Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Ako opraviť chybu v katastri nehnuteľností
Vydané 09. 07. 2024 (10 x čítané) | Rubrika - Informácie

Vzhľadom na tú skutočnosť, že kataster nehnuteľností je verejný informačný systém, je nevyhnutné, aby obsahoval pravdivé a aktuálne informácie o nehnuteľnostiach a prislúchajúcich právach k nim. Nakoľko sa však jedná o obrovské množstvo informácií, je vysoko pravdepodobné, že môže obsahovať aj nesprávne údaje.

Katastrálny zákon rieši túto problematiku v osobitných ustanoveniach § 59 a nasl. upravujúcich konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte.

„Konanie o oprave chyby je konanie, v ktorom okresný úrad opravuje chybné údaje katastra, ktoré vznikli jeho vlastnou činnosťou alebo činnosťou iných štátnych orgánov, notárov alebo iných osôb na základe chybných podkladov okresného úradu. Oprava chyby sa vykoná zápisom do katastra na základe rozhodnutia o oprave chyby alebo protokolu o oprave chyby.“

Chyby v katastrálnej evidencii tak môžu mať rôzny charakter, napr. chyby v písaní, počítaní, zjavné nesprávnosti obsiahnuté v listinách predložených katastru, nesprávne zaevidované osobné údaje vlastníkov, chyba vo výmere pozemku a pod.

Ustanovenie § 59 ods. 2 Katastrálneho zákona konkretizuje situácie, o ktorých sa môže rozhodovať v konaní o oprave chyby:

  • údaje katastra uvedené v § 7, ak sú v rozpore s rozhodnutím o povolení vkladu, verejnou listinou alebo s inou listinou, na základe ktorej bol vykonaný zápis do katastra; to neplatí, ak boli údaje zapísané podľa § 42 ods. 6,

  • chybne zobrazené hranice pozemkov v katastrálnej mape alebo v mape určeného operátu, ak nie sú v súlade s hranicami vyznačenými v teréne a vyznačenie hraníc v teréne od vykonania originálneho merania nebolo polohovo zmenené,

  • údaj o viacnásobnom vlastníctve, ak s tým súhlasia všetky osoby zapísané v katastri ako vlastníci a iné osoby, ktorým svedčí vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnosti podľa verejnej listiny alebo podľa inej listiny, a nie sú zapísaní v katastri ako vlastníci tejto nehnuteľnosti, a nejde o opravu uvedenú v písmene a),

  • údaje zapísané do katastra v rozpore s § 36 ods. 2, § 39 alebo § 42, ak nedošlo od zápisu do katastra záznamom k zmene vlastníckeho práva,

  • údaje katastra zapísané na základe rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ak ich nie je možné opraviť v lehote podľa osobitného predpisu,

  • výmeru parcely registra „C“ zapísanú v liste vlastníctva, ak nevyhovuje kritériu na posudzovanie rozdielov medzi výmerou parcely vypočítanou zo súradníc lomových bodov obvodu parcely a výmerou vedenou v súbore popisných informácií,

  • výmeru parcely registra „E“.

Konanie o oprave chyby začne okresný úrad na návrh toho, koho práva sú údajmi katastra dotknuté, z vlastného podnetu na základe prešetrovania zmien údajov katastra alebo na základe zistenia okresného úradu v rámci svojej činnosti.

Konanie o oprave chyby sa skončí dňom vykonania zápisu do katastra na základe rozhodnutia o oprave chyby alebo na základe protokolu o oprave chyby, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o oprave chyby, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na opravu chyby alebo dňom odoslania oznámenia o dôvodoch nevykonania opravy chyby.

Mgr. Martina Nachtmannová( Celý článok | Autor: Mgr. Martina Nachtmannová | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server