 x čítané) | Rubrika - Legislatíva

V súvislosti s prechodom SR na menu euro odo dňa 1. 1. 2009 sa menovité hodnoty základného imania obchodných spoločností, družstiev, ako i menovité hodnoty vkladov, pri družstvách členských vkladov, tvoriacich podiely na základnom imaní obchodných spoločností a družstiev, ktoré znejú na slovenskú menu, týmto dňom považujú za menovité hodnoty znejúce na eurá, a to v prepočte a so zaokrúhlením menovitej hodnoty vkladov do základného imania podľa konverzného kurzu a pravidiel pre prechod na euro.

Touto domnienkou však nie je dotknutá povinnosť právnických osôb, v ktorých existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, vykonať premenu menovitej hodnoty (premena, prepočet, a zaokrúhlenie menovitej hodnoty) vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá postupom podľa zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z. Túto zákonnú povinnosť je potrebné si splniť najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura (teda do 31.12.2009).

Existujú tri spôsoby tejto premeny:
 1. Návrh na zápis premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania.

  Tento spôsob predpokladá použitie formulára uvedeného na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk (formulár č. 29) je vyňatý z poplatkovej povinnosti a podáva sa do 31. 12. 2009. Podpis štatutárneho orgánu (splnomocniteľa) musí byť úradne osvedčený. Prílohy návrhu tvoria: rozhodnutie o premene, splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, ak sa návrh dáva prostredníctvom splnomocnenej osoby. Rozhodnutie o premene je oprávnený prijať a vykonať štatutárny orgán príslušnej právnickej osoby (konateľ alebo predstavenstvo), a na jeho platnosť nie je potrebné žiadne iné rozhodnutie orgánov príslušnej právnickej osoby ani spoločníkov, členov a pod.
  Rozhodnutie musí mať však písomnú formu a musí byť opatrené úradne osvedčenými podpismi osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom a v dôsledku zaokrúhlenia vkladov sa nesmie zmeniť vzájomný pomer veľkosti podielov na základnom imaní.
  Štatutárny orgán je v takomto prípade oprávnený aj rozhodnúť o príslušnej zmene stanov – v rozsahu potrebnom výlučne na premenu menovitej hodnoty.


 2. Návrh na zápis zmeny údajov zapísaných v OR, ktorým sa žiada vykonanie premeny menovitých hodnôt podľa zákona o zavedení eura v SR spolu s vykonaním zápisu inej zmeny.

  V takom prípade sa zapisuje zmena údajov spoločnosti aj premena menovitej hodnoty. Takéto konanie je spoplatnené. Prílohami sú: rozhodnutie o premene, splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa (štatutárny orgán), ak sa návrh podáva jej prostredníctvom, príslušné listiny, ktoré sa vyžadujú v zmysle vyhlášky 25/2004 Z. z. k zmene konkrétneho údaja a úplné znenie stanov po zapracovaní všetkých zmien.


 3. Písomný súhlas s metódou prepočtu menovitých hodnôt vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na menu euro.

  Touto metódou právnická osoba vysloví súhlas s informatívnym prepočtom a teda aj s metódou tohto prepočtu vykonaným okresnými súdmi. Ministerstvo spravodlivosti SR na svojej internetovej stránke www.justice.gov.sk (formulár č.30) zverejnilo vzor písomného súhlasu. Tento musí byť podpísaný štatutárnym orgánom, podpisy musia byť úradne osvedčené. Súhlas nepodlieha spoplatneniu.
Poznámka:
Po 31. 12. 2009 sa bude môcť vykonať premena menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania, a to len 2. spôsobom – návrh na zápis zmeny, a takéto konanie už bude spoplatnené.


( Celý článok | Autor: Žaneta Bistáková | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server