Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Informácia z 20. zasadnutia Predstavenstva SZVD konaného dňa 21. 4. 2004
Vydané 26. 04. 2004 (692x čítané) | Rubrika - Informácie

Dňa 21. 4. 2004 sa uskutočnilo 20. zasadnutie Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev. Rokovanie viedol predseda SZVD Ing. Daniel Pavel za účasti predsedu Kontrolnej komisie Ing. Dušana Vinčura. V úvode rokovania si členovia predstavenstva minútou ticha uctili pamiatku úmrtia Ing. Igora Hanoka, bývalého člena Predstavenstva SZVD.

      Ing. Daniel Pavel, predseda SZVD oznámil predstavenstvu, že na funkciu člena predstavenstva zväzu abdikoval doterajší člen Ing. Štefan Kovalčík a na základe volieb na 14. Valnom zhromaždení SZVD v roku 2001 za riadneho člena predstavenstva dňom 21. 4. 2004 nastúpil doterajší náhradník za stredoslovenský región Ing. Ján Koleják, predseda VD Pokrok Žilina, ktorého na zasadnutí privítal.

      V informácii predsedu Ing. Daniel Pavel informoval o výsledkoch rokovaní regionálnych porád predsedov členských družstiev SZVD konaných v dňoch 26. – 29. marca 2004. Ich cieľom bolo predovšetkým pripomienkovať už druhú verziu základných dokumentov (Stanovy SZVD, Štatúty spoločných účelových fondov, Rokovací poriadok Valného zhromaždenia SZVD) i plnenie rozpočtu SZVD za rok 2003 a návrh rozpočtu na rok 2004, ktoré budú predmetom rokovania a odsúhlasenia na Valnom zhromaždení SZVD 28. mája t.r.

      Predstavenstvo odsúhlasilo návrh Stanov SZVD, návrh Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia SZVD, návrh Štatútov spoločných účelových fondov SZVD i Správnej rady Fondu dlhodobého úveru, ako aj správu o čerpaní rozpočtu SZVD za rok 2003 a návrh rozpočtu SZVD na rok 2004. Uložilo predsedovi SZVD Ing. Danielovi PAVELOVI tieto materiály predložiť na rokovanie 16. Valného zhromaždenia SZVD a odporučilo Valnému zhromaždeniu SZVD tieto materiály schváliť. Schválilo nové podmienky hospodárenia rehabilitačného fondu výrobných družstiev invalidov a zároveň uložilo Ing. Márii Simonidesovej, podpredsedníčke SZVD, s týmito podmienkami oboznámiť výrobné družstvá invalidov. Tieto podmienky stanovujú kritériá čerpania finančných prostriedkov v zmysle Dohody o poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu uzatvorenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Slovenským zväzom výrobných družstiev dňa 30. marca t.r., o čom bola podaná bližšia informácia v minulom čísle časopisu Výrobné družstevníctvo.

      Predstavenstvo vzalo na vedomie informáciu o hospodárení so spoločnými účelovými fondmi výrobného družstevníctva. Konštatovalo, že v oblasti návratnosti úverov sa zlepšila situácia, keď napr. z predpisu splátok na rok 2003 vo výške 89 405 tis. Sk uhradili družstvá 67 943 tis. Sk, čo predstavuje 76 %-né plnenie, kým v roku 2002 to bol len 62,1 %-ný podiel a ďalších 15 531 tis. Sk bolo uhradených na splátkach predchádzajúcich rokov. Taktiež z predpisu splátok úrokov 16 025 tis. Sk uhradili družstvá 8 263 tis. Sk, čo predstavuje 51,6 %-ný podiel, kým v predchádzajúcom roku bol podiel len 42,9 %-ný. Pozitívny obrat nastal aj v tom, že v roku 2003 napríklad zväz vrátil pôžičky družstvám vo výške 11 500 tis. Sk, čím sa ich stav znížil na 13 000 tis. Sk, ktoré boli vyrovnané už v I. štvrťroku 2004 v plnej výške. Tento pozitívny trend umožňuje lepšiu využiteľnosť a obrátkovosť prostriedkov fondov.

      Predstavenstvo schválilo zúčtovanie príspevku SZVD členským výrobným družstvám na rekreáciu členov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov za rok 2003 a schválilo výšku príspevku na rekreáciu na rok 2004 v zariadeniach SZVD a SOREA. Podrobnejšie kritériá budú poskytnuté členským družstvám písomne i na stránkach časopisu Výrobné družstevníctvo.

      Predstavenstvo vylúčilo dňom 21. 4. 2004 z členstva v SZVD v zmysle čl. 5 bod 2 Stanov SZVD družstvá VD Stavba Levoča, VD Matei Zvolen a VD Svojpomoc Trenčín z dôvodov nezaplatenia podlžností na členskom príspevku SZVD za rok 2003 i roky predchádzajúce. Zároveň zrušilo členstvo vo zväze Inštala, výrobnému družstvu Nitra v súvislosti so zrušením družstva likvidáciou. Uložilo podpredsedníčke SZVD vysporiadať s vylúčenými družstvami vzájomné finančné vzťahy.

      Predstavenstvo súhlasilo s ukončením členstva SZVD v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR z dôvodov porušovania demokratických princípov pri riadení a rozhodovaní v orgánoch asociácie. Zároveň súhlasilo so vstupom SZVD do novozaloženej Republikovej únie zamestnávateľov SR, ktorá začala činnosť v marci t.r. Prijalo záver, aby ukončenie členstva a nové členstvo v týchto združeniach sa realizovalo v zmysle platných stanov každého z nich.

      V súvislosti s nadobudnutím účinnosti viacerých zákonov vzťahujúcich sa na SZVD ako zriaďovateľa stredných odborných učilíšť vzalo na vedomie informáciu o legislatívnych úpravách v školstve a zároveň schválilo zriadenie školských rád na SOU SZVD, ako aj systém komplexného prehodnocovania činnosti riaditeľov SOU SZVD s päťročnou periodicitou. Uložilo predsedovi SZVD Ing. Danielovi Pavelovi zabezpečiť vypracovanie štatútu Rady SOU SZVD ako poradného orgánu predsedu SZVD, zabezpečiť zvolanie Rád SOU, ako aj pravidelné komplexné prehodnocovanie činnosti riaditeľov SOU SZVD.

      Predstavenstvo ďalej vzalo na vedomie informáciu o zaregistrovaní Asociácie zamestnávateľov osôb so zdravotným postihnutím. Jej ustanovujúci snem sa bude konať 5. 5. 2004.


( Celá tlačová správa | Počet komentárov: 730 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server