Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 417 nájdených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-417 |
Výzvy zamerané na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a zamestnávania mladých ľudí
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že vláda Slovenskej republiky dňa 19. 12. 2012 schválila materiál „Návrh výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov a na podporu zamestnávania mladých ľudí“, ktorý bol predložený na základe úlohy č. B. 2. Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 191 zo 16. mája 2012 k návrhu realokácie finančných prostriedkov v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca na financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov.

Schéma štátnej pomoci pre operačný program Konkurencieshopnosť a hospodársky rast
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 21. 12. 2012 na svojom webovom sídle Schému štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 6. Znenie schémy nájdete na www.nsrr.sk.

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR – 13SP – 1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 21. decembra 2012 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR – 13SP – 1201. Bližšie informácie : www.nsrr.sk

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 21. decembra 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti , opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery, podopatrenia 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, číslo: KaHR-111SP-1201. Bližšie informácie : www.nsrr.sk

Indikatívny harmonogram výziev ROP, OP Bratislavský kraj, OP Vzdelávanie na roky 2012 a 2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.12.2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program zverejnilo indikatívny harmonogram výziev Regionálneho operačného programu na roky 2012 a 2013.

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom KaHR-13SP-1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 28.11.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 23. novembra 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP – 1201. Bližšie informácie sú dostupné na: http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-13sp-1201/138831s

Kooperačné podujatie "Haeuslbauermesse 2013" so sektorovým zameraním energetická efektívnosť v stavebníctve
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.11.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network v Grazi pripravili Kooperačné podujatie "Haeuslbaurmesse 2013" so sektorovým zameraním energetická efektívnosť v stavebníctve dňa 24.1.2013, Glaz, Rakúsko.

Regionálny dialóg ku klastrovým koncepciám- Trenčiansky kraj
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.11.2012)
V rámci projektu „CluStrat – posilňovanie inovácií pomocou nových klastrových konceptov pre podporu rozvíjajúcich sa odvetví a prierezových tém“ pripravila Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Regionálny dialóg ku klastrovým koncepciám Dátum: 13. december 2012, Miesto: GRAND hotel, Palackého 3477, Trenčín.

Dodatok č. 1 k schéme DM-1/2011
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.10.2012)
MH SR oznamuje, že dňa 23. októbra 2012 nadobudol platnosť a účinnosť Dodatok č. 1 k schéme DM-1/2011, zverejnením v Obchodnom vestníku č. 205/2012 vydanom dňa 23.10.2012 pod značkou záznamu G000011. Dodatok č. 1 k schéme DM-1/2011 sa nachádza v kapitole Štátna pomoc a iné programy podpory. Bližšie údaje : www.economy.gov.sk

Podnikateľská misia s prezidentom SR do Bosny a Hercegoviny
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.10.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora na základe požiadavky Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pripravuje podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční v rámci oficiálnej návštevy prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča do Bosny a Hercegoviny v dňoch 27. – 28. novembra 2012. Obchodné fórum a bilaterálne rokovania firiem sa plánujú uskutočniť v Sarajeve a v Banja Luke.

Príďte rokovať o svojich obchodných aktivitách priamo s konzulmi
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.10.2012)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky usporiada 6. celosvetové stretnutie honorárnych konzulov SR, ktoré sa bude konať 29. - 31. októbra 2012 v Bratislave, Trnave a Piešťanoch. Na celosvetovom stretnutí sa zúčastní približne 120 honorárnych konzulov SR z Afriky, Ázie, Austrálie, Európy ako aj z amerického kontinentu.

Podnikateľská misia do Holandska počas oficiálnej návštevy prezidenta SR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.10.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v súvislosti s oficiálnou návštevou prezidenta SR v Holandsku organizuje obchodnú misiu, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. - 22. november 2012. Misia je pripravovaná v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, Zastupiteľským úradom SR v Haagu a Obchodnou komorou v Haagu.

Pozvánka na konferenciu k programu COSME: Komunitárny program COSME na roky 2014 - 2020
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.10.2012)
V priestoroch Ministerstva hospodárstva SR sa 09.11.2012 uskutoční konferencia k pripravovanému komunitárnemu programu COSME – Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 - 2020). Hlavnou témou konferencie bude prezentácia programu COSME expertmi Európskej komisie, účasť prisľúbil aj generálny riaditeľ DG pre priemysel a podnikanie Daniel Calleja Crespo. Konferencia je určená pre zástupcov štátnej správy, podnikateľov, študentov, profesijné a odborné organizácie

Inovácie v automobilovom priemysle v regióne Centrope
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.10.2012)
RPIC Prešov - Enterprise Europe Network pripravila kooperačné podujatie INNO - AUTO 2012 v oblasti automobilového priemyslu, ktoré sa uskutoční v Maďarsku dňa 8.novembera 2012 V priestoroch Priemyselnej a obchodnej komory pre Győr-Moson-Sopron County (Chamber of Commerce and Industry for Győr-Moson-Sopron County: 10/a. Szent István Str. Győr, H-9021) Cieľom tohto podujatia je vytvoriť fórum, kde spoločnosti z automobilového priemyslu budú mať možnosť nájsť si nových obchodných partnerov v a mimo regiónu Centrope.

"InnoFun"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.10.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), ktorej jedným zo zakladajúcich členov je aj MH SR, sa zapojila do medzinárodného projektu „InnoFun“. Cieľom projektu je vytvorenie špecifickej metodológie a digitálneho nástroja, ktorého úlohou bude urýchliť transfer inovácií na trh. Hlavnou myšlienkou „InnoFunu je uľahčiť prístup k informáciám a zrýchliť financovanie inovatívnych nápadov. Investori si budú môcť jednoduchým spôsobom vybrať podnikateľský zámer a inovátori sa jednoduchším spôsobom dostanú ku finančným zdrojom.

Obchodná misia PETROHRAD, RUSKÁ FEDERÁCIA
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.10.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora R.K. Žilina organizuje v novembri obchodnú misiu do Ruskej federácie v termíne od 20.-23. novembra 2012. V rámci programu - priame rokovania s predstaviteľmi ruských firiem na Leningradskej a Petrohradskej OPK, rokovania slovenských firiem na asociácii OPORA - združenie malých a stredných podnikateľov

Európsky kongres malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.09.2012)
Regionálna obchodná komora v Katoviciach, Poľská agentúra pre rozvoj podnikania a Národná obchodná komora pripravili 2. Európsky kongres malých a stredných podnikov. Čestnú záštitu nad podujatím prevzal prezidet PR Bronislav Komorowski a predseda Europskej komisie Jose Manuela Barroso. Na čele Čestného výboru je prof. Jezy Buzek.

Podnikateľská misia do Dánska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.09.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v súvislosti s oficiálnou návštevou prezidenta SR v Dánsku organizuje obchodnú misiu, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. - 24. októbra 2012. Misia je pripravovaná v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, Zastupiteľským úradom SR v Kodani a Konfederáciou dánskeho priemyslu.

6. Slovenská kooperačná burza 2012
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.09.2012)
V dňoch 13.11.2012 - 14.11.2012 sa bude konať v priestoroch Agrokomplex výstavníctvo Nitra 6. ročník medzinárodného kooperačného podujatia SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA 2012 pod záštitou MH SR a za osobnej účasti premiéra Slovenskej republiky a premiéra Bulharskej republiky Podujatie je určené odbornej verejnosti a nadväzuje na úspešných päť ročníkov realizovaných v Trenčíne, v Banskej Bystrici, v Prešove, v Nitre a v Žiline

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.09.2012)
Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR-13SP-1201. Semináre sa uskutočnia od 19.9.2012 do 1.10.2012 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a v Bratislave. Opatrenie 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Obchodná misia do RUMUNSKA
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.09.2012)
V termíne 17.-19.10.2012 pripravila SOPK Žilina Obchodnú misiu do RUMUNSKA (PITESTI, CRAIOVA, BUKUREŠŤ). Podnikatelia budú mať v rámci trojdňového programu možnosť rokovať s firmami v Pitesti a Craiova a navštívia najväčší technický a strojársky veľtrh TIB v Bukurešti. Doprava letecky. Kontakt: SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina, Ing. Katarzyna Bielik, Ing. Róbert Vydra, T: 041-7235 102, F: 041-7235 653, polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk

Informačno-konzultačný deň pre MSP k posledným výzvam 7.RP
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.09.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) a BIC Bratislava v spolupráci s Podpornými štruktúrami 7RP v SR pripravili bezplatný Informačno konzultačný deň pre MSP k posledným výzvam 7.RP dňa 4. septembra 2012 v Doprastav Services, Košická 52, Bratislava. Kontakt:Juraj Bartakovics, email: bartakovics_at_nadsme.sk , Tel: 02/502 44 515

Podnikateľská misia do Chorvátska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.06.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora na základe požiadavky Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pripravuje podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční v rámci oficiálnej návštevy prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča do Chorvátska v dňoch 11. – 12. júla 2012. Obchodné fórum a bilaterálne rokovania sa uskutočnia v rámci projektu Enterprise Europe Network s našimi chorvátskymi partnermi v Záhrebe a v Pule.

Medzinárodný subkontraktačný veľtrh MIDEST 2012
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.06.2012)
V termíne od 06.11.2012 do 09.11.2012 sa bude konať v Paris-Nord Villepinte Parc d'Expositions et Centre de Conventions (VIPARIS), Francúzsko/Paríž najväčší francúzsko subkontraktačný veľtrh MIDEST 2012, ktorý bol zaradený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky do plánu oficiálnych účastí na rok 2012, pričom MHSR hradí náklady na prenájom výstavnej plochy a realizáciu spoločnej expozície na krytej výstavnej ploche 50 m².

Delegácia rakúskych podnikateľov vedená prezidentom Dr. Fischerom v Bratislave
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.05.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravuje prijatie veľkej rakúskej delegácie vedenú prezidentom Dr. Heinzom Fischerom dňa 05. júna 2012 (utorok) od 17.00 h. v hoteli Austria Trend v Bratislave.

Európske ocenenie za rozvoj podnikania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.04.2012)
Prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania majú aj slovenské iniciatívy možnosť získať ocenenie za rozvoj podnikania na Slovensku! Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania, ktorú začala udeľovať Európska komisia, je uznať a odmeniť výnimočné iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni. Kto sa môže prihlásiť? Národné, regionálne a miestne iniciatívy ako aj verejno-súkromné partnerstvá, ktoré podnecujú svojimi aktivitami rozvoj podnikania na Slovensku.

Mapa projektov OP KaHR 2007-2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.04.2012)
MH SR oznamuje, že v rámci informovania o Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013 (OP KaHR) bola vytvorená mapa projektov OP KaHR. Tá slúži na vyhľadávanie základných informácií ohľadne zazmluvnených projektov OP KaHR

Výzva na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.03.2012)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 23. 3. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Zrušenie výzvy KaHR-21SP-1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.03.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dňa 21. marca 2012 rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 2 - Energetika Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Podnikateľská misia do Poľskej republiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.03.2012)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so spoločnosťou EasyLink Business Services organizuje v dňoch 23. - 27.4.2012 multisektorovo zameranú podnikateľskú misiu do Poľskej republiky, ktorej cieľom je prezentovať a hľadať nové možnosti: ■subkontraktačných ponúk ■voľných výrobných kapacít ■vytvárania joint-venture partnerstiev

Čínska medzinárodná výstava autosúčiastok
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.03.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila účasť na Čínskej medzinárodnej výstave autosúčiastok, ktorá je organizovaná s podporou čínskeho ministerstva obchodu. Výstava sa uskutoční v dňoch od 26. do 28. októbra 2012 v Pekingu na medzinárodnom výstavisku.

Fórum Rusko – Európa: spolupráca bez hraníc
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.03.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora a organizačný výbor medzinárodného fóra o obchodných partnerstvách pripravili V. ročník fóra „Rusko - Európa: spolupráca bez hraníc“. Dátum konania: 5. – 6. jún 2012 Miesto konania: Ruská federácia, Moskva, ul. Nový Arbat 36/9 – priestory Moskovského magistrátu

Pozvánka na misiu do Portugalska + na Madeiru
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.03.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network v spolupráci s Asociáciou priemyslu Portugalska a Veľvyslanectvom SR v Lisabone v dňoch 14. - 18. mája 2012 pripravili podnikateľskú misiu do Portugalska (Lisabon) a na Madeiru (Funchal).

Európska cena za podporu podnikania 2012- European Enterprise Promotion Awards (EEPA)
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.03.2012)
Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania je oceniť verejné inštitúcie a verejno-súkromné partnerstvá za inovácie a úspech, ktorý dosiahli v oblasti podpory podnikania a podnikateľskej činnosti na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Rok 2012 predstavuje šiesty ročník udeľovania tejto ceny, ktoré od roku 2006 organizuje Generálne riaditeľstvo pre podnikanie.

Podnikateľská misia: Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.03.2012)
Krajská hospodárska komora Juhomoravského kraja v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu pripravili v poradí druhú podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční v rámci projektu "Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne", ktorý je zameraný na podporu inovatívnych a zelených technológií a ich uplatnenie vo firemnej praxi

Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.03.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 24. februára 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery Podopatrenie 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách Kód výzvy: KaHR–113DM–1201

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.03.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 28. februára 2012 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR - 111SP - 1101. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP–1101.

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike - Výzva KaHR-21SP-1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.03.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 29. februára 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike Kód výzvy: KaHR–21SP–1201 Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 4. júna 2012. Celkové alokované prostriedky: 34 000 000 €

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.02.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 21. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR - 111SP – 1101. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je: • spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP–1101; • upraviť podmienky preukazovania majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností, na ktorých sa bude realizovať projekt; • upraviť postupy výkonu prieskumu trhu a doplnenie postupu prieskumu trhu pri • špecifických situáciách na trhu spolu s doplnením prílohy č. 2 ŽoNFP. Bližšie informácie : www.economy.gov.sk

Podnikateľská misia do Poľska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.02.2012)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so spoločnosťouEasyLink Business Services organizuje v dňoch 23. - 27.4.2012 multisektorovo zameranú podnikateľskú misiu do Poľskej republiky, ktorej cieľom je prezentovať a hľadať nové možnosti: subkontraktačných ponúk, voľných výrobných kapacít, vytvárania joint-venture partnerstiev.

Dodatok č. 2 k schéme pomoci de minimis DM – 5/2008
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.02.2012)
MH SR oznamuje, že dňa 25. januára 2012 nadobudol platnosť a účinnosť Dodatok č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis), DM – 5/2008, zverejnením v Obchodnom vestníku č. 17/2012 vydanom dňa 25.01.2012, kapitola Štátna pomoc a iné programy podpory pod značkou záznamu G000003.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP/LSKxP - 1101
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.02.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci vyhlásenej výzvy s kódom KaHR – 111SP/LSKxP – 1101 vydalo dňa 1. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu.

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.01.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 30. septembra 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2.OPBK
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.01.2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, Kód výzvy: OPBK/2012/2.2/08. Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika, Opatrenie č. 2.2 Informatizácia spoločnosti, Dátum vyhlásenia výzvy: 20. januára 2012, Dátum ukončenia výzvy: 26. apríla 2012

Súťaž inovatívny čin roka 2011
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.01.2012)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 5. januára 2012 piaty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2011.

Industry Business Network
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.01.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora sa stala členom priemyselnej siete B2B portálov. Na portál Industry Business Network sa môžete profesionálnejšie prezentovať so svojím kompletným portfóliom, jednoduché vyhľadávanie, profesionálne spracovanie, nadväzovanie nových a kvalitných obchodných vzťahov. Registrácia a prezentácie je a ostáva úplne bezplatná. Registrácia : http://metal.industry-business-network.com/eu/sk/default.aspx

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.01.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 16. 12. 2011 v rámci opatrenia 1.1 - Inovácie a technologické transfery výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Kód výzvy: KaHR–111SP–1101, Platnosť výzvy: od 16. 12. 2011 do 19. 3. 2012

Podnikateľská misia do Južnej Afriky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.01.2012)
Bratislavská SOPK Vám ponúka účasť na podnikateľskej misii do Južnej Afriky ( Pretória, Johannesburg, Kapské mesto ) v dňoch 11.2.-18.2.2012. V spolupráci so slovenským veľvyslanectvom v Pretórii, Johannesburskou obchodnou komorou, OK v Kapskom meste, a organizáciou WESGRO pripravujú kooperačné rokovania na základe Vašej prihlášky a profilu Vašej firmy.

Centrum pre malé a stredné podniky - Čína
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.12.2011)
Európska komisia otvorila v čínskom hlavnom meste Pekingu, Centrum pre malé a stredné podniky. Centrum podporuje európske MSP, ktoré chcú vyvážať do Číny, alebo investovať v nej. MSP nemajú dostatočné kapacity, aby sa orientovali v zložitej čínskej administratíve a právnom prostredí, najmä v počiatočných fázach uvažovaného vstupu na trh. Centrum im pomôže nájsť odpovede na otázky o trhu, technických normách, pracovnej sile a základných právnych predpisoch.

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.10.2011)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 30. septembra 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre: Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu. Termín predkladania žiadostí je do 29. februára 2012. Bližšie informácie : www.nsrr.sk

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-417 |

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server