Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1565 nájdených)

INDUSTRY EXPO a ELEKTRO EXPO 2009
(Elena Najšelová, Výstavy, 06.02.2009)
V dňoch 17. – 19. 2. 2009 sa uskutoční na výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava 3. ročník medzinárodného veľtrhu strojárstva a 1. ročník veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELEKTRO EXPO. V rámci veľtrhu pripravuje agentúra SARIO kooperačné stretnutia so zahraničnými partnermi z oblasti strojárenského priemyslu.

Výzva pre výrobcov na podávanie žiadostí na colné suspenzie a colné kvóty
(Elena Najšelová, Informácie, 06.02.2009)
Prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR si môžu uplatniť výrobcovia návrhy na dočasné pozastavenie cla (colné suspenzie) alebo otvorenie colných kvót na dovoz vstupov do výroby z tretích nečlenských krajín EÚ v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ.

Kooperačné podujatie PRO EKO
(Elena Najšelová, Informácie, 05.02.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s BIC Bratislava v rámci siete Enterprise Europe Network pripravujú kooperačné podujatie PRO EKO, ktoré sa bude konať dňa 23. 4. 2009 vo výstavnom areáli BB Expo, Banská Bystrica. Kooperačné podujatie PRO EKO je určené pre organizácie a spoločnosti pôsobiace v oblasti recyklácie, obnoviteľných zdrojov energie, stavebníctva a regionálneho rozvoja.

Spolupráca medzi SR a Juhoafrickou republikou
(Elena Najšelová, Informácie, 05.02.2009)
V dňoch 26. - 27. 2. 2009 sa uskutoční v Juhoafrickej republike (JAR) 3. zasadnutie Spoločnej rady pre hospodársku spoluprácu medzi SR a JAR. Podujatie sa uskutoční za účasti štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Petra Žigu a pripravuje sa v spolupráci s Ministerstvom obchodu a priemyslu JAR, Ministerstvom vedy a techniky v JAR, MH SR, OBEO JAR, Zastupiteľským úradom SR v JAR a SARIO.

Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím – SUSPP 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.02.2009)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie rozvojových projektov v rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím".
Dátum vyhlásenia výzvy je 2. 2. 2009, dátum ukončenia výzvy je 2. 4. 2009.

OP Stredná Európa – Národný informačný deň
(Zuzana Cáková, Informácie, 03.02.2009)
Ministerstvo životného prostredia slovenskej republiky organizuje národný informačný deň, ktorého cieľom je predstaviť možnosti realizácie projektov nadnárodnej spolupráce v rámci 2. výzvy na predkladanie projektov operačného programu Stredná Európa.

Komunitárne fondy pre výskum, vývoj technológií a inovácie 2007-2013 - seminár
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.02.2009)
BIC Bratislava v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR organizuje 3. 3. 2009 o 8:30 h v budove Ministerstva hospodárstva SR seminár na podporu zapojenia sa a využívania prostriedkov komunitárnych fondov EÚ na podporu aplikovaného výskumu, vývoja technológií a ich implementáciu v inovačnom procese.

Kontraktačno-prezentačný deň PSA Citroën Peugeot
(Elena Najšelová, Výstavy, 28.01.2009)
COOP PRODUKT SLOVENSKO ako jeden z odborných garantov veľtrhu C.S.I.L. pripravuje s SČMVD spoločnú expozíciu slovenských a českých výrobných družstiev.

LEDERMODE 2009 – rokovania so zahraničnými partnermi
(Elena Najšelová, Výstavy, 28.01.2009)
V dňoch 4. – 5. 3. 2009 sa bude konať na výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava veľtrh obuvi a koženej galantérie LEDERMODE 2009, rozšírený o pracovné odevy a pracovné prostriedky. Počas veľtrhu pripravuje agentúra SARIO vzájomné rokovania so zahraničnými partnermi z obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu pod názvom „A perfect match day“. Bližšie informácie sú uvedené na stránke www.sario.sk, prihlášky na rokovania je možné zaslať do 10. 2. 2009 na adresu enajselova(at)cpscoop.sk. Účasť je bezplatná.

Ako podnikať a zamestnať sa v Európskej únii
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.01.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislava v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network počas Európskeho týždňa malého a stredného podnikania organizujú seminár Ako podnikať a zamestnať sa v Európskej únii.

Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
(Zuzana Cáková, Informácie, 23.01.2009)
Od 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, na ktorom sa uzniesla dňa 4. novembra 2008 Národná rada Slovenskej republiky.

ISPO zima 2009
(Elena Najšelová, Výstavy, 21.01.2009)
V dňoch 1. – 4. 2. 2009 sa bude konať na novom výstavisku v Mníchove 69. medzinárodný odborný veľtrh športových potrieb, športovej módy a obuvi ISPO zima 2009. Podrobnejšie informácie: www.ispo-winter.com.

Konzultačný deň o možnostiach vývozu do Bulharska
(Elena Najšelová, Informácie, 21.01.2009)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravuje konzultačný deň – individuálne poradenstvo s obchodnou radkyňou SR v Sofii o možnostiach vstupu na bulharský trh. Stretnutie sa uskutoční dňa 16. 2. 2009 v priestoroch Bratislavskej regionálnej SOPK, individuálny termín pre každú firmu je 30 minút.
Kontakt: Ing. Ivana Fajčíkova, fajcikova(at)sopk.sk, tel.: 02/4829 1252.

Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.01.2009)
Dňa 20. januára 2009 nadobudla platnosť a účinnosť Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky (schéma štátnej pomoci), číslo ŠP – 01/2009, zverejnením v Obchodnom vestníku (Ročník XVII, Číslo 12A, str. 135 - 147), prostredníctvom ktorej bude poskytnutá štátna pomoc formou nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré budú realizovať projekty na území Bratislavského kraja.

Cena Via Bona Slovakia za rok 2008
(Zuzana Cáková, Informácie, 20.01.2009)
Nadácia Pontis prijíma nominácie na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2008. Cieľom ocenenia je vyjadriť verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu.

Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch" – VMSP 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.01.2009)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (MSP)".

Nové CPV kódy platné od 15. 9. 2008
(Elena Najšelová, Informácie, 19.01.2009)
Spoločný slovník pre verejné zákazky predstavuje jednotný klasifikačný systém pre verejné zákazky v rámci celej Európskej únie.

Inovatívny čin roka
(Elena Najšelová, Informácie, 19.01.2009)
Ministerstvo hospodárstva SR v úsilí povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám vyhlásilo 15. januára 2009 druhý ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“.

ITF SLOVAKIATOUR 2009
(Elena Najšelová, Výstavy, 19.01.2009)
V dňoch 22. – 25. 1. 2009 sa bude konať na výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR.

Spolupráca medzi Slovenskom a Flámskom na roky 2008 - 2010 – výzva na predkladanie projektov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.01.2009)
Ministerstvo zahraničných vecí Flámska zverejnilo 22. decembra 2008 výzvu na predkladanie projektov na rok 2009, ktorá je otvorená pre krajiny strednej a východnej Európy.

Informácia o výzve na predkladanie projektov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.01.2009)
V rámci Operačného programu Stredná Európa (2007 - 2013) bola 8. januára 2009 vyhlásená druhá výzva na predkladanie projektov.

Podpora inovačných aktivít v podnikoch – nová výzva z OP KaHR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.01.2009)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 19. decembra 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Pozvánka na medzinárodný veľtrh MOTORTEC
(Elena Najšelová, Informácie, 07.01.2009)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravuje prezentáciu slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu MOTORTEC, ktorý sa bude konať v dňoch 10. - 14. marca 2009 v Madride.

Konzultačný deň o možnostiach vývozu do Belgicka a Luxemburska
(Elena Najšelová, Informácie, 07.01.2009)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravuje konzultačný deň – individuálne poradenstvo s obchodnou radkyňou SR v Belgicku o možnostiach vstupu na belgický a luxemburský trh. Stretnutie sa uskutoční dňa 22. 1. 2009, začiatok o 9:00 h, individuálny termín pre každú firmu je 30 minút.
Kontakt: Ing. Ivana Fajčíkova, fajcikova(at)sopk.sk, tel.: 02/4829 1252.

Seminár o podnikaní v Číne
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 07.01.2009)
Ministerstvo hospodárstva SR a agentúra SARIO organizujú odborný teritoriálny seminár Perspektívy rozvoja obchodnej a hospodárskej spolupráce Slovenska s Čínou.

Pozvánka na celoslovenské kontrakty
(administrator, Informácie, 07.01.2009)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra organizuje 88. celoslovenské januárové kontrakty pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie a módnych doplnkov.

Usmernenie k výzve z OP KaHR pre Opatrenie 2.1.
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2009)
MH SR vydalo dňa 16. 12. 2008 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o Nenávratný finančný príspevok (NFP) pre Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzania progresívnych technológií v energetike.
Usmernením bol zároveň predĺžený termín uzávierky Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP na 16. januára 2009, do 16:00 h.

Vianočné trhy 2008 v obrazoch
(Daniel Piatnica, Informácie, 16.12.2008)
Dňa 11. 12. 2008 sa konali tradičné VIANOČNÉ TRHY CPS, ktorých sa zúčastnilo celkom 20 predávajúcich.

Harmonogram výziev na predkladanie projektov z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.12.2008)
Ministerstvo hospodárstva SR schválilo Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR na rok 2009.

Pozvánka na Vianočné trhy CPS 2008
(Elena Najšelová, Informácie, 25.11.2008)
bel COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na VIANOČNÉ TRHY CPS, ktoré sa budú konať dňa 11. 12. 2008 od 9:00 – 14:30 v Bratislave na Mliekarenskej ul. 10, v zasadačke na 6. poschodí.

Seminár – Komplexná podpora rozvoja podnikov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.11.2008)
Spoločnosť Centire organizuje seminár – Komplexná podpora rozvoja podnikov, na ktorej Vám odborníci zo spoločnosti predstavia možnosti vzájomného prepojenia jednotlivých oblastí riadenia, ktoré pomáhajú zabezpečiť optimálne fungovanie podniku. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Pozvánka na seminár – Aktuálne otázky voľného pohybu služieb na vnútornom trhu EÚ
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 25.11.2008)
SOPK organizuje dňa 4. 12. 2008 v Trenčíne seminár, ktorého cieľom je poskytnúť aktuálne informácie o uplatňovaní politiky vnútorného trhu EÚ v oblasti služieb, o súčasnom stave implementácie smernice ES o službách na vnútornom trhu a stave implementácie do národnej legislatívy SR.

Konzultačný deň – podnikanie v Holandsku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.11.2008)
Obchodno-ekonomické oddelenie MH SR v Haagu v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) organizujú Konzultačný deň.

Možnosť účasti na veľtrhu výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel C.S.I.L. 2009
(Elena Najšelová, Výstavy, 12.11.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO v spolupráci s SČMVD a INCHEBA a.s. Bratislava pripravuje spoločnú expozíciu členských družstiev na 5. ročníku medzinárodného veľtrhu výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel a logistiku.

Možnosť účasti na jubilejnom stavebnom veľtrhu CONECO 2009
(Elena Najšelová, Výstavy, 12.11.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO v spolupráci so Stavebným cechom CPS pripravuje spoločnú expozíciu členských družstiev na jubilejnom 30. ročníku medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO 2009.

Pozvánka na celoslovenské kontrakty
(Elena Najšelová, Informácie, 12.11.2008)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra organizuje 87. celoslovenské novembrové kontrakty pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie a módnych doplnkov. Kontrakty sa uskutočnia v dňoch:
19. 11. 2008    Športová hala CASSOSPORT Košice
20. 11. 2008    AGROKOMPLEX Nitra (Pavilón M4)

INTERREG IV C
(Elena Najšelová, Informácie, 12.11.2008)
Ministerstvo hospodárstva SR ako národný orgán pre program INTERREG IV C organizuje dňa 9. 12. 2008 v priestoroch PARK HOTELA TARTUF v Beladiciach informačný deň k programu, ktorý umožňuje medzinárodnú spoluprácu s krajinami EÚ.

Seminár o obstarávacích aktivitách Spojených národov
(Daniel Piatnica, Informácie, 31.10.2008)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu organizuje v spolupráci s Divíziou obstarávania Spojených národov (United Nations Procurement Division) v rámci projektu „Proexportné školiace centrum“ seminár na tému „UN Vendor Briefing and Registration Seminar“, ktorý sa uskutoční 2. a 3. decembra 2008 v priestoroch Agroinštitútu v Nitre, Akademická ul. č. 4, 949 01 Nitra.

XIV. ročník turistického zrazu
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 29.10.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO a Rada VSOČZ CPS za spolupráce VD Robstav Liptovský Mikuláš zorganizovali v dňoch 19. – 21. septembra 2008 už XIV. ročník celoslovenského turistického zrazu členov a zamestnancov členských družstiev CPS.

Oficiálne výstavy a veľtrhy pre rok 2009
(Elena Najšelová, Výstavy, 28.10.2008)
Ministerstvo hospodárstva SR v rámci podpory obchodu a exportu schválilo zoznam veľtrhov a výstav pre rok 2009 pre slovenských vystavovateľov.

Možnosť prezentácie slovenských výrobkov v Izraeli
(Elena Najšelová, Výstavy, 28.10.2008)
Agentúra SARIO ponúka možnosť prezentácie slovenských výrobkov na výstave, ktorá sa uskutoční dňa 11. novembra 2008 v rámci podujatia Israel Gateway 2008 v Tel Avive. Obchodný radca ministerstva hospodárstva pôsobiaci pri ZU SR v Tel Avive bude mať k dispozícií jeden výstavný stánok.

POZVÁNKA NA VIANOČNÉ TRHY
(Elena Najšelová, Informácie, 28.10.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO organizuje tradičné VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa budú konať dňa 11. 12. 2008 v Bratislave, na Mliekarenskej ul. č.10, v zasadačke CPS na 6. poschodí.

MEDICAL Fair 2008
(Daniel Piatnica, Výstavy, 28.10.2008)
V dňoch 21. – 24. 10. 2008 sa uskutočnil na výstavisku v Brne medzinárodný veľtrh zdravotníckej techniky, rehabilitácie a zdravia.

Semináre k výzve OP KaHR -21SP-0801
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.10.2008)
MH SR a SIEA organizuje bezplatné informačné semináre „Podpora zvyšovania energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike“. Semináre sú určené pre všetkých záujemcov o predloženie žiadosti o príspevok v rámci výzvy s kódom KaHR-21SP-0801.

Usmernenie č. 6 k výzve z OPBK
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.10.2008)
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vydal Usmernenie č_6/2008 k výzve č. OPBK/2008/2.1/02 a výzve č. OPBK/2008/2.2/02.

Ponuky na vzdelávacie podujatia CPS v I. polroku 2009
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 16.10.2008)
V I. polroku 2009 CPS pripravuje nasledovné školenia:

II. Slovenská kooperačná burza v obrazoch
(Daniel Piatnica, Informácie, 14.10.2008)
V Banskej Bystrici sa konala v dňoch 23. – 24. 9. 2008 II. Slovenská kooperačná burza, ktorú organizovala agentúra SARIO. COOP PRODUKT SLOVENSKO ako jeden zo strategických partnerov podujatia zastrešoval v spoločnej expozícii 4 VD: FRAGOKOV – export Prešov, K-plast Nová Baňa, KNK Ľubietová a POLYPLAST Pliešovce.

COOPEXPO 2008 - jubilejný 15. ročník - zhodnotenie
(Daniel Piatnica, Výstavy, 14.10.2008)
V dňoch 21. – 25. augusta 2008 sa uskutočnil vo výstavnom areáli AGROKOMPLEX – výstavníctvo Nitra v pavilóne M3 jubilejný 15. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2008, ktorá je jednou z výstav konajúcich sa paralelne s veľtrhom AGROKOMPLEX (foto).

MEDICAL Fair Brno 2008
(Elena Najšelová, Výstavy, 08.10.2008)
V dňoch 21. – 24. 10. 2008 sa na výstavisku v Brne uskutoční medzinárodný veľtrh zdravotníckej techniky, rehabilitácie a zdravého životného štýlu. Pôjde o jednu z najvýznamnejších európskych odborných prehliadok zdravotníckej techniky, vybavenia nemocníc, zdravotníckych zariadení, lekárskej praxe a rehabilitačných pomôcok.

Výstava GASTRA 2008
(Elena Najšelová, Výstavy, 08.10.2008)
Na výstavisku AGROKOMPLEX Nitra sa bude konať v dňoch 14. – 17. 10. 2008 14. medzinárodná výstava zariadení pre hotely, obchod, verejné stravovanie a potraviny. Paralelne sa bude konať špecializovaná výstava obalovej techniky EMBAL, výstava kávy, čaju a technológií KÁVA a špecializovaná výstava pekárstva, cukrárstva a technológií COBA. Novinkou veľtrhu bude 1. ročník veľtrhu zdravého životného štýlu EXPOWELLNESS.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server