Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1559 nájdených)

Stretnutie s maďarskými podnikateľmi
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.07.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodnou komorou z Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nyíregyháza pripravila dňa 26. 8. 2013 v budove Kerametalu, Jašíková 6, Bratislava Stretnutie s maďarskými podnikateľmi. Rokovací jazyk: anglický, maďarský, tlmočník. Účasť bezplatná ! Kontakt : Ing. Ivana Kondášová : Tel. :+421-2- 48291 247, ivana.kondasova@email.sopk.sk.

Kooperačné podujatie Kontakt – Kontrakt 2013
(Zuzana Cáková, Informácie, 04.07.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnermi siete Enterprise Europe Network Brno pripravili Kooperačné podujatie Kontakt – Kontrakt 2013 počas 55. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu – MSV 2013 v termíne 8. - 9. október 2013, BVV, Veletrhy Brno, Česká republika

Nigérijsko-slovenské Business and Investment Forum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 24.06.2013)
Agentúra SARIO spolu s Veľvyslanectvom Nigérie Viedeň, MH SR a MZVaEZ pripravila Nigérijsko-slovenské Business and Investment Forum (BIF), ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2013 v Bratislave a bude zamerané na bilaterálne rokovania medzi nigérijskými a slovenskými podnikateľmi za účelom nadviazania obchodnej spolupráce.

Podnikanie s Brazíliou: Obchod a Investície
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 24.06.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK si Vás v spolupráci s Veľvyslanectvom Brazílskej federatívnej republiky dovoľuje pozvať na seminár: „Podnikanie s Brazíliou: Obchod a Investície“. Seminár sa uskutoční dňa 27.6.2013 (štvrtok) o 9,00 v budove Kerametalu na Jašíkovej 6 v Bratislave.

Seminár „Internacionalizácia malých a stredných podnikov“
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 24.06.2013)
Agentúra SARIO ponúka účasť na seminári „Internacionalizácia malých a stredných podnikov s dôrazom na program Európskej komisie pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME)“, ktorý sa bude konať 26. 6. 2013 o 09:00 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

SLOVENSKO-MAĎARSKÉ OBCHODNÉ FÓRUM
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.06.2013)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina pripravila Slovensko-maďarské obchodné fórum, ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 13.6.2013 o 10:00 hod v zasadačke SOPK Žilina.

Stretnutie s maďarskými podnikateľmi
(Zuzana Cáková, Informácie, 03.06.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodnou komorou z Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nyíregyháza pripravila Stretnutie s maďarskými podnikateľmi. Miesto:budova Kerametalu, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava, Dátum:24. júna 2013 t.j. v pondelok, Rokovací jazyk:maďarský / tlmočenie, Uzávierka prihlášok:14. júna 2013.

FÍNSKO - perspektívne možnosti podnikania a spolupráce
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.06.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s FINPRO a Veľvyslanectvom Fínskej republiky na Slovensku pripravila seminár: FÍNSKO - perspektívne možnosti podnikania a spolupráce. Seminár sa uskutoční dňa 14.6.2013 (piatok) o 9,30 v budove Kerametalu na Jašíkovej 6, Bratislava.

Semináre pre podnikateľov k výzve KaHR-21SP-1301
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.06.2013)
Dňa 24.5.2013 vyhlásilo MH SR- výzvu KaHR-21SP-1301 Prioritná os 2 Energetika, Opatrenie 2.1.Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (Schéma štátnej pomoci).K uvedenej výzve sa pripravujú bezplatné semináre v termíne od 24.6.2013 do 1.7.2013 v štyroch mestách

Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR–21SP–1301
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.05.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. mája 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2 – Energetika, opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Obchodná misia na Ukrajinu - Ľvov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.05.2013)
Regionálna komora SOPK Trnava pripravila v spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Užhorode Obchodnú misiu na Ukrajinu - Ľvov. Obchodná misia sa uskutoční v čase konania Medzinárodného stavebného veľtrhu BUDEXPO Lvov. Cieľom obchodnej misie je nadviazanie obchodnej spolupráce prostredníctvom dvojstranných rokovaní firiem. Obchodné rokovania firiem budú pripravené na základe Vašich požiadaviek, podľa ktorých budú vybraní vhodní obchodní partneri.

STYL A KABO 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 17.05.2013)
Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, zástupca veľtrhov STYL a KABO pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských subjektov na 42. medzinárodných veľtrhoch módy a obuvi STYL a KABO, ktoré sa uskutočnia 18. - 20. augusta 2013.

Aktuálne možnosti podnikania v Srbsku
(Zuzana Cáková, Informácie, 17.05.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila v spolupráci so Slovensko-Srbskou obchodnou komorou Vás pozývame na podujatie: Okrúhly stôl na tému: Aktuálne možnosti podnikania v Srbsku. Máte možnosť zúčastniť sa diskusie o podnikateľskom prostredí, daniach, poradiť sa s expertmi na danú tému. Dňa: 30.5.2013 (štvrtok) o 16,00. Po diskusii na danú tému budú nasledovať neformálne diskusie firiem do cca. 19,00 hod.

Kooperačné podujatie GREATER REGION BUSINESS DAYS 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.05.2013)
Agentúra SARIO pozýva na Kooperačné podujatie GREATER REGION BUSINESS DAYS 2013 zamerané na životné prostredie a energiu; eko-stavebníctvo a udržateľný rozvoj, automobilový priemysel a E_mobility; strojársky priemysel a metalurgia; vedu o živej prírode a biotechnológie, dopravu a logistiku; marketing, bankovníctvo a financie.

6. zasadnutie medzivládnej Slovensko-Kazašskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.05.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR v spolupráci so SARIO organizujú v dňoch 10.6. -13.6.2013 6. zasadnutie medzivládnej Slovensko-Kazašskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ktorej súčasťou bude aj Podnikateľské fórum.

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom KaHR-111DM-1301
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.05.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 16. mája 2013 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov, kód výzvy KaHR-111DM-1301. Viac informácií :www.economy.gov.sk

PREZENTÁCIA VOLYNSKÉHO REGIÓNU UKRAJINY
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 10.05.2013)
Agentúra SARIO a Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR pripravili dňa 16. 5. 2013 v priestoroch agentúry SARIO, Trnavská cesta, Bratislava od 9:00 hod do 12:00 hod. prezentáciu Volynského regionu Ukrajiny. Účasť je bezplatná

AutoEvent - Zawiercie Poľsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.05.2013)
Podujatie AutoEvent (The Annual Conference of the Automotive industry) organizuje Polish Chamber of Automotive Industry (PIM) v dňoch 11.-13.6.2013 v Zawiercie (Poľsko). Táto medzinárodne renomovaná konferencia sa pravidelne organizuje v Poľsku od roku 2005. Na podujatí sa zúčastňuje v priemere 250 až 300 firiem z oblasti automobilového priemyslu, ponúka prednášky, B2B kooperačné stretnutia zástupcov spoločností, obchodnú výstavu a autosalón a tiež výstavu alternatívnych pohonov automobilov.

Novela Zákona o službách v zamestnanosti od 1.5.2013
(Mgr. Zatkalíková Monika, VDI, chránené dielne, 03.05.2013)

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je zmenený a doplnený novelou zákona (zákon č. 96/2013) s účinnosťou od 1. mája 2013.

Novela zákona bola publikovaná v Zbierke zákonov, čiastka 24, dátum vydania 23.04.2013 (http://www.zbierka.sk/sk/ciastky/ciastka-24-2013). Pozornosť venujeme ustanoveniam, ktoré sa upravujú oblasť podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Niektoré doteraz obligatórne príspevky sa premenili na fakultatívne (nebudú právne nárokovateľné).

Fakultatívne príspevky:

- Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§56)

- Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§56a).

Na podporu aktívnej politiky trhu práce sa zachovali ako obligatórne:

- Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§59)

- Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§60).

Vzhľadom na poznatky aplikačnej praxe, nízku mieru využívania niektorých príspevkov sa zrušili tieto príspevky:

- Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím (§ 55a)

- Oprávnené náklady na zaškolenie a prípravu na prácu (§ 55b)

- Oprávnené náklady súvisiace so zaškolením a prípravou na prácu (§ 55c)

- Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 57a).Najdôležitejšie zmeny:

1. Chránená dielňa a chránené pracovisko (§55)

Presnejšie sa definuje pojem chránená dielňa (ďalej len „CHD“) a chránené pracovisko (ďalej len „CHP“). CHD je pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. CHP je pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Rozšírila sa povinnosť právnickej osoby a fyzickej osoby, ktorá zriadila CHD alebo CHP informovať úrad o každej zmene súvisiacej s priznaním postavenia CHD alebo CHP vrátane prípadov, ak dochádza k zmene počtu pracovných miest na CHP, nadväzne na potrebu požiadať o zmenu priznaného postavenia, ktoré bolo vydané iba na CHP. Ústredie a ÚPSVaR majú povinnosť viesť zoznam CHD a CHP, zverejňovať ho a polročne aktualizovať na svojej internetovej stránke. Postavenie CHD alebo CHP, ktoré úrad priznal pred 1. májom 2013 zostávajú v platnosti do 31.12.2014, od 1.1.2015 musí mať CHD alebo CHP priznané postavenie CHD alebo CHP podľa zákona účinného od 1.mája 2013.


2. Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§56)

Účel príspevku smeruje len na zriadenie pracovného miesta v CHD alebo na CHP pre občana so zdravotným postihnutím, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac. Vylúčilo sa jeho poskytovanie na účel úhrady mzdových nákladov alebo ich časti, ktoré si bude môcť CHD alebo CHP uplatniť prostredníctvom príspevku podľa § 60. Znížila sa výška príspevku (vzhľadom na jeho účel), pričom maximálna výška príspevku bude 4-násobok celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) pre bratislavský kraj a 4,8 až 5,2 – násobok CCP pre ostatné kraje v závislosti od miery nezamestnanosti). Príspevok sa bude vyplácať do 30 kalendárnych dní od doručenia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady, ktoré je CHD alebo CHP povinná predkladať do 6 mesiacov od uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Dĺžka zachovania zriadeného pracovného miesta je jednotná pre malé, stredné podniky, ako aj pre ostatné podniky, a to dva roky.


3. Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§56a)

Tento príspevok sa bude poskytovať len zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím a nemá zriadenú CHD alebo CHP s cieľom podporovať zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce. Zmenil sa účel príspevku, t.j. bude sa poskytovať len na úhradu odvodových povinností na povinné sociálne a verejné zdravotné poistenie platených zamestnávateľom zo mzdy zamestnanca so ZP, najviac vo výške odvodov vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve.


4. Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§59)

Príspevok sa bude poskytovať, ak potreba pracovného asistenta vyplýva z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti občana so zdravotným postihnutím. Rozšíria sa obsahové náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku na účely zdôvodnenia potreby pracovnej asistencie a jej rozsahu. Maximálna hranica výšky príspevku sa znížila z 90 % CCP na 70 %.


5. Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§60)

Ročná výška príspevku sa nemení, avšak bude poskytovaná v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, t.j. príspevok sa bude krátiť, ak napr. OZP bude pracovať len 4 hodiny. Upravuje sa aj lehota pre poskytnutie príspevku zo 60 kalendárnych dní od uplynutia príslušného štvrťroka na 60 kalendárnych dní od podania žiadosti o poskytnutie príspevku.


Medzinárodné fórum investícií a inovácií Kyjev
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.04.2013)
Európska ekonomická komora obchodu a priemyslu Ukrajiny pripravila pre zainteresované subjekty zo Slovenska Medzinárodné fórum investícií a inovácií 15.-17. mája 2013 v Kyjeve.

Tradičné umelecké remeslá
(Zuzana Cáková, Informácie, 30.04.2013)
V dňoch 17.5. -19.5.2013 sa bude konať na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch 5. ročník Tradičných umeleckých remesiel.Podujatia sa každoročne zúčastní viac ako 150 slovenských a i zahraničných remeselníkov. V priebehu ročníkov sa návštevníci mohli zoznámiť s 50 druhmi ľudových remesiel.

EU - Turkey Global Bridge Building Initiative 2013- obchodná konferencia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.04.2013)
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire informuje o obchodnej konferencií, ktorá sa uskutoční 16. - 27. mája 2013 v Alexandrii v Egypte. Konferencia je organizovaná v rámci projektu "EU-Turkey Global Bridge Building Initiative 2013", ktorý má v druhej fáze za cieľ podporiť obchodné vzťahy formou obchodnej konferencie a neformálnou platformou stretnutím podnikateľov, obchodníkov a investorov z krajín EÚ, Turecka a Egypta.

Škola inovácií
(Zuzana Cáková, Informácie, 30.04.2013)
Nezisková organizácia INOVA NOVA v rámci implementácie projektu InNOBorder pripravila v dňoch 13. 5. – 15. 5. 2013 - kúpeľný hotel PAX, Trenčianske Teplice podujatie Škola inovácií 2013. Projekt je spolufinancovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika.

SEMINÁR: "PODNIKAJME V RUMUNSKU"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.04.2013)
Dňa 15. mája 2013 sa v Banskej Bystrici uskutoční seminár "Podnikajme v Rumunsku", ktorého cieľom je priblížiť slovenským podnikateľom aktuálne podnikateľské prostredie a legislatívne aspekty podnikania v Rumunsku. Miesto konania: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, veľká zasadačka, č. dverí 306, Námestie SNP 23, Banská Bystrica.

Medzinárodné kontaktné dni podnikateľov v oblasti kovoobrábania - Užhorod
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.04.2013)
Košická regionálna komora SOPK v spolupráci so Zakarpatskou obchodnou a priemyselnou komorou v Užhorode organizujú dňa 23. mája 2013 medzinárodné kontaktné dni podnikateľov v oblasti kovoobrábania, cieľom ktorých je rozšírenie obchodnej spolupráce a nadviazanie nových kontaktov, získanie informácií o ukrajinskom trhu. ZAMERANIE: KOVOOBRÁBANIE - výroba, obchod a spolupráca v kovovýrobe.

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom KaHR-111SP-1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.04.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 26. apríla 2013 Usmernenie č. 2 k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-111SP-1201. Bližšie informácie : www.economy.gov.sk

Stretnutie s hlavným politickým poradcom thajského predsedu vlády
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.04.2013)
Na základe ponuky rakúskeho partnera Vám SOPK dňa 16.5. 2013 popoludní sprostredkováva možnosť stretnutia s hlavným politickým poradcom thajského predsedu vlády, s pánom Vinyaranth Pansakom. Na stretnutí môžete získať informácie o zámeroch thajskej vlády, najmä v týchto oblastiach: výstavba a údržba železníc, projektovanie, výstavba, prevádzka a údržba energetických systémov a zariadení, automobilový priemysel, výroba autosúčiastok (výroba pneumatík a pod.).

GREATER REGION BUSINESS DAYS 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.04.2013)
V dňoch 12.-13. júna 2013 sa bude konať v Luxemburgu Kooperačné podujatie GREATER REGION BUSINESS DAYS 2013 zamerané na životné prostredie a energiu; eko-stavebníctvo a udržateľný rozvoj, automobilový priemysel a E_mobility; strojársky priemysel a metalurgia; vedu o živej prírode a biotechnológie, dopravu a logistiku; marketing, bankovníctvo a financie.

Princípy efektívnej prezentácie - worskchop
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.04.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila dňa 13. 5. 2013 workschop „Princípy efektívnej prezentácie“ . Workschop sa bude konať v zasadacej miestnosti BRK SOPK Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov. Cieľovou skupinou sú manažéri a vedúci tímov. Cieľom workshopu je zdokonalenia vyjadrovacích schopnosti účastníkov. Kontakt : BRK SOPK, tel: 02 48291297,257

Individuálny biznis koučing - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.04.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila dňa 9. 5. 2013 seminár „Individuálny biznis koučing“ Seminár sa bude konať v zasadacej miestnosti BRK SOPK , Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov.

Odpady a obaly – povinnosti firiem a ich zmeny v novelách zákonov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.04.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila dňa 30.4. 2013 seminár „Odpady a obaly – povinnosti firiem a ich zmeny v novelách zákonov“. Seminár sa bude konať v zasadacej miestnosti BRK SOPK , Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov.

Programový manuál k OP KaHR, verzia 3.13
(Zuzana Cáková, Informácie, 22.04.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k OP KaHR, verzia 3.13. Dokument je dostupný na http://www.mhsr.sk/programovy-manual-6353/128038s.

Technická normalizácia - podpora malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.04.2013)
Dňa 29. apríla 2013 sa v SÚTN, Karloveská 63, Bratislava uskutoční seminár Technická normalizácia – podpora malých a stredných podnikov. Seminár je určený pre malých a stredných podnikateľov a ich reprezentantov, ako sú profesijné asociácie, združenia, komory a pod. Semináre je bezplatný. Každému účastníkovi seminára bude poskytnutá jedna slovenská technická norma podľa vlastného výberu v tlačenej verzii, v cene do 35 eur. Bližšie informácie : alena.levarska@sutn.gov.sk

Seminár o obchodovaní s Ruskou federáciou
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.04.2013)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) organizuje dňa 23. mája 2013 o 9,30 hod. v hoteli Bôrik, Na Bôriku 15, Bratislava odborný seminár o obchodovaní s Ruskom a členmi colnej únie Rusko –Bielorusko - Kazachstan v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Ruskej federácie (OPK RF), Sberbankou Slovensko, a.s., Eximbankou SR a Štátnou registračnou komorou pri Ministerstve spravodlivosti RF.

Misia do Ruska s podpredsedom Európskej komisie
(Zuzana Cáková, Informácie, 22.04.2013)
V dňoch 17.-19. júna 2013 sa uskutoční misia do Ruska s podpredsedom Európskej komisie Antoniom Tajanim. Cestovné a ubytovacie náklady si spoločnosti hradia sami. Pri bližšie informácie kontaktujte elektronicky: Edward.tersmette@ec.europa.eu, Elena.lazzarotto@ec.europa.eu

Múzeum dizajnu, prosím !
(Zuzana Cáková, Výstavy, 22.04.2013)
Slovenské centrum dizajnu (SCD) otvára v zrekonštruovaných priestoroch Hurbanových kasární jedinečnú výstavu „Múzeum dizajnu, prosím“ – prvú prezentáciu zbierok komunikačného a priemyselného dizajnu SCD

Využívanie satelitných služieb pre rast malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.04.2013)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Eurisy s podporou siete Enterprise Europe Network pripravili bezplatné podujatie Využívanie satelitných služieb pre rast malých a stredných podnikov.Podujatie sa uskutoční 23. mája 2013 v Bratislave v budove Centra vedecko-technických informácií (CVTI), Lamačská cesta 8/A.

Seminár : Cezhraničná obchodná činnosť
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.04.2013)
Európska komisia s SOPK so špecialistami v daných oblastiach pripravili seminár na tému Cezhraničnej obchodnej činnosti - sprava cezhraničných pohľadávok, vymáhanie cezhraničných platieb v rámci EU. Seminár sa koná dňa 16.5.2013 v Bratislave v Austria Trend Hotel Bratislava (Vysoká 2A, Staré Mesto). Účast je BEZPLATNÁ.

Obchodná misia na Ukrajinu - Ľvov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2013)
Regionálna komora SOPK Trnava Vás pozýva na Obchodnú misiu na Ukrajinu - Ľvov. Termín konania : 01 – 04.10.2013. Partneri : Obchodná a priemyselná komora Ľvov, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode

Obchodná misia do Bieloruska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2013)
Na základe spolupráce a osobnej návštevy predstaviteľov voľnej ekonomickej zóny Gomel – Raton v Trnave, Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Bieloruska. Termín konania : 10. - 12.9. 2013. Partneri : Voľná ekonomická zóna Gomel - Raton

Spustenie portálu Business Friendly Slovakia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2013)
Ministerstvo hospodárstva spolu s Republikovou úniou zamestnávateľov uviedli do prevádzky webový portál, ktorý má umožniť podnikateľským subjektom vyjadriť svoj názor na legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Prostredníctvom portálu bude umožnené podnikateľom zapojiť sa pomocou pripomienok, podnetov a návrhov do verejnej diskusie o právnych predpisoch, ktoré ich obmedzujú, vytvárajú zbytočné náklady alebo sú nerealizovateľné.

Ekonomický seminár a bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.03.2013)
Dňa 4. 4. 2013 sa uskutoční ekonomický seminár a bilaterálne rokovania od 14.30 h. v Hoteli Radisson Blu Carlton, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava pri príležitosti prvej oficiálnej návštevy prezidenta Českej republiky p. Miloša Zemana na Slovensku, ktorého bude sprevádzať delegácia významných českých podnikateľov. Účasť na podujatí je bezplatná.

Projekt EKOprofit Bratislava
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 28.03.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK ponúka možnosť pre všetky „efektívno“ zmýšľajúce malé a stredné podniky z regiónu Bratislavy a Trnavy zapojiť sa BEZPLATNE do projektu EKOprofit Bratislava. Projekt je určený pre bratislavské a trnavské firmy.

NARMSP spúšťa nový mikropôžičkový program
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.03.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ktorej jedným zo zakladajúcich členov je aj MH SR spúšťa nový mikropôžičkový program a prostredníctovm spoločnosti Fond fondov s.r.o. aj fond na podporu start-upových projektov. Cieľom oboch projektov je aktívne podporiť malých a stredných podnikateľov a prispieť tak k rastu zamestnanosti ako jednej z hlavných priorít vlády SR.

Startup weekend Košice
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.03.2013)
V dňoch 5. až 7. októbra 2012 sa v Univerzitnej knižnici TUKE stretnú nadšenci z radov študentov, podnikateľov, investorov, či sponzorov na podujatí celosvetového formátu. Počas 54 hodín dostanú možnosť rozvíjať svoj potenciál, kreatívne tvoriť, stimulovať iných, inšpirovať a učiť sa, či získavať spätnú väzbu na svoje nápady, idey, podnikateľské myšlienky. Bližšie informácie : www.kosice.startupweekend.org.

Medzinárodný veľtrh „ SOUMED 2013“
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.03.2013)
Veľvyslanectvo Tuniskej republiky vo Viedni informuje podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 24. – 27. apríla 2013 sa v meste Sfax, Tuniská republika zrealizuje medzinárodný subkontraktačný veľtrh „SOUMED 2013“. Kontaktná osoba: at.vienne@aon.at; tel. +43 1 581 52 81/82 Podrobnejšie informácie o veľtrhu môžete nájsť na stránke: www.foire-sfax.org.tn.

Podnikateľská misia VIETNAM
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.03.2013)
MH SR v spolupráci s MZV SR- ZÚ SR v Hanoi (Vietnam) organizuje v dňoch 11.-12.04.2013 prvé zasadnutie Medzivládnej zmiešanej komisie SVK – VSR. Miesto/krajina/: HANOI (Vietnam). Počas tejto misie sa bude konať aj medzinárodná výstava Vietnam EXPO 2013, ktorá sa uskutoční 10.-13.04.2013.

Európsky deň podnikateliek a manažérok
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.03.2013)
TOP centrum podnikateliek pod záštitou Silvie Gašparovičovej, prvej dámy Slovenskej republiky, Renáty Zmajkovičovej, podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky a Tatiany Rosovej, starostky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v spolupráci so svetovou asociáciou podnikateliek, NADSME, MPSVaR a MH SR pripravilo v dňoch 16. – 18. 5. 2013 v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR Európsky deň podnikateliek a manažérok

Súťaž Inovatívny čin roka 2012
(Zuzana Cáková, Informácie, 19.03.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 10. januára 2013 šiesty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2012. Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách: Výrobková inovácia, Technologická inovácia, Inovácia služby (netechnologický proces), Medzinárodná kooperácia.

Enterprise Europe Network
(Zuzana Cáková, Informácie, 19.03.2013)
Od februára 2008 poskytuje iniciatíva Európskej komisie Enterprise Europe Network podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Nová sieť buduje na skúsenostiach existujúcich iniciatív podporných služieb od roku 1995 a integruje siete Euro info centier (EIC), Centier na prenos inovácií (IRC) a služieb podpory MSP na účasť v 7RP. Enterprise Europe Network združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server