Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 17 (z celkom 417 nájdených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-417 |
Grantová schéma pre NÁDEJ 2007
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 18.09.2007)
Nadácia VÚB vyhlásila grantovú schému pre NÁDEJ 2007, ktorej cieľom je podporiť zlepšenie kvality života mentálne a telesne postihnutých a ich plnohodnotné začlenenie sa do života a pracovného procesu.

Nová výzva pre rozvoj MSP v Bratislavskom kraji
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 21.06.2007)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, zastúpené Odborom riadenia pomoci pre Bratislavský kraj vyhlásilo v rámci JPD NUTS II - Bratislava cieľ 2 ďalšiu výzvu zameranú na rozvoj malého a stredného podnikania, kde sa uplatňuje schéma štátnej pomoci.

Výzva na predkladanie žiadostí - Rozvoj malého a stredného podnikania
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 23.10.2006)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2, vyhlásilo dňa 5. 10. 2006 výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2, pre opatrenie Rozvoj malého a stredného podnikania.

Výzva na predkladanie projektov na technológie pre súkromných podnikateľov
(Daniel Piatnica, Podpora podnikania, 06.09.2006)
Dňa 16. 8. 2006 bola Národnou agentúrou pre podporu malého a stredného podnikania zverejnená výzva na predkladanie žiadostí pre získanie nenávratného finančného príspevku zo schémy podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis).v rámci Sektorového operačného programu priemysel a služby; Priorita 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu; Opatrenie 1.1: Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb;

Výzva – rozvoj MSP región Bratislava
(Daniel Piatnica, Podpora podnikania, 06.02.2006)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ako riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2, vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2, opatrenie 1.1. Rozvoj malého a stredného podnikania.

Výzva na podávanie projektov v rámci Grantovej schémy podpory inovatívnych malých a stredných podnikov
(marketing, Podpora podnikania, 14.01.2005)
NARMSP vyhlásila Výzvu na podávanie projektov v rámci Grantovej schémy podpory inovatívnych malých a stredných podnikov (SISME).

Výzvy na predkladanie projektov
(marketing, Podpora podnikania, 03.06.2004)
Slovenská energetická agentúra vypísala výzvy pre Sektorový operačný program Priemysel a služby, priorita 1 Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu.

Výzva na predkladanie projektov
(marketing, Podpora podnikania, 12.03.2004)
Schémy na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov.

Výzva na predkladanie projektov v rámci Schémy na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov (Schéma pomoci de-minimis DM-00
(marketing, Podpora podnikania, 26.02.2004)
Ministerstvo hospodárstva SR je poskytovateľ pomoci a vyhlasovateľ výzvy, ktorá je zameraná na úsporu energie v zásobovaní teplom bytových domov a bytov, využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, úspora energie v priemyselnom sektore, úspora energie v službách (okrem financií a bankovníctva). Bližšie informácie o výzve nájdete na www.sea.gov.sk/Titulna_strana/vyzva.pdf.
Žiadosti sa predkladajú na príslušnú regionálnu pobočku Slovenskej energetickej agentúry (BA, TN, BB, KE). Termín predloženia žiadosti do 30. apríla 2004. Žiadosť nájdete na adrese www.sea.gov.sk/Titulna_strana/ziadost.pdf
Ďalšie podrobnejšie informácie nájdete na www.sea.gov.sk viď "Schéma de-minimis aktuálne".

Výzva na predkladanie projektov pre operačný program Základná infraštruktúra - priorita 3
(marketing, Podpora podnikania, 16.02.2004)
Pre operačný program Základná infraštruktúra boli vyhlásené výzvy na predkladanie projektov. Výzva platí pre prioritu č. 3 Lokálna infraštruktúra a pre 4 podopatrenia, z ktorých zaujímavé pre SOU je podopatrenie 3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.

Národný rozvojový plán a operačné programy
(marketing, Podpora podnikania, 02.12.2003)
Národný rozvojový plán (NRP) je základný strategický a plánovací dokument v oblasti regionálneho rozvoja. Skladá sa z regionálnych a sektorových častí, ktoré sú tvorené sektorovými a regionálnymi operačnými programami.

Výzva ku grantovej schéme rozvoja priemyslu
(marketing, Podpora podnikania, 29.10.2003)
Už ste boli oboznámení z prípravou Grantovej schéme rozvoja priemyslu. Na nasledujúcej adrese si môžete stiahnuť dokumenty a materiály potrebné pri zapojení sa na uvedenú schému - www.nadsme.sk/idgs/idgs.htm.

Štátne programy na podporu a rozvoj MSP - Schéma podpory nákupu inovatívnych technológií a budovania systémov manažérstva kvality (Schéma pomoci de mi
(marketing, Podpora podnikania, 19.08.2003)
Predmetom Schémy je poskytovanie pomoci de minimis (ďalej len pomoc) formou nenávratných finančných príspevkov z prostriedkov štátneho rozpočtu, zameranej na podporu zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov, ktorá je jednou z priorít Vlády Slovenskej republiky v období prípravy vstupu SR do Európskej únie. Podrobnejšie informácie na www.narmsp.sk/schema_nitak.htm.

Grantová schéma pre rozvoj inovácií a technológií
(marketing, Podpora podnikania, 19.08.2003)
Cieľom grantovej schémy je podpora podnikania vo vybraných regiónoch Bratislavského a Trnavského kraja prostredníctvom zakladania technologických inkubátorov, ktoré poskytnú priestor, kvalifikované služby a financie pre rozvoj inovácií v oblasti malého a stredného podnikania. Podrobnejšie informácie na www.narmsp.sk/grant_inkubatory.htm.

Výzva na podávanie žiadostí
(marketing, Podpora podnikania, 20.05.2003)
VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNEJ POMOCI V ROZSAHU "DE MINIMIS". Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Subkontraktačná burza Slovenska v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zverejnila túto výzvu.

Finančné podporné programy
(marketing, Podpora podnikania, 20.02.2003)
V ekonomike transformujúcich sa krajín, medzi ktoré patrí aj Slovenská repubika, je typickým javom nedostatok voľného kapitálu pre podnikateľov. Súčasne podnikatelia nemajú dostatok záruk pri požadovaní úveru z banky, alebo z iných fondov.

Šiesty rámcový program pre výskum a technický rozvoj EÚ
(marketing, Podpora podnikania, 20.02.2003)
Šiesty rámcový program (6.RP) zahrňuje aktivity Európskej únie v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Hlavným poslaním 6.RP je prispieť k dotváraniu Európskeho výskumného priestoru (ERA) lepšou integráciou a koordináciou roztriešteného európskeho výskumu.

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-417 |

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server