Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1559 nájdených)

INTERMODA, LEDER MODE - jeseň v obrazoch
(Daniel Piatnica, Výstavy, 11.09.2007)
V dňoch 4. – 6. 9. 2007 sa konal vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA Bratislava 8. ročník medzinárodnej výstavy INTERMODA a 4. ročník medzinárodného veľtrhu obuvi a koženého tovaru LEDER MODE.

Zrušenie školenia – náhradný termín
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 11.09.2007)
Z dôvodu onemocnenia lektorky sa ruší školenie k Obchodnému zákonníku dňa 11. 9. 2007 na CPS. Zároveň Vám oznamujeme, že náhradné školenie sa uskutoční dňa 25. 9. 2007 o 9:30 v malej zasadačke č. 109 na CPS.
Ďakujeme za porozumenie.

Žiadosť o poskytnutie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe – praktické kroky
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 04.09.2007)
Prvým krokom je registrácia na ústrednom portáli verejnej správy www.portal.gov.sk. Po úspešnej registrácii Vám e-mailom bude zaslaný link, odklikom na ktorý si aktivujete účet, a súčasne Vám budú zaslané aj prístupové údaje – prihlasovacie meno (login) a heslo, pod ktorým budete vstupovať do svojho profilu.

Zmeny v zákone o obchodnom registri, účinné od 1. 8. 2007
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 28.08.2007)
Prijatie zákona č. 24/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „novela zákona o OR“) vychádza z požiadavky na harmonizáciu nášho právneho poriadku s právom EU.
Zákon nadobudol účinnosť 1.2.2007, avšak jeho podstatná časť, týkajúca sa elektronickej formy podávania návrhov na zápis a ukladania listín do zbierky listín a poskytovania údajov z OR v elektronickej forme nadobudla účinnosť až 1. 8. 2007 /elektronizácia OR/.
Tento článok bude zameraný na zmeny v zákone o OR účinné od 1. 8. 2007.

Pozvánka na školenie
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 20.08.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie:

Pozvánka na módnu prehliadku textilných a odevných výrobných družstiev
(Elena Najšelová, Informácie, 06.08.2007)
V rámci sprievodného programu 14. medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2007 sa budú konať na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre módne prehliadky textilných a odevných družstiev. Výstava sa koná v termíne od 16. – 20. 8. 2007.
Svoje najnovšie kolekcie predstavia na prehliadkovom móle v pavilóne M3 výrobné družstvá: ATAK Prešov, FATIA Trenčín, VZOR Zvolen, VZORODEV Prešov, VZORODEV Spišské Podhradie a VZORODEV Topoľčany v prezentačných blokoch podľa pozvánky.

Možnosť účasti na veľtrhu MecaTec v Helsinkách
(Daniel Piatnica, Výstavy, 16.07.2007)
MH SR organizuje účasť slovenských firiem na veľtrhu MecaTec v Helsinkách, ktorý sa uskutoční 4. - 6. septembra 2007. Ide o najdôležitejší strojársky veľtrh zameraný na nasledovné sektory:

Nová výzva pre rozvoj MSP v Bratislavskom kraji
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 21.06.2007)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, zastúpené Odborom riadenia pomoci pre Bratislavský kraj vyhlásilo v rámci JPD NUTS II - Bratislava cieľ 2 ďalšiu výzvu zameranú na rozvoj malého a stredného podnikania, kde sa uplatňuje schéma štátnej pomoci.

ISPO leto 2007
(Elena Najšelová, Výstavy, 21.06.2007)
V dňoch 8. – 10. 7. 2007 sa uskutoční na novom výstavisku v Mníchove 67. medzinárodný veľtrh športovej módy a športových potrieb.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa
(Elena Najšelová, Informácie, 15.06.2007)
Od 1. 7. 2007 nadobudne účinnosť nový Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkov v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa a postavenie združení zriadených na ochranu spotrebiteľa. Zákon č. 250/2007 ruší platnosť zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení podľa § 30.

Ruská národná výstava na Slovensku
(Elena Najšelová, Výstavy, 15.06.2007)
V dňoch 20. – 24. 6. sa bude konať Ruská národná výstava na Slovensku v areáli výstaviska INCHEBA EXPO Bratislava.

Metodické usmernenie k predkladaniu a vypĺňaniu vybraných druhov podpornej dokumentácie
(Elena Najšelová, Informácie, 15.06.2007)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Riadiaci orgán pre ESF, vydalo Metodické usmernenie k predkladaniu a vypĺňaniu vybraných druhov podpornej dokumentácie k žiadosti KP/PP o platbu/žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, evidované pod číslom č. S-2/2007.

Ponuky na vzdelávacie podujatia v II. polroku 2007
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 15.06.2007)
V II. polroku 2007 CPS pripravuje nasledovné školenia:

Zasadnutie Snemu AZOZP v SR
(Václav Majerník, Informácie, 15.06.2007)
Výkonná rada zvolala 3. zasadnutie Snemu AZOZP v SR, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2007 o 13:00 h vo veľkej zasadačke CPS č. 608 v budove CPS, Mliekarenská č. 10, Bratislava s programom:

Možnosť účasti na všeobecnom jesennom veľtrhu v Záhrebe
(Elena Najšelová, Výstavy, 06.06.2007)
Ministerstvo hospodárstva SR organizuje oficiálnu účasť SR na 83. ročníku medzinárodného všeobecného jesenného veľtrhu v Záhrebe, v Chorvátsku v termíne od 11. do 16. 9. 2007.

INTERMODA, LEDER MODE 2007 – jesenná časť
(Elena Najšelová, Výstavy, 28.05.2007)
V dňoch 4. – 6. 9. 2007 sa bude konať v Bratislave 4. ročník medzinárodného veľtrhu obuvi a koženého tovaru LEDER MODE súbežne s 8. ročníkom medzinárodnej výstavy módy INTERMODA.

Pozvánka na predaj letnej konfekcie
(Elena Najšelová, Informácie, 28.05.2007)
Výrobné družstvo VZOR Zvolen Vás pozýva na predaj dámskej letnej konfekcie, ktorý sa bude konať dňa 13. 6. 2007 v Bratislave, v budove COOP PRODUKT SLOVENSKO (bývalý Slovenský zväz výrobných družstiev) na Mliekarenskej ul. č.10 na 6. poschodí.

Pozvánka

Pozvánka na seminár Podniková sféra a zavedenie eura v SR
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 28.05.2007)
Slovenská obchodná a priemyselná komora a Národná banka Slovenska pozývajú malých a stredných podnikateľov na seminár Podniková sféra a zavedenie eura v SR.

Memoriál Ing. Miroslava Habrmana
(Daniel Piatnica, Informácie, 18.05.2007)
V dňoch 10. – 12. 5. 2007 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie Stavebného cechu - 1. ročník Memoriálu Ing. Miroslava Habrmana. Zasadnutie sa konalo v Terchovej, za účasti hostí z Českej republiky – SKD.

Možnosť prezentácie na medzinárodnom veľtrhu na Malte
(Elena Najšelová, Výstavy, 16.05.2007)
Obchodno – ekonomické oddelenie veľvyslanectva SR v Ríme organizuje v dňoch 27. júna až 8. júla 2007 v rámci pravidelnej ročnej prezentácie Slovenska na Malte oficiálnu účasť Slovenskej republiky na 50. ročníku medzinárodného všeobecného veľtrhu The INTERNATIONAL FAIR OF MALTA, ktorý je najväčšou a najvýznamnejšou výstavnou akciou organizovanou na Malte v roku 2007.

Výstava družstevných výrobkov vo Varšave
(Elena Najšelová, Výstavy, 16.05.2007)
Dňa 23. 6. 2007 sa uskutoční výstava družstevných výrobkov na známom Zámockom námestí vo Varšave. Družstevné trhy budú spojené s oslavou Medzinárodného družstevného dňa.

Výzva na predkladanie projektov o poskytnutie NFP v rámci SOP Ľudské zdroje
(Elena Najšelová, Informácie, 16.05.2007)
Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí v rámci SOP Ľudské zdroje:

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre
(Elena Najšelová, Výstavy, 16.05.2007)
V dňoch 22. – 25. 5. 2007 sa uskutoční na výstavisku Agrokomplex v Nitre 14. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

Výstava NON HANDICAP 2007
(Elena Najšelová, Výstavy, 16.05.2007)
V dňoch 17. – 19. 5. 2007 sa uskutoční 5. ročník špecializovanej výstavy NON HANDICAP pre zdravotne postihnutých ľudí, ktorá je zameraná na odstránenie bariér a prezentovanie prístrojov a pomôcok, ktoré im umožnia návrat do plnohodnotného a aktívneho života.

ITMA Mníchov 2007 – možnosť návštevy veľtrhu textilných strojov
(Elena Najšelová, Výstavy, 15.05.2007)
V dňoch 13. – 20. 9. 2007 sa bude konať medzinárodný veľtrh textilných strojov a príslušenstva ITMA 2007. Tento svetový veľtrh má periodicitu 4 roky.

Návrhy na vyznamenanie
(Anna Kulichová, Informácie, 15.05.2007)
Upozorňujeme členské družstvá, že v zmysle Štatútu vyznamenaní COOP PRODUKT SLOVENSKO je potrebné návrhy na vyznamenania na 2. polrok 2007 zaslať na sekretariát CPS v termíne do 28. 5. 2007.

Oznam pre členské družstvá CPS
(Anna Kulichová, Informácie, 10.05.2007)
Tak, ako bolo informované na regionálnych poradách predsedov členských družstiev, v súvislosti s konaním Valného zhromaždenia CICOPA a Valného zhromaždenia MDZ, ktoré sa budú konať v dňoch 16. – 23. 10. 2007 v Singapure, je možné zaradiť do oficiálnej delegácie COOP PRODUKT SLOVENSKO ďalších 2 účastníkov z členských družstiev na vlastné náklady.
V prípade záujmu je účastníkov potrebné nahlásiť Ing. Kulichovej, č. t.: 02/5341 2367, e-mail: vicepresident2(at)cpscoop.sk v termíne do 16. 5. 2007.

Veľtrh EMBAX-PRINT Brno 2007
(Elena Najšelová, Výstavy, 03.05.2007)
V dňoch 22. – 25. 5. 2007 sa uskutoční na výstavisku v Brne medzinárodný veľtrh obalového, papierenského a tlačiarenského priemyslu, grafického dizajnu, reklamy, obalovej techniky a materiálov a ochrany životného prostredia. Mottom 24. ročníka bude „Obal a tlač vo svetle reklamy“ a zvýraznenými témami pre rok 2007 budú marketing a reklama. Veľtrh sa koná v dvojročnom intervale. Svoju prezentáciu v pavilóne V budú mať výrobné družstvá zastrešené v spoločnej expozícii SČMVD a Klaster výrobcov obalov, družstvo.

Možnosť zúčastniť sa podnikateľskej misie do oblastí Ukrajiny
(Elena Najšelová, Informácie, 03.05.2007)
Sekcia zahraničného obchodu agentúry SARIO organizuje misiu slovenských podnikateľských subjektov od 14. do 17. mája 2007 do Kyjeva, Žitomírskej a Černigovskej oblasti Ukrajiny. Podnikateľská misia sa uskutoční pri príležitosti veľtrhu Aqua Therm v Kyjeve.

Pripomienkové konanie – textilné výrobky
(Elena Najšelová, Informácie, 03.05.2007)
Ministerstvo hospodárstva SR predložilo na pripomienkové konanie návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami.

Medzinárodná výstava družstevníctva České Budějovice
(Elena Najšelová, Výstavy, 30.04.2007)
Svaz českých a moravských výrobních družstev organizuje Medzinárodnú výstavu družstevníctva, ktorá sa bude konať paralelne s najznámejším českým veľtrhom spotrebného tovaru, poľnohospodárskych potrieb a potravinárskych výrobkov ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějoviciach.
Popri tomto úspešnom kontraktačno-predajnom veľtrhu bude prebiehať vo vyhradených výstavných pavilónoch samostatná Medzinárodná výstava družstevníctva v termíne 23. – 28. 8. 2007.

Potreba pracovných profesií
(Anna Kulichová, Informácie, 23.04.2007)
MPSVaR SR spolu so zainteresovanými ministerstvami pripravuje medzirezortnú konferenciu, ktorej ústrednou témou je potreba zosúladenia odbornej prípravy s požiadavkami na trhu práce.

Veľtrh výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel v obrazoch
(Elena Najšelová, Výstavy, 20.04.2007)
V dňoch 17. – 19. 4. 2007 sa vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA Bratislava konal súbežne s AUTOSALÓNOM 3. ročník medzinárodného veľtrhu výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel a logistiku C.S.I.L.

CONECO 2007 v obrazoch
(Elena Najšelová, Výstavy, 20.04.2007)
V dňoch 20. – 24. 3. 2007 sa konal vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA Bratislava 28. ročník medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO 2007.

Možnosť účasti na výstave MACH-TECH a ELEKTROSALON v Budapešti
(Elena Najšelová, Výstavy, 16.04.2007)
Ministerstvo hospodárstva SR v rámci programu prezentácie SR na výstavách a veľtrhoch v zahraničí schválilo oficiálnu účasť na veľtrhu MACH-TECH v Budapešti spojenú s odbornou výstavou ELEKTROSALON. Obidve podujatia sa konajú v dňoch 8. – 11. mája 2007 na výstavisku HUNGEXPO v Budapešti.

Možnosť účasti na veľtrhu SUBCON 2007 v Birminghame
(Elena Najšelová, Výstavy, 05.04.2007)
V dňoch 1. až 3. 5. 2007 sa v Birminghame uskutoční subkontraktačný veľtrh SUBCON. Agentúra SARIO v spolupráci s MH SR ponúka možnosť účasti v spoločnom stánku SR 5 slovenským spoločnostiam.


Pozvánka na stretnutie s izraelskými podnikateľmi počas konania veľtrhu C.S.I.L.
(Elena Najšelová, Informácie, 03.04.2007)
V dňoch 17. – 19. 4. 2007, počas konania 3. medzinárodného veľtrhu výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel C.S.I.L, navštívi Slovensko delegácia izraelských firiem za účelom nadviazania nových kontaktov pre vzájomnú spoluprácu v oblasti výroby, obchodu, výskumu a vývoja. Zástupcovia izraelských firiem sa budú prezentovať na výstavisku INCHEBA v hale A.0 v expozícii č. 501.
V prípade záujmu o rokovanie s izraelskými firmami zašlite obratom vyplnenú návratku na Obchodné oddelenie Izraelského veľvyslanectva, č. faxu 0043-1-476 46 576.
Profil izraelských firiem

Pozvánka na obchodné fórum s portugalskými podnikateľmi
(Elena Najšelová, Informácie, 03.04.2007)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Asociáciou priemyslu Portugalska pripravili obchodný seminár a stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi portugalských firiem, ktorý sa bude konať dňa 11. apríla 2007 o 10:00 h v zasadačke Ministerstva hospodárstva SR v Bratislave. Účasť na podujatí je bezplatná.
V prípade záujmu o rokovania s portugalskými firmami zašlite vyplnenú návratku obratom na adresu brlicova(at)sopk.sk alebo na č. faxu 02/544 30 754 najneskôr do 4. apríla 2007.
Profil portugalských firiem

Pozvánka na školenie - K aktuálnym otázkam k dani z pridanej hodnoty
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 29.03.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „K aktuálnym otázkam k dani z pridanej hodnoty“.

Pozvánka na podnikateľskú misiu na Cyprus
(Elena Najšelová, Informácie, 26.03.2007)
Slovenská obchodná a priemyselná komora z poverenia Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pripravuje podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční v rámci oficiálnej návštevy prezidenta SR pána I. Gašparoviča na Cyprus v dňoch 18. - 20. apríla 2007.

E + R + P 2007, veľtrh zabezpečovacej, bezpečnostnej a policajnej techniky
(Elena Najšelová, Výstavy, 15.03.2007)
V dňoch 22. – 24. 5. 2007 sa bude konať v Bratislave vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA 4. ročník medzinárodného špecializovaného veľtrhu zabezpečovacej, bezpečnostnej a policajnej techniky, techniky na ochranu hraníc a colnú službu, hasičských a záchranných systémov a osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Súčasťou výstavných exponátov budú aj profesné pracovné odevy, ochranné pracovné prostriedky, výstroje hasičov, policajtov, vojakov, pracovníkov záchranných tímov a pod.
Podrobnejšie informácie: www.incheba.sk

Obchodná misia podnikateľov zo Slovinska
(Elena Najšelová, Informácie, 15.03.2007)
Dňa 7. 5. 2007 navštívi minister hospodárstva Slovinskej republiky spoločne so skupinou významných slovinských podnikateľov Slovensko. V pracovnej skupine budú predstavitelia hutníckeho a strojárskeho priemyslu, elekrotechniky a elektroniky, chémie, stavebníctva, malého a stredného podnikania, potravinárstva a spracovateľského priemyslu (textil, koža, drevo, obuv a sklo).

Európske družstvo (SCE)
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 14.03.2007)
Úvodom k téme je dôležité uviesť, že európske družstvo bolo na medzinárodnej úrovni zakotvené Nariadením Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (ďalej len „Nariadenie“).

Pozvánka na celoslovenské kontrakty pre textilné, odevné a koženogalantérne VD
(Elena Najšelová, Informácie, 07.03.2007)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra organizuje 77. celoslovenské marcové kontrakty pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie a módnych doplnkov.

COOPEXPO 2007 - pozvánka a základné informácie pre účasť družstiev na výstave
(Daniel Piatnica, Výstavy, 06.03.2007)
V dňoch 16. – 20. 8. 2007 sa bude konať 14. ročník Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2007, na ktorú Vás pozývame. Výstava sa uskutoční na výstavisku v Nitre súbežne s Medzinárodným potravinárskym veľtrhom AGROKOMPLEX v pavilóne M3.

INTERMODA, LEDER MODE v obrazoch
(Elena Najšelová, Výstavy, 02.03.2007)
V dňoch 25. – 27. 2. 2007 sa konal vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA Bratislava 7. ročník výstavy INTERMODA, 3. ročník veľtrhu LEDER MODE a 1. ročník špecializovaného svadobného veľtrhu WEDDING. COOP PRODUKT SLOVENSKO, ako jeden z odborných garantov, sa po prvýkrát prezentoval pod novým názvom.

Ponuka pre podnikateľov v automobilovom priemysle
(Renáta Kotúčová, Výstavy, 23.02.2007)
V dňoch 21. - 22. marca 2007 sa koná v Barcelone medzinárodný veľtrh Maquitec. Obchodná komora v Barcelone v spolupráci so SARIOm organizujú sprievodné podujatie pre podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu, ktoré je zamerané na nadviazanie priamych obchodných kontaktov. Vybraným slovenským záujemcom španielska obchodná komora uhradí náklady na cestu (letenka v turistickej triede) a ubytovanie.

Konferencia Európske fondy a Slovensko v programovacom období 2004 – 2006
(Elena Najšelová, Informácie, 20.02.2007)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre Rámec podpory Spoločenstva organizuje dňa 15. marca 2007 konferenciu pod názvom Európske fondy a Slovensko v programovom období 2004 – 2006 „Skúsenosti minulosti pre rozvoj budúcnosti“.

Pozvánka na výstavu INTERMODA, LEDER MODE, WEDDING
(Elena Najšelová, Výstavy, 20.02.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO, ako jeden z odborných garantov výstavy INTERMODA, bude prezentovať v spoločnej expozícii CPS tradičných slovenských výrobcov textilu a obuvi na 7. ročníku medzinárodnej výstavy INTERMODA Bratislava a 3. ročníku medzinárodného veľtrhu obuvi a koženého tovaru LEDER MODE Slovakia. Novinkou podujatia bude 1. ročník špecializovaného prezentačno-predajného svadobného veľtrhu WEDDING.

Nová chemická legislatíva EÚ „REACH“
(Daniel Piatnica, Informácie, 20.02.2007)
Rada ES dňa 18. decembra 2006 prijala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok), ktoré predstavuje novú chemickú politiku EÚ pre oblasť uvádzania chemických látok, chemických prípravkov a látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh. Nariadenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku ES dňa 30. decembra 2006 v čiastke L 396 pod číslom 1907/2006 EHS a účinnosť nadobudne od 1. júna 2007.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server