Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1565 nájdených)

Pozvánka na školenie
(Zuzana Vrbinská, Školenia a semináre, 15.12.2009)
COOP Produkt Slovensko Vás pozýva na školenie „K zostaveniu ročnej účtovnej závierky za rok 2009“.

Nový informačný portál Firmysk.eu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.12.2009)
Úlohou nového informačného portálu Firmysk.eu je prinášať komplexné informácie o firmách, ich zameraní, službách, výrobkoch a to vo forme bezplatnej i platenej prezentácie po dobu 12 mesiacov.

POZVÁNKA NA VIANOČNÉ TRHY CPS
(Zuzana Cáková, Informácie, 23.11.2009)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás čo najsrdečnejšie pozýva na VIANOČNÉ TRHY CPS, ktoré sa uskutočnia 10. 12. 2009 od 10:00 hod do 17:00 hod. v Bratislave na Mliekárenskej ulici č. 10 vo vstupných priestoroch a v zasadačke na 6. poschodí.

Široký sortiment, zaujímavé ceny i kvalita budú určite dobrým dôvodom na nákup darčekov z dielne slovenských a českých výrobných družstiev.


Príloha: Pozvánka

Bližšie informácie :

Bc. Zuzana Cáková

Odbor poradenských služieb

COOP PRODUKT SLOVENSKO

tel: 02/5824 1370, mail: zcakova@cpscoop.sk.


Register „Made in Slovakia“ (Databáza slovenských exportérov)
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.11.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO vytvorila v spolupráci so Slovenskou Informačnou a Marketingovou spoločnosťou, a.s ucelený register slovenských spoločností.

15. medzinárodný stavebný veľtrh IBF, 11. medzinárodný veľtrh technických zariadení budov SHK BRNO a súbežne prebiehajúci veľtrh MOBITEX
(Zuzana Cáková, Výstavy, 23.11.2009)
Trenčianska regionálna komora SOPK - zástupca Stavebných veľtrhov pre SR, pozýva na

15. medzinárodný stavebný veľtrh IBF, 11. medzinárodný veľtrh technických zariadení budov SHK BRNO a súbežne prebiehajúci veľtrh MOBITEX - medzinárodný veľtrh nábytku a interiérového vybavenia, ktoré sa uskutočnia na výstavisku v Brne v termíne 13. - 17. apríla 2010.


Ponuka medzinárodných veľtrhov – SOPK Trenčín
(Zuzana Cáková, Výstavy, 23.11.2009)
Pod gesciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky organizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora v Trenčíne v spolupráci so spoločnosťou EXPO CENTER a.s., Trenčín spoločnú slovenskú účasť na veľtrhoch:

Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.11.2009)
Trnavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodní a hospodářskou komorou Hodonín, v rámci projektu „Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání“, Operačný program Cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013 pozýva na seminár „Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií“, ktorý sa uskutoční dňa 3.decembra 2009 o 9:00 hodine v priestoroch Trnavskej regionálnej komory SOPK /zasadacia miestnosť 3. poschodie, č. 324/.

Seminár - Ochrana osobných údajov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.11.2009)
Trnavská regionálna komora SOPK organizuje seminár Ochrana osobných údajov, ktorý sa bude konať dňa 10.12.2009 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti TT RK SOPK (3. posch., č.324) Trhová 2, Trnava (bývalá budova Tatraskla).

Seminár - Verejné obstarávanie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.11.2009)
Cieľom seminára je poskytnúť informácie o schválenej novele zákona o verejnom obstarávaní a o elektronickom verejnom obstarávaní o systéme EVO, ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie. Je určený najmä podnikateľom, ktorí sa uchádzajú o účasť vo verejnom obstarávaní s cieľom získať zákazku.

Usmernenie č. 2 k výzve z OP KaHR-111SP-0902
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.11.2009)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 11. novembra 2009 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-111SP-0902. Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.11.2009)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ako riadiaci orgán pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.
Bližšie informácie nájdete na stránke : www.sk-cz.eu/sk.

Semináre k výzve z OP KaHR
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.11.2009)
Podpora energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie

Prioritná os 2. - Energetika

Opatrenie 2.1. - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavázdanie progresívnych technológií v energetike.


Podpora podnikania žien na Slovensku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.11.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Regionálne informačné a poradenské centrum Prešov spolu s asociovanými partnermi (Top Centrum podnikateliek, Nadácia Integra, Materské centrum Macko, Ekonomická univerzita Bratislava, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny) organizujú úvodnú konferenciu k projektu Podpora podnikania žien na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 24. novembra 2009 o 14.00 h v Kongresovej sále Hotela Medium v Bratislave
(Tomášikova ulica 34).

XV. Ročník turistického zrazu
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 06.11.2009)
COOP PRODUKT SLOVENSKO a Rada VSOČZ CPS za spolupráce VD Robstav Liptovský Mikuláš zorganizovali v dňoch 2. – 4. októbra 2009 už jubilejný XV. ročník celoslovenského turistického zrazu členov a zamestnancov členských družstiev CPS.

Nová výzva z OP KaHR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.10.2009)
Nová výzva : Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 26. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

NOVÉ ŽIADOSTI O COLNÉ SUSPENZIE A COLNÉ KVÓTY
(Zuzana Cáková, Informácie, 27.10.2009)
V zmysle oznámenia Európskej komisie 98/C 128/02 a platnej legislatívy Európskej komisie zverejňuje Ministerstvo hospodárstva SR zoznam žiadostí členských krajín EÚ o zavedenie colných suspenzií a colných kvót na dovoz vybraných tovarov z tretích krajín od 1. 7. 2010.

Uplatnenie schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a schémy pre environmentálne označovanie produktov na zvyšovanie konkurencieschopno
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.10.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pripravila bezplatný regionálny informačný seminár

HOLANDSKÁ PODNIKATEĽSKÁ MISIA V MARTINE
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.10.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu SARIO, RK Žilina v spolupráci s MsÚ Martin v rámci podujatia Podnikateľsko – kultúrna misia Hoogeveen – Jičín –Báčsky Petrovec - Martin, pripravili Holandskú podnikateľská misiu v Martine.

EXPORTNÉ A INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI V AUSTRÁLII
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.10.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO v spolupráci so Slovensko – austrálskou obchodnou komorou a Austrade Praha pripravili seminár „Exportné a investičné príležitosti pre slovenských podnikateľov v Austrálii“, ktorý sa uskutoční

dňa 4. novembra 2009 o 9.00 hod.

na Ministerstve hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava.


NOVELA ZÁKONA O OZNAČENIACH PÔVODU VÝROBKOV
(Zuzana Cáková, Legislatíva, 23.10.2009)
Dňa 15. 10. 2009 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená novela zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.

PERSPEKTÍVY PODNIKANIA V STREDNEJ ÁZII
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.10.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje dňa 24. februára 2010 v Banskej Bystrici 4. vedecko-podnikateľskú konferenciu Perspektívy podnikania v strednej Ázii: Podnikanie v Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane a Uzbekistane.

MEDZINÁRODNÝ MULTISEKTOROVÝ WORKSHOP
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.10.2009)
Taliansko – Slovenská obchodná komora organizuje v spolupráci s Vicenza Qualità – špeciálne združenie pri obchodnej komore mesta Vicenza medzinárodné stretnutie. Jedná sa o multisektorový workshop talianskych firiem pôsobiacich v oblastiach: elektrika, elektronika a strojárenstvo / nábytok, bývanie a stavebníctvo.

Kooperačné stretnutie s bulharskými firmami
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.10.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a energetiky BR, Zastupiteľským úradom Bulharskej republiky v SR Hospodárskou komorou Bulharska a Bulharskou obchodnou a priemyselnou komorou organizuje jednodňové bilaterálne stretnutia s bulharskými firmami.

OP KaHR – predĺženie termínu uzávierky dvoch aktuálnych výziev
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 14.10.2009)
Ministerstvo hospodárstva predĺžilo termíny uzávierky dvoch aktuálnych výziev z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktoré implementuje SIEA. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na nákup inovatívnych technológií je možné v rámci výzvy KaHR-111SP-0902 podávať o mesiac dlhšie, až do 3. decembra 2009.

Výskum pre malé a stredné podniky - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.10.2009)
BIC Bratislava v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja organizuje seminár na podporu zapojenia sa a využívania prostriedkov komunitárnych fondov EÚ na podporu aplikovaného výskumu, vývoja technológií a ich implementáciu v inovačnom procese.

SEMINÁR O OBCHODOVANÍ S USA
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.10.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO a Americká obchodná komora Vás pozývajú na seminár o obchodovaní so Spojenými štátmi americkými, ktorý sa uskutoční dňa 16. októbra 2009, na Ministerstve hospodárstva SR v Bratislave. Seminár bude v anglickom jazyku a účasť je bezplatná.

Viac informácii: http://www.sario.sk/?obchodovanie-so-spojenymi-statmi-americkymi


Diplomatický protokol v hospodárskej praxi – seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.10.2009)
Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravili seminár Diplomatický protokol v hospodárskej praxi.

C O O P E X P O 2009 - PREZENTÁCIA DRUŽSTEVNÍCTVA
(Zuzana Cáková, Výstavy, 05.10.2009)
V dňoch 20.8. - 23.8.2009 sa v pavilóne M3 prezentovali výrobné družstvá na medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstave COOPEXPO 2009, ktorá sa stala už neodmysliteľnou súčasťou poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2009 v Nitre.

Nové trendy vo finančnom riadení MSP - konferencia
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.10.2009)
Trenčianska regionálna komora SOPK a Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne organizujú ODBORNÚ KONFERENCIU „NOVÉ TRENDY VO FINANČNOM RIADENÍ MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV“ , ktorá sa uskutoční dňa 27. októbra 2009 v aule Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD, Študentská 3, Trenčín

Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch – nová výzva
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.10.2009)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie projektov v rámci programu Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch.

Prekonajte rodové stereotypy, dajte šancu talentu !
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.10.2009)
Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2.septembra 2009 – Európska komisia spustila novú iniciatívu na pomoc spoločnostiam zo súkromného sektora, prevažne malým a stredným podnikom (MSP), aby lepšie pochopili benefity boja s rodovými stereotypmi v pracovnom svete a tak zlepšili svoju konkurencieschopnosť.

SLOVENSKO - MACEDÓNSKE BUSINESS FÓRUM
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.10.2009)
Agentúra SARIO v spolupráci s Macedónskou obchodnou komorou a Agentúrou pre zahraničné investície Macedónska organizuje Slovensko-macedónske business fórum, ktoré sa uskutoční 5. októbra 2009 o 13:30 hod. na Ministerstve hospodárstva SR na Mierovej ulici 19 v Bratislave v rámci oficiálnej návštevy predsedu vlády Macedónskej republiky v SR.

INNOVATION ROADSHOW 2009
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 30.09.2009)
BIC Bratislava v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR, Národnou agentúrou pre rozvoj MSP v rámci európskych podporných sietí Enterprise Europe Network a Europe Direct organizujú sériu 12 poldenných regionálnych seminárov "EU Innovation Roadshow 2009" zameraných na podporu rozvoja medzinárodnej spolupráce v podnikaní a inovácií vo firmách (so zameraním na MSP) a ich zapojenie do európskych iniciatív a programov v rámci aktivít Európskeho roku tvorivosti a inovácií 2009.


INTERNET MARKETING
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.09.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v rámci projektu „Proexportné školiace centrum„ organizuje vzdelávací seminár na tému: Internet marketing na začiatku 21. storočia. Internet marketing ako podpora exportu

AUTOSALÓN NITRA 2009 s množstvom zaujímavostí
(Zuzana Cáková, Výstavy, 30.09.2009)
Medzinárodný Autosalón v Nitre je každoročne komplexnou prezentáciou ponuky osobných, nákladných, úžitkových vozidiel, autopríslušenstva, garážovej techniky a služieb.

Seminár o talianskych technológiách spracovania plastov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.09.2009)
Agentúra talianskej vlády v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou pripravuje bezplatný taliansko-slovenský seminár a workshop pod názvom „Talianske technológie spracovania plastov a aktuálne možnosti čerpania eurofondov na nákup inovatívnych technológií v slovenských podnikoch“.

M E R C U R 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.09.2009)
Slovenské podniky a organizácie, ktoré majú vzájomnú spoluprácu na projektoch s rakúskymi firmami sídliacimi v regióne Viedeň a zaregistrovanými na WKO Viedeň sa môžu prihlásiť do súťaže MERCUR 2009 o zvláštnu cenu v kategórii “Medzinárodná kooperácia“.

BUDUJEME PARTNERSTVÁ
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.09.2009)
Dňa 1. septembra 2009 spustila Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, nadácia Teodora Puškáša a Maďarská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu realizáciu spoločného projektu Podpora maďarsko - slovenskej spolupráce malých a stredných podnikov (MSP).

Seminár : INCOTERMS A MEDZINÁRODNÉ PLATOBNÉ PROSTRIEDKY
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.09.2009)
Cieľom seminára je oboznámiť začínajúcich i potenciálnych exportérov a importérov s rizikami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri obchodovaní so zahraničím, ako aj s dodacími a platobnými podmienkami, ktoré sú zaužívané v medzinárodnom obchode.

Seminár - Exportné a investičné príležitosti pre slovenských podnikateľov v Austrálii
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.09.2009)
Slovensko – austrálska obchodná komora v spolupráci s Austrade Praha a SARIO organizujú seminár „Exportné a investičné príležitosti pre slovenských podnikateľov v Austrálii“.

PERSPEKTÍVY PODNIKANIA V BIELORUSKU, MOLDAVSKU A NA UKRAJINE
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.09.2009)

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Regionálnym poradenským a informačným centrom Prešov a Žilinskou regionálnou komorou SOPK organizuje dňa 19. novembra 2009 v Prešove 3. vedecko-podnikateľskú konferenciu s medzinárodnou účasťou.Podpora inovačných aktivít v podnikoch – nová výzva z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.09.2009)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 3. septembra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch.


STRETNUTIE SLOVENSKÝCH A TCHAJVANSKÝCH FIRIEM
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.09.2009)
Slovenská obchodná a priemyselná komora organizuje rokovania slovenských a tchajvanských firiem, ktoré sa uskutočnia ako súčasť zasadnutia Slovensko-tchajvanského hospodárskeho výboru dňa 9. októbra 2009 o 9,00 hod. v Bratislave, v hoteli Apollo, Dulovo nám. 1, Bratislava. Účasť na stretnutí je bez poplatku.

Výzva z OP Vzdelávanie pre podnikateľov – cieľ Konvergencia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.08.2009)
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania.


Výzva z OP Vzdelávanie pre podnikateľov – Bratislavský kraj
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.08.2009)
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia

4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania .


ZEMĚ ŽIVITELKA
(Zuzana Cáková, Výstavy, 13.08.2009)
V dňoch 27. 8. – 1.9. 2009 sa na výstavisku v Českých Budejoviciach uskutoční 35. ročník Medzinárodnej výstavy „ZEMĚ ŽIVITELKA“.

Európske podnikateľské ocenenia 2010
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.08.2009)
Európska komisia (EK) vyhlásila 4. ročník súťaže Európske podnikateľské ocenenia 2010, ktorej víťazi získajú ocenenia za výnimočné iniciatívy v rámci podpory podnikateľských aktivít. Národný koordinátor súťaže je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME).

C O O P E X P O 2009
(Zuzana Cáková, Výstavy, 06.08.2009)
Srdečne Vás pozývame na 16. ročník Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2009, ktorý sa bude konať v dňoch 20. – 23. 8. 2009.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server