Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1565 nájdených)

Startup weekend Košice
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.03.2013)
V dňoch 5. až 7. októbra 2012 sa v Univerzitnej knižnici TUKE stretnú nadšenci z radov študentov, podnikateľov, investorov, či sponzorov na podujatí celosvetového formátu. Počas 54 hodín dostanú možnosť rozvíjať svoj potenciál, kreatívne tvoriť, stimulovať iných, inšpirovať a učiť sa, či získavať spätnú väzbu na svoje nápady, idey, podnikateľské myšlienky. Bližšie informácie : www.kosice.startupweekend.org.

Medzinárodný veľtrh „ SOUMED 2013“
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.03.2013)
Veľvyslanectvo Tuniskej republiky vo Viedni informuje podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 24. – 27. apríla 2013 sa v meste Sfax, Tuniská republika zrealizuje medzinárodný subkontraktačný veľtrh „SOUMED 2013“. Kontaktná osoba: at.vienne@aon.at; tel. +43 1 581 52 81/82 Podrobnejšie informácie o veľtrhu môžete nájsť na stránke: www.foire-sfax.org.tn.

Podnikateľská misia VIETNAM
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.03.2013)
MH SR v spolupráci s MZV SR- ZÚ SR v Hanoi (Vietnam) organizuje v dňoch 11.-12.04.2013 prvé zasadnutie Medzivládnej zmiešanej komisie SVK – VSR. Miesto/krajina/: HANOI (Vietnam). Počas tejto misie sa bude konať aj medzinárodná výstava Vietnam EXPO 2013, ktorá sa uskutoční 10.-13.04.2013.

Európsky deň podnikateliek a manažérok
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.03.2013)
TOP centrum podnikateliek pod záštitou Silvie Gašparovičovej, prvej dámy Slovenskej republiky, Renáty Zmajkovičovej, podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky a Tatiany Rosovej, starostky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v spolupráci so svetovou asociáciou podnikateliek, NADSME, MPSVaR a MH SR pripravilo v dňoch 16. – 18. 5. 2013 v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR Európsky deň podnikateliek a manažérok

Súťaž Inovatívny čin roka 2012
(Zuzana Cáková, Informácie, 19.03.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 10. januára 2013 šiesty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2012. Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách: Výrobková inovácia, Technologická inovácia, Inovácia služby (netechnologický proces), Medzinárodná kooperácia.

Enterprise Europe Network
(Zuzana Cáková, Informácie, 19.03.2013)
Od februára 2008 poskytuje iniciatíva Európskej komisie Enterprise Europe Network podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Nová sieť buduje na skúsenostiach existujúcich iniciatív podporných služieb od roku 1995 a integruje siete Euro info centier (EIC), Centier na prenos inovácií (IRC) a služieb podpory MSP na účasť v 7RP. Enterprise Europe Network združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.

Publikácie EK na podporu MSP zo štrukturálnych fondov
(Zuzana Cáková, Informácie, 19.03.2013)
Európska komisia vydáva sériu 6 publikácií sprievodcov "Ako podporovať malé a stredné podniky zo štrukturálnych fondov". Zákon o malých podnikoch (Small Business Act) definuje značný počet iniciatív, ktoré treba prijať s cieľom podporiť malé a stredné podniky. Zavedenie týchto iniciatív je často obmedzované nedostatkom finančných zdrojov.

Japonské obchodné spoločnosti hľadajú slovenských importérov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.03.2013)
Japonské obchodné spoločnosti by radi importovali do Japonska "unikátne" slovenské výrobky. Nemusí ísť o typicky "tradičné slovenské výrobky", ale môže ísť o výrobky týkajúce sa rôznych odvetví ako napr. textil, chémia, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a nápoje, farmaceutika, tovar nie je obemedzený, len by malo ísť o tovar " jedinečný", prípadne inovatívny výrobok, ktorý by dokázali distribuovať na japonský trh. Bližšie informácie o ponuke Vám poskytne: Branislav. Pochaba@mzv.sk

Ponuka leningradskej obchodnej a priemyselnej komory
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.03.2013)
Leningradská obchodná a priemyselná komora, ktorá je zároveň s počtom viac ako 5200 členských spoločností najväčšou obchodnou a priemyselnou komorou na území Ruskej federácie ponúka slovenským podnikateľským subjektom svoje služby smerujúce k rozšíreniu a rozvoju obchodných vzťahov s Leningradským regiónom.

SEPA - PRIPRAVENOSŤ PODNIKOV
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.03.2013)
Nitrianska regionálna komora SOPK spolu s Národnou bankou Slovenska pripravili odborný seminár SEPA - pripravenosť podnikov, ktorý sa bude konať dňa 27.3.2013 v NBS. Seminár je bezplatný! Viac informácií: Ing. Branislav Mihina, e-mail: branislav.mihina@sopk.sk, Tel.: 037 / 73 367 30, Fax: 037 / 73 367 39.

Seminár : Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.03.2013)
Košická regionálna komora SOPK pripravila dňa 18. apríla 2013 na odborný seminár ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ CHYBNÝM VÝROBKOM. Seminár je určený priamym výrobcom, dovozcom, vývozcom, sprostredkovateľom /predajcom, dealerom atd./, servisným a opravárenským firmám. Cieľom seminára je podrobne vysvetliť históriu a súčasnosť problematiky zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom v Slovenskej republike v porovnaní s vývojom v Európskej únii a vo svete. Dôraz je kladený na praktické otázky a ich riešenie.

Change Management vo Vašej firme
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.03.2013)
Dňa 18. marca 2013 pripravila Bratislavská regionálna komora SOPK seminár Change Management vo Vašej firme. Seminár sa uskutoční v priestoroch Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť BRK SOPK, Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov.

Tradičné umelecké remeslá
(Zuzana Cáková, Informácie, 15.03.2013)
V dňoch 17. - 19. mája 2013 sa na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch uskutoční 5. ročník Tradičných umeleckých remesiel. Podujatia sa každoročne zúčastní viac ako 150 slovenských a i zahraničných remeselníkov. V doterajších ročníkoch sa v Piešťanoch predstavili remeselníci z Čiech, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Slovinska, Cypru, Srbska, Švédska, Belgicka, Izraela.

Pozvánka na konferenciu : Podnikatelia spojte sa!
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.03.2013)
V dňoch 9. - 10. apríla 2013 sa v Žiline ( hotel Holiday Inn ) uskutoční konferencia Podnikatelia spojte sa! s podtitulom "Štát potrebuje podnikateľov, podnikatelia nepotrebujú štát."

Ako sa malé a stredné podniky v EÚ môžu brániť pred neférovým dovozom
(Zuzana Cáková, Informácie, 15.03.2013)
Európska komisia uverejnila štúdiu problémov a ťažkostí, s ktorými sa stretávajú MSP pri prešetrovaniach v oblasti ochrany obchodu a ich možných riešení. Štúdia identifikuje problémy, ktorým MSP (výrobcovia, dovozcovia, užívatelia) čelia pri zavádzaní antidumpingových, protisubvenčných a iných ochranných opatrení voči neférovým dovozom z nečlenských krajín EÚ a zároveň odporúča riešenia na ďalšiu diskusiu.

Novela zákona o verejnom obstarávaní
(Zuzana Cáková, Legislatíva, 14.03.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznamuje, že dňa 18. februára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Na základe novely zákona o verejnom obstarávaní budú aktualizované aj metodické pokyny a usmernenia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast týkajúce sa verejného obstarávania Novela zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4342.

Usmernenia k výzvam KaHR-111SP-1201 a KaHR-31SP-1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.03.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 4. marca 2013 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom výzvy KaHR–111SP–1201 a Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom výzvy KaHR–31SP–1201.Bližšie informácie : www.economy.gov.sk

Financovanie podnikateľských aktivít
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 04.03.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pripravila bezplatný seminár "Financovanie podnikateľských aktivít" - Kde získať financie na rozbeh, alebo prevádzku Vašej spoločnosti. Seminár sa uskutoční dňa 19.03.2013 v Banskej Bystrici.

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111DM-1301
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.02.2013)
SIEA pripravila pre podnikateľov bezplatné semináre k výzve KaHR-111DM-1301zameranej na podporu zavádzania inovatívnych technológií v priemysle, ktoré umožnia zamestnať aj mladých ľudí.

Veľtrh CONECO/RACIOENERGIA 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 26.02.2013)
V dňoch 9. - 13. apríl 2013 sa v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava uskutoční 34. medzinárodný veľtrh CONECO, 23. medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie RACIOENERGIA a ďalšie súbežne prebiehajúce výstavy 17. medzinárodná špecializovaná výstava CLIMATHERM, 7. prezentácia investičných zámerov CONECOINVEST, 9. veľtrh SLOVREALINVEST.

Seminár - Energetická efektívnosť
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.02.2013)
Počas veľtrhu CONECO sa uskutoční dňa 11. apríla 2013 o 10.hod. v priestoroch Expo Clubu v Inchebe seminár "Energetická efektívnosť“. Tento seminár pripravila SIEA v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR . Účasť na podujatí je bezplatná.

Súťaž inovatívnych myšlienok 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.02.2013)
Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci medzinárodného projektu FORT, vyhlásilo výzvu na podávanie projektov v druhom kole súťaže Cross-Innovation Voucher - podpora inovatívnych myšlienok v rámci konferencie Innovation Open House Event, ktorá sa uskutoční dňa 22.03.2013 v Bratislave.

21. ročník medzinárodného elektrotechnického veľtrhu AMPER
(Zuzana Cáková, Výstavy, 26.02.2013)
V dňoch 19. - 22. 3. 2013 sa v priestoroch výstaviska Veletrhy Brno bude konať 21. ročník medzinárodného elektrotechnického veľtrhu AMPER. Hlavnými oblasťami veľtrhu je elektrotechnika, elektronika, automatizácia a komunikácie a odbory úzko súvisiace.

Schéma pomoci de minimis – zverejnenie
(Zuzana Cáková, Informácie, 26.02.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 22. 02. 2013 na svojom webovom sídle schému pomoci de minimis na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 3.

Kooperačné podujatie Nábytok a bývanie 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.02.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravila dňa 7. 3. 2013 v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra pre spoločnosti pôsobiace v drevárskom a nábytkárskom priemysle kooperačné podujatie „Nábytok a bývanie 2013“.

Business Breakfast
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.02.2013)
Združenie pre rozvoj investícií v spolupráci so SARIO, Amcham a PwC pripravili dňa 5.3.2013 v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici pracovné raňajky na tému možnosti čerpania EÚ fondov. Cieľom je oboznámenie spoločností z Banskobystrického kraja s možnosťou čerpania EÚ fondov. Partnerom podujatia je ČSOB. Cena: bez poplatku. Kontaktná osoba: Lenka Demovičová, tel: +421 907 910 645 , e-mail: demovicova@isa-association.sk.

Financovanie energeticky efektívnych aktivít v podnikoch
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.02.2013)
Koordinátor zastúpenia siete Enterprise Europe Network na Slovensku - BIC Bratislava pripravil seminár v oblasti energetickej efektívnosti v priemysle. Seminár sa uskutoční: 28. februára 2013 od 9:00 do 12:00 v priestoroch Podnikateľského centra Zochova 6-8, 811 03 Bratislava.

Výzva na predkladanie projektov zameraných na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.02.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 22.2.2013 výzvu KaHR-111DM-1301 na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

SEPA – pripravenosť podnikov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.02.2013)
SEPA (Single Euro Payments Area) – jednotná oblasť platieb v eurách – predstavuje iniciatívu v oblasti platobnej integrácie. Cieľom SEPA je vytvorenie harmonizovaných platobných rámcov pre elektronické platby v eurách s vyplývajúcou integráciou veľkého množstva domácich úhrad a inkás do súboru európskych platobných schém. SEPA nariadenie definuje 1. február 2014 ako konečný termín prechodu na SEPA úhrady a SEPA inkasá, ktoré nahradia súčasné domáce platobné nástroje.

SPOLOČNÁ EXPOZÍCIA FIRIEM NA MEDZINÁRODNOM STROJÁRSKOM VEĽTRHU V NITRE
(Zuzana Cáková, Informácie, 08.02.2013)
Nitrianska regionálna komora SOPK pripravuje spoločnú expozíciu firiem na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu, v Nitre, 21. - 24. mája 2013. V spoločnom stánku budete mať možnosť vystavovať formou vitrín a bannerov.

Japonské obchodné spoločnosti hľadajú slovenských importérov
(Zuzana Cáková, Informácie, 08.02.2013)
Japonské obchodné spoločnosti by radi importovali do Japonska "unikátne" slovenské výrobky. Nemusí ísť o typicky "tradičné slovenské výrobky", ale môže ísť o výrobky týkajúce sa rôznych odvetví ako napr. textil, chémia, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a nápoje, farmaceutika, tovar nie je obemedzený, len by malo ísť o tovar " jedinečný", prípadne inovatívny výrobok, ktorý by dokázali distribuovať na japonský trh. Bližšie informácie o ponuke Vám poskytne: Branislav. Pochaba@mzv.sk

IMM 2013, Sofia Bulharsko
(Zuzana Cáková, Výstavy, 08.02.2013)
Agentúra SARIO pozýva na obchodné fórum INDUSTRY MATCH MAKING – IMM 2013, zamerané na rôzne oblasti priemyslu, transferu technológií a zároveň na bezplatné bilaterálne rokovania medzi podnikateľským subjektmi v čase od 10:00 hod. – 18:00 hod. Termín: 07.03.2013. Miesto/krajina/: Inter Expo Center - www.iec.bg, Sofia, Bulharská republika. Organizátor: Bulgarian Industrial Association – Union of the Bulgarian Business and Applied Research and Communications Fund, in cooperation with Inter Expo Center, Sofia, and ICM d.o.o., Slovenia

Podnikanie na Slovensku – motivácie a očakávania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.02.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME), ktorej jedným zo zakladajúcich členov je aj MH SR, pozýva na konferenciu pod názvom Podnikanie na Slovensku - motivácie a očakávania. Podujatie, ktoré bude 12. 2. 2013 na pôde MH SR, je organizované pod záštitu rezortu hospodárstva a dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského.

INOVÁCIE A MEDZINÁRODNÝ OBCHOD (IMO) V SR A EÚ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.02.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK pripravili bezplatný seminár INOVÁCIE A MEDZINÁRODNÝ OBCHOD (IMO) V SR A EÚ. Podujatie sa uskutoční : 27.2.2013, Trenčín, zasadacia miestnosť Trenčianskej regionálnej komory SOPK Jilemnického 2, 7. poschodie.

Slovensko - turecké obchodné fórum 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.02.2013)
Dňa 6.2. 2013 sa uskutoční v Slovenskej filharmónii - Reduta, Medená 100/3 811 02 Bratislava - Staré Mesto Slovensko- turecké obchodné fórum 2013 organizované pod záštitou Recepa Tayyipa Erdoğana, premiéra Tureckej republiky, za spoluúčasti Róberta Fica, premiéra Slovenskej republiky, Mehmeta Zafera Çağlayana, ministra hospodárstva Tureckej Republiky a Tomáša Malatinského, ministra hospodárstva Slovenskej Republiky.

Seminár o predvstupovej pomoci a finančných nástrojoch Európskej únie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 29.01.2013)
Sekcia hospodárskej spolupráce a sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci MZV SR pripravila seminár o predvstupovej pomoci a finančných nástrojoch Európskej únie, ktorý sa bude konať 12.2.2013 o 13:00 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Národný informačný deň 2013: Program Inteligentná energia-Európa
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.01.2013)
Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravila Národný informačný deň IEE 2013. Podujatie sa uskutočňuje v súvislosti so zverejnením výzvy (13. 12. 2012) na predkladanie návrhov projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia-Európa (IEE) na rok 2013.

Autoday 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.01.2013)
BIC Bratislava, koordinátor siete Enterprise Europe Network na Slovensku v spolupráci s agentúrou SARIO organizujú dňa 24. apríla 2013 v priestorochCVTI SR v Bratislave Medzinárodné partnerské stretnutie slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov z oblasti automobilového priemyslu. Stretnutie podnikateľov je organizované v rámci trojdňového programu misie poľských podnikateľov na Slovensku.

Veľtrhy FERROFORMA-BRICOFORMA
(Zuzana Cáková, Informácie, 18.01.2013)
Veľtrh FERROFORMA-BRICOFORMA sa koná v Bilbau (Španielsko) od 12. do 15. marca 2013. Bližšie informácie nájdete na stránke : http://www.bilbaoexhibitioncentre.com/portal/page/portal/FERROFORMA (Hlavná stránka);

VIA BONA SLOVAKIA 2012
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2013)
Firmy na Slovensku sa aj tento rok môžu uchádzať o prestížne ocenenie Via Bona Slovakia. Nadácia Pontis hľadá firmy s inšpiratívnymi príbehmi v oblasti filantropie a zodpovedného podnikania za minulý rok. Dve budú Slovensko reprezentovať aj na European CSR Award v Bruseli.

Ponuka rekreácie - termínovník
(Zuzana Cáková, Informácie, 16.01.2013)
Do sekcie Ponuka rekreácie bol pridaný termínovník, kde si môžete v prípade Vášho záujmu o pobyt na chate CPS v Plaveckom Štvrtku a v byte CPS v Novej Lesnej pozrieť, či termín o ktorý máte záujem je voľný. V prípade záujmu kontaktujte : Bc. Cáková Zuzana, tel.: 02/58241 370, 0903/266126, e-mail:zcakova@cpscoop.sk.

Kontakt-Kontrakt 2013-2014
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.01.2013)
Bratislavská regionálna obchodná komora ponúka možnosť účasti na kooperačných rokovaniach Kontakt 2013 - 2014, ktoré sa budú konať na jar a na jeseň 2013 a 2014. Registrácia firiem sa začína od 15.1.2013. Jedná sa o spoločný projekt Regionálnej hospodárskej komory Brno/ Enterprise Europe Network, ďalších zahraničných partnerov a spoločnosti Veletrhy Brno, a.s.

Veľtrh Alihankinta 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 15.01.2013)
V dňoch 24.9. 2013 - 26.9.2013 sa vo fínskom Tampere koná 23. ročník najväčšieho severského veľtrhu Alihankinta 2013 (www.alihankinta.fi). Veľtrh je renomovaným a najväčším severským veľtrhom, preto je potrebne v prípade Vášho záujmu rezervovať si plochu rok dopredu. Zameranie veľtrhu: kovopriemysel, elektronicky priemysel, gumárensky, plasty, dizajn, poradenstvo, ICT.

Fakturačné pravidlá od januára 2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 14.01.2013)
Od 1. januára 2013 sa zavádzajú nové pravidlá fakturácie. Dôvodom je lepšia kontrola dane z pridanej hodnoty, zavedenie jednotnejšieho dodávania tovarov a služieb v rámci SR a mimo nej a v neposlednom rade i posilnenie elektronickej fakturácie. Nové regule zjednocujú a zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie s faktúrami na vnútornom i cezhraničnom trhu. Bližšie informácie nájdete na www.msponline.sk.

Seminár INTRASTAT SK - obchodovanie s tovarom medzi SR a ostatnými členskými štátmi EÚ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.01.2013)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila seminár "INTRASTAT SK - obchodovanie s tovarom medzi SR a ostatnými členskými štátmi EÚ", ktorý sa bude konať dňa 23. januára 2013 v Trenčíne.

Kooperačné podujatie "Haeuslbaurmesse 2013"
(Zuzana Cáková, Výstavy, 14.01.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network v Grazi pripravili Kooperačné podujatie "Haeuslbaurmesse 2013".Kedy: 24. 1. 2013. Kde: Stadthalle Graz at the Messe Graz, Foyer Nord, Galerie ABC, Messeplatz, 8010 Graz (www.messegraz.at).

Školiaci seminár "Ako uspieť na veľtrhu"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.01.2013)
Dňa 31. 1. 2013 sa uskutoční v rámci projektu „Proexportná akadémia SARIO“ v Agentúre SARIO na Trnavskej ceste 100, Bratislava školiaci seminár „Ako uspieť na veľtrhu“. Termín: 31.01.2013 - 31.01.2013. Cena: 20 €/osoba. Účastnícky poplatok zahŕňa odmenu lektora, pracovný materiál a občerstvenie. Kontaktná osoba: Ing. Renáta Remeňová, agentúra SARIO. Bližie informácie : www.sario.sk.

POZVÁNKA NA KONZULTAČNÝ DEŇ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.01.2013)
Dňa 13.2.2013 (streda) o 9.30 hod sa uskutoční v priestoroch TT RK SOPK na Trhovej ulici č. 2 v Trnave v zasadacej miestnosti (3. poschodie (č.324) konzultačný deň, ktorého cieľom je prezentácia konkrétnych poznatkov a skúseností z trhov EU, analýza pozícií komerčného pôsobenia slovenského exportéra na jednotlivých trhoch podľa konkrétnych detailnych bodov, výmena skúseností aj medzi účastníkmi.

Stavebné veľtrhy Brno 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 14.01.2013)
Trenčianska regionálna komora SOPK - zástupca Stavebných veľtrhov pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských subjektov na Stavebných veľtrhoch Brno 2013, ktoré sa uskutočnia 23. - 27. apríla 2013. Záštitu nad Stavebnými veľtrhmi Brno 2013 prijal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ján Počiatek.

STYL a KABO Brno
(Zuzana Cáková, Výstavy, 14.01.2013)
Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, zástupca veľtrhov STYL a KABO pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských subjektov na 41. medzinárodných veľtrhoch módy a obuvi STYL a KABO, ktoré sa uskutočnia 17. - 19. februára 2013.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server