Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Chránená dielňa, chránené pracovisko, náhradné plnenie a občan so zdravotným postihnutím
Aktualizované 19. 02. 2009 (26270 x čítané) | Rubrika - VDI, chránené dielne

Legislatíva:
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších platných predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).
Vyhláška MPSVR SR č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti.

Súvisiace predpisy:
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci
Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení
Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou.
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

V zmysle § 63 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) preukazuje zamestnávateľ plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len „povinný podiel“) na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel je povinný platiť odvod za neplnenie povinného podielu. Výška odvodu za neplnenie povinného podielu za kalendárny rok 2013 je vo výške 951,- Eur za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu.

Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa je podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti 0, 8-násobok celkovej ceny práce. Výška sumy v prípade plnenia povinného podielu predstavuje na rok 2013 sumu 845,- Eur. Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie.

Pozn.: Celková cena práce na rok 2013 predstavuje sumu 1 057,24 Eur.

( Celý článok | Autor: Mgr. Zatkalíková Monika | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server