Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* PROJEKT PRE ROZVOJ ZRUČNOSTÍ ZAMESTNANCOV
Vydané 07. 07. 2024 (7 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Projekt „Podpora rozvoja zručností zamestnancov“ je realizovaný podľa § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“), s účinnosťou od 29. apríla 2024.Cieľom projektu je podpora vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa súvisiaca so vznikom nových pracovných miest a udržaním už existujúcich miest. Projekt reaguje na potrebu zlepšenia zručností zamestnancov, na nadobúdanie nových zručností/zvyšovanie a rozvoj zručností zamestnancov, vrátane špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto, t. j. na odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu.

Oprávneným žiadateľom o poskytnutie príspevku v rámci projektu je zamestnávateľ v zmysle § 3 zákona.

Oprávneným zamestnancom je každý zamestnanec, ktorý je ku dňu podania žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie zamestnancov v pracovnom pomere, resp. v obdobnom pracovnom vzťahu u zamestnávateľa (nie dohodár).

Vzdelávanie zamestnancov môže zamestnávateľ zabezpečovať formou:

a) cieleného vnútrofiremného vzdelávania a odbornej prípravy (realizácia prostredníctvom odborného pracovníka – lektora), alebo

b) externe (dodávateľsky) – výber dodávateľa vzdelávania je zamestnávateľ povinný realizovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

V súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti, účinnosti a primeranosti výdavkov žiadateľ k projektu vzdelávania zamestnancov, v prípade, ak vzdelávanie bude zabezpečené dodávateľsky, predkladá prieskum trhu (aspoň 3 cenové ponuky) pre konkrétne vzdelávanie.

Zamestnávateľ uvádza v kalkulácii rozpočtu projektu vzdelávania zamestnancov, tam kde je to relevantné, všetky údaje pred odpočítaním dane alebo iných poplatkov.

Výška príspevku je maximálne 150 000,- Eur pre jedného zamestnávateľa (bez ohľadu na počet vzdelávaní).

Zamestnávateľovi, ktorému bude poskytnutý príspevok v zmysle schém minimálnej pomoci, resp. mimo schém štátnej pomoci sa príspevok poskytuje vo výške 100 % schválených oprávnených výdavkov.

Zamestnávateľovi, ktorému bude poskytnutý príspevok v zmysle Schémy štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím v platnom znení, je možné poskytnúť príspevok vo výške 50 % schválených oprávnených výdavkov. Výška príspevku sa môže zvýšiť až na výšku maximálne 70 % schválených oprávnených výdavkov, a to:

a) zvýšenie o 10 %, ak sa vzdelávanie poskytuje pracovníkom so zdravotným postihnutím alebo znevýhodneným pracovníkom,

b) zvýšenie o 10 %, ak sa pomoc poskytuje stredným podnikom,

c) zvýšenie o 20 %, ak sa poskytuje malým podnikom.

Oprávnenými výdavkami zamestnávateľa sú:

- výdavky na odborný personál zabezpečujúci vzdelávanie zamestnancov, resp.

- výdavky za službu vzdelávania poskytnuté dodávateľovi vzdelávania (PO/SZČO),

- výdavky na vzdelávaných zamestnancov,

- výdavky na poradenské a konzultačné služby súvisiace s projektom vzdelávania.POZOR! Žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov treba podať najneskôr do 31.8.2024 a vzdelávacie aktivity musia byť v družstvách ukončené do 31.10.2024.

POZOR! Poskytnuté finančné prostriedky sa započítavajú do pomoci de minimis.Podrobnejšie informácie vrátane žiadosti a príloh k žiadosti nájdete na stránke https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSZ/OAOTP/Narodne_projekty/Podpora_rozvoja_zrucnosti_zamestnancov/Oznamenie__Aktualizacia_c._1.pdf

JUDr. Monika Zatkalíková( Celý článok | Autor: Mgr. Zatkalíková Monika | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server