Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Z rokovania Predstavenstva SZVD
Vydané 23. 09. 2004 (484x čítané) | Rubrika - Informácie

Dňa 16. septembra 2004 sa uskutočnilo 23. zasadnutie Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev vo VDI Rozkvet v Banskej Bystrici.

V informácii predsedu Ing. Daniel Pavel informoval o aktivitách zväzu za obdobie od 22. zasadnutia v júni t.r. v oblasti medzinárodných vzťahov, na úrovni Družstevnej únie SR i vnútrozväzovej činnosti. Pozornosť venoval najmä predbežnému hodnoteniu Medzinárodnej družstevnej výstavy COOPEXPO 2004, účasti delegácie francúzskych družstevníkov, rozpracovaniu akčného programu schváleného na II. Kongrese CECOP, príprave Európskej konferencie o sociálnej ekonómie ktorá sa uskutoční v októbri t.r. v Krakove i za účasti delegácie zo SZVD. Informoval o vysporadúvaní niektorých majetkových účastí Družstevnej únie SR v spoluúčasti s Družstevnou asociáciou Českej republiky i o liste Družstevnej únie SR predsedovi NR SR a predsedovi vlády SR, taktiež o riešení problémov súvisiacich s vyradením SOU SZVD Nové Zámky zo siete škôl i riešení nájmu nehnuteľností SZVD v Stupave a v Novom Smokovci. Predstavenstvo prerokovalo informáciu o finančnej disciplíne členských družstiev SZVD za I. polrok 2004. Konštatovalo, že doteraz neuhradilo členský príspevok za rok 2004 13 družstiev. V tejto súvislosti uložilo predsedovi zväzu v zmysle čl. 5, odsek 2 Stanov SZVD vyzvať družstvá k jeho úhrade. K finančnej disciplíne družstiev vo vzťahu k spoločným fondom SZVD konštatovalo, že v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku sa situácia výrazne nezmenila i keď určitý posun k lepšiemu sa zaznamenal. Vzhľadom na rokovania s dlhujúcimi družstvami, hľadanie spôsobu rýchlejšej návratnosti do spoločných fondov, či už odpredajom pohľadávok, vysporiadaním záväzkov z odpredaja majetku družstiev a ďalšími formami, je predpoklad výraznejšieho posunu v II. polroku 2004. Do Fondu družstevnej svojpomoci poukázalo príspevky len 45 družstiev (38,8 %), čo je však viac družstiev ako za celý rok 2003. Predstavenstvo informáciu zobralo na vedomie.

V súvislosti so vstupom výrobného družstva NOVBYS Nová Bystrica do konkurzu predstavenstvo na základe čl. 5, odsek 4 Stanov SZVD zrušilo tomuto družstvu dňom 17. 9. 2004 členstvo v SZVD a uložilo vysporiadať s družstvom vzájomné finančné vzťahy v zmysle čl. 5, odsek 6 Stanov SZVD.

Predstavenstvo zobralo na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu SZVD za I. polrok 2004. Rozpočet bol čerpaný v súlade so zabezpečovaním potrieb zväzu, jednotlivých orgánov i členských družstiev. Celkove náklady predstavovali 52,28 percentný podiel a výnosy 47,45 percentný podiel z celoročne rozpočtovaných položiek.

Predstavenstvo súhlasilo s návrhom Štatútu Rady výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov SZVD ktorý zosúlaďuje činnosť tohto orgánu v zmysle nových Stanov SZVD prijatých na 16. Valnom zhromaždení SZVD v máji toho roku. Návrh štatútu následne prerokuje III. Celoslovenská konferencia predsedov a dôverníkov komisií výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov členských družstiev zväzu a na schválenie bude predložený 17. zasadnutiu Valného zhromaždenia SZVD v roku 2005.

Predstavenstvo zobralo na vedomie ústnu informáciu podpredsedníčky Ing. Márii Simonidesovej o stave čerpania príspevkov a dotácií schválených v štátnom rozpočte na rok 2004 pre výrobné družstva invalidov vo výške 44,1 mil. Sk. Vzhľadom na pokles zamestnaných osôb so zdravotným postihnutím vo výrobných družstvách invalidov v roku 2004 nespĺňajú niektoré družstvá kritéria pre ich čerpanie. Na základe toho je predpoklad, že schválené investičné dotácie v celkovej sume 16,6 mil. Sk budú v roku 2004 čerpané približne na úrovni 60 % a príspevok na prevádzku na úrovni približne 50 %. Predstavenstvo schválilo kritéria súťaže o „Najlepšie členské družstvo SZVD za príslušný rok” a vyhlásilo súťaž počnúc hodnotením roka 2004. Podrobnejšie budú o súťaži informované družstvá v ďalšom čísle časopisu Výrobné družstevníctvo.

Pri príležitosti 160. výročia vzniku družstevného hnutia na Slovensku pripadajúceho na rok 2005 predstavenstvo schválilo harmonogram akcií SZVD venovaných tomuto výročiu. Po zasadnutí členovia predstavenstva uskutočnili prehliadku výrobných priestorov KNK výrobné družstvo Ľubietová.

Dr. Jozef Jurkovič, CSc.


( Celá tlačová správa | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server