Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Z predstavenstva SZVD
Vydané 18. 02. 2004 (2521x čítané) | Rubrika - Informácie

Dňa 12. februára 2004 sa uskutočnilo 19. zasadnutie Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev. Rokovalo za účasti predsedu Kontrolnej komisie SZVD.

Predseda SZVD Ing. Daniel Pavel predložil na rokovanie informáciu o svojej činnosti, o aktivitách zväzu v medzinárodných vzťahoch, o činnosti Družstevnej únie SR. Zúčastnil sa rokovania Výkonného výboru CECOP a medzinárodnej konferencie "Sociálna ekonómia a sociálny dialóg" v Seville v Španielsku. Na týchto zasadnutiach bola prerokúvaná príprava Kongresu CECOP, ktorý bude zasadať v máji t.r. a má na programe prijatie nových stanov, koncepciu činnosti na obdobie do r. 2008 i voľbu nových orgánov na ďalšie obdobie. Predstavenstvo bolo informované o Valnom zhromaždení a zasadnutí Kontrolnej komisie COOPÚNIE Praha a stretnutí Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR s predsedom SZVD na pôde zväzu s cieľom nadviazania užších kontaktov.

      Predstavenstvo zobralo na vedomie ústnu informáciu o činnosti Správnej rady Fondu dlhodobého úveru a Rezervného fondu výrobného družstevníctva za rok 2003, ktorú predniesol jej predseda Ing. Marián Šurka. Konštatovalo, že správna rada pravidelne zasadá a všetky prijaté uznesenia z predchádzajúce obdobie sa plnia. V uplynulom roku prerokovala žiadosti 13 členských družstiev a SOU Nové Zámky o poskytnutie úverov z FDÚ v celkovom objeme 44,58 mil. Sk. Úvery schválila pre 12 výrobných družstiev a SOU Nové Zámky vo výške 44,12 mil. Sk. Neschválila úvery pre VD Drutechna Bratislava a z predchádzajúcich žiadostí tiež VD Ľudotex Trenčín a Frotex Dlhé Pole, nakoľko ich návratnosť nebola v súlade s podmienkami hospodárenia fondu. Za hodnotené obdobie sa podarilo dosiahnuť návratnosť prostriedkov spoločných fondov od problémových dlhodobo dlžných družstiev, dochádza k vyrovnávaniu podlžností voči spoločným fondom a táto situácia naznačuje oživenie ich činnosti.

      Predstavenstvo zobralo na vedomie ústnu informáciu o činnosti Správnej rady Rehabilitačného fondu výrobných družstiev invalidov a Fondu družstevnej svojpomoci VD, ktorú predniesla jej predsedníčka Eva Majerová. Požiadavky na poskytnutie dotácií na obstaranie hmotného investičného majetku v roku 2003 predložilo 12 družstiev v celkovej výške 16,6 mil. Sk. Tieto požiadavky boli v štátnom rozpočte schválené. Naviac sa podarilo zväzu zabezpečiť navýšenie tejto sumy o 1,637 mil. Sk presunom z neinvestičných dotácií. Dotácie tak boli v skutočnosti čerpané vo výške 16,952 mil. Sk, predovšetkým z dôvodu poklesu kurzu USD a tým nižších cien obstarávaných technológií. Správna rada prerokovala ďalej 20 žiadostí z 11 VDI o poskytnutie dotácií na úhradu osobitných nákladov vo výške 12,645 mil. Sk, ktoré boli aj čerpané. Z rehabilitačného fondu ďalej schválila pre 6 družstiev pôžičky vo výške 4,57 mil. Sk na riešenie prechodnej nepriaznivej finančnej situácie.

      Predstavenstvo schválilo informáciu o služobných zahraničných cestách SZVD za II. polrok 2003 a vyhodnotenie plnenia svojich uznesení za II. polrok 2003. Konštatovalo, že služobné zahraničné cesty sa zabezpečujú v zmysle platných predpisov a uznesenia sa plnia v termínoch podľa rozhodnutia orgánov zväzu. Určitým problémom pri plnení uznesení, najmä pri dodržiavaní termínu, je zdĺhavé konkurzné konanie.

      Pri prerokúvaní predbežného návrhu rozpočtu SZVD na rok 2004 konštatovalo, že je zostavený v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi v oblasti účtovníctva a daní a zohľadňuje finančné a materiálové potreby na zabezpečenie činnosti orgánov a úsekov SZVD, spoločných výdavkov za členské družstvá, pričom dôraz sa kladie na hospodárnosť a reálne potreby v roku 2004. Konečný návrh rozpočtu, ktorý bude predložený na Valné zhromaždenie SZVD, bude predstavenstvo prerokúvať v apríli t.r. Predbežný návrh zobralo na vedomie.

      Predstavenstvo schválilo návrh na zvolanie a program rokovania 16. Valného zhromaždenia SZVD, ktoré sa uskutoční 28. mája 2004. Podrobnejšie o zvolaní a programe bude časopis Výrobné družstevníctvo informovať na inom mieste.

      Predstavenstvo prerokovalo návrh postupu voči členským výrobným družstvám, ktoré nezaplatili členský príspevok SZVD za rok 2003, a to aj napriek opatreniam, ktoré zväz prijal v zmysle Stanov SZVD čl. 5, bod 2. Pre neplnenie si základných povinností a vyčerpanie všetkých možností o nápravu vylúčilo z členstva v SZVD dňom 13. 2. 2004 výrobné družstvá Monstav Nitra, Vesko Košarovce, Stavba VD Šváby Prešov, Maják Turčianske Teplice. V tejto súvislosti uložilo podpredsedníčke SZVD vysporiadať s vylúčenými družstvami vzájomné finančné vzťahy.

      Predstavenstvo zobralo na vedomie s pripomienkami návrh Stanov SZVD - druhú verziu, ktorá bola spracovaná na základe pripomienkového konania z celoslovenskej porady predsedov členských družstiev konanej v novembri 2003, námetov a pripomienok z členských družstiev a záverov z konzultácie so zástupcami pripomienkujúcich družstiev. Uložilo predsedovi zväzu druhú verziu stanov dopracovanú o pripomienky predstavenstva predložiť na rokovanie regionálnych porád predsedov členských výrobných družstiev, ktoré predstavenstvo zvoláva v marci 2004.

25. 3. 2004 - východoslovenský región v Prešove
26. 3. 2004 - stredoslovenský región v Banskej Bystrici
29. 3. 2004 - región Bratislava dopoludnia - západoslovenský región popoludní.

Predstavenstvo odporučilo Predstavenstvu DÚ SR udeliť Družstevnú cenu Samuela Jurkoviča kolektívom VD Pokrok Žilina a VD Okrasa Čadca a Ing. Ivanovi Dobišovi a Ing. Pavlovi Kurňavovi. Udelilo Plaketu SZVD p. Helene Plaveckej, podpredsedníčke družstva Medial Bratislava a p. Márii Škutovej, majstrovej sériovej prevádzky VD Vzorodev Žilina a za dlhoročnú spoluprácu v oblasti medzinárodných družstevných vzťahov p. Janovi Wiesnerovi, predsedovi Zväzu českých a moravských výrobných družstiev a p. Jakubovi Janiakovi, predsedovi Národného kontrolného zväzu výrobných družstiev Poľska.

      V súvislosti so zabezpečením účasti na Valnom zhromaždení CECOP v Nantes v máji t.r. súhlasilo s kandidatúrou predsedu SZVD Ing. Daniela Pavela do Správnej rady CECOP. V nadväznosti na to mu uložilo iniciovať na porade predsedov družstevných zväzov krajín strednej a východnej Európy, ktorá sa uskutoční 3. marca 2004 v Bratislave, diskusiu k problematike zmeny Stanov CECOP v zmysle spracovaných pripomienok za SZVD, ako aj k navrhovanej stratégii CECOP. Ďalej preveriť možnosť zorganizovania obchodnej misie zástupcov členských družstiev SZVD na výstave výrobkov francúzskych družstiev, ktorá sa uskutoční pri príležitosti Kongresu francúzskej konfederácie výrobných družstiev v termíne konania Valného zhromaždenia CECOP.

      Predstavenstvo zobralo na vedomie informáciu o predkladaní projektov v rámci programu Európskej únie Leonardo da Vinci. Predmetom projektov sú výmenné stáže mladých ľudí v rámci krajín EÚ s cieľom získania odborných zručností a poznatkov, ktoré nie je možné získať v domovskej krajine, zdokonalenie jazykových znalostí a pod. SZVD na základe požiadaviek SOU SZVD a možností realizácie v rámci projektu vypracoval dva projekty pre tri študijné odbory SOU Poprad. Ide o projekty zamerané na odstraňovanie prekážok uplatnenia sa v Európe bez obmedzenia a na stredoeurópsku dimenziu odborného vzdelávania. Projekty budú v prípade ich schválenia financované výlučne z grantu, ktorý poskytuje program Leonardo da Vinci.

      Predstavenstvo bolo informované o zakladaní Asociácie zamestnávateľov osôb so zdravotným postihnutím. Vyslovilo súhlas s členstvom SZVD v tejto organizácii, ktorej cieľom je obhajovať záujmy podnikateľských subjektov zamestnávajúcich zdravotne postihnuté osoby. V podmienkach zväzu ide o výrobné družstvá invalidov.


( Celá tlačová správa | Počet komentárov: 2383 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server