Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 417 nájdených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-417 |
Európsky týždeň malého a stredného podnikania - výhodnejšie mikropôžičky a podujatia pre začiatok a rozvoj podnikania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.09.2014)
Slovak Business Agency pri príležitosti tohtoročného Európskeho týždňa malého a stredného podnikania tzv. European SME Week - ponúka pre podnikateľov výhodnejšie mikropôžičky. Podnikatelia môžu požiadať o financie, napríklad na financovanie investičných či prevádzkových aktivít, s 2% úrokovým zvýhodnením a to už od 29.9. do 31.10.2014.

Medzinárodný festival podnikania v Liverpoole
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.06.2014)
SOPK organizuje v dňoch 7.- 11. júla 2014 obchodnú misiu na Medzinárodný festival podnikania (IFB 2014), ktorý sa koná v Liverpoole. Pripravených je viac ako 150 obchodne zameraných podujatí, konferencií a výstav. Je najväčším svetovým podujatím svojho druhu.

Okrúhly stôl Spojené arabské emiráty
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.06.2014)
Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na Okrúhly stôl Spojené arabské emiráty, ktorý sa koná 4.7.2014 od 8,30 hod. v priestoroch komory. Temy podujatia: možnosti exportu do SAE, možnosti exportu na trhy Blízkeho a stredného východu, Afriky, Ázie cez SAE, ako si založiť spoločnosť v SAE, v akých sektoroch sú odbytové možnosti v SAE, obchodné a kultúrne odlišnosti, diskusia

Panelová diskusia - v rámci Inovačného fóra Slovensko s podporou Enterprise Europe Network
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.06.2014)
Na Slovensku boli úspešne spustené viaceré úverové a investičné produkty prostredníctvom iniciatívy JEREMIE a programu CIP. Na obdobie rokov 2014-2020 pripravila Európska komisia novú generáciu finančných nástrojov financovaných prostredníctvom programov Horizont 2020 a COSME s rozpočtom vyše 4 mld. eur.

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.04.2014)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR chce oceniť zamestnávateľov, ktorí sú ústretoví k rodine, rodovej rovnosti a k rovnosti príležitostí, a preto v spolupráci s neziskovou organizáciou Srdce Slovenska organizuje 12. ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Internacionalizácia a spolupráca s krajinami mimo EÚ
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 28.03.2014)
BIC Bratislava a Enterprise Europe Network pripravilo panelovú diskusiu dňa 8.4.2014 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR), Hlboká cesta 2, Bratislava na tému Internacionalizácia a spolupráca s krajinami mimo EÚ.

Seminár - Nástroj pre malé a stredné podniky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 28.03.2014)
Centrum vedecko – technických informácií pozýva na seminár určený najmä pre zástupcov malých a stredných podnikov ale aj výskumných organizácií, ktorý sa bude konať: dňa 15.4.2014 od 10:00 do 12:00 v Košiciach (Konferenčná miestnosť Univerzitnej knižnice), Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 7, dňa 16.4.2014 od 10:00 do 12:00 v Bratislave - Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Iconvienna 2014 – Summit východ-západ o inováciách a inteligentných mestách
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.03.2014)
V dňoch 9. – 11. 4. 2014 sa uskutoční vo Viedni, Rakúsko 10. ročník európskeho obchodného a investičného fóra Iconvienna 2014. Hosťom 10. ročníka je Slovensko. Účasť na fóre prisľúbil minister hospodárstva Tomáš Malatinský, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik a.i

B2B rokovania - Berlín
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.03.2014)
Na základe iniciatívy Veľvyslanectva SR v Berlíne a v spolupráci s SOPK, DSHIK a Obchodnou komorou Hamburg pozýva agentúra SARIO na podujatie a B2B rokovania. Očakáva sa účasť 30 nemeckých firiem. Zaregistrujte sa čo najskôr, aby Vám v agentúre včas našli kvalitného partnera z Vašej oblasti podnikania.

Konzultačný deň Bosna a Hercegovina
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 24.03.2014)
Bratislavská regionálna obchodná komora pripravila Konzultačný deň Bosna a Hercegovina, so skúseným obchodným radcom p. Viktorom Boreckým v priestoroch Bratislavskej obchodnej komory. Podujatie sa koná 15.4.2014 od 9,00 v polhodinových konzultáciách pre každú firmu. Podujatie sa koná v Bratislavskej regionálnej komore SOPK. Kontakt : Ivana Kondasova: tel. :+421-2- 48291 247

Inovatívny čin roka 2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.03.2014)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo siedmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“. Do súťaže sa môže zapojiť každá právnická a fyzická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky so svojím produktom, technológiou alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2013.

Stretnutie podnikateľov na tému :Slovensko – Slovinská hospodárska spolupráca
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.03.2014)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila a pozýva na : Stretnutie podnikateľov, ktoré sa uskutoční pri príležitosti oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí Slovinskej republiky na Slovensku dňa 21. marca 2014 (piatok) o 9.00 hod. v kongresovej sále MZVaEZ Hlboká cesta 2, Bratislava na tému „Slovensko – slovinská hospodárska spolupráca“ s možnosťou bilaterálnych rokovaní so slovinskými podnikateľmi

Seminár "Vybrané problémy komerčnej spolupráce na trhu Ruskej federácie"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2014)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (Trenčianska regionálna komora SOPK) pripravila seminár "Vybrané problémy komerčnej spolupráce na trhu Ruskej federácie", ktorý sa bude konať dňa 28. februára 2014 v Trenčíne.Seminár je určený pre obchodných a logistických manažérov firiem, ktorí realizujú zahranično-obchodné operácie.

Prijatie nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020)
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.01.2014)
Rada EÚ po schválení Európskym parlamentom schválila dokument Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020). Nariadenie nadobudlo účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 347/33 z 20. decembra 2013. Nariadenie je zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR

Európa opäť hľadá výnimočné podnikateľské projekty
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.01.2014)
Európska komisia (EK) vyhlasuje ďalší ročník Európskej ceny za podporu podnikania - European Enterprise Promotion Awards (EEPA). Projektu sa každoročne zúčastní okolo 350 organizácií z celej Európy. Zapojiť sa môžu aj slovenskí podnikatelia alebo tí, ktorí podnikom na Slovensku pomáhajú. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NAMRSP) prijíma prihlášky do národného kola do 18. apríla 2014

Schéma pomoci de minimis – zverejnenie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.11.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo dňa 25. 11. 2013 na svojom webovom sídle Schému pomoci de minimis na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 4.

Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.0
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.11.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.0.

Aktualizovaný Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.11.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 24. októbra 2013 aktualizovaný dokument „Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - (OP KaHR), verzia 4.0“.

Oznam o zverejnení Dodatku č. 6 k Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK č. DM-13/2008
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.11.2013)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci Orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že v novembri 2013 nadobudol platnosť Dodatok č. 6 k Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj č. DM - 13/2013.

Obchodná misia do Hamburgu a Hannoveru
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.11.2013)
Slovenska obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a Veľvyslanectvom SR v Nemecku pripravuje podnikateľskú misiu v dňoch 10. - 12. decembra 2013 v Hamburgu a Hannoveri. Predbežný program: sa priebežne upresňuje, súčasťou by mal byť seminár a prezentácia Slovenska ako krajiny s hospodárskym a investičným potenciálom + bilaterálne rokovania v oboch mestách.

Podnikateľská misia s prezidentom SR na Ukrajinu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.11.2013)
Slovenská obchodná a priemyselná komora, na základe požiadavky Kancelárie prezidenta SR, pripravuje podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční v rámci oficiálnej návštevy prezidenta SR, pána Ivana Gašparoviča, na Ukrajinu v dňoch 10. – 12. 12. 2013. Obchodné fórum a bilaterálne rokovania podnikateľov sa uskutočnia v Kyjeve.

Európsky týždeň MSP 2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.10.2013)
Európsky týždeň MSP sa v roku 2013 uskutoční od 25. do 30. novembra. Táto kampaň, ktorú koordinuje Európska komisia, propaguje podnikanie naprieč Európou v súlade s iniciatívou „Small Business Act“ pre Európu.Kampaň sa koná v 37 štátoch, aby sa podujatia a aktivity (celoštátne, regionálne alebo miestne) konali čo najbližšie k aktívnym a začínajúcim podnikateľom.

Pozvánka na obchodnú misiu do Hamburgu a Hannoveru
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.10.2013)
Slovenska obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a Veľvyslanectvom SR v Nemecku pripravuje podnikateľskú misiu v dňoch 10. - 12. decembra 2013 v Hamburgu a Hannoveri.

Slovensko – bulharské podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.10.2013)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila stretnutie, ktorého cieľom je oboznámiť slovenských podnikateľov s možnosťami podnikania v Bulharsku, aktuálnym stavom ekonomiky, rozšírením podnikateľských aktivít a nadviazaním nových obchodných kontaktov s konkrétnymi spoločnosťami. Bližšie informácie : katarina.hvizdosova@sopk.sk.

Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR–21SP–1301
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.05.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. mája 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2 – Energetika, opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Obchodná misia na Ukrajinu - Ľvov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.05.2013)
Regionálna komora SOPK Trnava pripravila v spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Užhorode Obchodnú misiu na Ukrajinu - Ľvov. Obchodná misia sa uskutoční v čase konania Medzinárodného stavebného veľtrhu BUDEXPO Lvov. Cieľom obchodnej misie je nadviazanie obchodnej spolupráce prostredníctvom dvojstranných rokovaní firiem. Obchodné rokovania firiem budú pripravené na základe Vašich požiadaviek, podľa ktorých budú vybraní vhodní obchodní partneri.

6. zasadnutie medzivládnej Slovensko-Kazašskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.05.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR v spolupráci so SARIO organizujú v dňoch 10.6. -13.6.2013 6. zasadnutie medzivládnej Slovensko-Kazašskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ktorej súčasťou bude aj Podnikateľské fórum.

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom KaHR-111DM-1301
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.05.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 16. mája 2013 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov, kód výzvy KaHR-111DM-1301. Viac informácií :www.economy.gov.sk

Medzinárodné fórum investícií a inovácií Kyjev
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.04.2013)
Európska ekonomická komora obchodu a priemyslu Ukrajiny pripravila pre zainteresované subjekty zo Slovenska Medzinárodné fórum investícií a inovácií 15.-17. mája 2013 v Kyjeve.

EU - Turkey Global Bridge Building Initiative 2013- obchodná konferencia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.04.2013)
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire informuje o obchodnej konferencií, ktorá sa uskutoční 16. - 27. mája 2013 v Alexandrii v Egypte. Konferencia je organizovaná v rámci projektu "EU-Turkey Global Bridge Building Initiative 2013", ktorý má v druhej fáze za cieľ podporiť obchodné vzťahy formou obchodnej konferencie a neformálnou platformou stretnutím podnikateľov, obchodníkov a investorov z krajín EÚ, Turecka a Egypta.

Medzinárodné kontaktné dni podnikateľov v oblasti kovoobrábania - Užhorod
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.04.2013)
Košická regionálna komora SOPK v spolupráci so Zakarpatskou obchodnou a priemyselnou komorou v Užhorode organizujú dňa 23. mája 2013 medzinárodné kontaktné dni podnikateľov v oblasti kovoobrábania, cieľom ktorých je rozšírenie obchodnej spolupráce a nadviazanie nových kontaktov, získanie informácií o ukrajinskom trhu. ZAMERANIE: KOVOOBRÁBANIE - výroba, obchod a spolupráca v kovovýrobe.

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom KaHR-111SP-1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.04.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 26. apríla 2013 Usmernenie č. 2 k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-111SP-1201. Bližšie informácie : www.economy.gov.sk

Stretnutie s hlavným politickým poradcom thajského predsedu vlády
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.04.2013)
Na základe ponuky rakúskeho partnera Vám SOPK dňa 16.5. 2013 popoludní sprostredkováva možnosť stretnutia s hlavným politickým poradcom thajského predsedu vlády, s pánom Vinyaranth Pansakom. Na stretnutí môžete získať informácie o zámeroch thajskej vlády, najmä v týchto oblastiach: výstavba a údržba železníc, projektovanie, výstavba, prevádzka a údržba energetických systémov a zariadení, automobilový priemysel, výroba autosúčiastok (výroba pneumatík a pod.).

Obchodná misia na Ukrajinu - Ľvov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2013)
Regionálna komora SOPK Trnava Vás pozýva na Obchodnú misiu na Ukrajinu - Ľvov. Termín konania : 01 – 04.10.2013. Partneri : Obchodná a priemyselná komora Ľvov, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode

Obchodná misia do Bieloruska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2013)
Na základe spolupráce a osobnej návštevy predstaviteľov voľnej ekonomickej zóny Gomel – Raton v Trnave, Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Bieloruska. Termín konania : 10. - 12.9. 2013. Partneri : Voľná ekonomická zóna Gomel - Raton

Spustenie portálu Business Friendly Slovakia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2013)
Ministerstvo hospodárstva spolu s Republikovou úniou zamestnávateľov uviedli do prevádzky webový portál, ktorý má umožniť podnikateľským subjektom vyjadriť svoj názor na legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Prostredníctvom portálu bude umožnené podnikateľom zapojiť sa pomocou pripomienok, podnetov a návrhov do verejnej diskusie o právnych predpisoch, ktoré ich obmedzujú, vytvárajú zbytočné náklady alebo sú nerealizovateľné.

Projekt EKOprofit Bratislava
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 28.03.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK ponúka možnosť pre všetky „efektívno“ zmýšľajúce malé a stredné podniky z regiónu Bratislavy a Trnavy zapojiť sa BEZPLATNE do projektu EKOprofit Bratislava. Projekt je určený pre bratislavské a trnavské firmy.

NARMSP spúšťa nový mikropôžičkový program
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.03.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ktorej jedným zo zakladajúcich členov je aj MH SR spúšťa nový mikropôžičkový program a prostredníctovm spoločnosti Fond fondov s.r.o. aj fond na podporu start-upových projektov. Cieľom oboch projektov je aktívne podporiť malých a stredných podnikateľov a prispieť tak k rastu zamestnanosti ako jednej z hlavných priorít vlády SR.

Startup weekend Košice
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.03.2013)
V dňoch 5. až 7. októbra 2012 sa v Univerzitnej knižnici TUKE stretnú nadšenci z radov študentov, podnikateľov, investorov, či sponzorov na podujatí celosvetového formátu. Počas 54 hodín dostanú možnosť rozvíjať svoj potenciál, kreatívne tvoriť, stimulovať iných, inšpirovať a učiť sa, či získavať spätnú väzbu na svoje nápady, idey, podnikateľské myšlienky. Bližšie informácie : www.kosice.startupweekend.org.

Japonské obchodné spoločnosti hľadajú slovenských importérov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.03.2013)
Japonské obchodné spoločnosti by radi importovali do Japonska "unikátne" slovenské výrobky. Nemusí ísť o typicky "tradičné slovenské výrobky", ale môže ísť o výrobky týkajúce sa rôznych odvetví ako napr. textil, chémia, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a nápoje, farmaceutika, tovar nie je obemedzený, len by malo ísť o tovar " jedinečný", prípadne inovatívny výrobok, ktorý by dokázali distribuovať na japonský trh. Bližšie informácie o ponuke Vám poskytne: Branislav. Pochaba@mzv.sk

Usmernenia k výzvam KaHR-111SP-1201 a KaHR-31SP-1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.03.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 4. marca 2013 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom výzvy KaHR–111SP–1201 a Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom výzvy KaHR–31SP–1201.Bližšie informácie : www.economy.gov.sk

Business Breakfast
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.02.2013)
Združenie pre rozvoj investícií v spolupráci so SARIO, Amcham a PwC pripravili dňa 5.3.2013 v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici pracovné raňajky na tému možnosti čerpania EÚ fondov. Cieľom je oboznámenie spoločností z Banskobystrického kraja s možnosťou čerpania EÚ fondov. Partnerom podujatia je ČSOB. Cena: bez poplatku. Kontaktná osoba: Lenka Demovičová, tel: +421 907 910 645 , e-mail: demovicova@isa-association.sk.

Výzva na predkladanie projektov zameraných na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.02.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 22.2.2013 výzvu KaHR-111DM-1301 na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

VIA BONA SLOVAKIA 2012
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2013)
Firmy na Slovensku sa aj tento rok môžu uchádzať o prestížne ocenenie Via Bona Slovakia. Nadácia Pontis hľadá firmy s inšpiratívnymi príbehmi v oblasti filantropie a zodpovedného podnikania za minulý rok. Dve budú Slovensko reprezentovať aj na European CSR Award v Bruseli.

Fakturačné pravidlá od januára 2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 14.01.2013)
Od 1. januára 2013 sa zavádzajú nové pravidlá fakturácie. Dôvodom je lepšia kontrola dane z pridanej hodnoty, zavedenie jednotnejšieho dodávania tovarov a služieb v rámci SR a mimo nej a v neposlednom rade i posilnenie elektronickej fakturácie. Nové regule zjednocujú a zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie s faktúrami na vnútornom i cezhraničnom trhu. Bližšie informácie nájdete na www.msponline.sk.

Národný informačný deň IEE 2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.01.2013)
Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pozýva na Národný informačný deň IEE 2013. Podujatie sa uskutočňuje v súvislosti so zverejnením výzvy (13. 12. 2012) na predkladanie návrhov projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia-Európa (IEE) na rok 2013.Termín konania: 29. január 2013 (utorok), 9:30 - 13:00 Miesto konania: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava (miestnosť č. 20 na 1. poschodí)

Inovatívny čin roka 2012
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.01.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR 10. januára 2013 vyhlásilo šiesty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2012“. Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách: 1. Výrobková inovácia, 2. Technologická inovácia, 3. Inovácia služby (netechnologický proces), 4. Medzinárodná kooperácia.

Národná cena za dizajn 2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.01.2013)
Po dvojročnej prestávke vypisuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti MH SR a MŠ SR jedenásty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2013. Generálnym partnerom súťaže je Audi, odborným garantom pre oblasť podnikania NARMSP. Podujatie sa koná pod záštitou medzinárodnej organizácie Beda (The Bureau of European Design Associations).

Proexportná akadémia SARIO
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.01.2013)
Agentúra SARIO v roku 2013 realizuje projekt „Proexportná akadémia SARIO“ (v skratke PaS), ktorej úlohou bude príprava vzdelávacích aktivít (odborné semináre, školenia a konferencie) určených pre exportérov. V roku 2013 sa agentúra SARIO zameria vzdelávacie aktivity na krajiny Spoločenstva nezávislých štátov

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.01.2013)
Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR-111SP-1201. Semináre sa uskutočnia od 28.1.2013 do 4.2.2013 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a Bratislave. Seminár sa bude zaoberať problematikou : Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na inovácie a technologické transfery (hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých strojov, technológií, prístrojov a zariadení a na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom negatívneho dopadu na životné prostredie)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-417 |

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server