Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Výrobné družstevníctvo č. 2/2008
Vydané 30. 04. 2008 (2294 x čítané) | Rubrika - Výrobné družstevníctvo

Výrobné družstevníctvo č. 2/2008 prináša:

      Z Predstavenstva CPS
      Dňa 17. apríla 2008 sa konalo 12. riadne zasadnutie Predstavenstva COOP PRODUKT SLOVENSKO. Zasadnutie viedol jeho predseda Ing. Daniel Pavel, ktorý v rámci informácie predsedu informoval o aktivitách, zrealizovaných rokovaniach a poskytnutých úveroch za obdobie za obdobie od 11. zasadnutia predstavenstva. V rámci tohto bodu programu podpredseda CPS Ing. Kvasnica oboznámil členov predstavenstva s prijatými opatreniami voči družstvám, ktoré napriek upozorneniam nedodržiavajú dohodnutú splátkové kalendáre na splácanie poskytnutých finančných zdrojov a o nehnuteľnostiach, ktoré boli predmetom rokovania ostatného zasadnutia P CPS.
V súvislosti s konaním regionálnych porád predstavenstvo zobralo na vedomie správu predstavenstva za rok 2007 – I. časť a informáciu o čerpaní rozpočtu CPS za rok 2007, ktorý zároveň uložilo predložiť na rokovanie VZ. Návrh rozpočtu na rok 2008 odporučilo prerokovať na mimoriadnom zasadnutí predstavenstva.
V ďalšej časti rokovania sa predstavenstvo zaoberalo analýzou reálneho majetku CPS k 31. 12. 2007 a prerokovalo správu o vymáhaní pohľadávok za predchádzajúci rok.
Ďalej predstavenstvo schválilo informáciu o zrealizovaných zahraničných služobných cestách za rok 2007 hradených z prostriedkov CPS a zúčtovanie príspevku CPS členským družstvám na rekreáciu členov a zamestnancov za rok 2007.
V rámci ďalšieho bodu programu predstavenstvo schválilo prijatie za člena CPS Fragokov - export výrobné družstvo Prešov. V ďalšej časti rokovania sa predstavenstvo zaoberalo problematikou stanovenia % podielu členských družstiev na majetku CPS, o čom boli predsedovia členských družstiev informovaní následne na regionálnych poradách.
Pri príležitosti konania 1. ročníka Celosvetového družstevného veľtrhu , ktorý sa bude konať v dňoch 23.- 25. 10. 2008 v Lisabone, predstavenstvo odsúhlasilo, že v prípade záujmu CPS organizačne zabezpečí pracovnú cestu zástupcov členských družstiev na toto podujatie. Podrobnejšie podmienky účasti na veľtrhu sú zverejnené na webovej stránke. Predstavenstvo ďalej prerokovalo a schválilo predložený návrh na vyznamenanie. V závere rokovania predseda Kontrolnej komisie CPS Ing. Vinčur informoval o vykonaných kontrolách, výsledky budú prerokované na mimoriadnom zasadnutí predstavenstva.
      Čítajte na str. 2

      Udelili Družstevnú cenu Samuela Jurkoviča
      Dňa 24. apríla 2008 konal sa v Divadle Andreja Bagara v Nitre slávnostný večer pri príležitosti osláv 15. výročia vzniku Družstevnej únie SR a odovzdávania Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča, ktorú v tomto roku udelili už po 15 – krát. Rady vyznamenaných sa tak rozšírili o ďalších štyroch družstevníkov, ktorí svoj život a prácu zasvätili šíreniu družstevných princípov a hodnôt v rámci svojho pôsobiska.
Z rúk predsedu Družstevnej únie SR a predsedu COOP PRODUKT SLOVENSKO si toto vysoké družstevné vyznamenanie prevzali z výrobného družstevníctva:
Viktor Klemon, predseda DIDAKTIK, družstvo Skalica, ktorému bolo vyznamenanie udelené pri príležitosti životného jubilea a za jeho aktívny a dlhoročný prístup k rozvoju družstevníctva a družstevnej spolupráce
Alžbeta Šlosárová, predsedníčka DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo, Bratislava, ktorej bolo vyznamenanie udelené pri príležitosti životného jubilea a za dlhodobo dosahované dobré výsledky v práci
Marian Kivader, predseda FRAGOKOV - export, výrobné družstvo Prešov, ktorému bolo vyznamenanie udelené za jeho podiel na rozvoji výrobného družstevníctva a šírenie družstevných princípov a hodnôt
Margita Valovičová, predsedníčka KOVEX, družstvo Plavecký Štvrtok, ktorej bolo vyznamenanie udelené za dlhodobú obetavú prácu v družstve a za jej osobný prínos k rozvoju družstevníctva na Slovensku.
Slávnostné podujatie k 15. výročiu vzniku Družstevnej únie SR, ako aj udeľovanie najvyššieho ocenenia Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča pokračovalo sledovaním muzikálu Modrá ruža, ktorého autorom je Gejza Dusík. Javiskové stvárnenie bolo naštudované pod vedením režiséra Bednárika. Po kultúrnom programe sa všetci vyznamenaní a hostia stretli na recepcii v kaviarni divadla.
      Čítajte na str. 3 - 4

      Zvolanie Valného zhromaždenia CPS
      Predstavenstvo CPS v zmysle Článku 11. ods. l a), Článku 12, ods. l Stanov CPS zvoláva riadne 20. zasadnutie Valného zhromaždenia COOP PRODUKT SLOVENSKO, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2008 o 10:00 h v zasadačke na 6. poschodí budovy CPS, Mliekarenská 10, Bratislava.
      Čítajte na str. 4

      O spolupráci s verejným sektorom
      Tak ako každoročne, stretli sa členovia Stavebného cechu na výročnej členskej schôdzi v deň otvorenia medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO. Tradičné stretnutie stavbárov sa symbolicky spája s otvorením novej stavebnej sezóny a zároveň s otvorením najnavštevovanejšieho veľtrhu na Slovensku.
Predseda Stavebného cechu Ing. Rastislav Rázus na začiatku schôdze privítal všetkých zúčastnených. Vo svojom vystúpení hovoril o nových témach, ktorým musia stavebné firmy venovať náležitú pozornosť. Ide predovšetkým o energetickú certifikáciu všetkých stavieb začatých v roku 2008 a pripravovanú zmenu stavebného zákona. Potom zhodnotil uplynulé ročné obdobie a predniesol Správu o činnosti Stavebného cechu za rok 2007. Okrem spoločnej výstavnej a propagačnej činnosti členov združenia spomenul aj 1. ročník Ing. Miroslava Habrmana, ktorý sa konal vo Vrátnej doline v máji minulého roku. Tohto podujatia sa zúčastnili i partneri z SKD ČR, s ktorými si členovia Stavebného cechu vzájomne vymenili skúsenosti z oblasti bytovej výstavby v Čechách a na Slovensku. Záverom bol spoločný turistický pochod na Grúň. Od všetkých účastníkov memoriálu bol zaznamenaný pozitívny ohlas, čo vedie k opodstatnenosti organizovať podobné výmenné stretnutia i naďalej.
      Čítajte na str. 5

      Zavedenie eura v SR
      Dňa 12. marca 2008 sa uskutočnilo v Bratislave školenie, ktoré zorganizoval COOP PRODUKT SLOVENSKO. O zavedení eura na Slovensku prednášala Mgr. Naďa Urbanová, manažérka splnomocnenca vlády pre zavedenie eura na Slovensku a právnymi aspektmi v tejto oblasti sa zaoberal JUDr. Štefan Hrčka, Národná banka Slovenska. Témy výsostne aktuálne a zaujímavé. Využili sme preto túto príležitosť a teraz Vám ponúkame v skrátenej forme niekoľko dôležitých informácii z týchto prednášok.
      Čítajte na str. 6 - 9

      Február v znamení módy
      Módny festival roku 2008 odštartoval v dňoch 6. – 8. 2. veľtrh MÓDA Praha na výstavisku Holešovice, kde sa stretlo 170 vystavovateľov z oblasti módy a módnych doplnkov. Medzi nimi mali svoje tradičné zastúpenie i české textilné a odevné družstvá, zastrešené pod hlavičkou SČMVD – oficiálnym partnerom veľtrhu. Návštevníkov zaujali aj módne prehliadky najnovších kolekcií nastávajúcej sezóny a trendové fórum popredných českých výtvarníkov a škôl. V rámci dobrej spolupráce s partnerským českým zväzom by sa v prípade záujmu mohli slovenské družstvá zúčastňovať na budúcich ročníkoch za rovnakých špeciálne dohodnutých podmienok aké platia pre české družstvá. Jesenný veľtrh sa uskutoční v termíne 27. – 29. 8. 2008
      Čítajte na str. 10 - 11

      Nové podnikateľské modely
      Asociácia zamestnávateľov občanov so ZP v SR pripravila v rámci projektu „Nové podnikateľské modely pre rozvoj sociálnej ekonomiky” informačný seminár na tému „Perspektívy zamestnávania OZP z pohľadu pripravovanej novely zákona o službách zamestnanosti a súvisiace právne predpisy”. Seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 8. 4. 2008 v priestoroch COOP PRODUKT SLOVENSKO bol určený najmä pre zamestnávateľov OZP z Bratislavy a západoslovenského regiónu. (Podobný seminár pre stredoslovenský región sa uskutočnil 22. 4. 2008 v Banskej Bystrici).
      Čítajte na str. 11

      CONECO 2008 – zrkadlo stavebného rozmachu
      V dňoch 1. - 5. 4. 2008 sa výstavisko INCHEBA Bratislava stalo miestom stretnutia pre 900 vystavovateľov zo 14 krajín a viac ako 208 000 návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia. V poradí už 29. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO a súbežne prebiehajúce veľtrhy RACIOENERGIA, CLIMATHERM, CONECOINVEST a SLOVREALINVEST potvrdili rast stavebnej výroby a veľký boom, ktorý zažíva stavebníctvo za posledné roky. Na ploche 60 000 m² návštevníci videli komplexnú prehliadku stavebných služieb, materiálov, techniky a technológií. Informácie o produktoch a novinkách zaujímali okrem odbornej verejnosti aj každého, kto sa chystá stavať, rekonštruovať alebo kúpiť byt či dom.
Medzi ponukami slovenských i zahraničných vystavovateľov zaujali aj stavebné družstvá. V hale A2 mali svoje zastúpenie členovia Stavebného cechu, ktorí prezentovali svoju činnosť a v spoločnej expozícii vystavovali štyri družstvá: IDOPS Bratislava, KOVODRUŽSTVO Bratislava, NOVOCHEMA Levice a TECHNOPLAST Topoľčany.
      Čítajte na str. 12

      Družstvá TECHNOPLAST a IDOP bodovali
      Technoplast výrobné družstvo Topoľčany, družstvo s dlhoročnou tradíciou vo výrobe ohrievačov vody sa snaží po určitom období stagnácie, ktoré bolo spôsobené ovládnutím trhu v tomto segmente nadnárodnými spoločnosťami, ktorým malý a stredný výrobca nedokáže konkurovať, vydobyť si naspäť svoj z časti stratený obchodný priestor. Na veľtrhu CONECO 2008 prezentovalo energeticky úspornú zostavu na prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV). V spolupráci s firmou Laugotherm predstavilo kombináciu slnečného kolektora a solárneho ohrievača vody.
      Čítajte na str. 13 - 15

      Možnosť porovnať a overiť si trend na trhu
      Od 11. do 16. marca t.r. konal sa v Nitre už 18. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku a bytových doplnkov pod názvom NÁBYTOK A BÝVANIE 2008. Jeho súčasťou boli aj výstavy FORUM DIZAJN, SVETLO DOMOVA a BYTEX. Tak ako každý rok i tohto roku sme medzi vystavovateľmi našli aj naše dve výrobné družstvá.. Javorinu zo Spišskej Belej, ktorá svojou vyše 60 - ročnou tradíciou a stovkou kvalifikovaných pracovníkov patrí k významným výrobcom masívneho dubového nábytku v strednej Európe a KNK výrobné družstvo z Ľubietovej, ktoré sa zase zaoberá výrobou nábytkového a bytového kovania. O kvalite výrobkov obidvoch družstiev nemožno pochybovať, najlepšie o tom svedčia rôzne ocenenia či certifikáty kvality.
Oslovili sme obidve družstvá a položili sme ich predstaviteľom niekoľko otázok v súvislosti s veľtrhom nábytku v Nitre.
      Čítajte na str. 14

      Informácia o preverovaných skutočnostiach Úradom na ochranu osobných údajov
      Vzhľadom na to, že Úrad na ochranu osobných údajov pri vykonávaní kontrol neobchádza ani naše členské družstva, považujeme za potrebné upozorniť, že predmetom týchto kontrol je hlavne dodržiavanie ustanovenia § 19 zákona 428/2002 Z. z.. V roku 2005 sa vykonala novelizácia citovaného zákona a to zákonom 90/ 2005 Z. z., ktorým sa § 19 rozšíril o sedem odsekov.
      Čítajte na str. 15

      Tvrdé konkurenčné prostredie
     Vyžaduje si veľa síl a práce
      V Nitre, v divadle A. Bagára v Nitre, konalo sa koncom apríla milé podujatie. Udeľovala sa Družstevná cena Samuela Jurkoviča. Medzi ocenenými družstevníkmi zo všetkých rezortov družstevníctva na Slovensku (bytového, spotrebného, poľnohospodárskeho a výrobného) bola aj Margita Valovičová, predsedníčka výrobného družstva KOVEX v Plaveckom Štvrtku. Novej nositeľke tohto najvyššieho družstevného ocenenia sme položili niekoľko otázok
      Čítajte na str. 16

      Ocenenie jej právom patrí
      Alžbeta Šlosárová je ďalšou zo žien, aktívnych družstevných podnikateliek, ktorá si koncom apríla prevzala z rúk predsedu Družstevnej únie SR a predsedu COOP PRODUKT SLOVENSKO najvyššie družstevné ocenenie Družstevnú cenu Samuela Jurkoviča. Túto cenu udeľuje únia raz do roka tým, ktorí svoj život a prácu zasvätili šíreniu družstevných princípov a hodnôt v rámci svojho pôsobiska. Preto sme aj pani A. Šlosárovej položili niekoľko otázok.
      Čítajte na str. 17

      Sociálne družstvá a sociálne podniky
      V súvislosti s pripravovanou novelou Zákona 5/2004 o službách zamestnanosti sa v jeho návrhu uvažuje s novou kategóriou sociálneho podniku, ktorého cieľom je vytvoriť lepšie predpoklady pre uplatnenie sa znevýhodnených skupín občanov, medzi ktorých patria aj občania so zdravotným postihnutím, na trhu práce. Sociálne družstvá a sociálne podniky ako formy podnikania zamerané na eliminovanie pribúdajúceho počtu znevýhodnených ľudí na trhu práce, možno nájsť napr. v Taliansku, V. Británii, Francúzsku, Poľsku, prvé sociálne družstvá už vznikli aj v Čechách.
      Čítajte na str. 18

      OSLAVOVALO 65. VÝROČIE ZALOŽENIA
      DRUVOS výrobné družstvo Martin dňa 11. apríla 2008 oslavovalo 65. výročie svojho založenia. Slávnostná členská schôdza sa konala v priestoroch „Kaštieľa v Záturčí“ a zúčastnilo sa na nej 48 zamestnancov a hostí. Prítomným sa v úvode prihovoril predseda družstva Ing. Milan NAJŠEL, ktorý osvetlil vývoj DRUVOS VD Martin. Citujem z príhovoru : …....“ zosobňuje pokračovateľa tradície prvého výrobného družstva v Turci – SNAHA Turany, ktoré bolo založené dňa 20. 02. 1943. Dané družstvo sa v 70 - tých rokoch premenovalo na TURIEC výrobné družstvo Turany a tento názov používalo po obdobie 21 rokov. Skoro celé toto obdobie bol predsedom pán Ondrej FRKÁŇ. Dôležité je aj podotknúť, že DRUVOS vd ako jedno a aj jediné z piatich nástupníckych družstiev, ktoré vznikli rozdelením VD TURIEC Turany 31. 12. 1991, úspešne pokračuje vo svojej podnikateľskej činnosti a družstevníckej tradícii. DRUVOS vd po osamostatnení od VD TURIEC Turany, pokračovalo v činnosti s 36 členmi a niekoľkými pracovníkmi bez stáleho výrobného programu. Bolo nevyhnutné od základu zmeniť zameranie novovzniknutého družstva, nakoľko sa splácali „zdedené“ záväzky, úvery v banke, v SZVD a výroba si vyžadovala nákup nového strojového vybavenia. Od základu sa vybudovala stolárska výroba, neskôr nábytkárstvo a dobudovalo sa skvalitnené klampiarstvo a pokrývačstvo. Naopak, zo svojho výrobného programu, družstvo vypustilo „autoopravárenstvo“. Do septembra 2001 viedol družstvo Ing. Daniel PAVEL a do dnešného dňa je vo funkcii predsedu Ing. Milan NAJŠEL. V súčasnosti má družstvo 2 chránené dielne a dve chránené pracoviská. Krajčírsku chránenú dielňu, ktorá svoju výrobu realizuje v prenajatých priestoroch v Záturčí a pracuje v nej 9 pracovníčok. Druhou dielňou je stolárska chránená dielňa, kde pracujú 3 invalidi.
      Čítajte na str. 19

      Zo života SOU služieb SZVD v Bardejove a Poprade
      Zaujímavé články doplnené fotografiami, ktoré dokumentujú rôzne aktivity organizované školami vo februári, marci a apríli 2008
      Čítajte na str. 20, 22, 24

      Rada VSOČZ CPS informuje
      Rada VSOČZ CPS na svojom zasadnutí dňa 26. februára 2008 vzala na vedomie oznámenie pána Mariána Václaveka, predsedu R VSOČZ CPS, že dňom 31.12. 2007 ukončil svoje členstvo vo výrobnom družstve Kovotvar Kúty a odchádza do predčasného starobného dôchodku.
Podľa Stanov CPS Čl. 20 bod 1 skončením členského pomeru v družstve, zaniká aj funkcia vo volenom orgáne CPS. Po zvážení možných riešení, členovia rady sa dohodli postupovať podľa Štatútu RVSOČZ CPS, schváleného na III. Celoslovenskej konferencii predsedov Komisií VSOČZ a dôverníkov VSOČZ členských družstiev CPS dňa 4. apríla 2005 Čl. 3 odsek 5.
Funkciou predsedu jednomyseľne poverili pána Gregora Repku z výrobného družstva Atak Prešov. Prvou náhradníčkou za Východoslovenský región je pani Anna Škurlová z Elektroplastu Prešov.
Pán Gregor Repka z výrobného družstva Atak Prešov bude oficiálne zastupovať R VSOČZ CPS ako poverený predseda. Pani Anna Škurlová z Elektroplastu Prešov zastupuje výrobné družstvá Východoslovenského regiónu.
      Čítajte na str. 21

      O možnej spolupráci
      Dňa 26.2.2008 sa zúčastnila 4 - členná delegácia COOP PRODUKT SLOVENSKO (CPS) (Ing. Anna Kulichová, podpredsedníčka CPS, PhDr. Václav Majerník, CPS, Bc. Eva Dobiašová, predsedníčka DOZA, výrobné družstvo Sobrance a Bc. Peter Novák, podpredseda tohto družstva) exkurzie do VD SENZA a chránenej dielne Prostějov. Prijali ich Mgr. Renata Čekalová predsedníčka VD CHD SENZA Prostějov a riaditeľka občianskeho združenia Lipka.
      Čítajte na str. 21

      Reklama v televízii – jednoducho a lacno
      Televízia NAUTIK ponúka bezplatnú reklamu po dobu dvoch týždňov až 3 - krát denne. Reklamný 30 – sekundový spot pre družstvo vyrobí za zvýhodnenú cenu maximálne do výšky 12 000.-Sk + DPH, pričom reklamný spot zostáva vlastníctvom družstva. V cene nie sú zohľadnené cestovné náklady.
      Čítajte na str. 23

( Celý článok | Autor: Mária Repáňová | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server