Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Informácia z 21. zasadnutia Predstavenstva SZVD konaného 27. mája 2004
Vydané 01. 06. 2004 (808x čítané) | Rubrika - Informácie

Deň pred konaním Valného zhromaždenia SZVD v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo 21. zasadnutie Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev, ktoré najväčšiu pozornosť venovalo organizačnej a obsahovej príprave 16. Valného zhromaždenia SZVD.

V informácii predsedu predseda Ing. Daniel Pavel informoval o výsledkoch zasadnutia Valného zhromaždenia Družstevnej únie SR, o podpísaní zmluvy s Agrokomplexom Nitra v súvislosti s uskutočnením medzinárodnej družstevnej výstavy COOPEXPO 2004 a o seminári predstavenstiev družstevných zväzov, ktorý sa uskutoční aj so slávnostným odovzdaním najvyšších družstevných vyznamenaní udeľovaných DÚ SR v dňoch 30. júna a 1. júla t.r. Ďalej informoval o plánovaných akciách Medzinárodného družstevného zväzu, valné zhromaždenie sa uskutoční vo Varšave 22. – 24. septembra t.r., Kongres sociálnej ekonómie v Krakove sa uskutoční v polovici októbra t.r. a súbežne s kongresom sa uskutoční aj zasadanie CECOP-u. Predstavenstvo súhlasilo, aby sa na Kongrese sociálnej ekonómie zúčastnila delegácia SZVD v zložení: Ing. Simonidesová, podpredsedníčka SZVD a pracovníci zväzu: Ing. Repaská, Ing. Masaryk a Ing. Gajdová.

Predstavenstvo zobralo na vedomie informáciu o hospodárskych výsledkoch členských družstiev SZVD za rok 2003. Podrobnejšia informácia bola predložená v správe predsedu na valnom zhromaždení – je publikovaná v tomto čísle. V tejto súvislosti predstavenstvo uložilo predsedovi pripraviť na rokovanie predstavenstva návrh koncepcie na zaktivizovanie činnosti členských družstiev, ktorých výsledky hospodárskej činnosti sa uberajú k zániku likvidáciou alebo konkurzom. Návrh koncepcie predložiť do predstavenstva v novembri 2004.

Predstavenstvo prerokovalo informáciu o úhrade členských príspevkov družstiev na rok 2004. Zo 116 členských družstiev uhradilo členský príspevok v termíne do 30. apríla 2004 88 družstiev. Zástupcovia týchto družstiev sa zúčastňujú valného zhromaždenia s hlasom rozhodujúcim. Zástupcovia 28 družstiev, ktoré neuhradili členský príspevok v termíne, sa zúčastňujú rokovania valného zhromaždenia s hlasom poradným.

Predstavenstvo odsúhlasilo prijatie družstva IVACHEM, výrobné družstvo Bratislava, dňom 1. júna 2004 za nového člena SZVD. Schválilo vyznamenania SZVD na II. polrok 2004 PLAKETU SZVD: Alene KOREŇOVEJ, Milanovi VLÁČILIKOVI z výrobného družstva AVANA Stupava, Anne OSTRUŽIAROVEJ, Helene PARŠOVEJ, Vilme STOLÁRIKOVEJ a Márii SLOVIAKOVEJ z výrobného družstva OKRASA Čadca, Ing. Jánovi KOLEJÁKOVI, Ladislavovi KUBALOVI a Margite ZBONČÁKOVEJ z výrobného družstva POKROK Žilina a Juliane SKARBOVEJ z výrobného družstva ÚSVIT Bratislava. Vyznamenania boli udelené za dlhoročnú činnosť v členských družstvách pri príležitosti životných a pracovných jubileí, ako aj pri výročiach založenia družstiev.

Predstavenstvo prerokovalo a odsúhlasilo návrh na vyradenie SOU SZVD Nové Zámky zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania. Učilište už v roku 2003 dosiahlo stratu takmer 2,6 mil. Sk a z plánu nákladov a výnosov za obdobie január-august a september-december 2004 je zrejmé, že vzhľadom na predpokladaný počet žiakov dosiahne v roku 2004 stratu vo výške takmer 1,7 mil. Sk. Týmto ďalším nárastom straty by došlo k zníženiu vlastných zdrojov krytia majetku SOU. Z pohľadu financovania je nereálne, aby učilište malo dostatok disponibilných finančných zdrojov na zabezpečenie prevádzky a úhradu svojich záväzkov. Nie je ani predpoklad, že by v ďalších rokoch nastalo zlepšenie. V tejto súvislosti uložilo predsedovi SZVD Ing. Danielovi Pavelovi zabezpečiť vyradenie učilišťa v zmysle platnej legislatívy SR.

Dr. Jozef Jurkovič, CSc.


( Celá tlačová správa | Počet komentárov: 211 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server