Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Novela Zákona o službách v zamestnanosti od 1.5.2013
Vydané 03. 05. 2013 (6996 x čítané) | Rubrika - VDI, chránené dielne

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je zmenený a doplnený novelou zákona (zákon č. 96/2013) s účinnosťou od 1. mája 2013.

Novela zákona bola publikovaná v Zbierke zákonov, čiastka 24, dátum vydania 23.04.2013 (http://www.zbierka.sk/sk/ciastky/ciastka-24-2013). Pozornosť venujeme ustanoveniam, ktoré sa upravujú oblasť podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Niektoré doteraz obligatórne príspevky sa premenili na fakultatívne (nebudú právne nárokovateľné).

Fakultatívne príspevky:

- Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§56)

- Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§56a).

Na podporu aktívnej politiky trhu práce sa zachovali ako obligatórne:

- Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§59)

- Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§60).

Vzhľadom na poznatky aplikačnej praxe, nízku mieru využívania niektorých príspevkov sa zrušili tieto príspevky:

- Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím (§ 55a)

- Oprávnené náklady na zaškolenie a prípravu na prácu (§ 55b)

- Oprávnené náklady súvisiace so zaškolením a prípravou na prácu (§ 55c)

- Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 57a).Najdôležitejšie zmeny:

1. Chránená dielňa a chránené pracovisko (§55)

Presnejšie sa definuje pojem chránená dielňa (ďalej len „CHD“) a chránené pracovisko (ďalej len „CHP“). CHD je pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. CHP je pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Rozšírila sa povinnosť právnickej osoby a fyzickej osoby, ktorá zriadila CHD alebo CHP informovať úrad o každej zmene súvisiacej s priznaním postavenia CHD alebo CHP vrátane prípadov, ak dochádza k zmene počtu pracovných miest na CHP, nadväzne na potrebu požiadať o zmenu priznaného postavenia, ktoré bolo vydané iba na CHP. Ústredie a ÚPSVaR majú povinnosť viesť zoznam CHD a CHP, zverejňovať ho a polročne aktualizovať na svojej internetovej stránke. Postavenie CHD alebo CHP, ktoré úrad priznal pred 1. májom 2013 zostávajú v platnosti do 31.12.2014, od 1.1.2015 musí mať CHD alebo CHP priznané postavenie CHD alebo CHP podľa zákona účinného od 1.mája 2013.


2. Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§56)

Účel príspevku smeruje len na zriadenie pracovného miesta v CHD alebo na CHP pre občana so zdravotným postihnutím, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac. Vylúčilo sa jeho poskytovanie na účel úhrady mzdových nákladov alebo ich časti, ktoré si bude môcť CHD alebo CHP uplatniť prostredníctvom príspevku podľa § 60. Znížila sa výška príspevku (vzhľadom na jeho účel), pričom maximálna výška príspevku bude 4-násobok celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) pre bratislavský kraj a 4,8 až 5,2 – násobok CCP pre ostatné kraje v závislosti od miery nezamestnanosti). Príspevok sa bude vyplácať do 30 kalendárnych dní od doručenia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady, ktoré je CHD alebo CHP povinná predkladať do 6 mesiacov od uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Dĺžka zachovania zriadeného pracovného miesta je jednotná pre malé, stredné podniky, ako aj pre ostatné podniky, a to dva roky.


3. Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§56a)

Tento príspevok sa bude poskytovať len zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím a nemá zriadenú CHD alebo CHP s cieľom podporovať zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce. Zmenil sa účel príspevku, t.j. bude sa poskytovať len na úhradu odvodových povinností na povinné sociálne a verejné zdravotné poistenie platených zamestnávateľom zo mzdy zamestnanca so ZP, najviac vo výške odvodov vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve.


4. Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§59)

Príspevok sa bude poskytovať, ak potreba pracovného asistenta vyplýva z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti občana so zdravotným postihnutím. Rozšíria sa obsahové náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku na účely zdôvodnenia potreby pracovnej asistencie a jej rozsahu. Maximálna hranica výšky príspevku sa znížila z 90 % CCP na 70 %.


5. Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§60)

Ročná výška príspevku sa nemení, avšak bude poskytovaná v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, t.j. príspevok sa bude krátiť, ak napr. OZP bude pracovať len 4 hodiny. Upravuje sa aj lehota pre poskytnutie príspevku zo 60 kalendárnych dní od uplynutia príslušného štvrťroka na 60 kalendárnych dní od podania žiadosti o poskytnutie príspevku.

( Celý článok | Autor: Mgr. Zatkalíková Monika | Počet komentárov: 1240 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server