Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Rokovalo 17. Valné zhromaždenie Slovenského zväzu výrobných družstiev
Vydané 23. 06. 2005 (939 x čítané) | Rubrika - Informácie

Pred zasadaním valného zhromaždenia sa uskutočnili rokovania Predstavenstva SZVD, Kontrolnej komisie SZVD a Rady VSOČZ SZVD. Správou o finančnej disciplíne družstiev ako aj prerokúvaním žiadostí o poskytnutie úverov sa zaoberala Správna rada FDÚ SZVD.

Prítomní delegáti diskutovali o skúsenostiach členských družstiev podľa jednotlivých odborov činnosti:
 • zástupcovia textilných a odevných družstiev sa zaoberali vplyvom nadmerného dovozu výrobkov z Číny a Ázie na slovenský trh. Podporili, aby sa dosiahlo zavedenie ochranných opatrení na obmedzenie nadmerného, nekontrolovateľného dovozu textilného tovaru.
 • zástupcovia z družstiev stavebných, kovo, elektro, plasty a iné sa zaoberali vzájomnou spoluprácou medzi družstvami. Navrhovali vytváranie siete obchodných predajných družstiev a zlepšenie propagácie družstevných výrobkov ako aj možnosť zapojenia výrobných družstiev zameraných na stavebnú činnosť do koncepcie rozvoja bytovej politiky do roku 2010.
 • zástupcovia výrobných družstiev invalidov sa zaoberali návrhom novely zákona o službách zamestnanosti.
Rokovania 17. Valného zhromaždenia SZVD sa zúčastnilo 70 splnomocnených zástupcov s hlasom rozhodným, čo predstavovalo 73,68 % -tnú účasť. Valné zhromaždenie bolo rokovania a uznášaniaschopné.

Program rokovania bol bez pripomienok schválený:
 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva, schválenie programu rokovania,
 3. voľba mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice z rokovania

 4. Správa Predstavenstva SZVD o činnosti za obdobie od 16. zasadnutia Valného zhromaždenia SZVD
 5. Správa o činnosti Kontrolnej komisie SZVD od 16. zasadnutia Valného zhromaždenia SZVD
 6. Správa o činnosti RADY VSOČZ SZVD od 16. zasadnutia Valného zhromaždenia SZVD
 7. Správa o výsledkoch hospodárenia SZVD za rok 2004, Návrh rozpočtu SZVD na rok 2005 s návrhom na výšku členského príspevku na rok 2006
 8. Návrh Volebného poriadku Valného zhromaždenia Slovenského zväzu výrobných družstiev
 9. Návrh Štatútu Rady výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov SZVD
 10. Diskusia
 11. Správa mandátovej komisie
 12. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia zo 17. zasadnutia Valného zhromaždenia SZVD
 13. Záver
Všetky materiály predložené na rokovanie valného zhromaždenia v písomnej a ústnej forme boli prijaté bez pripomienok.

V diskusii boli vznesené názory na riešenie problematiky zmeny názvu SZVD, k nakladaniu s majetkom zväzu ako aj ku „Koncepcii zamerania činnosti výrobného družstevníctva SR v súvislosti so vstupom do EÚ“.

17. Valné zhromaždenie SZVD jednomyseľne prijalo uznesenie:
 1. schvaľuje
  1. Správu Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev o činnosti od 16. Valného zhromaždenia Slovenského zväzu výrobných družstiev predloženú valnému zhromaždeniu v písomných materiáloch a ústne doplnenú na rokovaní valného zhromaždenia Ing. Danielom Pavelom, predsedom Slovenského zväzu výrobných družstiev,
  2. Správu o činnosti Kontrolnej komisie Slovenského zväzu výrobných družstiev od 16. Valného zhromaždenia Slovenského zväzu výrobných družstiev prednesenú Ing. Dušanom Vinčurom, predsedom Kontrolnej komisie Slovenského zväzu výrobných družstiev,
  3. Správu o činnosti Rady výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov Slovenského zväzu výrobných družstiev od 16. Valného zhromaždenia Slovenského zväzu výrobných družstiev prednesenú Mgr. Petrom Gabriškom, povereným predsedom Rady VSOČZ Slovenského zväzu výrobných družstiev,
  4. Správu o výsledkoch hospodárenia Slovenského zväzu výrobných družstiev za rok 2004 prednesenú Ing. Máriou Simonidesovou, podpredsedníčkou Slovenského zväzu výrobných družstiev a zúčtovanie straty SZVD za rok 2004 z Rezervného fondu SZVD,
  5. Rozpočet Slovenského zväzu výrobných družstiev na rok 2005 podľa predneseného
  6. návrhu,

  7. Členský príspevok družstiev na činnosť Slovenského zväzu výrobných družstiev v roku 2006 takto:
   počet členov a zamestnancov
   družstva
      výška členského príspevku
   v Sk
   do 201 000,-
   21 - 502 500,-
   51 - 1003 750,-
   101 - 1506 250,-
   151 - 2008 750,-
   201 - 25011 250,-
   251 - 30013 750,-
   301 - 40016 250,-
   401 a viac20 000,-
   s úhradou členského príspevku v termíne do 30. apríla 2006.
   Základom pre výpočet členského príspevku je priemerný evidenčný počet zamestnancov družstva prepočítaný (vrátane pracujúcich členov) za rok 2005 alebo počet členov družstva k 31. 12. 2005, ak je tento vyšší, ako priemerný evidenčný počet zamestnancov.
  8. Volebný poriadok Valného zhromaždenia SZVD podľa predloženého návrhu s účinnosťou
  9. od 28. 5. 2005,

  10. Štatút Rady výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov SZVD podľa predloženého
  11. návrhu s účinnosťou od 28. 5. 2005,

 2. zrušuje
  1. Volebný poriadok Valného zhromaždenia SZVD schválený Valným zhromaždením SZVD 1. 6. 2001,
  2. Štatút Rady výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov SZVD schválený Celoslovenskou konferenciou predsedov komisií starostlivosti o členov a zamestnancov SZVD
  3. dňa 22. 5. 2001, po predchádzajúcom prerokovaní v Predstavenstve SZVD dňa 18. 4. 2001.

 3. súhlasí
 4. s návrhom na začatie diskusie o zmene názvu Slovenského zväzu výrobných družstiev

 5. ukladá
  1. Predstavenstvu Slovenského zväzu výrobných družstiev, Kontrolnej komisii Slovenského zväzu výrobných družstiev a Rade výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov Slovenského zväzu výrobných družstiev
   a) vyhodnotiť priebeh rokovania 17. Valného zhromaždenia Slovenského zväzu výrobných družstiev, závery zohľadniť v plánoch práce týchto orgánov,
   Zodpovední: predseda Predstavenstva SZVD, predseda Kontrolnej komisie SZVD, poverený predseda Rady VSOČZ SZVD
  2. Predstavenstvu Slovenského zväzu výrobných družstiev a) vyhodnotiť diskusiu o zmene názvu Slovenského zväzu výrobných družstiev družstiev a návrh na nový názov predložiť na 18. Valné zhromaždenie SZVD
   Zodpovedný: predseda Predstavenstva SZVD
   Termín: podľa zvolania 18. Valného zhromaždenia SZVD

 6. splnomocňuje Predstavenstvo Slovenského zväzu výrobných družstiev
  1. vykonať v rámci celkovej sumy schváleného rozpočtu SZVD na rok 2005 úpravy v jednotlivých položkách podľa konkrétnych potrieb členských družstiev SZVD Zodpovedný: predseda SZVD

 7. odporúča členským družstvám SZVD prispievať do Fondu družstevnej svojpomoci SZVD sumou 14,- Sk za člena a zamestnanca ročne
Podrobnejšia správa je uverejnená v časopise Výrobné družstevníctvo č. 6.


( Celý článok | Autor: office | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server