Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1565 nájdených)

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike - Výzva KaHR-21SP-1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.03.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 29. februára 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike Kód výzvy: KaHR–21SP–1201 Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 4. júna 2012. Celkové alokované prostriedky: 34 000 000 €

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.02.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 21. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR - 111SP – 1101. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je: • spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP–1101; • upraviť podmienky preukazovania majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností, na ktorých sa bude realizovať projekt; • upraviť postupy výkonu prieskumu trhu a doplnenie postupu prieskumu trhu pri • špecifických situáciách na trhu spolu s doplnením prílohy č. 2 ŽoNFP. Bližšie informácie : www.economy.gov.sk

Seminár - CE Značenie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.02.2012)
SOPK Trenčín pripravila seminár určený pre manažérov obchodných spoločností, ktoré uvádzajú na trh výrobky podliehajúce európskym technickým prepisom a posudzovaniu zhody (označenie zhody CE), zástupcom organizácií na ochranu spotrebiteľa, a pracovníkom regulačných a dozorných orgánov v oblasti uvádzania výrobkov na jednotný trh EÚ. Cieľom je poskytnúť účastníkom diskusnú platformu o aktualizácii technických predpisoch EÚ a regulácii voľného pohybu výrobkov na jednotnom trhu EÚ (27).

Pripravované semináre v rámci projektu Inovácie a medzinárodný obchod
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.02.2012)
SOPK Trnava pripravila bezplatné semináre cieľom ktorých je jednoduchou formou za pomoci prípadových štúdií vzdelať účastníkov v oblasti podnikovej ekonomiky, tak aby si osvojili základné pojmy a pochopili ekonomické súvislosti a vzťahy.

Podnikanie v krajinách EÚ a cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EÚ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 21.02.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Trenčianskou regionálnou komorou pripravili bezplatný seminár „Podnikanie v krajinách EÚ a cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EÚ“. Seminár sa uskutoční dňa 29. 2. 2012 v Trenčíne, Jilemnického 2 ( zasadacia miestnosť TRK SOPK)

Inovácie v marketingu - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 21.02.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a portál Euractiv pripravili seminár v rámci projektu Podpora inovácií v slovenských MSP „Inovácie v marketingu“. Seminár sa uskutoční 21. 3. 2012 v Košiciach. Účasť na seminári je bezplatná. Kontakt : Andrej Klimant, klimant@nadsme.sk

Seminár o podnikaní v Srbsku
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.02.2012)
Bratislavská obchodná a priemyselná komora pripravila spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a Veľvyslanectvom SR v Belehrade, seminár o podnikaní v Srbsku - Investičné možnosti vo Vojvodine v Srbsku, ktorý sa koná dňa 23.2.2012. Účasť je bezplatná.

Podnikanie v krajinách EÚ a cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EÚ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.02.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Trenčín v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network pripravila seminár, dňa 29. február 2012 od 9.30 do 13.30 hod. v priestoroch Trenčianskej regionálnej komore SOPK, Jilemnického 2, Trenčín, ktorý je určený pre podnikateľov, ktorým seminár objasní cezhraničné poskytovanie služieb, vrátane všeobecného ohlasovania živností, elektronického podania, služby s tým súvisiace atď. Viac informácií nájdete na www.een.sk.

Tréning: Faktory konkurencieschopnosti výrobného podniku na európskom trhu
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.02.2012)
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov - Enterprise Europe Network pripravilo tréning "Faktory konkurencieschopnosti výrobného podniku na európskom trhu." Tréning sa uskutoční 16.02.2012 so začiatkom od 8.15 hod. v priestoroch RPIC Prešov (Reimanova9).

Podnikateľská misia do Poľska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.02.2012)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so spoločnosťouEasyLink Business Services organizuje v dňoch 23. - 27.4.2012 multisektorovo zameranú podnikateľskú misiu do Poľskej republiky, ktorej cieľom je prezentovať a hľadať nové možnosti: subkontraktačných ponúk, voľných výrobných kapacít, vytvárania joint-venture partnerstiev.

Financovanie energeticky efektívnych aktivít v podnikoch
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.02.2012)
BIC Bratislava v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenským centrom čistejšej produkcie (SCPC) organizuje seminár zameraný na možnosti financovania energeticky efektívnych aktivít zo Štrukturálnych a Komunitárnych fondov a tiež poskytnutie aktuálnych informácií o povinnosti realizácie energetických auditov v podnikoch.

Dodatok č. 2 k schéme pomoci de minimis DM – 5/2008
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.02.2012)
MH SR oznamuje, že dňa 25. januára 2012 nadobudol platnosť a účinnosť Dodatok č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis), DM – 5/2008, zverejnením v Obchodnom vestníku č. 17/2012 vydanom dňa 25.01.2012, kapitola Štátna pomoc a iné programy podpory pod značkou záznamu G000003.

SLOVAK CLUSTER MATCHMAKING ROADSHOW
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.02.2012)
Na základe projektu ClusterCOOP zameraného na zlepšenie podmienok pre efektívnu, nadnárodnú, klastrovú spoluprácu v krajinách strednej Európy, do ktorého je zapojené Ministerstvo hospodárstva SR spoločne so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), sa v dňoch 6. - 7. marca 2012 bude konať SLOVAK CLUSTER MATCHMAKING ROADSHOW: Prosperity through Cooperation.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP/LSKxP - 1101
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.02.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci vyhlásenej výzvy s kódom KaHR – 111SP/LSKxP – 1101 vydalo dňa 1. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu.

ESEF 2012 – veľtrh dodávok, subdodávok a strojárstva
(Zuzana Cáková, Výstavy, 06.02.2012)
V dňoch 13.03.2012 - 16.03.2012 sa bude konať najväčší a najvýznamnejší veľtrh v Beneluxe v oblasti dodávok, subdodávok a strojárstva ESEF 2012 v Jaarbeurs Utrecht, Holandsko. Veľtrh bude zameraný na kovovýrobu, strojárstvo, technický dizajn, gumárenský a plastový priemysel, elektrotechnika, dopravný priemysel.

PLMA Amsterdam 2012
(Zuzana Cáková, Výstavy, 03.02.2012)
Výstava sa koná v dňoch 22. 5. 2012 - 23. 5. 2012 v Amsterdame . Na tejto významnej medzinárodnej výstave ponúkajú firmy svoje kapacity na výrobu privátnych značiek a prezentujú výstavou svojich najlepších produktov svoju kvalitu. Výstava je šancou pre malé a stredné firmy ponúknuť veľkoodberateľom svoje výrobky. Viac o tejto výstave a jej zameraniu nájdete na webovej stránke : www.plmainternational.com/2012/WPL12ExhBrochEN.pdf.

3. ročník Medzinárodnej družstevnej výstavy ICA EXPO 2012
(Zuzana Cáková, Výstavy, 03.02.2012)
Medzinárodný družstevný zväz organizuje už po tretíkrát medzinárodnú družstevnú výstavu, cieľom ktorej je zviditeľniť a presadzovať družstevné výrobky, služby a umožniť rozvoj obchodnej spolupráce v rámci družstevného hnutia. Tohoročná výstava sa bude konať v termíne od 31. októbra do 2. novembra 2012 v Manchestri v priestoroch výstavného komplexu Manchester Central

Technologické kooperačné dni zamerané na energeticky efektívne podniky a priemyselnú výrobu
(Zuzana Cáková, Výstavy, 31.01.2012)
Člen skupiny Enterprise Europe Network v Nemecku organizuje kooperačné podujatie, ktoré sa uskutoční od 24. – 26.apríla 2012 v nemeckom Hannoveri. HANNOVER MESSE je jedným z najväčších medzinárodných platforiem pre priemyselné a technologické kompetencie na svete. V roku 2011 sa ho zúčastnilo 6500 vystavovateľov z 65 krajín a viac ako 230 000 návštevníkov

Konferencia na podporu iniciatívy SBA - Zákon o malých a stredných podnikoch
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 31.01.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnermi pripravili Konferenciu na podporu iniciatívy SBA ktorá sa koná pod záštitou dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského. Konferencia sa uskutoční v Pálfyho paláci, Zámocká ul. Bratislava, dňa 17.2.2012 o 9:00

Chránené dielne volajú SOS
(Zuzana Cáková, Informácie, 27.01.2012)
Prevádzkovatelia chránených dielní a chránených pracovísk majú obavy z budúcnosti a preto na podnet COOP PRODUKT SLOVENSKO a Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR bola zvolaná dňa 26. 1. 2012 tlačová konferencia na tému : Chránené dielne volajú SOS.

Zoznam oficiálnych účastí MH SR na výstavách/veľtrhoch v roku 2012
(Zuzana Cáková, Výstavy, 24.01.2012)
Oficiálna účasť Slovenskej republiky na výstavách a veľtrhoch v zahraničí formou oficiálnej expozície MH SR je vnímaná ako štátna podpora výrobcom tým, že v rámci spoločného stánku prezentujú na výstave/veľtrhu za zvýhodnených podmienok svoj výrobný sortiment, obchodné ponuky a majú možnosť zúčastniť sa sprievodných veľtržných aktivít.

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.01.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 30. septembra 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2.OPBK
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.01.2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, Kód výzvy: OPBK/2012/2.2/08. Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika, Opatrenie č. 2.2 Informatizácia spoločnosti, Dátum vyhlásenia výzvy: 20. januára 2012, Dátum ukončenia výzvy: 26. apríla 2012

Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.01.2012)
Trnavská regionálna komora SOPK pripravila kooperačné stretnutie firiem, ktoré sa uskutoční 28.2.2012 o 14:00 hod. v Malej synagóge Haulikova č. 3 Trnava. Cieľom kooperačného stretnutia bude podpora dodavateľsko odberateľských vzťahov prostredníctvom prezentácie veľkej firmy (veľkých firiem) Trnavského regionu, kde budú mať malé a stredné firmy príležitosť stať ich možnými obchodnými partnermi.

Medzinárodný rok družstiev
(Helena Cápová, Informácie, 19.01.2012)

logoMedzinárodný rok družstiev 2012
Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov na svojom 64. rokovaní vyhlásilo rok 2012 za Medzinárodný rok družstiev.

Jeho hlavným zámerom je vyzdvihnúť prínos družstiev do sociálno-ekonomického rozvoja, čo potvrdzujú aj slová generálneho tajomníka OSN, Ban Ki-moona, ktorý vo svojom príhovore takto vystihol podstatu družstevnej myšlienky:

Družstvá pripomínajú medzinárodnému spoločenstvu, že je možné súčasne prejavovať ekonomickú životaschopnosť a spoločenskú zodpovednosť“.


Súťaž inovatívny čin roka 2011
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.01.2012)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 5. januára 2012 piaty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2011.

Via Bona Slovakia
(Zuzana Cáková, Informácie, 19.01.2012)
Nadácia Pontis zahájila 17.januára 2012 prijímanie nominácií do súťaže o prestížne oceneniea Via Bona Slovakia. Nadácia ocenením každoročne vyjadruje verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku kultivujú podnikateľské prostredie vďaka zodpovednému podnikaniu a podporujú okolité komunity rozvíjaním firemnej filantropie.

Industry Business Network
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.01.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora sa stala členom priemyselnej siete B2B portálov. Na portál Industry Business Network sa môžete profesionálnejšie prezentovať so svojím kompletným portfóliom, jednoduché vyhľadávanie, profesionálne spracovanie, nadväzovanie nových a kvalitných obchodných vzťahov. Registrácia a prezentácie je a ostáva úplne bezplatná. Registrácia : http://metal.industry-business-network.com/eu/sk/default.aspx

Ponuka rekreácie - DONOVALY
(Zuzana Cáková, Informácie, 17.01.2012)
Výrobné družstvo DRUTECHNA Bratislava ponúka na zrekreovanie za výhodnú cenu 2 zariadené apartmány v rekreačnej oblasti DONOVALY, kde sú výborné podmienky pre zimné a letné športy.

Kooperačné podujatie CONECO
(Zuzana Cáková, Výstavy, 17.01.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravila Kooperačné podujatie CONECO dňa 28. marca 2012 (streda) v priestoroch výstavného areálu INCHEBA EXPO Bratislava

MARKETING A PROPAGÁCIA FIRMY
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.01.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci (NARMSP) pripravila v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network bezplatný seminár MARKETING A PROPAGÁCIA FIRMY, dňa 31. 1. 2012 (streda) v Trnave.Účasť na seminári je bezplatná. Kontakt : Oľga Némethová, tel._02/50 24 45 13, e-mail: nemethova@nadsme.sk

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.01.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 16. 12. 2011 v rámci opatrenia 1.1 - Inovácie a technologické transfery výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Kód výzvy: KaHR–111SP–1101, Platnosť výzvy: od 16. 12. 2011 do 19. 3. 2012

AQUA-THERM 2012
(Zuzana Cáková, Výstavy, 12.01.2012)
V dňoch 7. 2. – 10. 2. 2012 sa koná na výstavisku AGROKOMPLEX Nitra 14. medzinárodný odborný vel'trh vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky.

ITF Slovakiatour, Danubius Gastro, Poľovníctvo a oddych, Wellness a fitness a Camera Slovakia.
(Zuzana Cáková, Výstavy, 12.01.2012)
V dňoch 19. 1. až 22. 1. 2012 sa uskutoční 18. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour, 19. ročník výstavy Poľovníctvo a oddych, 4. výstavu Wellness a fitness a 9. festival cestovateľských filmov Camera Slovakia.

Financovanie podnikateľských aktivít
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 10.01.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravila seminár o možnostiach získania financií na rozbeh, alebo prevádzku Vašej firmy. Seminár sa uskutoční dňa 26. januára 2012 (štvrtok) v Senci. Od 10:00 - 14:00 hod.

Regionálna podpora inovácií a transferu technológií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 10.01.2012)
Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva v spolupráci s BIC Bratislava, Enterprise Europe Network a Centrom vedeckých a technologických informácií SR pripravili podujatie s názvom "Regionálna podpora inovácií a transferu technológií", ktoré sa uskutoční 23. januára 2012 v Univerzitnej knižnici TUKE v čase od 9:00 do 16:00 h, pod záštitou VÚC Košice, VÚC Prešov a Mesta Košice. Bližšie informácie nájdete na : http://ucitt.tuke.sk/ucitt/konferencia-2012

Podnikateľská misia do Južnej Afriky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.01.2012)
Bratislavská SOPK Vám ponúka účasť na podnikateľskej misii do Južnej Afriky ( Pretória, Johannesburg, Kapské mesto ) v dňoch 11.2.-18.2.2012. V spolupráci so slovenským veľvyslanectvom v Pretórii, Johannesburskou obchodnou komorou, OK v Kapskom meste, a organizáciou WESGRO pripravujú kooperačné rokovania na základe Vašej prihlášky a profilu Vašej firmy.

O z n a m - celozávodná dovolenka COOP PRODUKT SLOVENSKO
(Zuzana Cáková, Informácie, 14.12.2011)
Oznamujeme Vám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude v dňoch od 23. 12. 2011 do 8. 1. 2012 celozávodná dovolenka. Pre Vaše potreby Vám budú pracovníci CPS k dispozícii od 9. januára 2012. V prípade vážnych problémov kontaktujte Ing. Chmelovú, predsedníčku COOP PRODUKT SLOVENSKO. Želáme Vám príjemné sviatky a šťastný Nový rok.

Centrum pre malé a stredné podniky - Čína
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.12.2011)
Európska komisia otvorila v čínskom hlavnom meste Pekingu, Centrum pre malé a stredné podniky. Centrum podporuje európske MSP, ktoré chcú vyvážať do Číny, alebo investovať v nej. MSP nemajú dostatočné kapacity, aby sa orientovali v zložitej čínskej administratíve a právnom prostredí, najmä v počiatočných fázach uvažovaného vstupu na trh. Centrum im pomôže nájsť odpovede na otázky o trhu, technických normách, pracovnej sile a základných právnych predpisoch.

Prezentácia firmy prostredníctvom masmédií doma a v zahraničí
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.12.2011)
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov - Enterprise Europe Network pripravilo tréning „Prezentácia firmy prostredníctvom masmédií doma a v zahraničí.“ Tréning sa uskutoční 15.12.2011 so začiatkom od 9.00 hod. v priestoroch RPIC Prešov (Reimanova9).

Dohoda o voľnom obchode EÚ – Južná Kórea
(Zuzana Cáková, Informácie, 05.12.2011)
SOPK informovala o otvorení novej e-mailovej schránky TRADE-EU-KOREA-FTA@ec.europa.eu, ktorú je možné využívať ako miesto prvého kontaktu podnikateľskej sféry s Európskou komisiou v otázke implementácie Dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou. Zároveň informuje o aktualizácii Databázy prístupu na trhy tretích krajín, kde nájdete informácie o danej dohode: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/news.htm.

Vianočné trhy 2011 Agrokomplex Nitra
(Zuzana Cáková, Výstavy, 01.12.2011)
Vianočné trhy na výstavisku v Nitre sa budú konať v dňoch 13. 12. -19. 12. 2011. Cieľom podujatia je, aby ste inšpirovali návštevníkov a pomohli im svojim sortimentom pri hľadaní vianočných darčekov a vychutnávaní vianočnej atmosféry.

Dni Vianoc v Inchebe Bratislava
(Zuzana Cáková, Výstavy, 01.12.2011)
V Incheba Expo Bratislava sa už 22. krát uskutočnia v dňoch 2. 12. – 21. 12. 2011 vianočné trhy pod názvom Dni Vianoc. Na ploche 10 000 m² vyše 300 vystavovateľov ponúkne nápady na skvelé darčeky pre všetkých členov rodiny a blízkych.

MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH HANNOVER MESSE 23 - 27. 4. 2012
(Zuzana Cáková, Výstavy, 29.11.2011)
Trnavská regionálna komora SOPK ponúka možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom strojárskom veľtrhu Hannover Messe, ktorý sa bude konať v dňoch 23. – 27. 4. 2012.

NAJVÄČŠÍ PRIEMYSELNÝ A ODBORNÝ VEĽTRH RAKÚSKA - VIENNA TEC 2012
(Zuzana Cáková, Výstavy, 29.11.2011)
Bratislavská SOPK pripravila prezentáciu slovenských firiem v spoločnom stánku na veľtrhu VIENNA-TEC, ktorý sa koná v dňoch 09.-12. 10. 2012 v Messe Wien.

Ponuka priestorov- predaj výrobkov
(Zuzana Cáková, Informácie, 25.11.2011)
Vážení kolegovia - družstevníci, dávame Vám do pozornosti možnosť využiť momentálne voľné obchodné priestory v budove v Banskej Bystrici, Námestie slobody 5 (bývalý dom služieb) na predaj Vašich výrobkov v predvianočnom čase. Ide o voľné obchodné priestory s rozlohou 70 m3 + príručný sklad. Kontakt : Eva Majerová, ROZKVET, výrobné družstvo, Banská Bystrica, tlf.: 048/4715931, 0905 921 444

Seminár: Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo – povinnosti pre podnikateľské subjekty
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.11.2011)
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov - Enterprise Europe Network pripravilo seminár„Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo – povinnosti pre podnikateľské subjekty.“ Seminár sa uskutoční 30.11.2011 so začiatkom od 9.00 hod. v priestoroch RPIC Prešov

AQUA - THERM Praha
(Zuzana Cáková, Výstavy, 21.11.2011)
V dňoch 22. 11. - 26. 11 2011 sa bude konať 18 medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, ventilácie, klimatizačnej, meracej, regulačnej a sanitárnej techniky na pražskom výstavisku PVA Letňany. Bližšie informácie : www.aqua-therm.cz

Bezplatná konferencia - Malé a stredné podniky - základ trvalo udržateľnej ekonomiky
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 18.11.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravila odbornú konferenciu MALÉ A STREDNÉ PODNIKANIA - ZÁKLAD TRVALO UDRŽATEĽNEJ EKONOM. Máte možnosť sa zúčastniť tejto bezplatnej konferencie a získať všetky užitočné informácie pre podnikanie.

REACH 2013 - Povinnosti pre chemické látky v priemysle
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.11.2011)
BIC Bratislava v spolupráci s REACH Centrom Slovakia pripravili seminár REACH 2013 určený pre firmy využívajúce chemické látky v rozsahu od 100 do 1000 ton ročne. Cieľom seminára je poskytnúť informácie a pripraviť firmy na druhý hraničný termín (31. MÁJ 2013) pre registráciu všetkých zavedených látok vyrábaných v EÚ, alebo dovážaných do EÚ.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server