Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike - Výzva KaHR-21SP-1201
Vydané 05. 03. 2012 (564 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 29. februára 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike Kód výzvy: KaHR–21SP–1201 Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 4. júna 2012. Celkové alokované prostriedky: 34 000 000 €

Cieľ pomoci Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie energetickej efektívnosti primárnych energetických zdrojov, zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie ako aj úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich. Oprávnenosť žiadateľa Oprávnenými žiadateľmi sú podniky súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2011. Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú: Mikro, malí a strední podnikatelia (ďalej len „MSP“) Forma, výška, intenzita pomoci a spôsob financovania Na pomoc v rámci tejto výzvy sú určené finančné prostriedky vo výške 34 000 000 EUR. Pomoc je poskytovaná formou NFP, ktoré sa poskytuje refundáciou (spôsob financovania) na základe predložených uhradených účtovných dokladov. Účtovné doklady preukazujú výšku výdavkov. Minimálna výška pomoci na projekt je 60 000 EUR. Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto výzvy nepresiahne 2 mil. EUR. Maximálna intenzita pomoci závisí od miesta realizácie projektu. V regiónoch: • Stredné Slovensko a Východné Slovensko nesmie presiahnuť 50%, • Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja) nesmie presiahnuť 40% Miesto realizácie projektu V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc oprávneným žiadateľom, ktorí plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov v jednom z uvedených regiónov patriacich pod Cieľ Konvergencia : - Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj); - Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj); - Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Doba fyzickej realizácie projektu Doba fyzickej realizácie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov. Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA), Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27 827 99 Bratislava 27 tel.: +421 / 2/ 58 248 401 fax: +421 / 2/ 53 421 019 e-mail: fondy@siea.gov.sk internetová stránka: www.siea.gov.sk


( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Počet komentárov: 2 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.siea.sk )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server