Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Z predstavenstva SZVD
Vydané 17. 12. 2003 (592x čítané) | Rubrika - Informácie

Dňa 27. novembra 2003 sa uskutočnilo 18. zasadanie Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev. Rokovalo za účasti prizvaných členov Kontrolnej komisie SZVD, predsedov komisií predstavenstva a predsedu Rady VSOČZ SZVD.

Predseda SZVD Ing. Daniel Pavel predložil na rokovanie písomnú informáciu o svojej činnosti i aktivitách zväzu v medzinárodných vzťahoch, v Družstevnej únii SR i ostatných oblastiach činnosti. Ústne informáciu doplnil o aktuálne otázky a riešenie problémov v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR. Na Valnom zhromaždení tejto vrcholovej zamestnávateľskej organizácie bol zvolený za člena dozornej rady. Informoval ďalej o misii premiéra Českej republiky na Slovensku na spoločnom rokovaní hospodárskej a podnikateľskej sféry Slovenskej republiky a Českej republiky, na ktorom sa zúčastnil. Venoval tiež pozornosť výsledkom celoslovenskej porady predsedov členských družstiev, ktorá sa uskutočnila v Stupave v dňoch 20. - 21. 11. 2003, najmä diskusii k návrhu nových Stanov SZVD a úlohe prvej etapy prípravy návrhu stanov - predkladať z členských družstiev návrhy a pripomienky k predloženému návrhu v termíne do 31. 12. 2003.

      Predstavenstvo zobralo na vedomie informáciu o Rehabilitačnom fonde VDI a Fonde družstevnej svojpomoci. V súčasnosti zväz združuje 15 VDI, ktoré zamestnávajú 553 osôb so zdravotným postihnutím a ich počet neustále klesá. Na rok 2003 boli schválené dotácie pre VDI zo štátneho rozpočtu vo výške 44,1 mil. Sk a s obdobnou sumou sa uvažuje aj pre rok 2004. Táto suma bude čerpaná prostredníctvom SZVD. V súvislosti s informáciu o Fonde družstevnej svojpomoci predstavenstvo vyslovilo nespokojnosť s plnením uznesenia 15. zasadania Valného zhromaždenia SZVD, ktoré odporučilo členským družstvám prispieť do fondu sumou 14,- Sk za člena a pracovníka ročne. Do termínu konania predstavenstva totiž do fondu prispelo len 31 družstiev. Uložilo predsedovi zväzu na túto skutočnosť upozorniť tie členské družstvá, ktoré tento príspevok doteraz neuhradili.

      Predstavenstvo schválilo plán práce na I. polrok 2004. Plán zohľadňuje úlohy, ktoré vyplývajú z uznesenia 15. zasadania Valného zhromaždenia SZVD i termínované úlohy z predchádzajúcich rokovaní. Orientuje sa na zabezpečenie úloh, ktoré bude prerokúvať 16. zasadanie Valného zhromaždenia SZVD v roku 2004, pozornosť venuje návrhu nových Stanov SZVD, ale aj rozpracovaným úlohám súvisiacim so vstupom do EÚ. Ďalej sa zaoberalo informáciou o výsledkoch pilotného projektu TRITHEM za rok 2003. Predstavenstvo zobralo informáciu na vedomie, pričom konštatovalo, že projekt vytvoril všetky predpoklady na možnosť zapojenia sa výrobných družstiev do automatizovaného informačného systému. Túto možnosť využilo len 41 členských družstiev. Ukončením pilotného projektu, ktorý zväz aj finančne zabezpečoval, sa jeho úloha v ňom skončila a v ďalšom období sa môžu v tomto systéme zapájať jednotlivé družstvá na základe dvojstranných dohôd.

      Predstavenstvo schválilo nových Štatút vyznamenaní SZVD s platnosťou od 1. januára 2004. Štatút bol členským družstvám už zaslaný. Aj touto cestou si dovoľujeme požiadať zainteresovaných, aby naň upriamili pozornosť a už s nástupom nového roka 2004 postupovali podľa jeho kritérií.

      Predstavenstvo súhlasilo s odpredajom celého obchodného podielu SZVD (40 000,- Sk) v spoločnosti EUROCOM, s.r.o., nakoľko táto spoločnosť stagnuje a nie je účelné naďalej v nej zotrvávať. Súhlasilo s uzatvorením zmluvy o medzinárodnom projekte medzi SZVD a Družstevným projektovým centrom zo Švédska (KFPC) na dobu od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004. Projekt je zameraný na oblasť družstevného rozvoja na Slovensku a bude financovaný z prostriedkov KFPC. Predstavenstvo zrušilo doterajší štatút časopisu Výrobné družstevníctvo a splnomocnilo predsedu zväz vydaním nového, menovaním redakčnej rady časopisu, ako aj skvalitňovaním úrovne vydávania časopisu.

      Pri hodnotení činnosti komisií Predstavenstva SZVD predstavenstvo konštatovalo, že na základe doterajších skúseností, ako aj pri uplatňovaní novej organizačnej štruktúry nedávno v predstavenstve schválenej komisie stratili svoje opodstatnenie. Dňom 31. 12. 2003 zrušuje ich činnosť i štatút komisií schválený predstavenstvom 18. 4. 2001.

      Informáciu o činnosti Rady VSOČZ SZVD ústne predniesol jej predseda Ladislav Kónya. Predseda rady pozitívne hodnotil výjazdové zasadania rady v družstvách, na ktorých majú členovia možnosť oboznámiť sa s problémami družstiev a následne ich zovšeobecňovať vo svojej činnosti. Konštatoval, že z piatich vytvorených komisií rady (Komisia mládeže, športu a kultúry, Komisia BOZP, Komisia členských a sociálnych záležitostí, Komisia výchovy a vzdelávania, Komisia žien) vyvíjajú činnosť len dve (Komisia mládeže, športu a kultúry a Komisia BOZP). Sú náznaky, že činnosť ďalších nie je účelná a je potrebné prehodnotiť ich ďalšiu existenciu, a to aj v súvislosti s prijatými zásadami organizačnej štruktúry a pracovnej náplne aparátu SZVD.

      Predstavenstvo udelilo pri príležitosti 80. výročia prvej písomnej zmienky o Strednom odbornom učilišti služieb v Poprade Plaketu SZVD Ing. Jánovi Bálintovi, riaditeľovi SOU, Ing. Jánovi Majerčíkovi, zástupcovi riaditeľa SOU, a Diplom Predstavenstva SZVD Ing. Vladimírovi Venckovi, Mgr. Jarmile Šímovej a Ing. Gabriele Takáčovej, zástupcom riaditeľa SOU, a Mgr. Anne Chmelíkovej, Ing. Martinovi Krigovskému, Jánovi Kušnierikovi, učiteľom a technikovi SOU. Ďalej udelilo Plaketu SZVD pri príležitosti životných jubileí a dlhoročnú činnosť vo výrobnom družstve Vzor Zvolen Ing. Zlate Gondovej, vedúcej odbytu a p. Anne Račkovej, vedúcej prevádzky.

      Na záver rokovania predstavenstva predseda SZVD Ing. Daniel Pavel zhodnotil jeho činnosť za rok 2003. Konštatoval, že všetky úlohy vyplývajúce z plánu práce boli splnené, zvládli sa úlohy pri príprave i samotnom priebehu 15. Valného zhromaždenia SZVD, ako aj osláv 50. výročia vzniku SZVD. Vyslovil presvedčenie, že aj v roku 2004 bude predstavenstvo zodpovedne pristupovať k plneniu úloh, a to najmä v súvislosti s ich prijímaním a zabezpečovaním pri realizácii procesu vstupu Slovenska do EÚ.


( Celá tlačová správa | Počet komentárov: 17 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server