Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Z predstavenstva SZVD
Vydané 10. 11. 2003 (1056x čítané) | Rubrika - Informácie

Dňa 23. októbra 2003 sa uskutočnilo 17. zasadnutie Predstavenstva SZVD. Predseda SZVD Ing. Daniel Pavel predstavenstvo informoval o priebehu slávnostného zhromaždenia k 50. výročiu vzniku SZVD, pozitívne hodnotil celý priebeh prípravy i samotný akt, ako aj veľmi dobré odozvy z radov účastníkov z družstiev.

Vyvrcholením osláv bolo prijatie delegácie SZVD u prezidenta SR, Jeho excelencie Rudolfa Schustera, na ktorom odstupujúci predseda Ing. Marián Rybár prevzal štátne vyznamenanie „Kríž M.R. Štefánika“ ako ocenenie jeho celoživotnej práce na prospech družstevníctva na Slovensku, osobitne výrobného družstevníctva. Ďalej informoval predstavenstvo o výsledkoch zasadnutia Predstavenstva Družstevnej únie SR, konkrétne v súvislosti s hodnotením medzinárodnej družstevnej výstavy COOPEXPO 2003, pričom naznačil koncepciu konania tento výstavy v ďalšom období, a to najmä s možnosťou zapojenia väčšieho počtu družstiev zo zahraničia, najmä Česka a Poľska. Informoval o tom, že na porade predsedov zväz DÚ SR v súvislosti so zastúpením v MDZ-Európa sa porada zhodla, že namiesto doterajšieho zástupcu Ing. Mariána Rybára bude do týchto orgánov predložený návrh na kooptáciu predsedu SZVD Ing. Daniela Pavela.

      V ďalšej časti rokovania predstavenstvo vzalo na vedomie informáciu o návratnosti prostriedkov spoločných fondov výrobného družstevníctva, ako aj správu o činnosti a výsledkoch SOU služieb SZVD za školský rok 2002/2003, pričom konštatovalo pozitívny trend v návratnosti prostriedkov spoločných fondov výrobného družstevníctva i skutočnosť, že stále viac výrobných družstiev si plní záväzky v zmysle prijatých splátkových kalendárov. Konštatovalo dobré výsledky SOU SZVD v uplynulom školskom roku, je badať zlepšujúci sa trend vo výchovnom procese. SOU si stále udržiavajú dobré meno v regiónoch svojho pôsobenia, avšak nové skutočnosti súvisiace s novým územno-správnym usporiadaním SR, nedostatok financií pre školstvo, nepriaznivý demografický vývoj, ako aj nové vývojové trendy v strednom školstve si budú vyžadovať venovať zvýšenú pozornosť novým koncepciám rozvoja jednotlivých SOU SZVD. V tejto súvislosti uložilo predsedovi Ing. Pavelovi zabezpečiť vypracovanie nových koncepcií rozvoja SOU SZVD v súlade s procesom štrukturálnych zmien v hospodárstve SR a rozvojovým programom Ministerstva školstva SR v oblasti stredného školstva.

      Predstavenstvo v súvislosti s prerokovaním vyhodnotenia výstavno-kontraktačných akcií a výstav v roku 2003 a návrhom akcií na rok 2004 schválilo pravidlá poskytovania príspevkov na výstavné, veľtrhové a kontraktačné akcie výrobných družstiev SZVD v roku 2004. Zároveň uložilo prehodnocovať možnosti využitia projektov z fondov EÚ na prospech výstavníckych akcií.

      Ďalej sa zaoberalo informáciou o projekte SCOPE II, ktorého organizátorom je Európska konfederácia výrobných družstiev CECOP a schválila ho i s finančnou dotáciou Európska komisia v apríli 2003. Jeho cieľom je upevnenie federácií družstevných organizácií v krajinách strednej a východnej Európy. Partnermi v projekte sú družstevné organizácie z kandidátskych krajín, ako aj z členských krajín EÚ.

      Predstavenstvo schválilo návrh koncepcie zamerania činnosti výrobného družstevníctva SR v súvislosti so vstupom do EÚ, ktorú predložil predseda Ing. Daniel Pavel na základe uznesenia 15. Valného zhromaždenia SZVD z 30. 5. 2003. Informácia o plnení úloh koncepcie bude každoročne predkladaná v správe o činnosti predstavenstva na Valnom zhromaždení SZVD.

      V súvislosti s vyhlásením konkurzu na majetok družstva VZORODEV Stará Ľubovňa a vstupu do likvidácie družstva TOMEX Bratislava predstavenstvo v zmysle čl. 5 bod 3 Stanov SZVD ukončilo týmto družstvám členstvo v SZVD.

      Pri príležitosti 80. výročia prvej písomnej zmienky o zariadení súčasného SOU služieb SZVD v Poprade udelilo kolektívu tohto učilišťa najvyššie rezortné vyznamenanie – Cenu SZVD.


( Celá tlačová správa | Počet komentárov: 423 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server